John 7

Ísun-áfárawaisai-taai.

Minkákémbá Yúndiyaa-aempaken-kwaasi Ísumba tufuwónae suntáféna Ísu Yúndiyaa-aempaꞌa ímba númba Káríri-aempaꞌa wénuwana Yúndaa-waasimo wááu-nambo ésamo tanómbo kaúfún-kanaa ampáámbá úwasa Ísun-áfárawaisai karaánááꞌa ankésa sésa maanáémpáꞌá tuwéma Yúndiyaa-aempaꞌa waásimo túwaandu íyapaꞌa ení kísau komáínasa pósa ení waási ení kawe-kísáú awánaaro. Seyaafáꞌ-wáásí suwánáíwae síyawi ímba aúpáꞌá kísau maénááfo seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa kísau komauwó sésa Ísun-áfárawaisai wentáfésa ímba imáyáa ésa sésa Maníkómpákémbá kunkáiye sumbá minááí simámúwana Ísu simátimena séna seyaafáꞌnánká kesí áwáumo suwánáíyan-kanaa ímba tiyáifo kembiwí úwoi wíyasa tuwánésa marapáꞌ-wáásí kembá ímba aaisambá tíkaafo miwímó on-áwáúsáféꞌo súndasafesa kembá aaisambá síkaawe. Tanómbo opaꞌá ke koró. Seyaafáꞌnánká kesí áwáumo suwánáíyan-kanaa ímba tiyáifo káféꞌa ímba tanómbo opaꞌá kúmpo kemá koró séna Káríri-aempaꞌa méraiye.

Ísu Yérúsaremufaꞌo kuráin-aai.

10 Ísu mérowasa áfárawaisai tanómbo upaꞌá kuwaná ánaaemba wemá aúpáꞌá kúwasa 11 Yúndaa-oraaꞌ-waasi Ísumba ayaafáí ésa sésa nááfara méraiyo sésa tísai uwasá 12 Ísuntafesa úwoi-waasi sáwífaꞌ-aai sésa tuwímbai sésa kaweꞌ-wáásín-iye suwasá tuwímbai sésa ímbanifo karoꞌ-wáásín-iye sésa 13 Yúndaa-oraaꞌ-waasi sáwíꞌa uwásínkáafo sésa ímba aforaꞌá sumbá umémpaꞌa tukáawe.

14 Yúndaa-waasimo wááu-nambo úmakesamo tanómbo kaúfún-kanaa séfasefa úwana afufuntan-kánáá Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iména wenáái simátimuwasa 15 Yúndaa-oraaꞌ-waasi isésa táátafesa ésa tóipimba tiyáámba faafésa sésa ámáán-aaimo uwáítáíꞌ-opaꞌá ímba koména ísaraimbanifo nááfakena ísaraiyo suwaná 16 Ísu minímáyáámó umbá iséna séna kesí imáyáafinkemba ímba simátimumpo Maníkó siꞌmákaiwaini imáyáafinkemba simátimune. 17 Kembiwí imáyáama éꞌa séꞌa nááfaken-aaiya simásímakaiyo. Wení imáyáafinkenaꞌi Maníkóní imáyáafinkenaꞌiyo-imayaa wéowe. Maníkómó siyáintemba ónaemo síyawi miwímó ésa simátimunda-aaigoni áwáuma isánááwe. 18 Kentí imáyáafinken-aaimo síyawi kesúwíꞌa mósá maráíwae sésa kentí imáyáafinkemba wésefo tiꞌmákaiwain-awiꞌa mósá maránae síyawi ímba

karoꞌá sembá éraiꞌ-aai wésewe.
19 Mósese ámáámba simátímakombanifo ímba ísámai kaweꞌá uréꞌe sembá sínkamonae wésewe súwasa 20 úwoi-waasisomba sésa ímba tufuwónae-imayaasa wéumpo enarumpimbá sáwí-amutamba méraisa miyán-ááí séne suwaná 21 Ísu séna ámáán-aai ísáán-kanaaraꞌa ímba awánaraan-kwaameꞌa uráunda póꞌa kemá sáwífaꞌ-imayaan-owe. 22 Kentíwáꞌnárakemba sésa iyámpói matínkaraawasa afakaumboé-noꞌwaamba waésa túma kárámai araénáémba ónááwe suwaná ánaaemba Mósese minááí agaimakómba pósa tuwímbai-kanaa ámáán-aai ísáán-kanaaraꞌa miyá wéowe. 23 Móseseni ámáámba ímba taráíyaamba póꞌa saagaan-kánááráꞌá miyán-kísáú iyámpói túraꞌa wéowe. Énifo saagaan-kánááráꞌá moóráwigomba asófankaraunda póꞌa kísau maénafo séꞌa aaisambá wésiyowe. 24 Ímba awánéraase aaisáféꞌa ímba simátínkáaro. Éraiꞌa awánáíyan-aaisafeꞌa simátínkáaro Ísu siyáiye.

25 Ísu simátimuwasa tuwímbai Yérúsaremu-naopaken-kwaasi sésa minkwáásísáfésawa tufuwónae wéseo sésa 26 wemá aforaꞌá wenáái simátímísaꞌanifo ímba aaifimbá maiyánkaraawe. Óraaꞌ-waasisomba sésawa wemá Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísitin-iye miyáwá wése ína wéseo. 27 Maankwáásígóní naaópaꞌa awánáúndanifo Maníkómó íyáfasinankaraiwaini naaópaꞌa ímbo awánáúndafakemba tíníye siyáawe.

28 Minkákémbá Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa simátimena séna kembá éra suwánéra kesi máápaꞌa éra awánéra miyáwá uráao. Ímba kesí imáyáafinkemba kunkáumpo moóráwigo siꞌmáráísaꞌa kunkáumne. Wemá éraiteꞌo siwáín-iye. Wembá ímba awánaraafo 29 kemá éꞌa awánáúndawi siꞌmákaisaꞌa wempákémbá kunkáumne súwasa 30 minááímó súnkakemba wembá taꞌótoranae sésa umbánifo wení kanaamá ímba tiyóntafesa ímba taꞌótorowasa

31 úwoi-waasifinkemba tuwímbai sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwaimo tíndaraꞌa wení kísau-waameko seyaafá-kísáúgómbá íyáákainiye-imayaa wéeta Ísuni kísaugo miyán-kísáúgó póna Ísu Maníkómó íyáfasinankaraiwain-iye wésune siyáawe.

Ísumba kotaꞌótoraaro sésamo tiꞌmákaan-aai.

32 Úwoi-waasisomba minááí sumbá ámáán-kawaa-waasi isésa miwíyé óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye

i-wáásísáfésa sésa Ísumba kotaꞌótoraaro sésa tiꞌmárówasa kuwaná
33 Ísu séna kárikaꞌa kembiwíséꞌa méꞌa siꞌmákaiwaimpaꞌa íyónaꞌa 34 siyaafáí uwááeꞌa ímba suwánéꞌa iméraandafaꞌa ímba kanaaꞌá iyónááwe súwasa 35 Yúndaa-oraaꞌ-waasi keáímbá sésa nááfara wíndasafenawa síyómpo ayaafáí uwááeta ínta awánánaumne. Kíríki-aempara Yúndaa-waasimo méraapara wénawa wenáái simátiminiyo sésa 36 wemá séna siyaafáí uwááeꞌo éꞌa ímba suwánéꞌa iméraandafaꞌa ímba iyónááwemo simbá minááígóní áwáuma ínta ísaraumne siyáawe.

Maéꞌmaeꞌo íyan-donkon-aai.

37 Yúndaa-waasi wááu-nambo úmakesamo tanómbo kaúfún-kanaaraꞌa taiꞌón-kanaa óraa-kanaa úwana minkánááráꞌá Ísu íyáfasinena óraaka séna nontáfénamo tinkáíndawi kempákémbá tamandaaró. 38 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna siyáintemba nonaumpinkémbó íyáúsenamo intenkáámbá kesááisafesa timankúnkúmbo íyawi tirumpinkémbá nonaumpinkémbó intembá íníye Ísu súmba 39 Maníkóní ámútankontafena siyáiye. Ísu ímba wíyómpaꞌo kunuwékáintafena Maníkóní ámútanko ímba kunkáiye. Ísu imáyáa éna séna kemá púwóndafinkemba íyáfasineꞌo kesifompáꞌó iyéꞌa Maníkóní ámútankomba aiꞌmáráanana kuména kesááisafesa timankúnkúmbo íyawi tirumpimbá kumbéíniye-imayaa éna Ísu minááí simátímakaiye.

Ísuntafesa imáyáa tuwínkaaꞌo uráan-aai.

40 Ísumo simátimumba waásisomba isésa tuwímbai sésa éraiꞌa wemá Maníkón-aaimo simátímíwain-iye suwasá 41 tuwímbai sésa wemá Maníkómó íyáfasinankaraiwai wéamuꞌmaraundawin-iye suwasá tuwímbai sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwai ímba Kárírifakemba paápé íníye. 42 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna Maníkómó íyáfasinankaiwai Téfítin-andafakemba Téfítini naaópaꞌa Pétaremufaꞌa maꞌankáíníye agaimaréna siyáiye sésa umbá 43 Ísuntafesa imáyáa tuwínkaaꞌa ésa 44 tuwímbai sésa taꞌótoranae sumbánifo ímba Ísumba taꞌótokaawe.

45 Ímba taꞌótoresa i-wáásí óraaꞌ-amaan-kisau-waasifaꞌe ámáán-kawaa-waasifaꞌe kouwérówasa nóra séra ímba taꞌótoꞌmai áíꞌmaeꞌa téo suwasá 46 i-wáásí sésa wenááigo seyaafáꞌ-wáásí tááigomba íyáákaraiye suwasá 47 ámáán-kawaa-waasi tísai esa sésa kenkwárárá karoꞌá simátínkáísara wéseo. 48 Óraaꞌ-waasiye kesáá ámáán-kawaa-waasisaawe ímba éraiꞌa wíyómpakemba kunkáiyesa wésumpo kewáráꞌá miyá seró. 49 Úwoi-waasi aantemba éraiꞌe wésewe. Miwí Móseseni ámáámba ímba wéisaamba póna Maníkó tínkaminiye suwaná 50 ámáán-kawaa-waasifinkemba moóráwigon-awiꞌa Níkótímási ááéma Ísumpaꞌa iyáiwai simátimena séna 51 kentáásí ámáánko séna ímba úwoi séꞌa sáwíꞌa uráiye síyamba wenáái ísareꞌa wení kísau awánéꞌa aaifimbá maénkáaro kentáásí ámáánko siyáiye súwasa 52 Níkótímásimba karaánááꞌa ankésa sésa Kárírifakewimba arááíwaino. Maníkón-aai aúfáífimba toráumai awánamai kaweꞌá uréo. Maníkón-aai simátímíwai ímba Kárírifakewin-ifo wemá ímba Maníkón-aai simátímíwain-iye sésa 53 kentí naaóꞌ-naoꞌa wété uwaná Ísu Órífi-ompaꞌa iyáiye.

Copyright information for `AUY