Mark 12

Ándá-aran-kisauraꞌo káráwiyowi-taai.

Mátíyu 21:33-46, Rúku 20:9-19

Ísu waéꞌmai-aai simátimena séna moóráwigo óntan-kusai úmakena ándá-aran-kisau úmarena ándá-arankoni táúfaꞌa úmarena ándá-arambo mapamínanamo anombó kumínda-taufaꞌa úmarena óntan-damba kísauraꞌo káráwiyiyan-damba úmarena ayáátááka fíꞌom-barafaꞌa koménae séna maankísáúráꞌó káráwiyawimo éꞌa kesáféꞌa tuwímbai-aramba wémaeꞌa tuwímbai kembá siyúwáaro simátimena fíꞌom-barafaꞌa koméraisana arambó áfumo kain-kánáá tisaná aanáfó kesí ándá-aramba komáéro séna wení kísau-waasi aiꞌmáráísana minkísáúráꞌó káráwiyowifaꞌa tisasá taꞌótoꞌmai tufúꞌmaresa ándá-aramba ímbo ámémba aiꞌmátuwaawana kóísana aanáfó moóráwigomba aiꞌmáráísana tisasá minkísáúráꞌó káráwiyowi taꞌótoꞌmai aꞌnómbá tufámbai sáwíꞌa uwánkááwana kóísana aanáfó moóráwigomba aiꞌmáráísana tisasá taꞌótoꞌmai tufúꞌmárááwana púwísana aanáfó moórá-mora tiꞌmáráintemba tewasá tínkamba tinkamba wéowasa tuwímbai púwówasa tuwímbai tauwérááwana aanáfó kímborama wenááninkomba póna wen-ímáyáámó wéuwaimba ayáátáákaꞌa imáyáa émena kesááninkon-aai isánááwe séna aiꞌmáráísana tisasá minkísáúráꞌó káráwiyowi awánésa keáímbá sésa aanáfón-ááninko wétifo tufúwónanasa puwéna maankísáú ímba maínata kesáá maénae sésa taꞌótoꞌmai tufúwówana púwísasa maimái aumépaꞌa métukaawe. Ísu minááí simátimena séna minkísáú-áánáfó miyá íníye. Téna kísauraꞌo káráwiyowi tínkaminasa puwíyana fíꞌonkaa-waasi kesí kísauraꞌa káráwiyoro síníye. 10 Maníkón-aai aúfái toráumai awánaraawe. Maarán-ááí agaimaréna séna

óntan-dambo on-kwáásí moórá-ontantafesa sáwíꞌa wéiye sésa maisukáawe. Ánaaemba minóntánkó áfonkaamba uráiye.
11 Mindá Fasiꞌaénkó isatá awánéta séta
fíꞌoran-kaweꞌa uráiye súne
agaimaréna siyáiye Ísu súwasa
12 Yúndaa-kawaa-waasi minááí isésa kentáásáféna siyé sésa taꞌótoꞌmai tufuwónae sésamo umbá seyaafáꞌ-wáásísáféna tááꞌa úwasa ifátuwesa kuráawe.

Taakisi-ááísáfésamo áísai uráan-aai.

Mátíyu 22:15-22, Rúku 20:20-26

13 Óraaꞌ-amaan-kisau-waasi wésa Ísumba áísai íyana sáwí-aaimo sínasa aaifimbó maiyankáíyantafesa ámáán-kawaa-waasifinkemba tuwímbaiye Éroti amááraawifinkemba tuwímbaiye tiꞌmárówasa 14 Ísumpaꞌa tésa sésa óraakoo éraiꞌ-waasi po waási táároi ímba inkaisé óraaꞌ-waasiye úwoi-waasi táároi ímba inkaisé tirumbó faiyáꞌmai-aai ímbo sénda Maníkóní aambó arááíwáén-aai arupíse úmai simátimendasa wéisaumne. Emá nóra séwa wéisaano. Kanaasááwá taakisi-óntámbá Rómu-kamanisa timénaum íntaawa timénaumno. Tíméndasa Yúndaa-waasisa kentáásí ámáána taraisónaum íntaawa taraisónaumno. 15 Timénaum íntaawa timénaumno suwaná Ísu miwítí imáyáa iséna kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-owe séna kentáféꞌa sáwí-aaimo síndawe séꞌa wésisai-owe. Moórá-ontamba maimaé máaraasimero súwasa 16 maimaé máaraanamuwana séna nááwan-óikaana uráinkara áwíꞌa wéraiyo súwasa miwí sésa Rómu-kamani-kawaagon-óikaamba isaná áwíꞌa wéraiye suwaná 17 Ísu séna Rómu-kamani-kawaagonde wembá áméro. Maníkóndé Maníkómbá áméro súwasa minááí ísówana tááꞌa úwasa ímba aaí siyáawe.

Pukémpinkembo íyáfasinaiyan-aai.

Mátíyu 22:23-33, Rúku 20:27-40

18 Suwasá Sátúsi-amaan-kawaa-waasi púwómpinkemba ímba íyáfasinanaawemo sun-kwáásí pósa Ísumpaꞌa tésa sésa 19 óraakoo naaófáꞌá Mósese séna moóráwigo aaré maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba puwínana áfáko maimakéna awaaón-anondaa-wareꞌe séna iyámpói maꞌankáíníye siyáiye. 20 Moórá-aai isaaó. Moórá-kanaa afakaeté-afarawainonda mésa tuwaaó aaré maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana 21 wenánaaenkewi wareꞌá maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana wenánaaenkewi wareꞌá maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana miyá émesa 22 afakaeté-waasi putásaawana minínínkó ánaaemba pukáiye simámesa 23 Ísumba áísai esa sésa miyámó ombá waási puwíyampinkembo íyáfasinaiyan-kanaa minínímbá afakaeté-waasi tuwaainímbá éna nááwa máíníyo suwaná 24 Ísu séna Maníkón-aai aúfáífimbo agaimakón-aai ímba kaweꞌ-úmai iséꞌa Maníkóní fasiꞌaémbá ímba awánéꞌa póꞌa miyáumai sáwísáwí-aai wésewe. 25 Pukémpinkemba íyáfasinesa wíyómpaꞌo imaíyan-kanaa aaré ímba maíyasa waaí ímba maíyamba ésa Maníkóní kísau-waasimo wíyómpaꞌo méraawimo ontembá minínínákwáꞌá miyáumai aaré ímba

maíyasa waaí ímba maíyamba ónááwe.
26 Waási pukémpinkembo íyáfasinaiyamba Mósese minááísáféna agaimakáiye. Aúfáífimba agaimaréna séna kári-taiyaꞌa iyamó kaimbá ímba mintáí káwisana mintáífínkémbá Maníkó Mósesentafena séna Maníkó úne. Enaíwáꞌná Émbaramuwe Áísáakiye Yékopuwe miwítí Maníkó úne siyáiye. Maníkó minááímó siyáimba minkáúmbó-wáásí éꞌa púwúwasa utaráambanifo 27 minááí siyáimba pósa miwí úwoi méraawe. Énifo kentáái sáwísáwí-aai siyáawe Ísu siyáiye.

Aifaráán-ámáánkón-aai.

Mátíyu 22:34-40

28 Súwana ámáámbo sún-kwaasigo ména seyaafáꞌ-wáásímó sumbá iséna Ísuni íyáákamai-aai iséna Ísumba áísai ena séna Maníkóní ámáámpinkemba nóran-amaana aifaráámbán-iyo súwana 29 Ísu séna aifaráán-ámáámbá sénaumne. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Ísareri-waasi ísáaro. Maníkó kentáásí Fasiꞌaénkó éna mimbórá-Fásíꞌáénkón-iye.
30 Maníkómpáꞌá
kentí Fasiꞌaénkómbá kentiruné kentí imáyáawe kentimané kentí fasiꞌaéné áméro
agaimaréna siyáiye.
31 Miwán-ánaaenken-amaamba sénaumpo ísáaro. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kesáfé-ímáyáámó ontembá kentí
waási-imayaawaraꞌa oro
agaimaréna siyáiye. Minkáéꞌ-ámáánkó seyaafáꞌ-ámáámbá íyáákaraiye Ísu simámuwana
32 minkwáásígó séna óraakoo éraiꞌa sénda Maníkó weyáá Fasiꞌaénkón-ifo fíꞌo-fiꞌo-fasiꞌaemba ímba méraawe. 33 Kesáámá Maníkómpátá kesiruné imáyáawe kesí fasiꞌaénésá wempáꞌá tuwéta miyásá onó. Kesáfé-ímáyáámó úndantenta kesí waási-imayaawarata onó. Minkáéꞌ-ámáánkó seyaafáꞌ-ámáámbá íyáákaraiye. Tóné sipisípiye iyafímbá agaimái Maníkómbá amúndanifo mindáwaraꞌa íyáákaraiye séna 34 miwámó súmba kaweꞌ-ímáyááfínkémbá súwana póna Ísu iséna séna Maníkómó kawáánimba wení ewaaꞌá méraane súwasa ísómba Ísun-aaisafesa tááꞌa úwasa ímba áísai uráawe.

Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísitin-aai.

Mátíyu 22:41-46, Rúku 20:41-44

35 Ímba áísai uwaná Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iména simátimena séna ámáámbo sen-kwáásí sésa Káráísiti Téfítin-andafaken-kwaasin-iye wésefo 36 naaófáꞌá Maníkóní Ufaen-ámútánkó Téfítimba imáyáa amúwana Téfíti Káráísitintafena séna kesí Fasiꞌaénkón-iye siyáimba imó agaimakón-aufaifimba Téfíti agaimaréna séna

kesí Fasiꞌaénkóntáféna Maníkó séna kesiyáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌ-ménaꞌa ení namuro-wáásí íyáákaanasa miwí taiꞌánááwe Maníkómó siyáin-aai Téfíti siyáiye.
37 Miyáumai Téfíti Káráísitintafena séna kesí Fasiꞌaénkón-iye siyáimbanifo nóraumaiya wemá Téfítin-andafaken-kwaasin-iye Ísu súmba Káráísiti Téfítini Fasiꞌaénkó éna Téfítin-andafaken-kwaasigon-iye. Úwoi-waasi seyaafáꞌá
Ísun-aai isésa aamoí uráawe.

Ámáámbo sen-kwáásítí aambá arááíwáéfomo siyáin-aai.

Mátíyu 23:1-36, Rúku 11:37-54, Rúku 20:45-47

38 Úwoi-waasi seyaafáꞌá Ísun-aai isésa aamoí wéuwana Ísu simátimena séna tuwímbaimo ámáámbo sen-kwáásítí aambá arááíwáéfo. Minkwáásí ayáátáá-kuferai wiyésa naaópaꞌa afufumpaꞌá wénowasa pósa waási tuwánésa sésa óraaꞌ-waasin-owe wésewe. 39 Minkwáásí ámáán-daumpaꞌo ombá óraaꞌ-waasimo máén-aempaꞌa imésa tanómbo kaúfópaꞌo ombá kaweꞌ-áémpáꞌá mésa kawe-tómbá wénaawe. 40 Minkwáásí ketoꞌ-íníntí óntawara naankwaráꞌá umémbá wémaesa waási suwánésa súwíꞌa mósá maráíwae sésa karoꞌ-ááí tafisímai inaí wésewe. Miyámó on-ánóndáá óraaꞌ-umbai maénááwe Ísu siyáiye.

Ketoꞌ-ínínkó Maníkómpáꞌá óntambo tukáin-aai.

Rúku 21:1-4

41 Simátimena Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa ména óntambo túwón-anafeunkoni ewaaꞌá ména tuwánómba waásisomba tésa óntambo túwómba sáwífaꞌ-ontawaraꞌ-waasi sáwífaꞌ-ontamba túwówana 42 moórá-ketoꞌ-ininko ímba óntamo makón-ininko téna káriꞌ-ontamba kae-tóyáráámbá tuwówana 43 Ísu wení kísau-waasi táántena séna éraiꞌa simátime súne. Minkétóꞌ-ínínkómó túwáín-ontanko seyaafáꞌ-wáásímó túwáán-ontamba íyáákaiye. 44 Miwí sáwífaꞌ-ontafinkemba tuwímbai túwáafo wemá káriꞌ-ontafinkemba mútúꞌa túwáímba póna ónta-iyaimba méíniye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY