John 20

Ísu pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai.

Mátíyu 28:1-8, Mááka 16:1-8, Rúku 24:1-12

Sondaaráꞌá siyarónkaꞌa ímba sán-karowana Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko utámakopaꞌa wéna koawánómba óntan-aigoni óikaken-ontamba maisukówana koawánéna awaantanténa Sáímoni Pítaante kentéꞌa tasimásimena séna kentáásí óraakon-áúma óntan-aifinkemba maimaésa nááfara makáao súwakai Pítaae keséꞌa utámakon-ontan-aifaꞌa kónae sékai suwaantantékai kówáyamba kemá Pítaamba kóyáákeꞌa aifaꞌá óntan-aifimba kówánda kífaeꞌa ampanta aantemba wéromba awánéꞌa ímba óntan-aifimba íyáferaawanana Sáímoni Pítaa téna óntan-aifimba íyáferena awánómba ampanta aantemba wérowana Ísun-aꞌnónkákén-ámpántá moórá-aempaꞌa wérowana awánówaꞌa óntan-aifimba aifaꞌó kówándawi íyáfereꞌa awánéꞌa séꞌa éraiꞌa pukáimpinkemba íyáfasinkaiye séwándanifo Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna pukáindafinkemba íyáfasinainiye siyáimba ímba ísámai kaweꞌá ówáyamba 10 kenkáísí naaópakai kuráuye.

Ísu paápé úwana Máríyaamo awánarain-aai.

Mááka 16:9-11

11 Naaópaꞌa kówáyana Máríyaa óntan-aigoni óikaꞌa ména ifiꞌá wétena kífaena óntan-aifimba awánómba 12 kaeꞌ-wáásí waén-únánkwátóiwaraꞌa Ísumbo utámakom-barupimba mésarai moóráwigo aꞌnómpáꞌá maúwana moóráwigo aísamaifaꞌa méroyana Máríyaa tuwánówasarai 13 sésarai menínínkóo nóintafewa ifiꞌá wétaano suyaná Máríyaa séna kesí Fasiꞌaénkómbá maimaésa nááfara makáao séꞌa ímba wéraisaꞌa wéawanaumne 14 simásuwena waeréna awánómba Ísu úmbanifo ímba awánéraase úwana 15 Ísu séna menínínkóo nóin-ifira wétewa nááwan-ayaafaawa wéono súwana Máríyaa séna taai-kisáúráꞌó káráwiyaiwai iyé-ímáyáá éna séna emó maimaémo nááfaꞌo maké simásimiyo. Komaénae súwana 16 Ísu séna Máríyaao súwana méwaerena wenááifinkemba séna Raaponai súmba maanááífínkémbá waéꞌmai séna kesí Fasiꞌaénkóo súwana 17 Ísu séna kesifompáꞌó íyóndasafeꞌa úmpo ímba taꞌótoraao. Kesífárawaisai kosimátime sé kesifoné kentifompáꞌá iyúne. Kesí Maníkóné kentí Maníkómpáꞌá iyúne súwana 18 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko Ísuni kísau-waasi kosimátimena séna Fasiꞌaénkómbá awánáúmne séna Fasiꞌaénkómó sún-aai simátímakaiye.

Ísuni waási wembó awánaraan-aai.

Mááka 16:14-18, Rúku 24:36-49

19 Misóndáágóní fenómpinkaꞌa Ísuni kísau-waasi Yúndaa-oraaꞌ-waasisafena tááꞌa úwasa naaúmpaꞌa imésa ontá wisukówana Ísu túrankaꞌa paápé éna séna aáno úmai méraaro séna 20 ayáánarumpin-afiwara awáúfín-áfíwáráꞌá aráátimuwasa miwítí Fasiꞌaénkómbá awánésa pósa áfááran-aamoi uwánkówana 21 Ísu anekaꞌá séna aáno úmai méraaro. Kesifomó siꞌmákaintemba miyáumai kembiwí tiꞌmáráanaꞌa kesí kísau komáéro séna 22 wenááma áútimena séna Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá tíménana keséꞌa mérainiye. 23 Sáwí-imayaamo maitiyuwáíyanamo éna misáwí-ímáyáá taiꞌáíníye. Ímbo maitiyuwáíyanamo éna misáwí-ímáyáá úwoi waéꞌwaeꞌa íníye Ísu siyáiye.

Tómaasi Ísumbo awánarain-aai.

24 Ísu paápé úwasa wení kísau-waasi awánasuwonkaꞌa Tómaasi moórá-awiꞌa Títímási mináwíkóní áwáuma amáántágaeꞌa wemá fíꞌopaꞌo maémomba 25 túwasa simámesa sésa Fasiꞌaénkó paápé isatá awánáúmne suwaná Tómaasi séna ayáánarumpin-afiwara awáúfín-áfíwáráꞌó awánéꞌo taꞌótorekaa séꞌa pukáimpinkemba íyáfasinkaiye súsino súwasa 26 afakaeté-noꞌwaamba maisuwésa Tómaasiwaraꞌ-úmai anekaꞌá wení kísau-waasiye naaúmpaꞌa imésa ontá wisukówana Ísu túrankaꞌa paápé éna séna aáno úmai méraaro séna 27 Tómaasintafena séna siyáánarumpimba taꞌótoꞌmai awáné suwáúfímbá taꞌótoꞌmai awáné sé kentáfé karoꞌé sénafainifo éraiꞌe siyó súwana 28 Tómaasi séna kesí Fasiꞌaénkóo emá kesí Maníkó óne súwana 29 Ísu séna ááéma ímba suwánarempo karoꞌé siyáandaniye. Káféꞌa suwánáánda po éraiꞌe wésene. Ímbo suwánaawimo ésa éraiꞌemo sésamo timankúnkúmbo ésa aamoí isaná tirunkó kaweꞌá íníye Ísu siyáiye.

30 Ísu wení kísau-waasi súrankata fíꞌo-fiꞌon-kisau-waameꞌa aráásimuwata tuwímbai maankwándááífímbá ímba agaimakáundanifo tuwímbai agaimakáumne. 31 Ísu Maníkón-ááninko póna wemó íyáfasinankaraiwain-iye séꞌa maanáúfáí agaimakáumpo Ísun-aaisafesa timankúnkúmba ónááwe. Miyámó timankúnkúmbo ésa Ísuweꞌa kááísamai maéꞌmaeꞌa ónááwe séꞌa maanáúfáí agaimaráúmne.

Copyright information for `AUY