Luke 6

Ísu sambaatisáfénamo siyáin-aai.

Mátíyu 12:1-8, Mááka 2:23-28

Moórá-kanaa Yúndaa-waasimo saagon-kánááráꞌá Ísuwe wení kísau-waasiye kísaufaꞌa wíti-ton-kisaufaꞌa wéwesa wení kísau-waasi wíti-aramba kútúmai ási pítuwesa nowasá ámáán-kawaa-waasi tuwímbai tuwánésa sésa saagaan-kánáá aambá fáíꞌmakaawaꞌa nóra séra miyá wéoo suwaná Ísu séna naaófáꞌá Téfítimo uráimba aúfáífimbo agaimakáin-aaigoni áwáu ímba ísaraawe. Téfítiye wení waásiye táái tówana Téfíti Maníkóní ámáán-daumpaꞌa iyéna Maníkón-aúrankaꞌo makón-tomba imaiyéna wénena wení waási timúwasa naráawe. Mintómbá úwoi-waasi ímbo néꞌómbanifo ámáán-kisau-waasi aantembo néꞌómbaniye. Téfíti mintómbá imaiyéna timúwasa nonkáꞌá Maníkó ímbo aaisambá siyáimbanifo kesí waási miyá owaꞌá aaisambá ímbo seráámbá wésewe. Wíyómpakemba waási úranko póꞌa saagaan-kánááráꞌó káráwiyaundawi úmpo saagaan-kánááráꞌó waásimo kísau máémba kendén-iye Ísu siyáiye.

Ayáámbo kemporaráin-kwaasigon-aai.

Mátíyu 12:9-14, Mááka 3:1-6

Moórá-kanaa Yúndaa-waasimo saagon-kánááráꞌá Ísu ámáán-daumpaꞌa iyéna wésimatimuwana moóráwigo ayáánúrapaꞌ-ayaambo kemporarón-kwaasi mérowasa ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé mésa Ísuntafesa saagáíyá póna minkwáásímó kaweꞌó uwánkainataamo éta taꞌótoꞌmaisa aaifintá maiyankánaumne sésa Ísumba awánomba Ísu minímáyáámó umbá iséna ayáámbo kemporarón-kwaasisafena séna íyáfasine kemó méraundaraꞌa imauwó súwana íyáfasinena Ísumpaꞌa túranka imaúwana Ísu miwísáféna séna moórá-aaisafeꞌa tísai ónaeꞌa súne. Kentáásí ámáán-aaifimba nóin-aaiya wéraiyo. Saagaan-kánáárá póta kawe-kísáúsááwá máúm sáwí-kisausaawa wémaumno. Waási túwaꞌnai onasasááwá kawerá óna tínkamonasasaawa puwónááo tísai ena súwasa ímba aaí suwaná 10 Ísu mótuwana-metuwana éna ayáámbo kemporarón-kwaasisafena séna enayáámba fárútuwaao súwana ayáámba fárútuwowana kaweꞌá uwánkowana 11 miwí tirumbá áfááraumai sáwíꞌa úwasa nóra úmaisaawa tufuwónaumno sésa kemó mérompimba keáímbá siyáawe.

Ísu wení kísau-waasimo táántarain-aai.

Mátíyu 10:1-4, Mááka 3:13-19

12 Minkánááráꞌá Ísu fenómpinka omápaꞌa iména ímba aúmá waéna Maníkómpáꞌá inaí símae wéiyuwana 13 siyarówana Ísumbo arááíwaꞌmae kun-kwáásí táántowasa íyúwana minkwáásífínkémbá sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi toráumai séna kesí aantá-waasin-owe séna túwíꞌa siyáiye.

14 Miwí túwíꞌa séna moóráwigo Sáímoniye séna

aú-awiꞌa Pítaawe simánkena moóráwigo Pítaan-áfáko Énduruni moóráwigo Yémísini moóráwigo Yónini moóráwigo Fírípini moóráwigo Pátóromiyuni
15 moóráwigo Mátíyuni moóráwigo Tómaasini moóráwigo Áráfíásin-ááninko Yémísini moóráwigo Sáímoni wemá Rómu-kamani-waasi tiꞌmátuwanae siyáiwaini 16 moóráwigo Yémísin-ááninko Yúndasini moóráwigo Yúndasi-Ísakerioti wemá ánaaemba Ísumba wení namuro-wáásímó aráátímakaiwai miyáumai-waasi Ísu táántaraiye.

Ísu sáwífaꞌ-waasifimba kísaumo maiyáin-aai.

Mátíyu 4:23-25

17 Omápakemba Ísu miwíséꞌa arúfáꞌá kumbérowasa wembó arááíwáún-kwaasi sáwífaꞌnanka Yúndiyaa-aempakene Yérúsaremu-naopakene Táyaa-naopaꞌe Sáíndóni-naopaꞌ-non-awaifakene sáwífaꞌ-waasisomba tamésa 18 Ísun-aai isánae sésa tíꞌo ún-kwaasiwaraꞌa asófatinkainkwae sésa tóso ésa sáwí-amutamba tirumpimbó méron-kwaasiwaraꞌa tóso uwaná Ísu sáwí-amutamba tirumpinkémbá maitiyuwówasa 19 tíꞌo ún-kwaasi Ísun-aneꞌá taꞌótoraanana síꞌa taiꞌáínkwae sésa miyá uwaná fasiꞌaémbá tokéna póna mintíꞌá asófatinkaraiye.

Tirunkó kaweꞌá éna sáwíꞌa énamo índa-aai.

Mátíyu 5:1-12

20 Ísu miyá uwátinkena wení kísau-waasi tuwánéna séna kembiwí Maníkó súwaꞌnai ínkwaemo sewí Maníkó miwí kaweꞌá uwátinkena miwíyáꞌá wégawaaniye. 21 Káféꞌa tááimo wétaiwai tirunkó fetóí ínaꞌa méraaro. Maníkó kanaá uwátinkainiye. Káféꞌa tirunkó sáwíꞌa isaꞌá ifiꞌó wétaawi tirunkó fetóí ínaꞌa méraaro. Tirunkó kaweꞌá ínaꞌa wíyáái ónááwe. 22 Kembiwí kemá waási úranko kumpaápé uráundawintafeꞌa fasiꞌámaimo méraawi waási tínaaembo uwátinkesa tíyámbo uwátinkesa sáwí-aaimo simátinkesa sáwí-waasin-owemo síyamba tirunkó fetóí ínaꞌa méraaro. 23 Miyá íyaꞌa tirunkó kaweꞌá ínaꞌa imá wéteꞌa wíyómpakemba kentí kaweꞌ-méyámbá maénááwe. Naaófáꞌá miwí tíwáꞌná miyá ésa Maníkón-aaimo simátímakaawi sáwíꞌa uwátínkaraawe. 24 Énifo marapákén-tántááꞌó makáawi káráwiyoro. Tirunkó kaweꞌó wéin-tantaaꞌa éꞌa makáamba póꞌa ímba moórá kaweꞌ-méyámbá maénááwe. 25 Káféꞌa tímúꞌo faiwáí káráwiyoro. Ánaaemba táái táíníye. Káféꞌa wíyááímo owí káráwiyoro. Ánaaemba ifiꞌá tánááwe. 26 Naaófáꞌá kentíwáꞌná karoꞌ-ááímó simátímakaawi-tuwiꞌa mósá makáamba pósa miyámó sésamo kentúwíꞌo mósá máréwaꞌo éꞌa káráwiyoro Ísu siyáiye.

Namuro-wáásí kaweꞌá uwátínkáaro-aai.

Mátíyu 5:38-48

27 Ísu simátimena séna kemó simátíménda-aai ísáaro. Kesááimo iséꞌo éꞌa kentí namuro-wáásí tirumbá kaweꞌá uwátinkeꞌa tíyámbo uwátínkéwi kaweꞌá uwátínkáaro. 28 Sáwí-aaimo simátínkéwi kaweꞌá uwátínkáaro. Sáwíꞌo uwátínkéwimo éꞌa Maníkómpáꞌá inaí símai miwí túwaꞌnai oro. 29 Tááꞌo tuwaumíyaꞌo éꞌa ímba anondáá tínkameꞌa anekaꞌá waé-tíméro. Kentí unáánkwátói maiyésa sésa anekaꞌá maénae síyaꞌo éꞌa ímba aꞌáo seró. 30 Moórá-tantaaꞌa simiyó síyaꞌo éꞌa úwoi tíméro. Kendémó moórá-tantaaꞌo maíyaꞌo éꞌa ímba fuwafí séꞌa síméro seró. 31 Kembó tirááímo táínda-iꞌo úmaimo túwaꞌnai íyaꞌa miwí miyáumai túwaꞌnai oro Ísu siyáiye.

32 Ísu simátimena séna seyaafáꞌnánká kentí waási-imayaamo owasamó ombá anondáá miwí-ímáyáá wéowe. Sáwíꞌo on-kwáásí ímba kaweꞌ-wáásí ombánifo miwítí waási-imayaamo owasamó ombá anondáá miwí-ímáyáá wéowe. Miyáumaimo kentí waási-imayaa aantembo íyanamo éna Maníkó ímba kaweꞌ-méyámbá timínífo kentí namuro-wáásíwáráꞌá imáyáa tíméro. 33 Seyaafáꞌnánká kaweꞌó uwátínkáán-kwaasi kaweꞌá wéuwatinkaawe. Sáwí-waasiwaraꞌa miyá wéowe. Miyámó onten-úmai kaweꞌó uwátínkáán-kwaasi aantembo kaweꞌó uwátínkéwanamo éna Maníkó ímba kaweꞌán-owe síníye. Kentí namuro-wáásíwárá kaweꞌá uwátínkáaro. 34 Sáwí-waasi ánaaemba siménááwe-imayaa ésa wétimewe. Ánaaembo timíyan-kwaasi aantembo timíyanamo éna Maníkó ímba kaweꞌán-owe síníye. Ánaaemba siménááwe-imayaa ímbo íyamba úwoi tíméro. 35 Kentí namuro-wáásí kaweꞌá uwátinkeꞌa imáyáa tíméro. Anondáá simíwae-imayaa ímbo íyamba úwoi tíméro. Miyámó íyambo éꞌa Maníkómpákémbá kaweꞌ-méyámbá maénááwe. Maníkó wentáfésa ímba súwimo sen-kwáásí úwoi túwaꞌnai ena sáwí-waasiwaraꞌa miyá isasá pósa waási kembiwí miyámó ombá tuwánésa sésa Maníkó wíyómpakewin-áánintomban-owe sénááwe. 36 Kentifo arumbó uwátínkáíntemba miyán-oro Ísu siyáiye.

Ímba sáwí-aai simátíméromo siyáin-aai.

Mátíyu 7:1-5

37 Tuwánéꞌo éꞌa sáwí-waasiye síyanamo éna Maníkó kentáfénawaraꞌa miyá sínífo tuwánéꞌo éꞌa sáwí-waasiye sefó. Umbai-tántááꞌó timíyanamo éna Maníkó kenkwáráꞌá miyá ínífo umbai-tántááꞌá tíméfo. Sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌo éꞌa mintántááꞌá ímba imáyáamo íyamba ifátúwáaro. Miyámó íyanamo éna Maníkó kemó sáwíꞌo ombá maitiyuwáíníye. 38 Timíyantemba Maníkó anondáá kembá timíníye. Tómbó tíméwasamo nawááesa arááꞌo máráántemba Maníkó miyá úmai sáwífa-tantaaꞌa timíníye. Miyáumaimo tíméntemba Maníkó miyá íníye Ísu siyáiye.

39 Ísu simátimena waéꞌmai-aai séna moórá aúgafitawi moórá aúgafitawimba ayáán-toꞌmaesarai ímba kanaaꞌá kóyááfo miyámó ésaraimo ésarai maipímbá tanaambá fáyááye. 40 Iyámpóímo ésa uwáítáíꞌ-on-kwáásí ímba íyáákanaafo miwí táái ísámaesa íyantemba ónááwe Ísu siyáiye.

41 Ísu simátimena séna kentúrampimba iya-arumbó wéraisaꞌo ombá ímbo awánaamba kentí waási tuwánéꞌa enaúrampimba ayaantambá wéraiye wésefo ímba miyá seró. 42 Kentúrampimbo iya-arumbó ímbo awánaamba nóra séra kentí waási túrampinkemba tiyaantambá maitiyuwánae wéseo. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-ofo kentúrampinkemba iya-arumbá maisukéꞌa tuwánéꞌa kentí waási túrampinkemba tiyaantambá kanaaꞌá maitiyuwánááwe Ísu siyáiye.

Taaigó arambó íyáín-aai.

Mátíyu 7:16-20, Mátíyu 12:33-35

43 Ísu simátimena séna kawe-táígó ímba sáwí-aramba íyáísana sáwí-taigo ímba kaweꞌ-árámbá wéiyaifo 44 mintáígón-aramba awánésa sáwí-taiye

kawe-táíyé wésewe. Fekómó éna ímba áwíyanda-arankaamba iyáínífo feꞌ-arambá iyáíníye. Antirígó afoꞌafááꞌ-arankaamba ímba iyáínífo antirí-aramba iyáíníye.
45 Miyáumai kaweꞌ-wáásí kaweꞌ-ímáyááfínkémbá kawe-kísáú máéwasa sáwí-waasi

sáwí-imayaafinkemba sáwí-kisau wémaewe. Tirumpin-ímáyááfínkémbá wésewe Ísu siyáiye.

Naambó urááyawi-taai.

Mátíyu 7:24-27

46 Ísu simátimena séna kentáfésa óraako óne sembánifo kemó simátimunda-aai ímba arááíwaꞌmai kaweꞌá wéowe. 47 Kempáꞌó tésa kesáái isésa

kaweꞌ-úmaimo arááíwaiyawi miyán-kwáásímó simátíméndaraꞌa ísáaro.
48 Naambá ónae sésa marafímbá maiꞌá uꞌmaé kumémesa óntamba kusaafá ésa minkáꞌá naamayáámba múfaimai naambá úmaraiyana aaꞌá téna óraaꞌ-nomba fínana mindámbá ímbo tawisínda fasiꞌámai wéena óntankaꞌ-namba póna úwoi wéíniye. Miyáráán-úmai waásimo kempáꞌó tésa kesáái isésa kaweꞌ-úmaimo arááíwáéwi fasiꞌámai ménaawe. 49 Énifo kesáái isésamo ímbo kaweꞌ-úmaimo isáíyawi miyán-kwáásímó simátíméndaraꞌa ísáaro. Naambá ónae sésa ímba maiꞌó ukésamo íyamba paákáꞌá úmakaiyana óraaꞌ-aꞌa téna nombá fiyéna mindámbá tawísísuwainana sáwíꞌa íníye. Miyáráán-úmai ímbo kesáái ísámaimo kaweꞌó íyawi ímba fasiꞌámai ménaawe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY