John 5

Nonkwaaúmpáꞌá Ísu moóráwigombo asófankarain-aai.

Ánaaemba Yúndaa-waasi ámáántafesa tanómba kaumakónkaꞌa Ísu Yérúsaremu-naopaꞌa kurái. Yérúsaremu-naokoni óntan-kusaifaꞌa ontamá wéromba áwíꞌa sipisípigoni ontamá miwání ewaaꞌá nonkwaaúnkón-áwíꞌa Pétésíta-nonkwaaumba wérowana mindónkón-áwáífaꞌa wááu-namba séfataase-namba wérowasa mindáúmpátá tíꞌo ún-kwaasisomba tuwímbai túgafitan-kwaasisone tíyayaambo kararón-kwaasisone mésa nonkómó úwaauwaamo índa amuꞌmakówana moórá-mora-kanaa wíyómpakewi nompímbá kumúwana nonkó úwaauwa úwana aifaꞌó nompímbó kumúwaimba áíꞌa éꞌánkaraiye. Tíꞌo ún-kwaasisompimba moóráwigo ména ayáátáákaꞌa 38 aatai áíꞌa ún-kwaasi mérowana Ísu awánéna ayáátáákaꞌa áíꞌa wéiye-imayaa éna áísai ena séna embá asófendasafena wéankaiyo súwana we séna nonkómó úwaauwaamo índaraꞌo síꞌmaenamo nompímbó sinkáíndawi ímba méraiye. Kemá kumónaeꞌo úndanifo moóráwigo kembá kúwáákena nompímbá aifaꞌá kúmísana kesíꞌa úwoi wéraiye súwana Ísu séna íyáfasinaao. Ení tuwaaiꞌá maimaé waaó súwana minúwóíyáán-úmai áíꞌa éꞌankowana wení tuwaaiꞌá maimaéna kuráiye.

Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaaraꞌa miyá úwasa
10 Yúndaa-kawaa-waasi asófankon-kwaasisafesa sésa káféꞌa saagaan-kánáá isa ení tuwaaiꞌá maimaé wégonda aaraamá makáawe suwaná 11 we séna asófasinkaraiwai séna ení tuwaaiꞌá maimaé waaó siyáiye súwasa 12 miwí áísai esa sésa ení tuwaaiꞌá maimaé waaómó siyáiwai nááwaꞌiyo suwaná 13 sáwífaꞌ-waasifimba Ísu áwiyokuwana póna asófankowi séna áwíꞌa ímbo isáúnda-waasin-iye siyáiye.

14 Simásuwena ánaaemba óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iyúwana Ísu ayaafáí úmai awánéna séna áíꞌa éꞌánkaraimba po sáwíyamba sínkáífo sé sáwí-imayaa anekaꞌá ímba uwó súwana 15 iséna Yúndaa-kawaa-waasi kosimátimena séna asófasinkaraiwai Ísun-iye súwasa 16 Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaaraꞌa Ísu asófankarontafesa Yúndaa-kawaa-waasi Ísumba sáwíꞌa uwánkámae íyúwana 17 Ísu séna kesifo aasiyaasi-kánáá kísau wémaimba póꞌa miyáráán-úmai kísau maénaumne súwasa 18 saagon-kánááráꞌá asófankarontafenawara Maníkó kesifomán-iyemo siyóntafenawaraꞌa pósa Yúndaa-kawaa-waasi sésa tufuwónae símasimaꞌa umbá Maníkó kesifomán-iyemo siyónten-úmai Maníkóe keséꞌa mimbóráíꞌa úmai mérauye siyóntafesa Yúndaa-kawaa-waasi sésa tufuwónae siyáawe.

Afowán-ááimo Ísumo siyáin-aai.

19 Suwaná Ísu simátimena séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Ááninko póꞌa ímba kesí imáyáafinkemba únda kesifomó imbá awánéꞌa miyá wéune. Kesifomó intembá ááninko wéune. 20 Kesifo ááninkomba arumbá siména seyaafá-tántááꞌó wéimba wéaraasimiye. Íyáákainda-kisaumo aráásiminaꞌa minkísáú máénaꞌa táátafeꞌa ónááwe. 21 Kesifomá pukáampinkembo íyáfasintinkaintemba ááninko kesí imáyáafinkemba íyáfasintinkanaeꞌa wéune. 22 Kesifo séna ímba aaifimbá maitinkánaumpo aaifimbó maitinkáínda-kisau kesááninkomba ámakaumne siyáiye. 23 Aaifimbó maitínkáanda-kisau símakaimba pósa kesifon-áwíꞌo mósá máráántemba ááninko súwíꞌa mósá maránááwe. Kesúwíꞌo ímbo mósá maráíyawimo ésa kesifo siꞌmákaiwain-awiꞌwaraꞌa ímba mósá maránááwe.

24 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kesááimo isésamo éraiꞌa aiꞌmákaiwai Maníkómá iyémó síyawi éꞌa áwáuma ómbaresa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa owe. Waási méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌo maéꞌómbanifo Maníkóní ewaaꞌá taméraamba póꞌa ímba aaifimbá maitinkánaumne. 25 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Moórá-kanaa tínasa pukáiyan-kwaasi Maníkón-ááninko-saai isánááwe. Isáíyawi íyáfasinesa maéꞌmaeꞌa ónááwe. 26 Kesifomá waásimo méraawini áwáun-iye. Fasiꞌaémbá siména séna miyámó úndantemba waásimo méraawini áwáuma óne siyáiye. 27 Kemá wíyómpakemba waási úranko kumpaápé uráundawi únana póna kesifo kentáféna séna aaifimbó maitínkénda-kisau amúne siyáiye. 28 Minááísáféna ímba tááꞌa íno. Moórá-kanaamo tínda utaráan-kwaasi seyaafáꞌá kesáái isésa 29 utarémpinkemba íyáfasinanaawe. Kaweꞌó uréwimo íyáfasinesa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááfo sáwíꞌo uréwimo íyáfasinaiyaꞌa aaifimbá maitinkánaumne. Minááísáféna ímba tááꞌa íno Ísu siyáiye.

Ísu wení áwáumo siyáin-aai.

30 Ísu simátimena séna ímba kesí imáyáafinkemba wéumpo siꞌmákaiwai simásímakaintemba miyá wéune. Ímba kesí imáyáafinkembo ondasáféꞌa arupíse úmai aaifimbá maitinkánaumpo kesifo simásímakainten-úmai aaifimbá maitinkánaumne. 31 Kemó kesáféꞌo súndarakaa karoꞌé sewaisinó. 32 Moóráwigowaraꞌo kentáfénamo simbá éraiꞌa wésiye. 33 Kembiwí tuwímbai tiꞌmárówasa Yóni nombó maitínkáíwaimba koáísai uwaná Yóni kentáféna séna éraiꞌ-waasin-iye. Kosimátíméro siyáiye. 34 Kesí áwáumo síyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa úndanifo Yóni kentáfénamo siyáin-aaisafeꞌa éraiꞌe síyaꞌa sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkanae-imayaa wéeꞌa minááí simátimune. 35 Ómbó aampaꞌó kúraꞌmae konten-úmai Yóni kentí aampaꞌó kúratinkowaꞌa kárikaꞌa aamoí uráawe. 36 Moórá-tantaako Yóni kentáféna siyáin-aaigomba íyáákaraiye. Kesifomó simásímakain-kisau wémaunana minkísáúgó kesí áwáuma wépaape-iye. Kesifomó siménamo siꞌmákain-kisau wémaunasa kesí áwáuma wéawanaawe. Mintántáákó Yóni kentáfénamo siyáin-aaigomba íyáákaraiye. 37 Kesifo siꞌmákaiwai wewáráꞌá kentáféna simbánifo wenáái ísámai ímba kaweꞌá éꞌa wenaneꞌá ímba awánaraawe. 38 Siꞌmarówaꞌo kunkáundasafeꞌa ímba timankúnkúmba ombá póna Maníkón-aai ímba tirumpimbá wéraiye. 39 Kembiwí séꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónaumne séꞌa Maníkón-aai aúfáífimba toráumai awána-awana wéowe. Mináúfáífímbá kesí áwáuma agaimárówaꞌanifo ímba kaweꞌ-úmai ísaraawe. 40 Kaweꞌó úmaimo iséꞌo kempáꞌó tenkakaa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa owaisinó.

41 Waási kesúwíꞌa óraaꞌa uwásinkanaawe-imayaa ímba wéune. 42 Maníkómbó ímbo tirumbó áménkaꞌa wétuwanaumne. 43 Kesifomá simásímakaintafeꞌa kunkáundanifo ímba kaweꞌá wéuwasinkaawe. Énifo moóráwigombo kesifomó ímbo simámakaindawimo tínaꞌo éꞌa kaweꞌá uwánkanaawe. 44 Kembiwí séꞌa waási kentáá súwíꞌa óraaꞌa uwásinkanaawe séꞌa póꞌa kesáái ímba éraiꞌe wésewe. Maníkómá kentáá súwíꞌa óraaꞌa uwásinkainiye senkakaa kentáféꞌa éraiꞌe sewaisinó. 45 Kesifon-aúrankaꞌa ímba aaifimbá maitinkánaumpo Mósese naaófáꞌó ámáán-aaimo agaimakáiwai aaifimbá maitinkáíníye. Mósese súwaꞌnai iyémó sewímó éna wemá aaifimbá maitinkáíníye. 46 Mósese kesáái agaimakáimba póꞌa Mósesen-aaisafeꞌo timankúnkúmbo onkakaa kesááisafeꞌa timankúnkúmba owisinó. 47 Mósesemo agaimakáin-aaisafeꞌa ímba éraiꞌe sembá póꞌa kesááisafeꞌa ímba éraiꞌe sewé Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY