John 8

Moórá-ininko fíꞌon-kwaasiseꞌo nín-aai.

Órífi-omapaꞌa Ísu iména aafáyáaraꞌa kuména óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa imérowasa waásisomba wempáꞌá túwaandu uwaná maraꞌá ména wenáái simátimuwasa ámáámbo sun-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye aaregómbá áíꞌmaesa minínínkó fíꞌon-kwaasiseꞌo nímba pósa áíꞌmai seyaafáꞌ-wáásítí túrankaꞌa ankésa Ísuntafesa sésa óraakoo minínímbá fíꞌon-kwaasiseꞌa nísata awánéta taꞌótoꞌmaeta áíꞌmaeta túne. Ámáán-aufaifimba Mósese agaimaréna séna miyámó índawimba óntantamba tufúwónanasa puwíníye agaimaréna siyáiye. Nóran-imayaawa ónó sésa Ísumba maꞌmái awánánae sésa miyá senanasá paápé ínata wembá aaifimbá maiyankánae sésa suwaná Ísu kífaena ayáánaufitamba mararáꞌá aúfái agaimarówasa áísai aisai uwaná íyáfasinena simátimena séna ímbo aoisaambó uráindawi aifaríꞌena óntamba maiyé tufuwó simátimena anekaꞌá kífaena ayáánaufitamba mararáꞌá aúfái agaimarówasa isésa moórá-mora-waasi kúwákárúwasowana óraaꞌ-waasi aifaꞌá kumúwasa miwán-ánaaemba arááíwaꞌmaesa kúmúwana minínínkó aantemba Ísuweꞌa mérowana 10 íyáfasinena áísai ena séna nááfara seyaafáꞌá méraao. Seyaafáꞌnánká ína aaifimbá maenkánaao súwana 11 séna ewé ímba aaifimbá maisinkánááwe súwana we séna kewáráꞌá ímba aaifimbá maiyankáúna kómpo anekaꞌá ímba aoisaambá

uwó Ísu siyáiye.

Waási sáma kátínkáandawi únemo Ísu siyáin-aai.

12 Anekaꞌá Ísu wenáái simátimena séna waási sámo kátínkáandawi úne. Kembó sirááíwaiyawi ímba kumeuꞌá ínífo sáma kátinkainaꞌa maéꞌmaeꞌa ónááwe súwasa 13 ámáán-kawaa-waasi sésa eyááríkaꞌa ení áwáuma séndamanifo ímba éraiꞌa wésene suwaná 14 Ísu séna ímbanifo kesááigoni áwáuma éraiꞌa súne. Éꞌa awánáúndafakemba kunkáundasafeꞌa éꞌa awánáúndafaꞌa íyónda póꞌa kemó súnda-aai éraiꞌa súne. Kesí áwáuma ímba suwánaraawe. 15 Marapáꞌ-wáásí kentí imáyáafinkemba aaimá maisínkáafo kemá ímba aaimá wémaitinkaumne. 16 Kemó aaimó maitinkáúndarakaa arupíse úsino. Ímba ke aantemba aaifimbá maitinkánaumpo kesé kesifoéꞌa aaifinkáí maitinkáyauye. Miyáumai kemó aaimó maitinkáúndarakaa arupíse úsino. 17 Kentí ámáán-aufaifimba agaimaréna séna kaeꞌ-wáásíyáí moórá-aaimo séyambo ékai minááí éraiꞌa wéseye agaimaréna siyáiye. 18 Miyáumai kemá kesáféꞌa simátimunana kesifoé keséꞌa mimbórá-ááí wésimatimuyamba póna éraiꞌ-aain-iye súwasa 19 enafomá nááfara méraiyo áísai esa suwaná séna kesí áwáumo ímbo suwánaantafeꞌa kesifombá ímba awánaraawe. Kesí áwáumo suwánaankakaa kesifombá awánaawaisino Ísu súmba 20 óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa óntambo túwón-daumpaꞌa minááí simátimuwasa taꞌótoranae sésa uwááesa wení kanaamá ímba tiyóntafesa ímba taꞌótokaawe.

21 Minkákémbá Ísu simátimena séna tiyuwéꞌo íyónaꞌa siyaafáí uwááeꞌa ímba suwánánááwe. Puwíyamba kentí sáwí-imayaa wérainaꞌa puwónááwe. Íyóndafaꞌa ímba kanaaꞌá iyónááwe súwasa 22 Yúndaa-oraaꞌ-waasi sésa wemó séna íyóndafaꞌa ímba kanaaꞌá iyónááwe simbá póna weyááríkara puwíndasafenawa síyó suwaná 23 Ísu séna kembiwí maankákén-kwáásín-ofo kemá sanaankéwí úne. Kembiwí marapákén-kwáásín-ofo kemá wíyómpakewi úne. 24 Simátimeꞌa súne. Puwíyamba kentí sáwí-imayaa wérainaꞌa puwónááwe. Kemá wíyómpakewi úmpo kentáféꞌo ímbo timankúnkúmbo éꞌo éꞌa kentí sáwí-imayaa wérainaꞌa puwónááwe súwasa 25 minááígóní áwáuma ímba isésa sésa emá nááwawa ónó suwaná Ísu séna aasiyaasi-kánáá éꞌa simátímakaumne. 26 Kembiwísáféꞌa sáwífaꞌ-aai kanaaꞌá séꞌa aaifimbá maitínkáandanifo siꞌmákaiwain-aai aantemba seyaafáꞌ-wáásísáféꞌa wésimatimune. Wemó arupísemo iwáín-áái wésimatimune súwasa 27 Maníkón-aai súmbanifo ímba ísówana 28 mindásafena Ísu séna kemá waási úranko kumpaápé uráundawimba síꞌmaeꞌa aaraa-táíyáꞌá mósinkamiyamba suwáné séꞌa wemó siwáí wení imáyáafinkemba ímba sifó afowamá simámakain-aaifinkemba siyáiye miyá sénááwe. 29 Siꞌmákaiwai aamoí ínkwae-iꞌa úmaeꞌa wéiyunda póna ímba siyuwéna keséꞌa mérainiye súwasa 30 sáwífaꞌ-waasi isésa wentáfésa timankúnkúmba ésa wíyómpakewin-iye siyáawe.

Taꞌótokaawanamo Ísu awátínkáín-aai.

31 Ísu Yúndaa-oraaꞌ-waasi wentáfésa timankúnkúmba ésa wíyómpakewi iyémó siyówisafena séna kesááimo ísámaimo kaweꞌó éꞌo éꞌa kesí waási-iꞌa úmai méranaawe. 32 Éraiꞌ-aai íséwana taꞌótokaiyampinkemba minéráíꞌ-ááígó awátinkainasa méranaawe súwasa 33 Émbaramun-andafaken-kwaasi únda póta ímba fíꞌon-kwaasi taꞌótokaawe. Nóra séwa awátinkainiye sénó suwaná 34 Ísu séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Aoisaambó owí mináóísáámbó owí kembá wétaꞌotoraiye. Kesí kísau úwoi máíwae sésa méyámbaꞌmai tíkaantenkaan-kwaasin-owe. 35 Miyán-kwáásí kawáágóní naaúmpaꞌa ímba maéꞌmaeꞌa ónááfo wenáánintomba maéꞌmaeꞌa ónááwe. 36 Kemó Maníkón-ááninkomo awátínkáanaꞌo éꞌa awátuweꞌa méranaawe. 37 Émbaramun-andafaken-kwaasi ombánifo kesáái ímba tirumpimbá wéraintafeꞌa tufuwónae wésewe. 38 Kesifomó aráásímín-aai wésumpo kentifomó simátímín-aai wésewe súwasa 39 Émbaramu kentáásifowan-iye suwaná Émbaramun-andafakewimo ékaa Émbaramumo uráintemba miyá owaisinó. 40 Maníkó éraiꞌ-aaimo simásímakaimba simátimunaꞌa tufuwónae wésewe. Émbaramu ímba miyá uráifo 41 kentifomó uráintemba miyá wéowe súwasa miwí sésa ímba kesinó aankaróꞌó únkakemba kentáá masínkaraiye. Kentáásifowa mimbóráwígó Maníkón-iye suwaná Ísu séna 42 Maníkómpákémbá kunkáunda póꞌa Maníkón-árááꞌo ékaa kentirumbá síméwaisino. Ímba kesí imáyáafinkemba kunkáumpo Maníkó siꞌmáráísaꞌa kunkáumne. 43 Kemó súnda nóra séra ímba wéisaao. Kesááigo umbaí wétiyaiye. 44 Kemá waántáwankon-araaꞌa póꞌa wenarááíma waénae wésewe. Wemá áwáurakemba tínkamisasa waási puwéꞌówin-iye. Éraiꞌo sí-tántááꞌá ímba wempímbá wéraisana karokaroꞌ-ááígóní afowáíꞌa wéiwain-iye. 45 Miyáumai éraiꞌ-aaimo simátimundasafeꞌa éraiꞌ-aain-iye ímba wésewe. 46 Kemá ímba sáwíꞌa uráunda wéisaawe. Arupíse-aai simátimunaꞌa ímba éraiꞌe wésewe. 47 Maníkón-árááꞌa pósa wenáái isésa méraafo kembiwí ímba Maníkón-árááꞌmaariniꞌa uréꞌa póꞌa wenáái ímba ísaraawe Ísu siyáiye.

48 Ísu simátimuwasa Yúndaa-oraaꞌ-waasi karaánááꞌa ankésa sésa éraita súne. Sámériyaa-waasi ónana sáwí-amutanko enarumpimbá méraisampo minááí siyáane suwaná 49 Ísu séna sáwí-amutanko ímba kesirumpimbá méraiye. Kesifon-áwíꞌa óraaꞌa úndanifo kesúwíꞌa sáwíꞌa uwásínkááwe. 50 Kesúwíꞌa ímba óraaꞌ-iꞌa ónae. Maníkó kentáféna séna kawe-kísáú máénda póꞌa enáwíꞌa mósá óraaꞌa uwánkanaumne siyáiye. 51 Éraiꞌo senda-ááí kesáái ísámai kaweꞌó íyawi ímba puwónááwe súwasa 52 Yúndaa-oraaꞌ-waasi sésa sénda-aai sáwí-amutambo enarumpimbó méraimba éta ísaraumne. Émbaramu puwúwasa Maníkón-aai simátímakowi púwúmbanifo emá sé kesáái ísámai kaweꞌá íyawi ímba puwónááwe wésene. 53 Kentáásifowa Émbaramu puwúwasa Maníkón-aai simátímakowi pukáambanifo miwí íyáákainono. Emó sénda nááfakewiyaꞌono suwaná 54 Ísu séna kesúwíꞌo mósá maráúndarakaa úwoisambanifo kesúwíꞌo mósá maráínda kesifomán-iye. Wentáféꞌa séꞌa kentáásí Fasiꞌaénkón-iye wésewe. 55 Kemá wembá wéawanaumpo kembiwí ímba wéawanaawe. Kemó séꞌo ímba wéawanaumnemo súndarakaa kembiwímó ontembá karoꞌ-wáásí mérausino. Éꞌa wéawaneꞌa póꞌa wenáái mósá wémaraumne. 56 Kentifo Émbaramu kemó marapáꞌó kúmónda-aai iséna aamoí éna kembá suwánéna wenarunkó kaweꞌá uráiye súwasa 57 Yúndaa-oraaꞌ-waasi sésa emá ifóꞌ-wáásígó éma ímba kaeꞌ-wááí úmai siyáánkai-aatai maisukáampo emá séma Émbaramumba awánaraumne wésene suwaná 58 Ísu séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Émbaramumbo ímbo maꞌánkaronkaꞌa kemá maéꞌéúndaniye súwasa 59 minááísáfésa tufuwónae sésa óntamba máúwana Ísu aúpáꞌá óraaꞌ-amaan-daumpakemba kárúwaguraiye.

Copyright information for `AUY