Mark 15

Ísumba Páíratimpaꞌo áíꞌmae kuráan-aai.

Mátíyu 27:1-2,11-14, Rúku 23:1-5, Yóni 18:28-38

Úwasa aafáúmó íyáúsunkaꞌa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé mimbórá-ááí símai tarímaresa Ísumba ayáánkaꞌa káráꞌumaresa áíꞌmaesa Rómu-kamani-kawaagon-awiꞌa Páíratimpaꞌa kuwaná Páírati Ísumba áísai ena séna Yúndaa-waasiti kawáágówá ónó súwana Ísu séna éꞌa séne súwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi fíꞌo-fiꞌon-aaisafesa aaifimbá maénkówana Páírati Ísumba áísai ena séna sáwífaꞌ-aai wésimankaafo anondáá ína moórá-aai sínono súwana Ísu iséna ímba anondáá súwana Páírati sáwífaꞌ-imayaa uráiye.

Ísumba tufuwíyana puwínomo siyáin-aai.

Mátíyu 27:15-26, Rúku 23:13-25, Yóni 18:3919:16

Naaófáꞌá Maníkó Yúndaa-waasi tíyótaimo í-tánón-kánáá túntemba Rómu-kamani-kawaago séna seyaafáꞌnánká túwaandu urésa aamoí ésa ándáfaꞌo mérain-kwaasigon-awiꞌa síyaꞌa faúꞌauwaano séna minkánáá miyáumai ándáfaken-kwaasi faútínkáíye. Minkánáá moóráwigon-awiꞌa Párápási ándáfaꞌo maúmba ááéma tuwímbai kámáni-waasise tíyónkaꞌa wemá moóráwigomba tufúwana puwúwasa ándáfaꞌa ánkarowana mérowasa sáwífaꞌ-waasi túwaandu urésa Páíratintafesa sésa moóráwigomba faúꞌankaao suwaná Páírati imáyáa éna séna óraaꞌ-amaan-kisau-waasi Ísuntafesa ímba óraaꞌ-waasi-iꞌa ínkwae sésa taꞌótoꞌmaesa kempáꞌá tiyáawe séna tísai ena séna Yúndaa-waasiti kawáágóná faúꞌankanaumno súwasa 11 óraaꞌ-amaan-kisau-waasi úwoi-waasi sáwífaꞌnanka waꞌwisésa sésa Ísumba ímba faúꞌankainompo Párápásimba faúꞌankaao simáméro suwasá isésa minááí simámúwana 12 Páírati séna Ísumba Yúndaa-waasiti kawáágó iyémó sewímbá nóra ónaumno súwasa 13 óraaka sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno suwaná 14 Páírati séna nóra-sawira uráiyo súwasa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno aantemba suwaná 15 Páírati miwí táái ewé senasá aamoí uwásinkaiwae séna Párápásimba faúꞌankena

i-wáásí simátimuwasa Ísumba áwíyandasamba áwiyonkuꞌ-nowana Páírati séna áíꞌmae aaraa-táíyáꞌá mátufiyana puwíno séna Ísumba i-wáásí tímakaiye.

I-wáásí Ísumba karaánááꞌo ánkaraan-aai.

Mátíyu 27:27-31, Yóni 19:2-3

16 Ísumba i-wáásí timúwasa áíꞌmaesa kámáni-waasiti naaúmpaꞌa móankesa seyaafáꞌ-í-wáásí táántowasa tamésa 17 naae-únánkwátói óraaꞌ-waasiti unáánkwátóin-iye sésa Ísumba uwánkesa óraaꞌ-waasiti kámoꞌan-iye sésa áwíyanda owepámai Ísu aꞌnómpímbá wiyankésa 18 karaánááꞌa ankésa moórá-mora kífaesa sésa Yúndaa-waasiti kawáágó óne sésa táúntamba aꞌnómbá wétufamesa tuwiyáái wiꞌankésa 20 karaánááꞌa ánkásuwesa naae-únánkwátói faútuwesa wení unáánkwátói uwánkesa tufíyanamo puwíndafaꞌa áíꞌmaesa kuráawe.

Ísumba tufúwanamo pukáin-aai.

Mátíyu 27:32-44, Rúku 23:26-43, Yóni 19:17-27

21 I-wáásí Ísumbo áíꞌmae kumbá moóráwigo Sáíríni-naopakewin-awiꞌa Sáímoni wemá Árékísándaae Rúfaasinteti tifowá Yérúsaremu-naoꞌ-ampaꞌa túwasa

i-wáásí taꞌótoresa Ísumbo tufíyan-aaraa-tai áúwaataꞌankesa sésa áwaꞌnai úmae tiyó suwaná miyá úwasa
22 marésa moórá-maragon-awiꞌa Kórígótaafaꞌa wésa mináwíkóní áwáu aꞌnónayaantapaꞌemo supaꞌá wésa 23 ándá-aran-domba maiyésa áíꞌa taiꞌáínkwae sésa ikamó fain-tántááꞌá mimpímbá marésa Ísumba ámúwana ímba naráiye.

24 Ísu ímba nówasa áíꞌmaesa aaraa-táíyáꞌá aíyayaampimba mátufusumaresa wení unáánkwátói maénae sésa ááfésa tíyáananasa nááwamo íyáákaindawi máíníye sésa miyá ésa 25 aafáúgómó áyanaꞌo kain-kánááráꞌá tufúmba 26 Ísumbo tufúwanamo puwún-aaigoni áwáu aúfáífimba agaimarésa sésa Ísu Yúndaa-waasiti kawáágón-iye agaimarésa aaraa-táíyáꞌá mósá marésa 27 uméntéꞌo uyan-kwáásíyáí tíꞌmaesa Ísuni séfasefaꞌ-arausampaꞌa aaraa-táíyáꞌá tufúsúmarowana 28 naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna wemá sáwíꞌo on-kwáásímo máépaꞌa méraisasa awánaraawe agaimaréna siyónka pósa miyá uráawe. 29 Aaraa-táíyáꞌá tufúsúmarowasa tuwímbai tésa tiyáámba tóipimba fáákesa timántákáí faꞌankésa karaánááꞌa ankésa sésa úwé emá séma óraaꞌ-amaan-damba tawísísuweꞌa kaumbo-kánáá maisuwé anekaꞌá ónaumne siyáampo 30 esáfé enáú áwaꞌnai ema eyááríkaꞌa taaiyakémbá taútuwe marapáꞌá kumuwó suwasá 31 miyáumai óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé sésa fíꞌowi túwaꞌnai ena wesáféna wenáú ímba kanaaꞌá áwaꞌnai íníye. 32 Maníkómó íyáfasisinkaraiwai éꞌa Ísareri-waasiti kawáágó únemo séꞌéímba póna éraiꞌo séꞌéíndamo éna weyááríkaꞌa taaiyakémbá kumínata awáné séta éraiꞌa Maníkón-áánimban-iye sénaumne suwasá miwímó suntembá uméntéꞌo uyan-kwáásíyáí séfasefaꞌ-arausampaꞌo aaraa-táíyáꞌó tufúsúmarowiyai Ísumba karaánááꞌa ánkaraaye.

Ísumo pukáin-aai.

Mátíyu 27:45-56, Rúku 23:44-49, Yóni 19:28-30

33 Ísumba karaánááꞌa ánkówana wááwái seyaafáꞌ-áémpáꞌá túnkwéna aafáúmó taenónkaꞌa túnkúmba 34 Ísu óraaka Yúndaa-waasi-taaifinkemba séna eri eri rama sapakataniyemo súmba maará siyáiye. Maníkó kesí Maníkóo nóra séwa siyuwááno súwasa 35 minkáꞌó méron-kwaasi isésa tuwímbai sésa naaófáꞌó Maníkón-aaimo simátímakaiwaimba Íráiyaamba wéaantaiye suwaná 36 moóráwigo awaantanténa faru-táéná maimaéna ándá-aran-domba ika-nómpímbá tuꞌmaéna ofiyen-táemopimba sinúfaimaena náínkwae séna Ísun-óikaꞌa mósá maréna séna Íráiyaa kuména taaiyakémbá kutaútuwaini ína taútuwainiyo séta amuꞌmaréta méraumne súwana 37 Ísu óraaka séna puwúwana 38 óraaꞌ-amaan-daumpaꞌo ampanta-óntámó úmakomba sanaan-áyáíyákémbá itaféꞌmaena marapáꞌá mútafetena kaesé uwágúwana póna Maníkómpáꞌó iyíyan-amba wiꞌmakáiye. 39 Ísu óraakaꞌo sénamo puwúmba i-wáásítí kawáágó awánéna séna éraiꞌa wemá Maníkón-ááninkon-iye siyáiye.

40 Minááímó súmba sáwífaꞌ-inimba awánánae sésa tumbá némpaꞌa tamésa awánaraawe. Miníníntómpínkémbá moórá-inimba Mágátáraa-naopaken-ininkon-awiꞌa Máríyaa úwana moórá-inimba ifóꞌ-Yémísinte Yósisinte tinówan-awiꞌa Máríyaa úwana moórá-ininkon-awiꞌa Sárómi 41 miyáumai-inimba Ísumo Káríri-aempaꞌa núpaꞌo wembó arááíwaꞌmaesamo áwaꞌnai úmae kuráan-inimba Ísu Yérúsaremufaꞌo túmba miníníntómbá tésa aaraa-táíyáꞌó tufúsúmaronka némpaꞌa tamésa awánaraawe.

Ísumbo utaráan-aai.

Mátíyu 27:57-61, Rúku 23:50-55, Yóni 19:38-42

42 Miníníntómbá tamérowana Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaa aafáyáaraamba úwana káfékaamba fenómpinkaꞌa moóráwigon-awiꞌa Yósepi Árímátíyaa-naopakewi 43 wemá óraaꞌ-waasi éna kaweꞌ-wáásí éna Maníkó wení waási kawááníníye séna amuꞌmakówi ímba áátafena úmba Páíratimpaꞌa téna Ísun-áúma utánáifo simiyó súwana 44 Páírati imáyáa éna éra pukáiyo séna i-wáásítí kawáágómbá áántena séna Ísu éra pukáiyo súwana 45 ewé éꞌa pukáiye simámuwana Páírati séna kanaámpó Ísun-áúma máínone súwana 46 Yósepi aú-ampanta komaimaé tiyéna Ísun-áúma aaraa-táíyákémbá tataúꞌmai minámpántáfímbá asááúmaena maimaéna aúsámakon-ontan-aifimba mámarena óikaꞌa óraaꞌ-ontantamba awááúwasuwena kúwana 47 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó Yósisin-anówaeꞌa mésarai Ísumbo utámaromba taawánésarai kurááye.

Copyright information for `AUY