Luke 8

Tuwímbai-inimba Ísumbo arááíwakaan-aai.

Minkákémbá Ísu naaóꞌ-naoꞌa óraaꞌ-naopimpaꞌe káriꞌ-naopimpaꞌe wénena Maníkó wení waásimo kawáánin-aai ásé-aai simátímaꞌmaena iyáiye. Ísuwe wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi wénuwasa tuwímbai-ininte wénesa miníníntómbá tuwímbai tíꞌa úwana Ísu kaweꞌó uwátínkaron-inimba uwasá tuwímbai tirumpinkémbá sáwí-amutambo maitíyukain-inimba uwaná moórá-inimba Mágátáraa-naopakemba áwíꞌa Máríyaa Ísu wenarumpinkémbá afakaeté-sawi-amutambo maiyáúkon-ininko úwana moórá-ininkon-awiꞌa Yóána awaaikón-áwíꞌa Súsa wemá Érotini naankaꞌó káráwiyowi úwana moórá-ininkon-awiꞌa Súsáana úwasa tuwímbai-ininkwaraꞌa uwasá miyáumai-inimba ésa kentí moparáwímpínkémbá Ísune wení kísau-waasiye túwaꞌnai úmaesa kuráawe.

Moóráwigo ánáuntumbo tuꞌmakáin-aai.

Mátíyu 13:1-23, Mááka 4:1-20

Naaóꞌ-naoken-kwaasi sáwífaꞌa Ísumpaꞌa tóso uwaná Ísu simátimena séna moóráwigo ánáuntumba maimaéna kísaufaꞌa wéwena mátuꞌmaraisana tuwímbai-anauntumba aampaꞌá kuwéraisasa waási tasasámpasukaawana numagó fáíꞌnasukaiye. Tuwímbai-anauntumba óntankwaraꞌ-marafimba kuwéna karuwéna anoníyaim-barafaꞌa póna aáénkaraiye. Tuwímbai-anauntumba karaampaꞌá kuwéna kárúraisana karaan-tantáákó fandundupásukaiye. Tuwímbai-anauntumba kaweꞌ-máráfímbá kuwéna karuwéna óraaꞌa éna arambá imái sáwífaꞌ-aramba iyáiye. Ísáán-kwaasi ísámai

kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

Súwasa Ísuni kísau-waasi Ísuntafesa minkwáéꞌmáí-ááígóní áwáu sinatá ísáano suwaná 10 Ísu séna Maníkó wení waásimo kawáánin-aaigoni áwáumo simátimunda Maníkó kembiwí imáyáa tímísaꞌa wéisaafo fíꞌon-kwaasi waéꞌmai-aai aantemba wésimatimumpo ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá wéowe. Awánaambanifo ímba awánamai kaweꞌá wéowe Ísu siyáiye.

11 Ísu simátimena séna minááígóní áwáumo sendá ísáaro. Moóráwigo ánáuntumbo tuꞌmáráínten-úmai Maníkón-aai simátímísana 12 tuwímbai-anauntumbo aampaꞌó kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai ísááwana waántáwanko imáyáa éna Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba íyana sáwí-ampakemba kaweꞌ-ámpáꞌá métínkáífo séna tirumpinkémbá tamaimái úwoifaꞌa wétiyuwaiye. 13 Tuwímbai-anauntumbo óntankwaraꞌ-marafimbo kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai isésa aamoí ombánifo ímba tirumpimbá taꞌótoꞌmai kaweꞌá ontáfésa kárikaꞌa timankúnkúmba owaná fíꞌo-fiꞌon-tantaako tisasá miwán-ímáyáá ésa Maníkón-aai ifátukaawe. 14 Tuwímbai-anauntumbo karaampimbó kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai ísáámbanifo marapáꞌ-úmbáí-tántáátáfésa imáyáa úmae nésa ónta-imayaa úmae wénesa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa maénae símae nésa miyán-ímáyáágó Maníkón-aai faráátasuwaisasa ímba Maníkóní kísau wémaewe. 15 Tuwímbai-anauntumbo kaweꞌ-máráfímbó kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai isésa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásí isésa tirumpimbá taꞌótoꞌmai kaweꞌá ésa fasiꞌámai mésa Maníkóní kísau maésa fíꞌowi wétuwaꞌnai-owe Ísu siyáiye.

Ómbó kúrakain-aai.

Mááka 4:21-25

16 Ísu simátimena séna ómbó kúraꞌmaraamba ímba aúpáꞌá marésa ímba taare-améndaampaꞌa maránááfo aforaꞌá mósá makéwasa seyaafáꞌnánká naaúmpaꞌo iyíyamba awánánááwe. 17 Miyámó onten-úmai aúpáꞌó wérain-tantaaꞌa seyaafáꞌá aforá paápé ínasa awánánááwe. Kumeupáꞌó wérain-tantaaꞌa aforá paápé ínasa awánánááwe. 18 Ísáán-aai imáyáa úmai kaweꞌán-oro. Maníkón-aaimo ísámaimo kaweꞌó owí Maníkó túwaꞌnai ínasa moórá-aaiwaraꞌa isánááwe. Maníkón-aaimo ímbo ísámai kaweꞌó ésa karoꞌá sésa kaweꞌ-úmai wéisaumne sewí tirumpinkémbá maimaínana ímba wéíniye. Mindásafeꞌa ísáán-aai imáyáa úmai kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

Ísun-anówawe áfárawaisai-taai.

Mátíyu 12:46-50, Mááka 3:31-35

19 Súwasa Ísun-anówawe Ísun-áfárawaisaiye tésa sáwífaꞌ-waasi Ísuwe mésa sisipáá uróntafesa ímba naaúmpaꞌo íyúmba máápata tamérowasa 20 mindáúmpáꞌó méron-kwaasi Ísuntafesa sésa enanówe enáfárawaisaiye embá awánánae sésa máápaꞌa taméraawe suwaná 21 Ísu seyaafáꞌ-wáásísáféna séna Maníkón-aaimo isésa kaweꞌó íyawi kesinówe kesífárawaawin-owe Ísu siyáiye.

Óraa-fiyunda torówanamo Ísu mafaimakáin-aai.

Mátíyu 8:23-27, Mááka 4:35-41

22 Moórá-kanaa Ísu wení kísau-waasiseꞌa nompín-táómpimba íyátena nonkwaaúnkóní menáípáꞌá kónae séna miwíséꞌa kúmba 23 Ísu aún-kwaigurówana minkwaaúmpáꞌá óraa-fiyunda torówana nonkó tufántááfan-éna nompín-táómpimba ówitowasa kúwáfekunafo sésa 24 inkaisésa Ísumba koaúsésa sésa óraakoo puwúnafosaawe suwaná Ísu íyáfasinena fiyúndágonte nonkóntétafena óraaka séna mafáékaiyo súwasarai fiyúndágoe nonkóeꞌa mafáúyana nonkó étuwowana 25 Ísu simátimena séna kentáféꞌa nóra séra ímba timankúnkúmbo onkákéná wéseo súwasa táátafesa ésa keáímbá sésa nóran-kwaasiya isanawá fiyúndágoe nonkóeꞌa wenáái isaíyó sésa tiyáámba ufakésa táátafesa ésa siyáawe.

Sáwí-amutamba arumpinkémbó maisukáin-aai.

Mátíyu 8:28-34, Mááka 5:1-20

26 Simásuwesa mindómpín-táómpimbo kumbá Káríri-marama tínaaempaꞌa wérowana Kégésaa-marama túrampaꞌa wérowasa 27 mimbáráfáꞌó kumbá Ísu mindómpín-táómpinkemba mimbáráfáꞌá kumúwana moóráwigo mindáópakewi Ísumpaꞌa téna wenarumpimbá sáwí-amutamba mérowana póna ayáátáákaꞌa unáánkwátói-iyaimba ména ímba wení naaúmpaꞌo maúmba waásimo utátínkón-ontan-aifaꞌa mérowana 28 sáwífa-kanaa misáwí-ámútánkó sáwíꞌa uwánkowasa waási káráwiyesa aíyayaankaꞌa káráꞌumarowana minándá tarátuwena misáwí-ámútánkó áíꞌmaena máásai-marafaꞌa máánkarowana Ísumo túmba awánéna wááꞌa túwana Ísu sáwí-amutankontafena séna auwé kóuwo súwana Ísu óraakon-iye séna aísamaifimba kífaena óraaka séna Ísuwo íyáákamai-Fasiꞌaenkon-ááninko ómpo sínkamonafonifo nóra uwásinkainono súwana 30 Ísu séna enáwíꞌa nááwaꞌono súwana minkwáásígó sáwífa-sawi-amutamba wenarumpimbó mérontafena séna kesúwíꞌa sáwífaꞌnanka úne séna mérowasa 31 omápaꞌa sáwífa-poi mésa umá wénowasa minkwáásígó arumpinké-sáwí-ámútántómbá Ísuntafesa óraaka sésa waántáfaꞌa ímba siꞌmaraaó. Mimpóí tirumpintá siꞌmaraaó suwaná miyán-oro súwasa 33 sáwí-amutantomba minkwáásígón-arumpinkemba kárúwesa póí-tirumpimba koférówasa mimpóísómbá seyaafáꞌá ámémpakemba tuwaantantésa nonkwaaúmpímbó kúwáférómba putásowasa 34 póíyaꞌo káráwiyowi awánésa minúwóíyáán-úmai naaópaꞌa wésa kísaufakaꞌo méron-kwaasi mósimatim-besimati uwasá 35 isésa koawánánae sésamo kumbá Ísumpaꞌa kotúwaandu ésa awánomba sáwí-amutamba arumpinkémbó kóun-kwaasigo unáánkwátói úmarena Ísun-aísamaifimba kaweꞌ-úmai mérowasa koawánésa táátafesa uwasá 36 Ísu minkwáásígómbó kaweꞌó uwánkowasamo awánon-aai simátímúwasa 37 isésa áfááraumai táátafesa ésa pósa Kégésaa-marafaken-kwaasi seyaafáꞌnánká Ísuntafesa sésa maambáráfáꞌá ifá siyuwésa kóuwo suwaná nompín-táómpimba íyátowana 38 sáwí-amutambo maisuwón-kwaasigo Ísuntafena óraaka séna eséꞌa kónae súwana ímbanifo 39 ení naaópaꞌa kuré Maníkómó embó kaweꞌó uwánkáín-aai kosimátimiyo súwana Ísumo uwánkon-aai mindáópaꞌa simátímaꞌmaena kuráiye.

Inaamarúgóe aaregónté-taai.

Mátíyu 9:18-26, Mááka 5:21-43

40 Ísu Káríri-waaunkoni menáípákémbá nompín-táómpimba kouweréna túmba sáwífaꞌ-waasi amuꞌmakówana túwasa aamoí uwaná 41 moóráwigo ámáán-dankaꞌo káráwiyowin-awiꞌa Yáírási téna Ísu óraakon-iye séna aísamaifimba kífaena óraaka séna kímbora kesiyáámúmba puwíndasafena wéifo tiyé aneꞌá kotaꞌótorenana asófáíno súwana minínáámárúgó sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-aatai maisukáin-arasigontafena afowá tasúwana Ísu weséꞌo kúmba sáwífaꞌ-waasi Ísumba úkúresa arááíwaꞌmae kuwaná 43 moórá-ininkomba áíꞌa ún-ininko sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-aatai naaeyámba ankówasa ímba kanaaꞌá asófankowana mináíꞌá úwoi wérowana 44 minínínkó sáwífaꞌ-waasifimba Ísumba arááíwaꞌmae wéwena wení unáánkwátói-araiyaꞌa kotaꞌótorowana mindááéyánko éꞌankowana 45 Ísu séna nááwawa kesí unáánkwátóiyaꞌa taꞌótóráínaꞌiyo súwasa seyaafáꞌnánká sésa ímbaniye suwaná Pítaa séna óraakoo sáwífaꞌ-waasi faméꞌmaesamo íyómpimba taꞌótokaawe súwana 46 Ísu séna kempínké-fásíꞌáénkó moóráwigomba kaweꞌó uwánkáímba awánéꞌa séꞌa moóráwigo kesí unáánkwátóiyaꞌa taꞌótokaiye súne súwana 47 minínínkó imáyáa éna ímba aúpáꞌá úmpo éꞌa suwánaraiye-imayaa éna anekembá tataꞌá úwana Ísun-aísamaifimba kífaena seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa wení unáánkwátóiyaꞌo taꞌótorowanamo asófankon-aai simátimuwana 48 Ísu séna kesímánaako kentáfé sé éraiꞌa súwaꞌnai índawin-iye sénda póna áíꞌa

éꞌánkáífo kaweꞌ-úmai waaó Ísu siyáiye.

49 Ísu minááí wésuwasa ámáán-dankaꞌo káráwiyowini naaópaken-kwaasi tésa Yáírásintafesa sésa enayáámúnko pukáifo óraakontafe ténafo simámuwo suwaná 50 Ísu minááí iséna Yáírásintafena séna minááísáfé ímba áákauraumo indá kentáfé amankúnkúmba inaná enayáámúnko kaweꞌ-úmai méíniye Ísu séna kúmba 51 Yáírásini naankóní ewaaꞌá wéna arááíwaꞌmae kun-kwáásísóntáféna maankáꞌ-méwaro séna Pítaane Yónine Yémísine minárásígón-anófoiye tíꞌmaena naaúmpaꞌo iyúmba 52 mindáúmpáꞌó méron-kwaasi óraaꞌ-ifiꞌa wétowana Ísu séna ímba ifiꞌá taaró. Minárásígó ímba pukáifo úwoi aúmá wéraiye súwasa 53 minkwáásísómbá éꞌa pukuráiye-imayaa ésa Ísun-awíyáái uwaná 54 Ísu minárásígón-ayáánkaꞌa taꞌótorena séna inaamarúgóo íyáfasinaao súwana 55 minárásígón-amanko arupimbá túwana minúwóíyáámbá íyáfasinowana Ísu séna tómbá amíyana náíno súwasarai 56 anófoi táátafesarai uyaná Ísu óraaka séna kemó únda-aai ímba simátímékaiyo siyáiye.

Copyright information for `AUY