Luke 9

Ísu wení waási kísauraꞌo tiꞌmákain-aai.

Mátíyu 10:5-15, Mááka 6:7-13

Ánaaemba Ísu wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi táántowasa tuwaná waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitíyuꞌmaeꞌa nóro-fasiꞌaemba tiména tíꞌo índa-waasi asófatinkai-fasiꞌaemba tiména séna Maníkó wení waásimo kawáánin-aai kowésimatimeꞌa tíꞌo índa-waasi wéasofatinkeꞌa oro séna aampaꞌó wíyamba ímba moórá-tantaaꞌa maimaé koró. Táúmba ímba maimaé wéꞌa tón-únámbá ímba maimaé wéꞌa tómbá ímba maimaé wéꞌa óntamba ímba maimaé koró. Moórá-mora unáánkwátói timantentén-úmai kuféꞌmae koró. Maníkón-aaimo simátimiyantafeꞌa moórá-naopaꞌo wíyamba naambó timíyaꞌa mindáúmpáꞌ-aantemba méꞌa kentí kísau maimái taiꞌéꞌa mindámbá tuwéꞌa fíꞌon-daopaꞌa koró. Moórá-naopaꞌo wíyasamo ímbo naambó timíyana Maníkó mindáópaken-kwaasi ímba aamoí uwátinkainifo aiyowáíꞌa éꞌa tísamaifakem-baramo uwáéntemba uwáꞌmareꞌa koró Ísu simátimuwasa wení kísau-waasi tuwésa naaóꞌ-naoꞌa wénesa Maníkóní ásé-aai simátímaꞌmae wéwesa tíꞌo ún-kwaasi asófatinkafaꞌa kuráawe.

Éroti Ísun-aaimo ísarain-aai.

Mátíyu 14:1-2, Mááka 6:14-16

Ísuni kísaugon-aai símae íyúwana Káríri-marafaken-kawaagon-awiꞌa Éroti minááí iséna óraaꞌ-imayaa uráiye. Ísuntafesa tuwímbai sésa wemá Yóni nombó maitínkaraiwai pukáimpinkemba íyáfasinkaiye suwasá tuwímbai sésa wemá Maníkón-aaimo simátímakaiwain-awiꞌa Íráiyaa pukáimpinkemba íyáfasinena méraiye suwasá tuwímbai sésa wemá naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaawifinkemba moóráwigo pukáimpinkemba íyáfasinkaiye suwaná Éroti miséyááfáꞌ-ááí iséna séna kemá séwánasamo Yónimba anuwarambá kambísówanamo pukáimbanifo minááímó wésemba nááwaꞌiyompo awánánaumne Éroti símae iyáiye.

Sáwífaꞌ-waasi tómbó tímakain-aai.

Mátíyu 14:13-21, Mááka 6:30-44, Yóni 6:1-13

10 Ísuni aantá-waasi Ísumo timún-kisau maisuwésa wempáꞌá tésa seyaafá-kísáúmó máún-aai simámúwana Ísu miwí aantemba tíꞌmaena Pétésáíta-naopaꞌa komérowasa 11 énifo sáwífaꞌ-waasi isésa arááíwaꞌmae kuwaná Ísu tuwánéna aamoí éna Maníkó wení waásimo kawáánin-aai simátimena tíꞌo ún-kwaasi asófatinkaraiye.

12 Asófatinkowasa fenómpinkaꞌa wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi Ísumpaꞌa tésa sésa ímbo sáwífaꞌ-waasi méraapaꞌan-ifo fenáíndaraꞌa tiꞌmárénasa ewaaꞌ-náópimpaꞌa wénesa tóné naané saafá oro suwaná 13 Ísu simátimena séna kemá tómbá tíméro súwasa miwí sésa kári-tomba séfataasewara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá wéraifo sáwífaꞌ-waasifimba ímba kanaan-ínífo tómbá koméyánorowa wéseno áísai esa suwasá 14 sáwífaꞌ-waasi 5,000 waai uwasá aarewé iyámpóíye mérowana Ísu wení kísau-waasisafena séna unkwimaꞌmái tuwínkaa tuwinkaaꞌ-úmai 50 50 maraꞌá méraaro simátíméro súwasa 15 isésa miyá uwátínkówana 16 Ísu séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá maisoréna wíyómpaꞌa kararéna Maníkóntáféna súwi simásuwena mintómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa misáwífáꞌ-wáásí tímúwasa 17 seyaafáꞌnánká nowaná tímúꞌa fówasa Ísuni kísau-waasi mintón-ayai sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-unampimba fáítuwana ówitaraiye.

Pítaa Ísuni áwáumo siyáin-aai.

Mátíyu 16:13-19, Mááka 8:27-29

18 Moórá-kanaa Ísuwe wení kísau-waasiye mérowana Ísu aantemba Maníkómpáꞌá inaí simásuwena tísai ena séna kentáfésa seyaafáꞌnánká nóran-kwaasiyewa wéseo súwasa 19 miwí tuwímbai sésa emá Yóni nombó maitinkáándawi óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaandawin-awiꞌa Íráiyaa óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaandawi pukáandafinkembo íyáfasinkaandawi óne wésewe suwaná 20 Ísu séna kembiwí kentáféꞌa nóran-kwaasiyewa wéseo súwana Pítaa séna Maníkó íyáfasinankaraiwaimba Yúndaa-waasisa wéamuꞌmaraundawisa óne súwana minááí ímba simátíméro Ísu óraaka siyáiye.

Ísu pukéꞌa íyáfasinanaumnemo siyáin-aai.

Mátíyu 16:21-28, Mááka 8:319:1

21 Ísu séna minááí ímba simátíméro simásuwena 22 séna kembá waási úrankomba síꞌo índa-iꞌa uwásinkesa Yúndaa-oraaꞌ-waasiye óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sen-kwáásíyé tínaaemba uwásimesa sínkamiyaꞌa púwóndanifo kaumbo-kánáá maisuwéna Maníkó íyáfasisinkainiye Ísu siyáiye.

23 Ísu seyaafáꞌnánká simátimena séna kembó sirááíwaenae síyawi tirááímo táínda-tantaaꞌa ímba taꞌótóráaro. Kemó púwónda-aaraa-taimo súwaataꞌmaeꞌo kondantembá kembó sirááíwaiyawi umbai-tántááꞌá aasiyaasi-kánáá timíyasa minúmbáí-tántááꞌá úwoi maimaésa sirááíwaenaawe. 24 Tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌ-úmai ménaafo kentáfésa ísámai tirááímo táínda-tantaaꞌo tuwésamo puwésa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 25 Mararáké-séyááfá-tántááꞌó wémaesamo puwíyambo éna mintántáákó ímba túwaꞌnai íníye. 26 Kesááiwara kenkwáráꞌó tigaemó uwásínkáámba póꞌa ánaaemba kemó marapáꞌó kúmónda miwí sigaé uwátinkanaumne. Kemá waási úranko ánaaembo kesí sáwara kesifoní sáwara wíyómpakembo Maníkóní kísau-waasiti sáwaraꞌo marapáꞌó kúmónda miwí sigaé uwátinkanaumne. 27 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Tuwímbai maankáꞌó

méraan-kwaasi ímbo pukénkaꞌa Maníkó wení waásimo kawáánimba awánéꞌa ánaaemba puwónááwe Ísu siyáiye.

Ísu fíꞌon-kuwawaaꞌo faúkáin-aai.

Mátíyu 17:1-13, Mááka 9:2-13

28 Ísu simátimena afakaumboé-noꞌwaanaꞌi miyáumai waéna Pítaane Yónine Yémísine tíꞌmaena inaimó síndasafena omápaꞌa iména 29 inaí wésuwana óiꞌa fíꞌon-oiꞌa faufúwana wení unáánkwátóiyakemba waéníꞌa kéna túgáyáagaya úwasa 30 awánomba kaeꞌ-wáásíyáí wíyómpakemba paápé ésarai mindárai-tuwiꞌa Mósesee Íráiyaaeꞌa Yúndaa-waasi tíwáꞌnárai Ísuweꞌa aaí wésuyana wíyómpake-sawaraꞌa wérowarasarai naaófáꞌá Maníkó Ísuntafena séna Yérúsaremufaꞌa puwíníye siyáimba ampáánkáꞌá miyá íníye-aai wésuyasa 32 Pítaaeꞌo méroyan-kwaasi tún-kwaémomba íyáfasinesa Ísuni sámo kaimbá Ísuweꞌa méroyan-kwaasi tuwánomba 33 mindárai Ísumba ímba auwésarai iyóyankaꞌa Pítaa Ísuntafena séna óraakoo maankáꞌó méraundasa kaweꞌá imbá póta wááu-namba kaumbosáámó ondasá moórá endé éta moórá Mósesende éta moórá Íráiyaande éta miyásá ónaumne Pítaa ímba imáyáamo úmba úwoi siyáiye.

34 Miyá wésunkaꞌa ainánkó kuména káátaguwasa táátafesa uwaná 35 ainámpínkémbá aaigó aantemba séna miwá kesáánimba éna kemó íyáfasinankaundawin-ifo wenáái ísáaro 36 súwasa awánomba mindárai wíyómpaꞌa íyúyana Ísu aantemba mérowasa awánomba minkánáá ímba simátimesa minááí úwoi taꞌótokaawe.

Ísu sáwí-amutambo maiyáúkain-aai.

Mátíyu 17:14-21, Mááka 9:14-29

37 Aafáyáaraamba omápakembo kúmúmba Ísumpaꞌa sáwífaꞌnanka tóso uwaná 38 miwífínkémbá moóráwigo óraaka séna óraakoo maawá kímbora kesáánimban-ifo arumbá uwánkaao. 39 Sáwí-amutanko arumpimbá taména wááꞌa téna fameꞌnaameꞌá isaná tanaambá fágufagu wéena áwááyaamba umpufuwéna aigaregó nonkáánéna aíyayaamba kuꞌwisaná miyá úmae wéiyena sáwíꞌa wéuwankaisaꞌa 40 ení kísau-waasisafe séꞌa sáwí-amutamba arumpinkémbá maiyaúwáaro súnasa ímba kanaaꞌá maiyáúkaawe súwana 41 Ísu séna kentí imáyáa kaentaén-ímáyáá isaꞌá kentáféꞌa ímba imáyáa owaná póna sirunkó umbaí wétaifo nóraumai-kanaarara keséꞌa ménaumno simátimena miníyámpóígón-afowantafena séna enáánimba áíꞌmae tiyó Ísu súwana 42 áíꞌmae túwana misáwí-ámútánkó miníyámpóí faméꞌauwowana tanaambá fówana aíyayaamba kuꞌwisaná aigaregó nonkáánúwana Ísu awánéna misáwí-ámútánkóntáféna séna auwé kóuwo séna miníyámpóí kaweꞌá uwánkena afowántáféna séna áíꞌmae waaó súwasa 43 Ísumo miyámó úmba Maníkóní óraa-fasiꞌaemba awánésa seyaafáꞌnánká táátafesa

ésa tiyáámba tóipimba fáákaawe.

Ísu puwínda-aaimo siyáin-aai.

Mátíyu 17:22-23, Mááka 9:30-32

44 Ísu seyaafá-kísáúmó maúmba awánésa táátafesa uwaná wení kísau-waasisafena séna simátíménda táákaꞌa máráaro. Kembá waási úrankomba fíꞌon-kwaasi timíyasa sínkamiya puwónaumne súwasa 45 wemó sún-aaigoni áwáu ímba isésa miwítí imáyáa umbaí tówana minááígóní áwáu aúpáꞌá wérowasa ímba ísámai kaweꞌá ésa áísai ónae sésamo umbá tááꞌa úwasa ímba áísai uráawe.

Nááwa íyáákaiyomo siyáan-aai.

Mátíyu 18:1-5, Mááka 9:33-37

46 Ísuni kísau-waasi mósimesi-aai sésa kentááfínkémbá nááwa íyáákaiyo sésa keáímbá símae kuwaná 47 Ísu miwítí imáyáa iséna moórá-iyampoi áíꞌmai amándáraꞌa ankéna 48 simátimena séna kentáfésa imáyáa ésa iyámpóímo áwaꞌnai onten-úmai wésuwaꞌnai-owe. Súwaꞌnai onten-úmai Maníkó siꞌmákaiwaimba wéawaꞌnai-owe. Kempínkémbá tuwímbai séꞌa kemá káriꞌ-waasi únemo síyawi Maníkó minkwáásísáféna wéiyaakaawe wésiye Ísu siyáiye.

Kentí kísaugomba ímba sáwíꞌo on-aai.

Mááka 9:38-40

49 Súwana Yóni Ísuntafena séna óraakoo moóráwigo wénena sáwí-amutantontafena séna Ísuni fasiꞌaémbó wéraintafe auwé kóuwo simátímapaꞌa wisasá misáwí-ámútámbá kóuraawe. Minkwáásígó ímba kentááfínkén-kwáásín-ifo ímba miyámó indá étuwaaosa siyáumne Yóni súwana 50 Ísu séna ímba tufínankaaro. Kentáásí kísaugomba ímba sáwíꞌo owí úwoisa wésuwaꞌnai-owe Ísu siyáiye.

Sámériyaa-waasi Ísumba ímba naambó ámakaan-aai.

51 Maníkó Ísumba aiyáínana wíyómpaꞌo iyínda-kanaa ampáánká tínena úwana Ísu wenarumpin-ímáyáá éna óraaka séna Yérúsaremu-naopaꞌa kónae séna wéna 52 wení waásisafena kowaíyan-damba kosaafá wéiyaro séna tiꞌmarówasa aifaꞌá Sámériyaa-waasiti naaópaꞌa kuwasá 53 Ísu Yérúsaremu-naopaꞌo wínda-aai isésa tirunkó sáwíꞌa úwasa ímba naambá tímúwasarai 54 wení kísau-waasifinkemba kaeꞌ-wáásíyáí Yémísiye Yóniyeꞌa minááí isésarai sésarai Fasiꞌaénkóo Maníkó wíyómpakemba iyamá tuwáínana kuména minkwáásí kafúkoro-aaimo suyambá wéankaiyo suyaná 55 Ísu méfaerena óraaka séna ímba miyá sekaiyó súwasa 56 mindáópaꞌa tuwésa fíꞌon-daopaꞌa kuráawe.

Ísumba arááíwaenaemo siyáan-aai.

Mátíyu 8:19-22

57 Aampaꞌá wéguwana moóráwigo Ísuntafena séna seyaafáꞌ-náópaꞌo níndafaꞌa eséꞌa nónaumne súwana 58 Ísu minkwáásígómbá simámena séna waankó taaiyaifimbá wáísana numagó ánáamba úmarena wéwaifo kemá waási úranko kumpaápé uráundawi ímba naambá úmakeꞌa wéwaumne séna 59 minkákémbá moóráwigontafena séna sirááíwaꞌmae tiyó súwana séna óraakoo kemá méraanana kesifo puwína utámareꞌa embá arááíwaenaumne súwana 60 Ísu séna ímbanifo kesáái ímbo isésamo pukáan-kwaasiyaambo owí puwíyan-kwaasi utátinkanaafo emá Maníkómó wení waásimo kawáánin-aai simátímaꞌmae wínone súwana 61 moóráwigo Ísuntafena séna óraakoo embá arááíwaenaumpo aifaꞌá kesimááraa siyáámba timéꞌa embó taarááíwaenda kanaawáꞌíyo súwana 62 Ísu séna Maníkóní kísaumo ómbaresa maiyésamo ifátuwesa fíꞌon-imayaamo owí Maníkó wení waásimo kawáánipaꞌa ímba kanaaꞌá kísau maénááwe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY