Luke 11

Maníkómpáꞌó inaimó sen-ááí.

Mátíyu 6:9-15, Mátíyu 7:7-11

Ísu moórá-kanaa Maníkómpáꞌá inaí wésuwasa wení kísau-waasi mérowana Ísu simásuwowana wení waásifinkemba moóráwigo séna Fasiꞌaénkóo Yóni nombó maitínkáíwai wení kísau-waasi simátímísasa Maníkómpáꞌó inaimó sentembá kentáá simásímínata Maníkómpátá inaí senó súwana Ísu séna Maníkómpáꞌó inaimó síyamba maará seró.

Kentáásifowao enáwíꞌo íyáákarain-awita mósá maráúmne. Ení nombaragó seyaafá moórá-mora-waasi tirumpimbá kumíno.
Káfé-kanaa-tomba kentáá simiyó. Waásimo aoisaambó uwásinkaiyata anondáá ínta miyásá uwátinketa miwítí aoisaambá maitiyúwáana miyáumaisa kentáásí aoisaambá maisiyuwaaó.
Sáwí-yantaapinkembo kentáá maꞌmáímo awánáíndasafenamo ínamo e wasiyuwaaó.
Miyán-ááí Maníkómpáꞌá seró Ísu siyáiye.

Ísu simásuwena simátimena séna moórá ení waásigo némpakemba nóꞌwaan-afufumba tína ímba tómbá maké ení waásigoni ontafáꞌá wée áísai e sé kesí waásigo némpakembo timbá ímba tómbá makáunana úwoi méraifo tómbá símínaꞌa mááméno sínana wení naaúmpakemba séna ontá wisuwéta kesí aare-iyámpóíseta súsá waiguráumpo ímba íyáfasineꞌa aménaumpo kóuwo síníye. Kesí waási póꞌa aménaumne-imayaamo ímbo ínanamo éna ayáátáákaꞌa minááí wésinana ímba aigaé ínana minááí wésindasafena íyáfasinena amíníye. Miyáráán-úmai simátime súne. Maníkómpáꞌó inaimó sembá áísai úmae iyíyana timíníye. Áántamae iyíyana kentáái isáíníye. Saafá úmae iyíyana Maníkó aráátiminiye. 10 Áísai íyanamo éna Maníkó timíníye. Áántewanamo éna Maníkó kentáái isáíníye. Saafá íyanamo éna Maníkó aráátiminiye. 11 Kembiwí iyámpóíwaraꞌ-waasi kentáánintombo mófááꞌa simiyómó síyaꞌo éꞌa ímba iyaankafayaambá timénááwe. 12 Kokóri-auma simiyómó síyaꞌo éꞌa ímba íyoiyoimba timénááwe. 13 Énifo sáwí-waasin-ofo kentáánintomba kawe-tántááꞌá wétimefo wíyómpakemba kentáásifowa kaweꞌ-aantembo iwáí póna ení Ufaen-ámútámbá simiyómó síyawi Maníkó wení Ufaen-ámútámbá timíníye Ísu siyáiye.

Ísunte Píyésepurinte-taai.

Mátíyu 12:22-30, Mááka 3:20-27

14 Moóráwigo wenarumpimbá sáwí-amutamba mérowana póna minkwáásígó ímba aaí wésuwana Ísu maiyauwówana kóúwana minkwáásígó aaí súwasa sáwífaꞌnanka awánésa táátafesa uwasá 15 tuwímbai sésa sáwí-amutantonti kawáágón-áwíꞌa Píyésepuri fasiꞌaémbá ámísana tokéna póna sáwí-amutamba wémaitiyuwaiye suwasá 16 tuwímbai Ísumo sáwí-aaimo sínda isánae sésa éraira Maníkómpákéná kunkáanai ímbo awánáúnda-kisau maínata awánaano suwaná 17 Ísu miwímó un-ímáyáá iséna simátimena séna moórá-andamo tiyésamo ésa tuwínkaaꞌ-urésa ímba fasiꞌámai méranaawe. Moórá-akumba aaimó tuwíntáán-akumba pósa tuwínkaaꞌ-urésa ímba fasiꞌámai méranaawe. 18 Waántáwankoni waásimo tiyésamo tuwínkaaꞌ-ésamo ésa ímba fasiꞌámai méranaawe. Kentáféꞌo sembá Píyésepuri fasiꞌaémbá ámísana tokéna póna sáwí-amutamba wémaitiyuwaiyemo sembá 19 énifo Píyésepurini fasiꞌaénkáꞌó sáwí-amutambo wémaitiyuwaundarakaa kentí waásiwaraꞌa Píyésepurini fasiꞌaénkáꞌá sáwí-amutamba maitiyúwáísino. Miyán-ááímó síyasamo ésa kentí waási karoꞌá sewé sénááwe. 20 Énifo kemá Maníkóní fasiꞌaénkáꞌá sáwí-amutambo maitiyuwáúndasafena Maníkóní fasiꞌaémbá kempímbá paápé isaꞌá wéawanaawe.

21 Moórá-aai imáyáan-oro. Fasiꞌaén-kwáásígó

paroí tokéna wení naakaꞌá káráwiyaisana wení moparáwímbá kaweꞌ-úmai wéraifo
22 moóráwigo wení fasiꞌaémbó íyáákaraiwai téna tatufúꞌmai wení paroí fasiꞌámaimo taꞌótokaim-paroi tatafiyéna wení moparáwímbá tatafíyena tuwín-timakaiye.

23 Kembá ímba súwaꞌnai esa kesí namuro-wáásíyáámbá owe. Ímba súwaꞌnai esa waási túwaandu úmai símémba wété uwáguraawe

Ísu siyáiye.

Sáwí-amutanko kouwékáin-aai.

Mátíyu 12:43-45

24 Ísu simátimena moórá-aai séna waási arumpinkémbá sáwí-amutanko auwéna máásai-marafaꞌa nombá ímbo wéraipaꞌa kowénena séna nááfara ménaumno séna saafá uwááena séna tauweréꞌa kesí naambá waásigon-arumpimba póꞌa koménaumne simásuwena 25 téna taawánaimba mindánkómbá kankambá wiyúꞌmai kaweꞌá uwásukaisana taawánéna 26 tauweréna afakaeté-sawi-amutamba miwítí sáwí-kisau óraaꞌo uráawi tíꞌmaena minkwáásígón-arumpimba taméraawana moórá-sawi-amutanko arumpimbá méraisana minkwáásígó sáwíꞌa úmai méraisasa ánaaemba sáwífa-sawi-amutamba méraawana wemá óraa-sawiꞌa úmai méraiye Ísu siyáiye.

Éraiꞌa tirunkó kaweꞌá wéin-aai.

27 Ísu minááí simátimuwana sáwífaꞌ-waasifinkemba moórá-ininko Ísuntafena óraaka séna enanó embá maꞌánkarena náámbo ámakaiwaimba Maníkó kaweꞌá uwánkaraiye súwana 28 Ísu séna éraiꞌa sémpo Maníkó wenáái ísámai kaweꞌó owímá óraa-kaweꞌa wéuwatinkaiye Ísu siyáiye.

Ímbo awánáúnda-kisau mauwó siyáan-aai.

Mátíyu 12:38-42, Mááka 8:12

29 Súwasa sáwífaꞌ-waasi Ísumpaꞌa tóso uwaná simátimena séna káféꞌo méraan-kwaasi sáwí-waasin-owe kentáféꞌa wésemba Maníkómó aiꞌmákainamo e ímbo awánáúnda-kisau maínata awánaanomo sembá naaófáꞌá Maníkó Yónaambo uráintemba kembá miyá ínífo minááí imáyáan-oro. 30 Naaófáꞌá Nínéfa-naopaken-kwaasi Yónaa uráintafesa Maníkó aiꞌmákaiyemo siyáantemba kemó ondá awánéꞌa Maníkó aiꞌmákaiye sénááwe. 31 Naaófáꞌá Yúndaa-waasiyaꞌa káráwiyowin-awiꞌa Soromoní kaweꞌ-ímáyááfínkémbá aaí wésimatimuwana moórá-ininko némpaken-kawaa-ininko Soromonin-áái koisánae séna wémena kuráiye. Káféꞌa kemá Soromonimbó íyáákaraundawi méraunaꞌa kesáái ímba ísáámba póna ánaaemba Maníkó waásimo méraawini áwáusafenamo tísai índa-kanaamo tínda minínínkó kembiwí aaifimbá maitinkéna séna kemá némpakemba Soromonin-áái taísaraumpo Soromonimbó íyáákaraiwai kempáꞌá mérowaꞌa wenááimo ísááraamba ímba ísaraawe síníye. 32 Naaófáꞌá Yónaa Nínéfa-naopaꞌa Maníkón-aai kosimátimuwasa isésa sáwí-awau tuwésa Maníkón-aai ísaraawe. Káféꞌa Yónaambo íyáákaraundawi méraunaꞌa kesáái ímba ísáámba póna ánaaemba Maníkó waásimo méraawini áwáusafena tísai índa-kanaamo tínda Nínéfa-naopaken-kwaasi kembiwí aaifimbá maitinkésa sésa Yónaa-aai iséta sáwí-awausa tukáundasaanifo Yónaambo íyáákaraiwai kentí naaópaꞌa mérowaꞌa wenáái iséꞌo sáwí-awau túwááraamba ímba tukáawe Nínéfa-naopaken-kwaasi sénááwe Ísu siyáiye.

Túranko kentí imáyáafimbo sámo kain-ááí.

Mátíyu 5:15, Mátíyu 6:22-23

33 Ómbó kúraꞌmaresa ímba aúpáꞌó maráíyamba aforaꞌá makéwasa naaúmpaꞌo iyíyawi awánánááwe. 34 Miyáumai túranko kentí imáyáafimbo sámo kain-tántááꞌán-iye. Túrankomo kaweꞌ-úmaimo awánáínanamo éna seyaafáꞌ-ímáyáá sáma káínífo túrankomo ímbo kaweꞌ-úmaimo awánáínanamo éna seyaafáꞌ-ímáyáá tuwinkáíníye. 35 Kentí sámo kain-tántááꞌá túnkwifainifo kentúraꞌa káráwimai kaweꞌán-oro. 36 Kentí imáyáago ímba kumeuꞌó índa seyaafáꞌá sámo wégaimba ónkómó sámo kátínkáíntemba póna kentí imáyáago kentúraꞌa sáma kátinkainiye

Ísu siyáiye.

Ámáán-kawaa-waasi sáwíꞌa owémó siyáin-aai.

Mátíyu 23:1-36, Mááka 12:38-40, Rúku 20:45-47

37 Ísu minááí simátimuwana moóráwigo ámáán-kawaa-waasigo Ísumpaꞌa téna séna kesí naaúmpaꞌa tómbá imandaaó súwana tómbó náíndasafena iména 38 ímba ayáámba non-kwiyéna tómbá nówana minkwáásígó awánéna áátafena éna imáyáa úwana 39 Fasiꞌaénkó awánéna simámena séna kemá ámáán-kawaa-waasi anaféúné táúfaꞌe paákáꞌ-aantemba wénon-kwiyofo andáámpáꞌá sáwíꞌa uráisaꞌa túraniyamba éꞌa sáwíꞌa wéowe. 40 Sáwí-imayaawaraꞌ-waasi méraawe. Maníkó paáká-tántááꞌá éna andáámpá-tántááꞌé imáyáawe mindáwaraꞌa uráiye. 41 Kentí imáyáamo arupíse éꞌo kemó makén-tantaaꞌo ímbo makén-kwaasi timéꞌo éꞌa kentí imáyáago

kaweꞌá íníye.

42 Kemá ámáán-kawaa-waasi kentí kísaufakemba kári-tonkwaraꞌa tuwínkaaꞌ-úmai siyáánkai makéꞌa moórá Maníkómbá améꞌa kaweꞌá éꞌa miyán-ámáámbá ísámae wéiyofo óraaꞌ-amaamba ifáꞌá tuwé póꞌa Maníkómbá ímba imáyáa wéameꞌa óntan-iyain-kwaasi sáwíꞌo uwátínkáántafeꞌa káráwiyoro. 43 Kemá ámáán-kawaa-waasi ámáán-daumpaꞌa iméꞌa kaweꞌ-áémpáꞌá waási túrankaꞌo iméraamba tiráái wétaiye. Marupáꞌó iméraawasa waási tuwánésa kaweꞌ-ááímó sembá tiráái wétaifo kentúraꞌa káráwiyoro. 44 Waásimo maipímbó utámakaawanamo kawááꞌisasamo waási ímbo awánaantemba kentirumpimbá miyá isaꞌá sáwíꞌa owasá waási ímba wétuwanaafo káráwiyoro Ísu siyáiye.

45 Ísu simátimuwana moóráwigo ámáámbo sún-kwaasigo Ísuntafena séna miyámó sénda kentááwáráꞌá símai sáwíta uwásinkaane súwana 46 Ísu séna kemá ámáámbo sen-kwáásí kemó ámáámbo simátímén-aaigo umbaí tíyáísaꞌa minááí ímba wétuwaꞌnai-ofo káráwiyoro. 47 Kentíwáꞌná Maníkón-aaimo simátímakowi tínkamuwasa púwúwaꞌa utámakaapaꞌa toꞌwaaí wéowe. Naaófáꞌá kentíwáꞌnámo uráantafeꞌa kaweꞌá uráawe séꞌa utámakaapaꞌa toꞌwaaí wéofo káráwiyoro. 49 Naaófáꞌá Maníkó kaweꞌ-ímáyááfínkémbá séna kesááimo simátimiyawiye aráátimiyawiye tiꞌmáráanasa miwífímbá wéniyasa tuwímbai sáwíꞌa uwátinkesa tuwímbai tínkamiyasa puwónááwe Maníkómó siyáimba minááí paápé uráiye. 50 Naaófáꞌwárá afufumpinkwárá ánaaenkwaraꞌa Maníkón-aaimo simátímakowi tínkamuwasa pukáantafena póna misáwíꞌó uráawin-anondaa-meyamba káféꞌo méraan-kwaasifaꞌa tíníye. 51 Aifaꞌó tufúwanamo pukáin-kwaasigon-awiꞌa Éperi ánaaemba moóráwigon-awiꞌa Sékáráíya óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa mérowana moórá-aempaꞌa Maníkóntáfésa ísámaimo póí tufúꞌmaimo agáún-ontan-taare wérowana moórá-aempaꞌa aifaꞌ-ámáán-káwáágó aantembo iyún-onta wérowana afufumpimbá Sékáráíya imérowasa tufúwana pukáiye. Minkáéꞌ-wáásítí afufumpimbó kárúraan-kwaasi tínkamuwasa pukáawiwaraꞌa miwítí sáwí-meyamba káféꞌo méraan-kwaasi maénááwe. 52 Kemó ámáámbo sen-kwáásí éraiꞌ-aai ímbo aúpáꞌó tukáankakaa minááí ísámai kaweꞌá owisinó. Kemá ímba ísámai kaweꞌá ombá fíꞌon-kwaasiti aambá fáíkaafo káráwiyoro Ísu siyáiye.

53 Ísu minááí simátimena máápaꞌa kumúwasa ámáámbo sun-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye tirumpimbá aaisambá aéésa fíꞌo-fiꞌon-tantaatafesa

áísai úmai ísáananamo
54 aaimó kaentaén-ááímó sínaꞌo éꞌa aaifimbá maenkánae sésa áísai uráawe.

Copyright information for `AUY