Mark 5

Sáwí-amutamba arumpinkémbó maiyáúkain-aai.

Mátíyu 8:28-34, Rúku 8:26-39

Simásuwesa mindómpín-táómpimbo kumbá Káríri-marama tínaaempa wérowana Kégésaa-marama túrampaꞌa wérowasa mimbáráfáꞌó kumbá Ísu mindómpín-táómpinkemba mimbáráfáꞌá kumúwana moóráwigo sáwí-amutamba arumpimbó méron-kwaasigo utátínkón-ontan-aifaꞌo maúmpakemba Ísumpaꞌa tiyái. Minkwáásí káráꞌumarontemba taraꞌnaaraꞌó úwaima éna ímba waási mésa ímba káráꞌumakowana wááwáiye nóꞌwaane omápaꞌo utátínkón-ontan-aifaꞌa wénena wááꞌa wétena óntantamba wenáúma wékambisena nénkakemba Ísumba awánéna awaantanténa Ísun-amándáraꞌa taména wen-ímáyáá éna áwíꞌa mósá marówana Ísu minkwáásígó arumpinké-sáwí-ámútánkóntáféna séna emá sáwí-amutamba ómpo minkwáásígómbá auwé kóuwo súwana óraaka séna Ísuwo íyáákamai-Fasiꞌaenkon-ááninko ómpo Maníkóntáfé ísámai sínkamonafainifo nóra uwásinkainono súwana Ísu séna enáwíꞌa nááwaꞌono súwana séna sáwífaꞌa méraumpo kesúwíꞌa sáwífakoma úne séna mérowasa 10 omápaꞌa sáwífa-poima mésa umá wénowasa minkwáásígó arumpinké-sáwí-ámútántómbá Ísuntafesa óraaka sésa fíꞌopaꞌa ímba siꞌmaraaó. Mimpóí tirumpintá siꞌmaraaó suwaná miyán-oro súwasa sáwí-amutantomba minkwáásígón-arumpinkemba kárúwesa póí-tirumpimba koférówasa mimpóísómbá seyaafáꞌá ámémpakemba tuwaantantésa nonkwaaúmpíntáámó kúwáférómba putásowasa 14 póíyaꞌo tafíkówi miyámó úmba awánésa minúwóíyáámbá naaópaꞌa wésa kísaufimpaꞌo méron-kwaasi mósimatim-besimati uwasá isésa koawánánae sésamo kumbá 15 Ísumpaꞌa kotúwaandu ésa awánomba sáwí-amutantombo arumpinkémbó kóun-kwaasigo unáánkwátói úmarena kaweꞌ-úmai mérowasa koawánésa tááteꞌa úwasa 16 Ísu minkwáásígómbó kaweꞌó uwánkowasamo awánon-aaiye póígomo ún-aaiye simátímúwasa 17 isésa Ísuntafesa sésa maambáráfáꞌá ifá siyuwésa kóuwo suwaná 18 nompín-táómpimba íyátowana sáwí-amutambo maiyauwón-kwaasigo Ísuntafena óraakaꞌa séna eséꞌa kónae súwana 19 ímbanifo ení naaópaꞌa kuré Fasiꞌaénkómó arumbá uwánkenamo kaweꞌó uwánkáín-aai enamááraasomba kosimátimiyo súwana 20 Tékáporisi-aempaꞌa mindáópata Ísumo uwánkon-aai simátímaꞌmae kúwasa seyaafáꞌ-wáásí sáwífaꞌ-imayaa uráawe.

Inaamarúgóe aaregónté-taai.

Mátíyu 9:18-26, Rúku 8:40-56

21 Ísu Káríri-waaunkoni menáípákémbá nompín-táómpimba kouweréna túmba aneká waaúnkón-áwáífaꞌa mérowasa sáwífaꞌ-waasi túwaandu uwaná 22 moóráwigo ámáán-dankaꞌo káráwiyowin-awiꞌa Yáírási téna Ísumba taawánéna Ísu óraakon-iye séna aísamaifimba kífaena 23 óraaka séna kesiyáámúmba puwíndasafena wéifo tiyéma aneꞌá kotaꞌótorenana asóféna kaweꞌ-úmai méraino súwana 24 Ísu weséꞌo kúmba sáwífaꞌ-waasi Ísumba úkúresa arááíwaꞌmae kuwaná 25 moórá-ininkomba áíꞌo ún-ininkowaraꞌa arááíwaꞌmae kúmba wembá naaeyámba ankówana sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-aatai maisuwéna mináíꞌá ímba éꞌankowasa 26 sáwífaꞌ-ika tíyofaan-kwaasi áwaꞌnai uwaná óntamba tímaꞌmai taíꞌásuwowana mináíꞌá ímbo éꞌankomba óraaꞌ-aiꞌa uwágúwana 27 minínínkó Ísumo kaweꞌó uwátínkaron-aai iséna séna Ísuni unáánkwátóiyaꞌa kotaꞌótóráánana síꞌa ésinkainiye séna sáwífaꞌ-waasimo arááíwaꞌmae kumpímbá minínínkó maréna ánaaempakemba unáánkwátóiyaꞌa taꞌótorowana 29 mindááéyánko éꞌankowana asófasinkaiye-imayaa úwana 30 Ísu imáyáa éna séna kempínké-fásíꞌáénkó moóráwigomba kaweꞌá uwánkáíye séna waéꞌmai tuwánéna séna nááwawa kesí unáánkwátóiyaꞌa taꞌótóráínaꞌiyo súwasa 31 wení kísau-waasi Ísumba simámesa sésa úwé sáwífaꞌ-waasimo faméꞌmae íyómpimba taꞌótokaafo nááwawa kesí unáánkwátóiyaꞌa taꞌótóráínaꞌiyo nóra séwa wéseno suwaná 32 taꞌótorowintafena móawana-meawana úwana 33 minínínkó asófasinkaiye-imayaa úwana anekembá tataꞌá úwana Ísun-aísamaifimba kífaena asófankon-aai simámuwana 34 Ísu séna kesímánaako kentáfé sé éraiꞌa súwaꞌnai índawin-iye sénda póna áíꞌa éꞌánkáífo kaweꞌ-úmai waaó Ísu siyáiye.

35 Ísu minááí wésuwasa ámáán-dankaꞌo káráwiyowini naaópaken-kwaasi tésa Yáírásintafesa sésa enayáámúnko pukáifo óraakontafe ténafo siyó suwaná 36 Ísu minááí iséna ifátuwena Yáírásintafena séna minááísáfé ímba áákauraumo indá kentáfé amankúnkúmba uwo séna 37 arááíwaꞌmae kun-kwáásísóntáféna maankáꞌ-méraaro séna Pítaane Yémísine wenáfákon-awiꞌa Yónine tíꞌmaena kúmba 38 sáwífaꞌ-waasi ámáán-dankaꞌo káráwiyowini naaúmpaꞌa túwaandu urésa óraaꞌ-ifiꞌa wétowana Ísu iséna 39 naaúmpaꞌa íyáferena séna ímba ifiꞌá taaró. Minárásígó ímba pukáifo úwoi aúmá wéraiye súwasa 40 Ísun-awíyáái uwaná tiꞌmátuwowasa máápaꞌa kúwákárúwowana minárásígón-anófoiye wení kísau-waasiyauwe tíꞌmaena minárásígó pukópaꞌa iyéna 41 ayáánkaꞌa taꞌótorena wenááifinkemba simámena séna tarita kumi miyámó súmba waéꞌmai séna inaamarúgóo íyáfasinaao súwana 42 íyáfasinkwena sífákémba kaeꞌá kumbaimái-aataimo maisukáin-inaamaru íyáfasinowasa awánésa táátafesa uwaná 43 Ísu óraaka séna kemó únda-aai ímba simátíméro séna minárásígómbá tómbá áméro siyáiye.

Copyright information for `AUY