Luke 5

Ísu wení kísau-waasimo táántarain-aai.

Mátíyu 4:18-22, Mááka 1:16-20

Moórá-kanaa Ísu nonkwaaúnkóní áwáífaꞌ-awiꞌa Kénésárétifaꞌa mérowasa Maníkón-aai isánae sésa tóso ésa faméꞌmaesa tuwaná kaeꞌá káriꞌ-nompin-taomba nonáámááífaꞌa wérowana moórá Sáímoninde wérowana awánówasa mófááꞌo tóróyan-kwaasi mindómpín-táómba tuwésa mareꞌmareꞌ-únámbá wénonkwiyuwana mintáómba úwoi wérowana awánéna Sáímonini nompín-táómpimba íyátena Sáímonintafena séna ewaaꞌá maimaé waaó súwana ewaaꞌá fafúsúmaena nonáwáífaꞌa kúwana Ísu mimpímbá maraꞌ-ména seyaafáꞌ-wáásí simátímakaiye.

Simátimena Sáímonintafena séna nompín-táómba fafúsúmae nonafufumpáꞌá kuré ewé ení waásiye mareꞌmareꞌ-únámbá túwéwana nompímbá kumínaꞌa mófááꞌa fasínáaro súwana Sáímoni séna óraakoo káféꞌ-noꞌwaamba miyámó úmae iyúndasa ínta mófááta toráúndasa úwoisa méraumpo emó séndantemba ónaumne séna nonafufumpáꞌá wésa mareꞌmareꞌ-únámbá túwówana nompímbá kumúwana sáwífaꞌ-mofaaꞌa minúnámpímbá ówitena tarárááráántamba úwasa moórá-nompin-taompimba miwítí waási mérowasa awánésa tiyáán-tuwaaꞌa ésa tasúwaꞌnai oro suwasá tésa minkáé-táómpimba mófááꞌa mósá márówana ówitena umbaí téna nompímbó kúwáférááraantamba úwana Sáímoni Pítaa miyámó úmba awánéna Ísu óraakon-iye séna aísamaifimba kífaena séna Fasiꞌaénkóo sáwí-waasi úmpo siyuwé waaó siyáiye. Sáwífaꞌ-mofaaꞌo tóróntafena Pítaawe weséꞌo méron-kwaasiye táátafesa uwasá 10 Sáímoniye mófááꞌo toꞌmaésarai núyawi Sépétin-ááninkai-tuwiꞌa moóráwigo Yémísi úwana moóráwigo Yóni mindáraiye táátafesarai uyaná Sáímoni Pítaa Ísuntafena séna Fasiꞌaénkóo sáwí-waasi úmpo siyuwé waaó súwana Ísu séna ímba ááꞌa íno. Mófááꞌo toꞌmaé wénomba minkísáú ifátuweꞌa káféꞌa waási tafisíyasa kesiráái wáéro súwasa 11 mindómpín-táómba tafisímaesa nonáámááífaꞌa mámaresa miwítí kísau ifátuwesa Ísumba arááíwakaawe.

Ísu námombo kón-kwaasi kaweꞌó uwánkarain-aai.

Mátíyu 8:1-4, Mááka 1:40-45

12 Moórá-kanaa Ísu moórá-naopaꞌa mérowana moóráwigo seyaafáꞌ-áúfáꞌó námombo kón-kwaasi Ísumba awánéna óraakon-iye séna aísamaifimba takífaena séna kentáfénamo ankáínamo e kanaaꞌá aúíꞌa uwásinkainone súwana 13 Ísu ayáámba aneꞌá taꞌótorena séna miyá ónaumpo enáúraꞌa karefóꞌa kawáúwiye súwana minúwóíyáámbá kawáúguwana 14 Ísu óraaka séna enáúraꞌa kawáúwifo naaófáꞌó Mósesemo siyáintemba ámáán-kisau-waasifaꞌa wéma enáú máaraatime póíma tímínasa Maníkóntáfésa ísámai tufúꞌmai agaíyasa seyaafáꞌnánká awánésa áúrakemba kawáúwiye sénááwe. Énifo enáúraꞌo uwánkaunda-aai simátimunafo sé waaó Ísu súwana 15 ifátuwena kaweꞌó uwánkon-aai simátímaꞌmaena iyúwana minááígó naaóꞌ-naoꞌa wété úwasa sáwífaꞌnanka tóso ésa wenáái wéiseꞌa onaná tíꞌo

in-kwáásí asófatinkainkwae sésa tóso uwaná
16 énifo Ísu Maníkómpáꞌá inaimó síndasafena máásai-marafaꞌa kógo uráiye.

Ísu aísamaimo pukówaimba kaweꞌó uwánkarain-aai.

Mátíyu 9:1-8, Mááka 2:1-12

17 Moórá-kanaa tuwímbai ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakene Káríri-aempakene Yúndiyaa-aempakene tóso ésa Ísu moórá-naumpaꞌa aaimó wésimatimumba taísaraawe. Maníkó Ísumba asófatinkainda-fasiꞌaemba amúwana mérowasa 18 tuwímbai aísamaimo pukówimba wandaaifímbá marésa taawiyaꞌmaé tésa Ísumpaꞌa máánkáananasa kaweꞌá ínkwae sésa tumbá 19 mindáúmpáꞌá sáwífaꞌ-waasi sisipáá uwasá ímba kanaaꞌó íyóraantamba ésa naanamifaꞌá taawiyaꞌmaé imésa afaaꞌá aúsámaresa ándára taꞌótoresa túwówana kumémena waásifimbo Ísumo mérompimba aúrankaꞌa kumúwana 20 Ísu taawiyaꞌmaésamo tun-kwáásímó éraiꞌa kaweꞌá uwánkainiye-imayaamo umbá Ísu tuwánéna aísamaimo pukón-kwaasigontafena séna kesí waásiyo ení sáwí-imayaa maiyauwáúmne súwasa 21 ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé keáímbá sésa Maníkó weyáá sáwí-imayaa maitiyuwáínífo waási ímba miyá ónááfo Maníkómbá karaánááꞌa ánkáíye suwaná 22 Ísu minímáyáámó umbá iséna séna nóra séra miyán-ímáyáá wéoo. 23 Moóráwigo aísamaimo pukáindawintafena sénamo ení sáwí-imayaa maiyauwáúmne sínasamo ésa éraira sí karorá síyó sénááwe. Énifo moóráwigomo aísamaimo pukáindawintafena sénamo eyááríkaꞌa íyáfasine waaó sínasamo ésa éraira sí karorá síyó awánánááwe. 24 Kemá waási úranko marapáꞌó méraunda waásiti sáwí-imayaa maitiyúwáanda-fasiꞌaemba tokáumpo aráátíménda awánánááwe séna aísamaimo pukón-kwaasigontafena séna isaaó. Íyáfasine ení wandaaí maimaé ení naaópaꞌa waaó súwana 25 túrankaꞌa íyáfasinkwena wení wandaaí wémaena Maníkón-áwíꞌa mósá maréna wení naaópaꞌa kúwasa 26 seyaafáꞌnánká táátafesa ésa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa sésa ímbo awánáúnda-iꞌa isatá awánáúmne sésa táátafesa ésa tiyáámba tóipimba fáákaawe.

Ísu Rífáimbo áántarain-aai.

Mátíyu 9:9-13, Mááka 2:13-17

27 Ánaaemba Ísu aampaꞌá wéwena awánómba taakisi-kísáúmó maúwain-awiꞌa Rífái taakisimó máún-daumpaꞌa mérowana Ísu awánéna séna íyáfasine keséꞌa tiyó súwana 28 íyáfasinena seyaafá-tántááꞌá tuwéna wembá arááíwaꞌmae wéna 29 Ísuweꞌo náíndasafena wení naaúmpaꞌa óraa-tomba agaúwasa taakisimó máún-kwaasiye fíꞌo-fiꞌon-kwaasiye Rífáini naaúmpaꞌa tamésa mindáraiseꞌa tamésa tawémandowasa 30 ámáán-kawaa-waasiye miwítí ámáámbo sun-kwáásíyé Ísuni kísau-waasisafesa aaisambá tiyésa tísai esa sésa taakisimó máén-umen-kwaasiye sáwíꞌo on-kwáásíséꞌa tómbá wénaao suwaná 31 Ísu iséna séna tíyofaan-kwaasi kaweꞌ-úmaimo méraan-kwaasi ímba wétuwaꞌnai-ofo tíꞌo in-kwáásí wétuwaꞌnai-owe. 32 Mindásafeꞌa arupíse úmaimo méraan-kwaasi táántaanasa Maníkómpáꞌá tíwae séꞌa ímba kunkáumpo sáwíꞌo úmaimo méraan-kwaasi táántaanasa Maníkómpáꞌá tíwae séꞌa kunkáumne

Ísu siyáiye.

Tómbó aawentamó on-ááí.

Mátíyu 9:14-17, Mááka 2:18-22

33 Suwasá tuwímbai Ísuntafesa sésa Yóni nombó maitínkáíwaini kísau-waasi moórá-mora-kanaa Maníkóntáfésa imáyáa ésa tómbá ímba wénesa inaí aantemba wésewasa ámáán-kawaa-waasiti kísau-waasiwaraꞌa miyá wéofo ení kísau-waasi ímba miyá ombá tóné noné úwoi wénaawe. Nóra sésawa miyá wéoo suwaná 34 Ísu séna moóráwigo aaremó maíndawi amááraasomba tanómbo kautimínda miwíséꞌa mérainasa aamoí ésa mintómbá ímba aꞌáo sénááfo úwoi nánááwe. 35 Ánaaemba minkwáásígómbá áíꞌmae kóíyana minkánáá amááraasomba tirunkó sáwíꞌa ínasa tómbá aꞌáo sénááwe Ísu séna wemó ánaaemba tiyuwénamo iyíndasafena minááí siyáiye.

36 Ísu minááí simátimena maarán-ááí waéꞌmai-aai séna ááéraan-ampantamo afaaꞌó wéraisasamo ombá aú-ampanta ímba kárámai wéfaruwowe. Miyámó íyana aú-ampantago sáwíꞌa ínana ááéraan-ampantago aú-ampantaraamba ímba íníye. 37 Aú-anda-aran-domba ááéraa-sipisipi-asi-anafeumpimba ímba wéfatimaraawe. Miyámó íyanamo éna aú-anda-aran-donko óraaꞌa éna ááéraan-anafeumba kafaména sáwíꞌa ínana mindómbá úwoifaꞌa fatíwiniye. 38 Mindásafesa aú-anda-aran-domba aú-sipisipi-asi-anafeumpimba wéfatimaraawe. 39 Ááéraan-anda-aran-dombo naawímó ombá sésa ááéraan-anda-aran-donko ásé wéiye sésa aú-anda-aran-domba ímba sínkáíye wésewe.

Copyright information for `AUY