John 6

Ísu sáwífaꞌ-waasi tómbó tímakain-aai.

Mátíyu 14:13-21, Mááka 6:30-44, Rúku 9:10-17

Naaófáꞌá Maníkó Yúndaa-waasi tíyótaimo

í-tánón-kánáá ampáámbá úwana Káríri-waaunkoni menáípáꞌá Ísu nompín-táómpimba wéna minkwaaúnkóní moórá-awiꞌa Táípíriyasi nompáꞌá kúmba tíꞌo ún-kwaasisomba asófatinkowasa awánésa pósa wenánaaemba arááíwáúwasa Ísuwe wení kísau-waasiye nompín-táómpinkemba marapáꞌá kumésa omápaꞌa imérowasa
sáwífaꞌ-waasi Ísumpaꞌa íyúwana tuwánéna imáyáa éna séna ánaaemba miyá ónaumpo aifaꞌá Fírípimba áísai úmai isánae séna áísai ena séna nááfakena tómbá méyámbaꞌmaiya tíménara nánaao súwana Fírípi séna sáwífaꞌ-ontankakemba 200 kinaaraken-tomba méyámbaꞌmaisa timúnasasa naawaisinó súwana moórá-kisau-waasigo Sáímoni Pítaan-áfákon-awiꞌa Énduru séna moórá-iyampoigo séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá makáifo sáwífaꞌ-waasi méraawe súwana 10 Ísu wení kísau-waasisafena séna maraꞌá méraaro simátíméro súwasa simátímúwasa maraꞌá mérowana minkwáásísómbá sáwífaꞌa 5,000 waaima mérowana 11 Ísu mintómbá maisoréna Maníkóntáféna súwiyo simásuwena tómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa miwí tímúwana tómbó nontenkáán-úmai mófááꞌa miyáumai nowaná tímúꞌa fówasa miwítí imáyáagomo úniꞌa uwaná 12 wení kísau-waasisafena séna mintón-ayai ímba úwoifaꞌa túwáaro súwasa 13 séfataase-tompinkemba nésamo túwón-ayaisomba sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-unampimba fáítuwana ówitowasa 14 Ísumo úmba awánésa sésa Maníkón-aaimo simátímíwai íntaamo awánáúnda-waameꞌa isatá awánáúmne sésa amuꞌmaráúndawin-iye sésa 15 kentáásí kawáá-íta íníyemo sumbá Ísu miwí tirumpimbó un-ímáyáá iséna ímba miyá ónaunasa sewé séna tiyuwéna omápaꞌa iyáiye.

Ísu non-afóforaꞌo kuráin-aai.

Mátíyu 14:22-23, Mááka 6:45-52

16 Ísu omápaꞌa imérowasa fenómpinkaꞌa wení

kísau-waasi nonkwaaúnkóní áwáífaꞌa kumésa
17 Kápaneamufaꞌa kónae sésa nompín-táómpimba íyátesa kuwaná Ísu ímba túwana nóꞌwaamba fénkúwana 18 óraa-fiyunda toréna nonkó tufántááfan-úwasa 19 taántámbá nombá tuwíntámaesa ayáátáákaꞌa kuwaná Ísu non-afóforaꞌa maréna nompín-táónkoni ewaaꞌá túwasa awánésa táátafesa uwaná 20 Ísu séna kemá úmpo ímba táátafe oro. Aánoꞌa méraaro súwasa 21 aamoí ésa sésa nompín-táómpimba íyátaao suwaná minúwóíyáámbá nompín-táónko nonáwáífaꞌa kúpaꞌa kuráiye.

Ísumba ayaafáí uráan-aai.

22 Aafáyáama menáípáꞌó koméron-kwaasi sésa fénáímba nompín-táómba kímbora wéraisana Ísu ímba mimpímbá wisasá wení kísau-waasi miwí aantemba kuráafo Ísu nááfara méraiyo siyáawe. 23 Tuwímbai-waasi nompín-táómpimba Táípíriyasifakemba tóso ésa fénáínkaambo Ísumo Maníkóntáfénamo súwiyo súwasamo waásisombo tómbó néwiyopaꞌa tésa 24 Ísuwe wení kísau-waasiye ímba mérontafesa

tiyaafáí ónae sésa mindómpín-táómpimba íyátesa Kápaneamufaꞌa kuráawe.

Ísu maéꞌmaeꞌo íyan-tomba únemo siyáin-aai.

25 Kápaneamu-naopaꞌo kumbá Ísumba awánésa sésa kesí óraakoo emá nóin-kanaawa maafáꞌá tiyáano suwaná 26 Ísu séna ísáaro. Ímba kaweꞌ-wááméꞌó aráátimundasafeꞌa wésiyaafai-ofo tómbó naráantafeꞌa wésiyaafai-owe. 27 Tómbó ímbo aasiyaasimó waéꞌwaeꞌo índa-tontafeꞌo éꞌa ímba kísau maéꞌa waásimo aasiyaasimó maéꞌmaeꞌo íyan-tontafeꞌo éꞌa kísau máéro. Mintómbó tíménda kemá waási úranko mintómbá timénaumne. Maníkó kesifomá kentáféna séna aamoí uwánkaumne. Kesí kísau mauwó simbá póꞌa mintómbá timénaumne súwasa 28 áísai esa sésa nóraumaisaawa Maníkóní kísau maénaumno suwaná 29 Ísu séna kentáféꞌo séꞌo éraiꞌa Maníkó aiꞌmákaisana kunkáiwai iyémó sembá mindá Maníkóní kísau maéꞌa sewé súwasa 30 nóran-kwaameraꞌini ímbo awánáúnda-waameꞌo inatáámó éta awánéta séta éraiꞌa Maníkó embá aiꞌmáráísama kunkáandawi ónesa sénaumne. Nóin-kisau-waamera ínono sésa 31 kentáá síwáꞌná máásai-marafaꞌa mésa wíyómpaken-tonkon-awiꞌa máána-tomba néꞌómbanifo emó uráandawimo éna ímba mindá íyáákaraiye. Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna wíyómpaken-tomba timúwasa naráawe agaimaréna siyáiye suwaná 32 Ísu séna ísáaro. Mósesemo tímakain-tomba ímba wíyómpaken-tomban-ifo kesifomá wíyómpaken-tomba kawe-tómbá wétimiye. 33 Wíyómpakembo marapáꞌó kunkáiwai wemá Maníkómó tímín-tomban-iye. Wentáféꞌo wéeꞌa maéꞌmaeꞌa ónááwe súwasa 34 miwí sésa sénda-tomba aasiyaasi-kánáá simiyó suwaná 35 Ísu séna kemá aasiyaasí maéꞌmaeꞌo íyan-tomba úne. Kempáꞌó wétiyawi ímba tááima táíníye. Kenkáꞌó timankúnkúmbo wéiyawi ímba nontáféna tinkáíníye. 36 Éꞌa simátímakaumne. Kesí kísau-waameꞌa awánaambanifo kesááisafeꞌa ímba éraiꞌe sésa ímba kenkáꞌá timankúnkúmba wéowe. 37 Énifo kesifomó símín-kwaasimo éꞌa kempáꞌá ténááwe. Kempáꞌó tíyan-kwaasisafeꞌo éꞌa ímba kóro sénaumne. 38 Kesí imáyáamo arááíwáéndasafeꞌa wíyómpakemba ímba kunkáumpo siꞌmákaiwaini imáyáamo arááíwáéndasafeꞌa kunkáumne. 39 Siꞌmákaiwai simásimena séna amúnda-waasi sáwí-ampaꞌa arááíwáéfo sé kawáánuwo. Ánaaen-kanaa pukémpinkemba íyáfasintinkaano. 40 Kesifomá simásimena séna kesááninkoo embá awánésa sésa Maníkón-ááninkoman-iyemo síyawi aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe siyáiye. Ánaaen-kanaama pukémpinkemba íyáfasintinkanaumne Ísu siyáiye.

41 Kemá wíyómpaken-tomba úne Ísu súntafesa Yúndaa-oraaꞌ-waasi tirunkó sáwíꞌa úwasa 42 miwí sésa wemá Ísuma Yósepin-ááninkoman-iye. Anófoi étaamo tuwánáúndanifo nóra sénawa wíyómpakemba kunkáumne wésiyo suwaná 43 Ísu simátimena séna ímba miyá mósimesin-oro séna 44 kesópaꞌa ímba úwoima ténááfo kesifo kembá siꞌmákaiwaima táántainaꞌa kesópaꞌa tíyaꞌa ánaaen-kanaama pukémpinkemba íyáfasintinkanaumne. 45 Mindásafesa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi agaimarésa sésa Maníkó seyaafáꞌ-wáásí símai aráátiminiye siyáawe. Kesifon-aaimo ísámai kaweꞌó íyawi kesópaꞌa ténááwe. 46 Kesifombá ímba awánaraafo kemá Maníkónópakemba kunkáundawi keyááma kesifombá awánaraumpo kesifon-aaimo ísámai kaweꞌó íyawi kesópaꞌa ténááwe. 47 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kesááisafesa éraiꞌe sésa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawi áwáuma ómbaresa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa wéowe. 48 Kemá maéꞌmaeꞌo íyan-tomba úne. 49 Kentíwáꞌnáma máásai-marafaꞌa mésa máána-tomba némesa úwoi putáráawe. 50 Énifo wíyómpaken-tomba miyán-tómbó náíyawima úwoi maéꞌmaeꞌa ónááwe. 51 Kemá wíyómpaken-tomba maéꞌmaeꞌo íyan-tomba úne. Mintómbó nésamo ésa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe. Kesúma timúnaꞌo naantaféꞌa póꞌa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

52 Ísu súwasa Yúndaa-oraaꞌ-waasi tirunkó sáwíꞌa úwasa keáímbá sésa nóra sénawa miwá wenáúma simínataawa nánaumno suwaná 53 Ísu simátimena séna éraiꞌa súne. Kemá waási úranko póꞌa kesúmo ímbo néꞌo kesí naaemó ímbo néꞌo éꞌa ímba maéꞌmaeꞌa ónááwe. 54 Énifo kesúwe kesí naaewémó naawí áwáuma ómbaresa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ombá póꞌa ánaaen-kanaama pukémpinkemba íyáfasintinkanaumne. 55 Kesúma kawe-tómbán-iye. Kesí naaemá kaweꞌ-nómbán-iye. 56 Kesúwe kesí naaewémó naawí keséꞌa kááísamai méraawaꞌa kemá miwíséꞌa kááísamai méraumne. 57 Kesifo siꞌmákaiwai aasiyaasí maéꞌmaeꞌa iwáí isaꞌá póꞌa kewáráꞌá aasiyaasí maéꞌmaeꞌa wéune. Kemá maéꞌmaeꞌa úndasafeꞌa póꞌa kesúmo newí aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe. 58 Kentíwáꞌná tómbá némesa úwoi putáráawe. Kemó súnda-tomba wíyómpaken-tomba ímba miyán-tómbán-iye. Kemó súnda-tomba mintómbó newí aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe Ísu miyámá 59 Kápaneamu-naopaꞌa ámáán-daumpaꞌa simátímakaiye.

60 Ísu simátimuwasa wembó arááíwáún-kwaasi tirunkó sáwíꞌa úwasa imáyáa ésa sésa wemó sin-ááígó ínta sínkáín-aai póna umbaí wétaiye suwaná Ísu arumpin-ímáyáá éna simátimena séna minááísáféꞌa wégaoraawe. 62 Kemó wíyómpaken-waasi úrankomo kumpaápé uráundawimo kunuweréꞌo íyónaꞌo suwánéꞌo éꞌa nóran-imayaawa ónaao. 63 Waásiti fasiꞌaénkó ímba túwaꞌnai ínífo Maníkóní ámútankoni fasiꞌaénkó túwaꞌnai ínaꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. Miyámó intembá kemó súnda-aai mindá ámútankon-aai aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyan-aain-ifo 64 tuwímbai kentáféꞌa séꞌa karoꞌá siyé wésewe Ísu súmba Ísu karoꞌá siyémó sun-kwáásíyé wení pintaruꞌó índawiwaraꞌa naaófáꞌá ísaronkaꞌa póna séna tuwímbai kentáféꞌa séꞌa karoꞌá siyé wésewe Ísu simátimena 65 séna mindásafeꞌa éꞌa simátimeꞌa súne. Kempáꞌá ímba úwoi ténááfo kesifomó táántainaꞌo éꞌa ténááwe simátímakaiye.

66 Ísu simátimuwasa wembó arááíwáún-kwaasisomba Ísumba ifáꞌauwesa weséꞌa ímba wénuwana 67 Ísu wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasisafena tísai ena séna kewárárá kembá siyuwaaó séna tísai úwana 68 Sáímoni Pítaa séna óraakoo kesáá nááfataawa kónaunawa sénó. Enááigo aúíꞌa uwátinkainasa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe wésendawi óne. 69 Káféꞌa entáféta simankúnkúmba éta séta Maníkómpákémbá kawekó ónesa wésune súwana 70 Ísu simátimena séna kemá sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasimo kemparíꞌa uráundanifo kempínkémbá moórá sáwí-waasigo paápé íníye súmba 71 Sáímoni-Ísakeriotin-ááninkon-awiꞌa Yúndasintafena séna Yúndasi wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasifinkemba Ísuni pintaruꞌá maíndawin-iye. Wentáféna minááí siyáiye.

Copyright information for `AUY