Luke 12

Ímba kaumbo-kaeꞌ-ááí serómó siyáin-aai.

Mátíyu 10:26-27

Minkánáá áfááraumai sáwífaꞌ-waasi túwaandu ésa sisipáá uwaná Ísu wení kísau-waasi simátimena séna ámáán-kawaa-waasi kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásíyáámbá ofó ímba miyáumai méraaro. Intóráín-tantaaꞌa kári-tantaaꞌa moórá-tonkon-awiꞌa péréti mimpímbá márááwana intoréna óraaꞌo intembá ámáán-kawaa-waasiti sáwí-aai miyá wéifo kempímbá misáwí-ááígó óraaꞌa tifáínifo kentúraꞌa káráwiyoro. Aúpáꞌó wérain-tantaaꞌa seyaafáꞌá aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. Kumeupáꞌó wérain-tantaaꞌa aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. Nóꞌwaambo siyáan-aai sán-káíndaraꞌa síyasa isánááwe. Aúpáꞌó siyáan-aai seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa síyasa isánááwe Ísu siyáiye.

Moóráwigon-aaroi inkáísóromo siyáin-aai.

Mátíyu 10:28-31

Ísu simátimena séna kesí waási simátíménda ísáaro. Tuwímbai tínkamiyaꞌa puwónááfo moórá sáwíꞌo uwátinkai-tantaaꞌa ímba wéraifo ímba miwísáféꞌa inkáísóro. Kemá simátime súne. Maníkó méraifo wenáároi inkáísóro. Wemó tínkaminaꞌo puwíyambo éna kanaaꞌá ónkaifaꞌa mátiyuwainiye. Minááí Maníkóntáféꞌa inkáísóro-aai súne Ísu siyáiye.

Ísu simátimena séna káriꞌa téntémpaaran-dumama séfataase-numama káriꞌ-ontankakemba kae-tóyáráán-óntánkákémbá wémeyanofo Maníkó kíyaan-dumama ímbo awinkaiwáí póna awánaraiye. Numamá kári-tantaaꞌo awánaiwai póna waási óraa-tantaaꞌan-ofo ímba tááꞌa íno. Kentiꞌnóntáu toráúsíwain-ifo ímba tááꞌa íno Ísu siyáiye.

Ísun-awiꞌa aforatáámó senda-ááí.

Mátíyu 10:32-33, Mátíyu 12:32, Mátíyu 10:19-20

Ísu simátimena séna simátime súne. Seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa kentáfésa sésa Maníkó aiꞌmáráísana kunkáiwai kesí óraakon-iye síyawisafeꞌa kemá waási úranko Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi túranka séꞌa kesí waásin-owe sénaumne. Énifo waási túrankaꞌa kembá tínaaembo uwásimiyawisafeꞌa kemá Maníkóní kísau-waasi túrankaꞌa sínaaemba uwátimenaumne. 10 Kembá waási úrankomba símai sáwíꞌo uwásinkaiyamba mindá Maníkó maitiyuwáínífo Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá símai sáwíꞌo uwánkaiyamba mindá Maníkó ímba maitiyuwáínana miwíséꞌa waéꞌwaeꞌa íníye. 11 Kesí waási-iꞌo ontáfésa taꞌótoꞌmai tíꞌmaesamo óraaꞌ-waasiye ámáán-kawaa-waasiye túrankaꞌo mátínkaresamo aaifimbá maitínkéwaꞌo éꞌa nóran-aaimo síyamba ímba tááꞌa ínana 12 Maníkóní ámútanko síyan-aai úwoi tááka tinkáínaꞌa sénááwe Ísu siyáiye.

Óntawaraꞌ-waasigo sáwí-imayaamo uráin-aai.

13 Súwana sáwífaꞌ-waasifinkemba moóráwigo Ísuntafena séna óraakoo kesifo púwísana kesuwaá seyaafá-tántááꞌá maiyéna ímba tuwímbai wésimifo emá sinaná tuwímbai násimino súwana 14 Ísu séna kesí waásiyo minááí ímba kosénaumpo keáfáráwáíti moparáwímbá ímba tuwín-timenaumne simámena 15 seyaafáꞌ-wáásísáféna séna waási kaweꞌ-úmaimo méraawiti áwáu ímba sáwífaꞌ-moparawimba makáafo moparáwímbá maénae sémeꞌa máéfainifo kentúraꞌa káráwiyoro Ísu siyáiye.

16 Simásuwena moórá-aai simátimena séna moóráwigo sáwífaꞌ-moparawimbo makáindawi wení kísaufaꞌa sáwífa-tomba wéraisana 17 wenarumpin-ímáyáá éna sáwífa-tombo fákáꞌmaimo máráanda-namba ímba wéraifo nóra ónaumno. 18 Miyámó éꞌa tómbó makáunda-namba tawísíyeꞌa óraaꞌ-namba úmareꞌa mimpímbá seyaafá-tómbá fákáꞌmareꞌa kesí moparáwínkwáráꞌá maránaumne. 19 Miyámó éꞌo éꞌa kesáfé séꞌa seyaafá-tántááꞌá ímbo aáfáán-túwáanda tóné noné námae iyéꞌa ayáátáákaꞌa úwoi méꞌa onaná sirunkó kaweꞌá ínaꞌa ménaumne sisaná 20 Maníkó simámena séna sáwíꞌo úmaemo iyónda-waasigo óne. Káféꞌ-noꞌwaamba puwéma esáfémo makáanda-moparawimba túwénana nááwa máíníyo Maníkó siyáiye. 21 Marapáꞌá kesáfé-mópáráwín-aantembo makáiyawi miyán-kwáásín-ofo marapá-tántááꞌ-aantemba marésa Maníkómpákén-tántááꞌá ímba makáawe Ísu siyáiye.

Maníkómpáꞌá imáyáa áméron-aai.

Mátíyu 6:25-34

22 Ísu minááí simátimena wení kísau-waasisafena séna simátimeꞌa súne. Miyáráán-úmai méraamba ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa tómbó náíyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa kentúraꞌo unáánkwátóimo íyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. 23 Tómbó náíyamba úwoisambanifo waásimo méraamba óraa-tantaaꞌan-iye. Unáánkwátóimo íyamba úwoisambanifo waási túma óraa-tantaaꞌan-iye. 24 Numagómpáꞌá imáyáan-oro. Numagó ímba kísau éna tómbá fákáꞌmai naaúmpaꞌa makéna wénaifo Maníkó miwítí tómbá tímísasa wénaawe. Maníkón-aúrankaꞌa numamá kári-tantaaꞌan-ifo waási óraa-tantaaꞌa póna kentí tómbó éna timíníye. 25 Kembiwímó óraaꞌ-imayaamo éꞌo éꞌa kemó maíyan-kanaa ímba kanaaꞌá ayáátáákaꞌa méranaawe. 26 Mindá kári-tantaaꞌa isaꞌá ímba kanaaꞌó íyamba póꞌa fíꞌo-fiꞌon-tantaatafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. 27 Waiwandáánkáꞌá imáyáan-oro. Waiwandáánkó ímba kísau éna ímba wení unáánkwátói makáifo simátimeꞌa súne. Naaófáꞌá Yúndaa-waasiti óraakon-awiꞌa Soromoní sáwífaꞌ-unankwatoiye koꞌnaariríyé makówi úwasa waási awánésa kaweꞌán-iye sumbánifo waiwandáán-aramba awánésa óraa-kaweꞌan-iye wésewe. 28 Ufáꞌá koꞌnaarirí-tántááꞌé séna waiwandáámbá Maníkó makáiye. Umá ímba waéꞌwaeꞌa ínífo káféꞌa ínasa aafáyáa waási agaisuwáíyamba Maníkó mintántááꞌá imáyáa éna koꞌnaarirí-tántááꞌá makáiye. Miyáumai Maníkó waásisafena imáyáa éna kentí unáánkwátói timínífo kembiwí maarán-ááí ímbo seráámbá Maníkó ímba kanaaꞌá wésuwaꞌnai-iwain-iye wésewe. 29 Maníkó wétuwaꞌnai-imba póꞌa tóné nonémó náíyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. 30 Moórá-mora-marafaken-kwaasi Maníkón-aai ímbo ísáán-kwaasi tóné nonémó náíyantafesa óraaꞌ-imayaa wéowe. Tóné nonémó ímbo néꞌo éꞌa púwófo séna kentifo imáyáa éna wétimifo ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa 31 Maníkó wení waásimo kawáánintafeꞌa imáyáa íyana mintántááꞌá timíníye Ísu siyáiye.

Wíyómpaken-kawe-tantaakon-aai.

Mátíyu 6:19-21

32 Ísu simátimena wení kísau-waasisafena séna kembó sirááíwáéwi káráwiyaumne. Kentáásifowamo simbá kesí waásimo kawáánonda kembiwíwáráꞌá kawáánónááwe. Miyá íyana kesirunkó kaweꞌá íníye simbá póna ímba tááꞌa íno. 33 Kentí moparáwímbá wétimeꞌa méyámbá maiyéꞌa ímbo makén-kwaasi tíméro. Miyámó íyana kentí kaweꞌ-méyámbá wíyómpaꞌa wérainasa waási ímba umémbá íyana ímba ufóíyaraamba ínana kaweꞌ-úmai aasiyaasí waéꞌwaeꞌa ínaꞌa minkáwéꞌ-méyántáféꞌa imáyáa éꞌa 34 marapáꞌó kentí óntamo wérainanamo éna marapátáféna tinkáínífo wíyómpaꞌo kentí óntamo wérainanamo éna wíyómpatafena tinkáíníye Ísu siyáiye.

Kísau-waasimo toꞌmayaa on-ááí.

35 Ísu simátimena séna óraaꞌ-waasigo aaremó toꞌwaai on-tánómbá komandánae séna wínasa wení kísau-waasi unáánkwátói úmaresa ómbá kúraꞌmakesa amuꞌmatuwé mérewana téna táántainasa minúwóíyáámbá ontá tiyankánááwe. Miwí toꞌmayaambó ontembá kembiwíwáráꞌá toꞌmayaa éꞌa amuꞌmaréꞌa méraaro. 37 Minórááꞌ-wáásígómó tínda wení kísau-waasi kokuꞌá mésa amuꞌmatuwésa ménkaꞌa tínasa aamoí ónááwe. Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Minórááꞌ-wáásígó kísaumo maíndasafena unáánkwátói faúꞌmai múra maréna minkwáásísóntáféna maankáꞌ-méwaꞌa tómbá tíméro síníye. 38 Minórááꞌ-wáásígó nóꞌwaan-afufunaꞌi siyataróráꞌíyo tínda wení kísau-waasi kokuꞌá mésa amuꞌmatuwésa ménkaꞌa tínana tirunkó kaweꞌá íníye. 39 Simátíménda-aai imáyáan-oro. Naankón-afowámó umén-kwáásímó tínda-kanaamo isénaraa umén-kwáásímó timbá wétoꞌmayaan-ena awánéna watúwáísana wení naaúmpakemba umémbá ímba máísino. 40 Miyáumai kemá waási úranko kúmóndasafeꞌa kembiwíwáráꞌá ímba imáyáa íyankaꞌa kumúnafainifo wétoꞌmayaan-eꞌa simuꞌmaré méraaro Ísu siyáiye.

Sáwíꞌa owasá kaweꞌá owasamó on-ááí.

Mátíyu 24:45-51

41 Súwana Pítaa séna Fasiꞌaénkóo emó sénda-aai kentáásáfé aantena wése seyaafáꞌ-wáásísáféwarara wéseno súwana 42 Fasiꞌaénkó séna kawe-kísáúmó máéwi kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísáféꞌa súne. Wení óraako séna kesí kísau-waasiyaꞌa káráwiye tómbá tuwímbai tímaꞌmae iyuwó síníye. 43 Wení óraako téna kísaumo kaweꞌ-úmaimo maínda taawánáínana kísaumo maíndawi arunkó kaweꞌá ínana 44 minóráákó séna kesí moparáwíné seyaafá-tántáákáꞌé káráwiyuwo síníye. 45 Énifo minkísáú-wáásígómó imáyáa énamo kesí óraako ayáátáákaꞌa ímba tíníye sénamo kísau-ininakwaꞌo tínkamenamo tóné uwóíꞌ-none wénenamo uwóíꞌo énamo 46 wení óraakomo tínda-kanaa ímbo ísarenamo ímbo imáyáa wéindaraꞌa téna óraakaꞌa tatufúꞌmai Maníkón-aai ímbo wéisaan-kwaasimo méraapaꞌa móankainiye Ísu siyáiye.

47 Ísu simátimena séna kísau-waasi miwítí óraaꞌ-waasigon-aai isésa wemó síndantemba ímbo íyamba mérewana óraaꞌ-waasigo téna óraakaꞌa tatínkaminiye. 48 Énifo kísau-waasi miwítí óraaꞌ-waasigon-aai ímba isésamo ombá sáwíꞌa ésa méraawana óraaꞌ-waasigo téna kárikaꞌa tatínkaminiye. Maníkó kaweꞌ-ímáyáá óraaꞌo tímakaiyawi óraa-kisau máéro. Kaweꞌ-ímáyáá óraaꞌo tokáiyawi waási túwaꞌnai oro Ísu siyáiye.

Ísu waásimo tuwináínda-aai.

Mátíyu 10:34-36

49 Ísu simátimena séna iyamó kaintembá kísaumo máéndasafeꞌa marapáꞌá kumbéraunda minkísáú taiꞌáínana kaweꞌá íníye-imayaa wéune. 50 Kárikaꞌa kembá síꞌo índa-iꞌa íyantafena sirunkó umbaí taisaná síꞌo índa-iꞌo íyamba taiꞌáínana sirunkó kaweꞌá íníye. 51 Kentáféꞌa maarán-ímáyáá ímba oro. Waási seyaafáꞌá aáno úmai méraantafena marapáꞌá kunkáiye. Ímbanifo marapáꞌó kunkáunda maarán-iye. Waási tuwínkaaꞌ-ésa tuwímbai kesáái isáíyasa tuwímbai ímba isánááwe. 52 Káféꞌwara ánaaenkwaraꞌa moórá-naumpaꞌa séfataase-waasi mésa kesááisafesa miwítí imáyáa tuwínkaaꞌ-urésa kaumbonárau moórá-imayaa íyasa kaeꞌnárai fíꞌon-imayaa óyááye. 53 Afowá moórá-imayaa ínana ááninko fíꞌon-imayaa íníye. Anówa moórá-imayaa ínana ayáámúnko fíꞌon-imayaa íníye. Anááfúkowe fíꞌo-fiꞌon-imayaa óyááye. Kesááisafesa miyáumai miwítí imáyáa tuwínkaaꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

Tuwímbai-tantaakoni áwáumo ísáán-aai.

Mátíyu 16:2-3, Mááka 8:11-13

54 Ísu sáwífaꞌ-waasisafena séna ainámbó wérainaꞌo éꞌa séꞌa aaꞌá tíníye síyana aaꞌá tíníye. 55 Fiyúndá toꞌmái taiꞌáínaꞌo éꞌa séꞌa aaꞌá káíníye síyana aaꞌá káíníye. 56 Wíyómpaꞌo awánéꞌo ombá séꞌa aaꞌá káíníye. Aaꞌá tíníyemo sembá mintántááꞌá awánaraawe. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí póꞌa miyán-tántáákóní áwáu awánaambanifo Maníkó káféꞌo wéin-tantaakoni áwáu ímba awánaraawe Ísu siyáiye.

Aaimó arupísemo íyan-aai.

Mátíyu 5:25-26

57 Ísu séna simátíménda-aai ísásuweꞌa minkáéꞌ-ámpáꞌá tuwínkaaꞌa uréꞌa moórá-ampaꞌ-aantemba koró. 58 Moórá-aai ísáaro. Aaimó simátinkanae síyawimo tíꞌmae wíyasa aampaꞌá mósimai paápé uwásuwesa koró. Óraaꞌ-waasimo mátimiyasamo ésa i-wáásí timíyasa ándá-naumpaꞌa tinkánááwe. 59 Ímbo miyá íyasamo ésa ándá-naumpaꞌa mótinkaiyasa ímba ááéma taiꞌánaumne sésa seyaafáꞌ-méyámbá tímatuwaiyasa faútinkanaawe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY