John 19

Suwaná Páírati i-wáásí simátimuwasa Ísumba áwíyandasamba áwiyonkuꞌ-nésa óraaꞌ-waasiti kámoꞌan-iye sésa áwíyandama owepámai Ísu aꞌnómpímbá kuféꞌankesa naae-únánkwátói óraaꞌ-waasiti unáánkwátóin-iye sésa uwánkesa karaánááꞌa ankésa moórá-mora wempáꞌá tésa sésa Yúndaa-waasiti kawáágó óne sésa tiyáántamba

tufútoꞌnaamai uráawe.

Tufútoꞌnaamai uwaná anekaꞌá Páírati kúwákárúwena seyaafáꞌ-wáásísáféna séna ísáaro. Ímba sáwíꞌo uráintafeꞌa áíꞌmaeꞌa túrankaꞌa máánkaraanaꞌa awánaaro. Ímba sáwíꞌa uráiye súwana Ísu kúwákárúwena aꞌnómpímbá áwíyandawara naae-únánkwátóiwaraꞌa kúwákárúwowana Páírati simátimena séna minkwáásígómbá awánaaro súwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáán-dankaꞌ-i-waasiye awánésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno suwaná Páírati séna wemá ímba sáwíꞌa uráimba póꞌa kemá ímba tufuwónaumpo kembiwí áíꞌmaeꞌa aaraa-táíyáꞌá mátufuworo súwasa Yúndaa-waasi sésa wemá séna Maníkón-áánimba úne sémáyáímbanifo kentáásí ámáánko séna miyámó síndawimba tufuwíyana puwíno símakaampimba póta tufuwónaumne suwaná Maníkón-ááninko úne siyáin-aai Páírati isówana áfááraumai ááꞌa úwana naaúmpaꞌa kunuweréna imaéna Ísumba áísai ena séna nááfakewiyaꞌono súwana Ísu iséna ímba aaí súwana 10 Páírati séna kemó áísai únda nóra séwa ímba aaí wéseno. Kemó aaimó senasamó ésa awáꞌankanaawe. Kemó senasamó ésa aaraa-táíyáꞌá tufuwíyama puwínone. Mifásíꞌáémbá tokáumne súwana 11 Ísu séna Maníkómó mifásíꞌáémbó ímbo ámakainkakaa ímba toráásino. Maníkó ámakaifo síꞌmaenamo enkáꞌó másinkaiwaini sáwí-kisaugo ení sáwí-kisaugomba íyáákaraiye siyáiye.

12 Ísu súwana Páírati minááí iséna séna nóraꞌiyo ke minkwáásí awáꞌankanaeꞌa wéune súwasa Yúndaa-waasi óraaka sésa emó awáꞌankemo éma ímba Rómu-kamani-aifa-kawaagoni waási-iꞌa wéone. Ísu séna kemá kawáágó úne siyáintafena Rómu-kamani-aifa-kawaagomba íyáákanaemo siyáintafe mindásafewe séma ímba awáꞌankaao suwaná 13 Páírati minááí iséna Ísumba áíꞌmaena máápaꞌa óntan-arumbo akwítukom-barupaꞌa Yúndaa-waasi-taaifinken-awiꞌa Kápata-marupaꞌa kumbéna aaifimbó maitínkáám-barupaꞌa kumbéna Yúndaa-waasisafena séna kentí kawáágón-iye súwana tíyótaimo í-tánón-kánáá aafáyáaraamba úwana káfékaamba wááwái kárikaꞌa tínena úwana Páírati Yúndaa-waasisafena séna kentí kawáágón-iye súwasa 15 ímbaniye sésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa aaraa-táíyáꞌá tufuwíyana puwíno suwaná Páírati tísai ena séna kentí kawáágómbá aaraa-táíyáꞌá tufuwónaumno. Mindá tirááíya taíyó súwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi sésa Rómu-kamani-aifa-kawaago weyáá kentáásí kawáágón-iye suwaná 16 Yúndaa-waasi-taaigo íyáákontafena Páírati séna Ísumba aaraa-táíyáꞌá tufúwóro séna tímakaiye.

Ísumba aaraa-táíyáꞌó tufúkáan-aai.

Mátíyu 27:32-44, Mááka 15:21-32, Rúku 23:26-43

17 Páírati timúwasa i-wáásí Ísumba áíꞌmaesa tufuwíyan-aaraa-taima wembá ámúwana áúwaataꞌmaena tufuwíyan-aempaꞌo kúmba mináémpáꞌ-áwíꞌa aꞌnónayaantapa Yúndaa-waasi-taaifinkemba Kórígótaafa mináémpáꞌá kuwasá 18 aaraa-táíyáꞌá aíyayaankaꞌa tufúsúmaresa kaeꞌ-wáásíyáí Ísuni séfasefaꞌ-arausampaꞌa aaraa-táíyáꞌá tufúsúmaresa Ísumba afufumpimbá tufúsúmarowana 19 Páírati wení kísau-waasisafena séna Ísu Násaretifakewi Yúndaa-waasiti kawáágón-iye séꞌa agaimái aꞌnónká-táíyáꞌá máráaro súwasa 20 kaumbo-wáásí tááifinkemba Yúndaa-waasi-taaifinkene Rómu-waasi-taaifinkene Kíríki-waasi-taaifinkene agaimárówasa sáwífaꞌ-waasi awánomba tufúwún-aempaꞌa óraaꞌ-naopaꞌa ewaaꞌá wérowasa sáwífaꞌ-waasi mináúfáímá awánésa toráumai ísówasa 21 Yúndaa-oraaꞌ-amaan-kisau-waasi Páíratintafesa sésa Yúndaa-waasiti kawáágón-iye

ímba miyá símai agáínda wemá séna Yúndaa-waasiti kawáágó úne miyá símai agauwó suwaná
22 Páírati séna éꞌa agaimakáumne siyáiye.

23 I-wáásí Ísumba aaraa-táíyáꞌá aíyayaankaꞌa tufúsúmaresa wení unáánkwátói maimaésa éíyainkaꞌa tuwímbaresa moórá-mora-i-waasi éíyain-kwaasi minúnánkwátói maimaésa moórá-ampanta paákákén-únánkwátói ímbo farúmakon-ampanta maimaésa sésa 24 ínta tafeónaumpo sésa ááfésa tíyáananasa nááwa íyáákenawa máíníyo sumbá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kesí unáánkwátói tuwímbai maimaésa moórá
kesí ampantarátáfésa ááféma tiyaráawe
siyónkaꞌa pósa i-wáásí miyá uráawe.

25 I-wáásí miyá uwasá Ísuni waási aaraa-táíyáꞌó tufún-taigoni áwáufimba mésa Ísun-anówa úwana wenáúnko Kórópasi awaainínkón-áwíꞌa Máríyaa úwana Mágátáraa-naopaken-ininkon-awiꞌa Máríyaa úwasa miyáumai-inimba aaraa-táígóní áwáufimba mérowana 26 Ísu wenanówamba awánéna kembá Yónimba suwánéna anówantafena séna miwá enáánimban-iye séna 27 kentáféna séna miwá enanón-iye súwaꞌa

iséꞌa kesí naaúmpaꞌa móankareꞌa káráwiyaumne.

Ísumo pukáin-aai.

Mátíyu 27:45-56, Mááka 15:33-41, Rúku 23:44-49

28 Minkákémbá Ísu imáyáa éna séna seyaafá-kísáú taiꞌáúmne súmba sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba awátinkaunda-kisau seyaafá-kísáú taíꞌásuwaumne séna Ísun-aai Maníkóní aúfáífinkemba paápé índasafena Ísu séna nontáféna sínkáíye súwana 29 ándá-aran-domba ika-nómbá anaféúmpímbá wérowasa faru-táénáma mindómpímbá tuꞌmaésa ofiyen-táemopimba sinúfaimaesa náínkwae sésa Ísun-óikaꞌa mósá márówana 30 Ísu néna séna seyaafá-kísáú taíꞌásuwaumne séna aꞌnómbá kífaena afowan-ayáámpimba wenámútamba toꞌmaréna pukáiye.

Ísuni awáúfímbá waantáámbó faiyáin-aai.

31 Ísu weyááríkaꞌa puwúwasa Yúndaa-waasimo saagon-kánáá tíyótaimo í-tánón-kánáá aafáyáaraamba úwasa pósa sésa saagaan-kánááráꞌá puwíyan-kwaasi aaraa-táíyáꞌá máéfo sésa Páíratimpaꞌa tésa sésa puwíyan-kwaasi ímba úwoi tiyúwéwasa aaraa-táíyáꞌá méraaro. Tísamai ankaisíyasa ááéma puwíyasa taaiyakémbá marapáꞌá múratuwaaro suwaná 32 Páírati ewé súwasa i-wáásí Ísuni séfasefaꞌ-arausampaꞌo tufúsúmaron-kwaasi tísamai koankaisésa 33 Ísumba taawánomba éꞌa pukóntafesa wenaísamai ímba ankáísúwana 34 moórá-i-waasigo Ísuni awáúfímbá waantáántámbá faúwana naaewárá nonkwáráꞌá kunkáiye.

35 Mindámo awánáúndawi simátímakaumne. Awánéꞌa éraiꞌ-aai súnda póꞌa iséꞌa séꞌa éraiꞌe sénááwe. 36 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna wenayáátámba ímba ankaisónááwe agaimaréna siyónkaꞌa pósa i-wáásí miyá uráawe. 37 Moóráfaꞌa agaimaréna séna waantáántámbó fáíyamba afuwónááwe agaimaréna siyónkaꞌa póna paápé uráiye.

Ísumbo utaráan-aai.

Mátíyu 27:57-61, Mááka 15:42-47, Rúku 23:50-56

38 Yósepi Árímátíyaa-naopakewi Ísun-aai isówi éna Yúndaa-oraaꞌ-waasi táároi inkaiséna wenáwíꞌa áwiyotuwena Ísumo puwúnkaꞌa Páíratimpaꞌa téna séna Ísun-áúma utánáifo simiyó súwana Páírati séna kanaámpó máínone súwana Yósepi Ísun-áúma komaúwana 39 Níkótímási ááéma Ísumpaꞌo nóꞌwaambo tiyáiwai asaa-wiyúmbó úm-basawemba óraaꞌ-masawemba kaeꞌá maimaéna Yósepimba kóáíꞌmaesarai 40 Ísun-áúma komaimaésarai ampantafímbá minásáá-wíyúm-básáwénkwáráꞌá káráꞌumaesarai tésarai Yúndaa-waasi miyáumaimo utaantembá pósarai miyáumai utarááye. 41 Ísumbo tufúkáan-aempaꞌa taai-kisáú wérowana utaráan-ontan-aima ímbo waási utarón-ontan-aima wérowasarai 42 saagaan-kánáámá ampáámbán-iye sésarai minóntán-aima ewaaꞌá wérontafesarai Ísumba mimpímbá máutaraaye.

Copyright information for `AUY