Luke 7

Rómu-i-waasigon-aai.

Mátíyu 8:5-13

Ísu mináyáátááꞌ-ááí simátimena Kápaneamu-naopaꞌa kúwana Rómu-i-waasiti kawáágó wení kísau-waasi aráái tówimba áíꞌa úwana puwíndasafena wéuwana minkáwáágó Ísumo taméron-aai iséna Yúndaa-oraaꞌ-waasisafena séna Ísumba koáíꞌmae tíyana taasófankaino séna tiꞌmarówasa Ísumpaꞌa óraaka kosésa minkáwáágó Yúndaa-waasisa súwaꞌnai ena kentáásí ámáán-damba úmakaifo kaweꞌ-wáásí po kaweꞌ-úmai koáwaꞌnai ínone suwaná Ísu iséna miwíséꞌa wéna minkáwáágóní naambá ewaaꞌó wéronkaꞌa kúwana minkáwáágó wení waási simátimena séna Ísumba kosimámeꞌa maará seró. Óraakoo kentáásí kawáágó séna kemá káriꞌ-waasi úmpo emá óraaꞌ-waasi ómpo ifátuwe kesí naaúmpaꞌa ímba iyínone. Mindásafeꞌa ímba empáꞌá kosimámakaumpo ímba kesí naaúmpaꞌo íyínda úwoi aaí aantemba sinaná kesí kísau-waasi asófáíno. Kewáráꞌá kawáá-kísáúgóní áwáuma awánáúnda kesí kawáágó sisaꞌá wení kísau maéꞌa kesí i-wáásísáféꞌa súnasa kesí kísau wémaewe. Moóráwigontafe séꞌa waaó súnana wisaꞌá moóráwigontafe séꞌa tiyó súnana tisaꞌá kesí kísau-waasisafeꞌa miyá uwómó súndantemba miyá wéiye siyé. Ísumba kosimáméro súwasa tiꞌmarówi tésa tasimámúwana Ísu minááí iséna áátafena éna kowaeréna wembó arááíwaꞌmae kun-kwáásísóntáféna séna simátime séꞌa minkwáásí Rómu-waasigo kentáféna súwaꞌnai índa-fasiꞌaemba tokáiye wésifo kesí waási Ísareri-waasifinkene fíꞌon-kwaasifinkene ímba miyán-ááí wésewe Ísu súwasa 10 tiꞌmarón-kwaasi kouweré tésa taawánomba kísau-waasigo kaweꞌ-úmai mérowasa taawánaraawe.

Ísu moóráwigombo íyáfasinankarain-aai.

11 Ísu kárikaꞌa ména tiyuwéna wení kísau-waasiye sáwífaꞌ-waasiye kúmba Néni-naopaꞌa wéna 12 mindáókoni óntan-kusaigoni ontaráꞌó kúnkaꞌa moórá-ketoꞌ-ininkon-ááninko puwúwasa taawiyaꞌmaésa sáwífaꞌ-waasi anówae wétuwana 13 Fasiꞌaénkó anówambo awánómba arumbá uwánkena séna ímba ifiꞌá taaó séna 14 makón-taareraꞌa kotaꞌótorowasa taawiyaꞌmaé tun-kwáásí tamáúwana Ísu séna ifóꞌ-wáásígóo íyáfasinaao súwana 15 pukómpinkemba íyáfasinena aaí súwana Ísu anówantafena áíꞌmae waaó súwasa 16 seyaafáꞌnánká táátafesa ésa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa sésa káféꞌa Maníkón-aaimo sin-kwáásí óraaꞌ-waasi kentááfímbá paápé iye. Maníkó aiꞌmáráísana wení waásisaamo súwaꞌnai índa-waasisa kúmíye suwaná 17 minááí Ísuntafesamo sun-ááígó Yúndiyaa-aempaꞌa seyaafáꞌ-áémpá wété uráiye.

Yóni nombó maitínkáíwain-aai.

Mátíyu 11:2-19

18 Minááígó wété úwasa Yónini kísau-waasi isésa Yónimba kosimámúwana wení kísau-waasiyai táántowasarai tuyaná 19 simátimena séna Ísumba maanááí koáísai okaiyó. Emá kumínonemo siyáawiyaꞌo fíꞌowawa ónómpo kemá kumíndawimba amuꞌmaránaumno siyé. Kosekaiyó Yóni súwasarai isésarai 20 Ísumpaꞌa tasimámesarai Yóni nombó maitínkáíwai siꞌmáráísakai empáꞌá túye. Yónimo simbá kumínonemo siyáawiyaꞌo fíꞌowawa ónómpo kemá kumíndawimba amuꞌmaránaumno siyé. Ísumba tasimámúyana 21 minkánááfímbá Ísu sáwífaꞌ-waasi fíꞌo-fiꞌon-tiꞌa ún-kwaasi kaweꞌá uwátinkena sáwí-amutamba tirumpinkémbá wémaitiyuwena túrambo kafíkón-kwaasi túramba awánamai kaweꞌá uwaná 22 Ísu Yónimo tiꞌmarón-kwaasisafena séna tauwerékai awánááyane isááyane Yónimba kosimáme sékai túrambo kafíkáiwai túramba awánamai kaweꞌá owaná tááꞌo káúnkaiwai tááꞌa ísááwana tísamaimo pukáiwai kaweꞌ-úmai tín-taawaná námombo kaiwáí kaweꞌá uwátinkena pukáan-kwaasi íyáfasintinkena úwoi-waasi ásé-aai simátimena séna 23 kentáfésa ímba kaeꞌ-ímáyáá íyawi tirunkó kaweꞌá wéiye siyé. Yónimba kosimámékaiyo Ísu súwasarai kurááye.

24 Yónini kísau-waasiyai tauwerésarai kuyaná Ísu Yónin-aai seyaafáꞌ-wáásí simátimena séna Yóni máásai-marafaꞌa méraisaꞌa koawáné nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Fiyúndá toréna umó mómaꞌmemaꞌo intenkáán-kwáásí Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Ímbanifo Yóni ímba miyán-kwáásín-ifo fasiꞌaén-kwáásín-iye. 25 Nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Kaweꞌ-únánkwátói úmakain-kwaasi Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Ímbanifo miyán-kwáásí kaweꞌ-únánkwátóiwara óntawaraꞌ-waasi óraaꞌ-waasiti naaúmpaꞌa méraawe. 26 Nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Maníkón-aaimo siwáí Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Ewé Maníkón-aaimo siwáín-iye. Éraiꞌa simátime súne. Wemá Maníkón-aaimo siyáawi íyáákaraiye. 27 Maníkón-aai aúfáífimba Yónin-aai símai agaimaréna séna

Maníkó séna isaaó. Moóráwigomba aiꞌmáráanana kesáái maimaéna ení aifaꞌá
wéna ení aambá wiyíníye siyáiye
agaimaréna siyáimba Yónintafena siyáiye.
28 Simátime séꞌa Yónini kísaugo seyaafáꞌ-wáásítí kísaugomba íyáákaisana Maníkó kaweꞌá uwánkaraifo Maníkó wení waásiyaꞌo kawáánin-kwaasi óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye óraa-kaweꞌa uwátinkainiye Ísu siyáiye.

29 Taakisimó máún-kwaasiye úwoi-waasiye minááí isésa Maníkómó siyáin-aai éraiꞌ-aai póta konanasá nombá maisinkáínkwae sésa Yónimpaꞌa kuráawe. 30 Énifo Yóni Maníkóní aambó aráátímakaimba ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé minámbá tínaaemba uwámesa ímba nombó máúmba kóuraawe.

31 Ísu moórá-aaiwaraꞌa simátimena séna káféꞌo méraan-kwaasi nóran-kwaasiyaanewa sénaumno. 32 Miyán-kwáásíyáámbán-owe. Iyámpóísomba naaópaꞌa marupímbá mésa ááféma wétesa moórá-aempaꞌo méraan-iyampoi táántesa sésa tiyéꞌa imá seró. Moórá-isa súnaꞌa ímba táásái uráawe. Tirumbó in-ísá súnaꞌa ímba ifiꞌá taráawe siyáawe. Énifo miníyámpóímó uráantemba maaméraan-kwaasi miyá wéowe. 33 Yóni nombó maitínkáíwai ména ándá-aran-domba ímba wénena Maníkóntáféna imáyáa éna tónkwáráꞌá ímba wénaisaꞌa wentáfé séꞌa sáwí-amutamba arumpimbó méraiwain-iye wésewe. 34 Kemá waási úranko méꞌa ándá-aran-donkwara tónkwáráꞌá náúnaꞌa kentáfé séꞌa ándá-aran-done tóntéꞌo námae íyíwai póna taakisimó máén-umen-kwaasiye sáwíꞌo on-kwáásítí waásin-iye wésewe. 35 Énifo Maníkó simátímakaintembo owí sésa Maníkó kaweꞌ-ímáyááwáráwín-iye wésewe Ísu siyáiye.

Ísun-aísamaiyaꞌa masawémbo fatíyain-aai.

36 Moórá-kanaa ámáán-kawaa-waasigon-awiꞌa Sáímoni Ísuntafena séna kesí naaúmpaꞌa tómbá tamandaaó súwana wení naaúmpaꞌa iyéna tómbá iwénowana 37 mindáópaken-aankaroꞌ-ininko Ísu ámáán-kawaa-waasigoni naaúmpaꞌa ména tómbá wénaiye-aai minínínkó iséna óntan-anafeumpimba asaa-wiyúmbó úm-basawembo wéromba maimaéna 38 mindáúmpáꞌá iyéna Ísun-ánaaempaꞌa aísamaifimba iména ifiꞌá wétowana aꞌní kaꞌmaéna Ísun-aísamaiyaꞌa kumúwana minínínkó ayáátááꞌ-aꞌnontausamba aísamaiyakemba wéuwaena aísamai wéamoꞌnena asaa-wiyúmbó úm-basawemba aísamaiyaꞌa fatímarowana 39 ámáán-kawaa-waasigo Ísumbo áántowi awánéna imáyáa éna séna minkwáásígó Maníkón-aaimo siwáímó inkakaa aísamaiyaꞌo itaꞌótokain-ininko aankaróꞌ-ínínkó

iyé-ímáyáá isinó séna miyán-ímáyáá úwana
40 Ísu minkwáásígóntáféna séna Sáímoniyo moórá-aai simámenae súwana minkwáásígó séna óraako siyó súwana 41 Ísu séna moóráwigo óntambo tímíwai ména moóráwigomba sáwífaꞌ-ontamba siyáánkai-taemoꞌ-ontamba aména moóráwigomba káriꞌ-ontamba moórá-taemoꞌ-ontamba ámísana 42 aanáfómbó amí-kánáá tisasaráí óntamba ímba wéraisasarai saafá uwááesarai wempáꞌá tíyana séna kanaán-ifo ímba méyámbá maénaumpo kenkáítí méyán-túwíꞌa tuwígaufatuwaumpo kokaiyó siyáiye-aai Ísu Sáímonimba simámena séna mindásafena miyámó sintáféna minkáéꞌ-wáásígóráí tirunkó aamoí wéuwankaaye. Moóráwigo áfááraumai aamoí wéuwankaimba nááwaꞌiyo Ísu áísai ena súwana 43 Sáímoni séna sáwífaꞌ-ontambo maiyénamo aanáfómbó ímbo máamisanamo méyán-áwíꞌa tuwígáúfatuwaiwai óraaꞌ-aamoi wéuwankaiye Sáímoni súwana Ísu séna mindásafeꞌo súnda éꞌa séne simásuwena 44 koutauséna minínínkómbá awánéna Sáímonintafena séna minínínkómbá awánaao. Ení naaúmpaꞌo iyúnda kentáásí áwáu sísamaimo non-kwiyí-nómbá ímba siménana minínínkó ifiꞌá taisaná aꞌnimá sísamaiyaꞌa kúmísana wení aꞌnóntáusamba uwákáiye. 45 Ímba aaweyáá uwásinkaanana minínínkó sísamai taamóꞌna-amoꞌna uráiye. 46 Kentáásí áwáu ímba siꞌnómpáꞌá masawémba asinkáánana minínínkó sísamaiyaꞌa asaa-wiyúmbó im-básáwémbá fatímai asínkáíye. 47 Minááí simáme súne. Minínínkóní seyaafá-sáwí-ímáyáá maisuwáúnda póna kembá óraaꞌ-aamoi uwásinkena miyán-tántááꞌá kaweꞌá uwásínkáíye. Énifo moóráwigombo kári-sawi-tantaaꞌo maisuwáúnda káriꞌ-aamoi uwásínkáíye Ísu Sáímonintafena simásuwena 48 minínínkóntáféna séna ení sáwí-imayaa maisuwáúmne súwasa 49 weséꞌo tómbó wénon-kwaasi keáímbá sésa waásiti sáwí-imayaa wémaitiyuwaiwai mindá nóran-kwaasiyaꞌiyo suwaná 50 Ísu minínínkóntáféna séna kentáfé amankúnkúmba ónaꞌa ení sáwí-imayaa maisuwéꞌa kaweꞌá uwánkaumpo aáno úmai enarunkó kaweꞌá ína waaó Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY