Luke 17

Sáwíꞌo on-aai.

Mátíyu 18:6-7, Mátíyu 18:21-22, Mááka 9:42-48

Ísu wení kísau-waasisafena séna fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa waásifaꞌa tínasa kesáái tuwánááwe. Tuwímbai tésa kesááimo wéisaawi karoꞌ-ááí tasimátimiyasa kesáái tuwésa kóíyasa karoꞌó síyawifaꞌa sáwí-meyamba tíníye. Miwímó tinuwarampimbó óraaꞌ-ontamba fáríꞌwimaresamo nompímbó túwááwasamo kumpuwésaraa karoꞌ-ááí ímba simátíméwasa kesááimo ísaraan-iyampoi kesáái ímba tuwésa sáwíꞌa owisinó. Mindásafeꞌa kentúraꞌa káráwiyoro.

Kentí waásimo kembó sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌo éꞌa kembiwífáꞌá mindásafe simátimiyasa sáwíꞌa únemo síyaꞌo éꞌa ímba anekaꞌá imáyáa éꞌa ifáꞌá túwáaro.
Kentí waásigomo kembó sáwíꞌo uwántínkáfaꞌo iyésamo kempáꞌó tésamo sáwíꞌa únemo símae iyíyaꞌo éꞌa ímba anekaꞌá imáyáa éꞌa ifáꞌá túwáaro. Mimbórá-kánáámó afakaetéraꞌo miyámó íyaꞌo éꞌa ímba imáyáa éꞌa ifáꞌá túwáaro Ísu siyáiye.

Ísumpaꞌo timankúnkúmbo on-ááí.

Suwasá Fasiꞌaénkóní aantá-waasi wentáfésa sésa entáféta simankúnkúntaamo úndasa súwaꞌnai inatá entáféta simankúnkúntaamo úndasa fasiꞌámaisa méraano suwaná Fasiꞌaénkó séna moórá-taigon-awiꞌa másítáti káriꞌ-aramba tuꞌmakáawana áruma wíkéna óraa-tainambo intembá miyáumai kentáféꞌa timankúnkúmba íyambo éꞌa óraa-taisafe séꞌo taawíꞌwé óraaꞌ-nompimba kunkaruwuwó síyanamo éna miyá íníye Ísu siyaíye.

Kísau-waasiti kísaugon-aai.

Ísu wení kísau-waasisafena séna moórá-aai ísáaro. Kísau-waasigomba aiꞌmárááwana kísau wémaena kísaufakenaꞌi póíyaꞌo káráwiyaindafakenaꞌi timbá ení tómbá emá agaimái naaó ímbo síyamba kafegafé úmai kaweꞌ-únánkwátói uré tómbá agai-símínaꞌa nasúwáana ánaaemba ení tómbá agaimái náínone miyán-ááí wésewe. Sintembá kísau-waasi miyá ésa úwoi miwítí kísau isasá miyá ombá pósa ímba túwíꞌa mósá wémaraawe. 10 Miyáumai kembiwí miyá éꞌa simátíméndantemba éꞌa taiꞌáíyankaꞌa séꞌa úwoi wení kísau-waasisa úndasa póta úwoi kentáásí kísausa maiyáumne séꞌa ímba kentú maimaéꞌa íyóro Ísu siyáiye.

Ísu námombo kón-kwaasi kaweꞌó uwátínkarain-aai.

11 Ísu Yérúsaremu-naoꞌ-ampaꞌo kúmba Sámériyaa-marawe Káríri-marawe afufumpin-ámpáꞌá wéna 12 moórá-naopaꞌa kúwasa námombo kón-kwaasi siyáánkai-waasi wétesa némpaꞌo Ísumo túmba awánésa 13 aaemái sésa óraako Ísuwo kentáá arumbá uwásinkaao suwaná 14 Ísu tuwánéna séna ámáán-kisau-waasifaꞌa wéꞌa kentú máaraatimiyasa tuwánésa námomba kawáúwiye sénááwe súwasa aampaꞌó kumbá túma kaweꞌá uwátinkowana 15 miwífínkémbá moóráwigo áúma kaweꞌó uwánkomba awánéna kouweréna óraaka tasiyéna Maníkón-áwíꞌa mósá maréna 16 Ísu óraakon-iye séna aísamaifimba takífaena súwi séna minkwáásí ímba Yúndaa-waasin-ifo Sámériyaa-marafaken-kwaasigo súwi súwana 17 Ísu séna siyáánkai-waasi túma kaweꞌó uwátinkaunda afaꞌéíyain-kwaasi ímba kouwérááwana 18 kímborawigo fíꞌom-barafaken-kwaasigo kouweréna Maníkón-áwíꞌa mósá máráíye simásuwena 19 minkwáásígóntáféna séna kentáfé súwaꞌnai índawin-iye sénda póna enáú kaweꞌán-ifo waaó Ísu siyáiye.

Maníkó wení waásimo kawáánin-aai.

Mátíyu 24:23-28, Mátíyu 24:37-41

20 Súwasa ámáán-kawaa-waasi Ísumba áísai esa sésa Maníkó wení waásimo kawáánin-kanaa nóin-kanaawa tíníyo suwaná Ísu séna Maníkó wení waásimo kawáánimba ímba kanaaꞌá túrantamba awánánááfo 21 Maníkó wení waásimo kawáánimba waási túraꞌa ómbaraimba pósa mifáráꞌi maafá káráwiyaiye ímba kanaaꞌá sénááwe Ísu siyáiye.

22 Ísu simátimena wení kísau-waasisafena séna ánaaemba kemá waási úranko kúmónda-kanaa awánánae síyambanifo ímba miyán-kánáá suwánánááwe. 23 Tuwímbai sésa maafáꞌá méraifo taawánaaromo síyasa fíꞌowi sésa maafáꞌá méraifo taawánaaromo síyaꞌo éꞌa ímba éraiꞌe séꞌa wété oro. 24 Wíyómpaꞌo aafáyáumo tóráísasamo awánaantemba kemá waási úranko miyáumai aforaꞌá anekaꞌá kumónaumne. 25 Misúnda-aai ímba paápé uráinasa aifaꞌá káféꞌo méraan-kwaasi tínaaemba uwásinkesa síꞌo índa-iꞌa uwásinkanaawe. 26 Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Nówaamo méronkaꞌa waási ímba Maníkón-ímáyáá ésamo maéꞌóntemba ánaaemba kemá waási úranko kúmónda miyá ónááwe. 27 Nówaamo méronkaꞌa noné tóné wénesa tiyáámúmba wétoꞌwaai-esa aaré máúwasa waaí máúwasa wéuwana Nówaa nompín-táómpimba imérowana piriꞌ-nónkó seyaafáꞌ-wáásí tínkamuwasa putásaraawe. 28 Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Rótimo méronkaꞌa ímba Maníkón-ímáyáá ésa noné tóné wénesa méyánúmae wénesa kísauwe naané úmae néꞌómba 29 Róti Sóndómu-naopaꞌo tiyuwónkaꞌa Maníkó óntankwara iyaronkwáráꞌá wíyómpakemba tuwówana kuména tínkamuwasa putásaraawe. 30 Rótimo méronkaꞌa waási ímba Maníkón-ímáyáá ésamo maéꞌóntemba kemá waási úranko anekaꞌó kumpaápé ondaráꞌá miyá ónááwe.

31 Anekaꞌó kúmóndaraꞌa ontaráꞌó méraiyan-kwaasi ímba naaúmpaꞌo iyíyamba moparáwímbá ifátuwanaawe. Kísaufaꞌo méraiyan-kwaasi ímba naaúmpaꞌo tíyamba moparáwímbá ifátuwanaawe. 32 Róti awaainínkón-áái imáyáan-oro. Wení moparáwímbó tuwón-imayaa éna mówaerowana óntankwara iyaronkwáráꞌá kuména tufúwana pukáiye. 33 Tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌ-úmai ménaafo kentáfésa imáyáa ésa tirááímo táínda-tantaaꞌo tuwésamo puwésa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 34 Simátimeꞌa súne. Anekaꞌó kúmóndaraꞌa mindóꞌwáámbá kaeꞌ-wáásí mimbóráfáꞌá túmá wéreyana Maníkó moóráwigomba auwéna moóráwigomba aiyáíníye. 35 Minkánáá kaeꞌ-ínínkáí tómbó wétoꞌmayaan-íyana Maníkó moórá-inimba auwéna moórá-inimba aiyáíníye. 36 Kaeꞌ-wáásí kísaufaꞌo méreyana Maníkó moóráwigomba auwéna moóráwigomba aiyáíníye Ísu súwasa 37 wení kísau-waasi sésa Fasiꞌaénkóo emó sénda-aai nááfatafewa sénó suwaná póíye sawaíyémó kawááꞌipaꞌo náíndasafenamo embontaan-dúmágómó tatorúpaintemba Maníkó sínana súnda-aai

paápé íníye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY