Mark 6

Násaretifakewi Ísumba tínaaeniꞌo uwánkaraan-aai.

Mátíyu 13:53-58, Rúku 4:16-30

Minkákémbá Ísu wenamáápaꞌa wéena wení kísau-waasiseꞌo kúmba Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaaraꞌa ámáán-daumpaꞌa iyéna aaí simátimuwasa sáwífaꞌ-waasi isésa táátafesa ésa sésa nááfakena kaweꞌ-ímáyáá maiyénawa kaweꞌ-ááí wésimasimenasaawa nááwawa fasiꞌaémbá ámísanawa kawe-kísáú ímbo awánáúnda-kisau wémaiyo. Wentáámó awánáúnda wení kísau taaisambó tuwímbai-tantaaꞌo wéiwain-iye. Máríyaan-ááninko éna Yémísiye Yósisiye Yúndasiye Sáímoni-iyai tuwaaón-iye. Wenáúnafaraawimba maankáꞌá méraawe. Maankákéwí éna úwoi-waasin-ifo nááfakena minááí isénawa mifásíꞌáémbá maiyénawa wésiyo sésa kaorésa tínaaemba uwámúwana Ísu simátimena séna Maníkón-aaimo simátímíwai fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa

wénisasa wenáwíꞌa mósá wémaraafo wení naaópaꞌo koméraimba wenamááraa sésa kesáámó úndanten-kwaasin-iye sésa wenáwíꞌa ímba mósá makáawe Ísu siyáiye.

Kesáámó úndanten-kwaasi éna ímba súwaꞌnai íníyemo suntáféna ímbo awánon-kisau moórá-mora-kisau aantemba maiyáiye. Moórá-mora tíꞌo ún-kwaasi tineꞌá ayáántamba taꞌótorena asófatinkena wenamáápaken-kwaasi sésa ínta súwaꞌnai íníye

sun-ááísáféna imáyáa uwááena naaóꞌ-naoꞌa

Maníkón-aai simátímapaꞌa kuráiye.

Ísu wení waási kísauraꞌo tiꞌmákain-aai.

Mátíyu 10:5-15, Rúku 9:1-6

Ísu wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi táántowasa tuwaná waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitíyuꞌmae nóro-fasiꞌaemba tiména séna kaesá uwásuweꞌa nóro séna óraaka simátimena séna aampaꞌó wíyamba ímba moórá-tantaaꞌa maimaéꞌa koró. Tómbá ímba maimaé wéꞌa tón-únámbá ímba maimaé wéꞌa óntamba ímba maimaéꞌa koró. Táúmba faimaéꞌa tísamai ánáamba wimaéꞌa moórá-mora unáánkwátói timantentén-úmai kuféꞌmaeꞌa koró. 10 Maníkón-aaimo simátimiyantafe moórá-naopaꞌo wíyasamo naambó timíyaꞌa mindáúmpáꞌ-aantemba méꞌa kentí kísau maimái taiꞌéꞌa mindámbá tuwéꞌa fíꞌon-daopaꞌa koró. 11 Moórá-naopaꞌo wíyambo naambá ímbo timésamo kentáái ímbo isáíyanamo éna Maníkó mindáópaken-kwaasi ímba aamoí uwátinkainifo aiyowáíꞌa éꞌa tísamaifakem-baramo uwáéntemba uwáꞌmare koró Ísu simátimuwasa 12 wení kísau-waasi isésa naaóꞌ-naoꞌa wénesa kosimátimesa sésa sáwí-imayaa tínaaemba uwámeꞌa Maníkómpá teró sésa 13 sáwí-amutantomba waási tirumpinkémbá komaitiyuwésa tíꞌo ún-kwaasi taaéraampinken-domba atínkáfaꞌa kuwasá asófaraawe.

Yóni nombó maitínkaraiwai pukáin-aai.

Mátíyu 14:1-12, Rúku 3:19-20, 9:7-9

14 Ísuni kísaugon-aai símae íyúwana Káríri-marafaken-kawaagon-awiꞌa Éroti minááí ísaraiye. Ísuntafesa tuwímbai sésa Yóni nombó maitínkaraiwai pukáimpinkemba íyáfasinkena póna wempímbá fasiꞌaémbá wéraisana miyán-kísáú wémaiye suwasá 15 tuwímbai sésa wemá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Íráiyaa pukáimpinkemba íyáfasinena méraiye suwasá tuwímbai sésa wemá naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowiyaamba méraiye suwaná 16 Éroti iséna séna wemá Yóni nombó maitínkaraiwain-iye. Kemó séwánasamo Yónin-anuwarambó kambísówanamo pukáimba íyáfasinankaraisana méraiye Éroti siyáiye.

17 Ááéma Éroti wenáfákon-awaaininkon-awiꞌa Érótíyasimba maiyówana Yóni séna enáfákon-awaainimba aambá fáíꞌmakaawa maiyáane símasimaꞌa wéuwana Éroti tiꞌmarówasa Yónimba koáíꞌmaesa ándáfaꞌa máánkarowana Érótíyasi Yónin-aaisafena aaisambá séna tufuwónae súwana 20 Éroti séna ímbaniye séna Yóni kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásí úntafena Éroti wenáároi inkaiséna wenkáꞌá káráwiyena Érótíyasi tufífo séna wenkáꞌá káráwiyena wenáái iséna sáwífaꞌ-imayaa uwánkena aasiyaasí koísaraiye. 21 Énifo ánaaemba Érótíyasini kanaamó túmba Éroti óraa-tanomba kaumái wení kawáá-wáásíyé i-wáásíyé Káríri-aempaken-oraaꞌ-waasiye tímúwasa nowaná 22 Érótíyasin-ayaamunko téna araimá marówasa Érotiye tómbó non-kwáásíyé aamoí uwánkówana Éroti minárásígóntáféna séna nóin-tantaatafenawa aráái taiyó. Simásímína áméno. 23 Éraiꞌa súmpo sísai inaꞌá áméno. Kesí maragó aráái táínamo e sísai inaꞌá tuwín-ameno súwana 24 anówamba koáísai ena séna nóin-tantaara komaénaumno súwana séna Yóni nombó maitínkaraiwaini aꞌnómbá koáísai e mauwó súwana 25 minúwóíyáámbá Érotimpaꞌa téna taáísai ena séna káféꞌa Yóni nombó maitínkaraiwai anuwarambá kambísámai aꞌnómbá táúfapimba maꞌmái simiyó súwana 26 iséna arumbá úmbanifo aifaꞌá fasiꞌaén-ááímó siyáin-aai imáyáa éna tómbó non-kwáásíwáráꞌá ísaraantafenawe séna ímba aꞌáo sénae séna 27 moórá-i-waasi aiꞌmarówana ándáfakemba Yónin-anuwarambá kambísámai aꞌnómbá 28 táúfapimba maréna maimaéna minárásígómbá máamuwana maimaéna anówamba máamuwasa 29 Yónini kísau-waasi isésa wenáúma komaimái utaráawe.

Ánaaemba Éroti Ísuni kísaugon-aai iséna séna minkwáásí Yóni nombó maitínkaraiwai éna pukáimpinkemba íyáfasinankaisana méraiye

Éroti siyáiye.

Ísu sáwífaꞌ-waasi tómbó tímakain-aai.

Mátíyu 14:13-21, Rúku 9:10-17, Yóni 6:1-13

30 Ísu kísauraꞌo tiꞌmákain-kwaasi minkísáú maisuwésa Ísumpaꞌa tésa seyaafá-kísáúmó máún-aaiye aaimó sun-ááíyé simámúwasa 31 Ísumpaꞌa sáwífaꞌ-waasi kuré-tiyesa untáfésa tómbá ímba kaweꞌ-úmai nowaná mindásafena wení kísau-waasisafena séna waásimo ímbo mérepata kométa saagaanó súwasa 32 nompín-táómpimba íyátesa waási ímbo mérepataawe sésa kuwasá 33 sáwífaꞌ-waasi tuwánésa embí miwín-owe sésa naaóꞌ-naokembo marapáꞌá tóso uwasá Ísu-iyai nompín-táómpimbo kumbá 34 marapáꞌá kuména misáwífáꞌ-wáásí tuwánéna arumbá uwátinkena sipisípi-poimo miwímó káráyiyon-kwaasi ímba mérowasa keyáá aantemba mérontafena Ísu arumbá uwátinkena ayáátááꞌ-aai wésimatimuwasa 35 fenómpinkaꞌa wení kísau-waasi wempáꞌá tésa sésa ímbo sáwífaꞌ-waasi méraapaꞌan-ifo fenáíndara 36 tiꞌmárénasa ewaaꞌ-náópimpaꞌa wénesa tómbá méyámbáráaro suwaná 37 Ísu simátimena séna kemá tómbá tíméro súwasa sáwífaꞌ-ontankakemba 200 kinaaraken-tomba méyámbaꞌmaisa timúsina. Óntamba ímba wéraiye suwaná 38 nóraumai-tona makáawai koawánaaro súwasa koawáné tésa sésa kári-tomba séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá wéraiye suwaná 39 Ísu wení kísau-waasisafena séna unkwimaꞌmái maraꞌá méraaro súwasa 40 moóráfaꞌa 50 waasi máúwasa moóráfaꞌa 100 waasi máúwasa miyáumai-waasi túwaandu urówana 41 Ísu séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá maisoréna wíyómpaꞌa kararéna Maníkóntáféna súwiyo simásuwena mintómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa misáwífáꞌ-wáásí tímúwasa mófááꞌa tafántafan-úmai timúwasa misáwífáꞌ-wáásí tímúwasa 42 seyaafáꞌnánká nowaná tímúꞌa fówasa sáwífaꞌa 5,000 waasi nowaná tímúꞌa fówasa wení kísau-waasi mintón-ayai sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-unampimba fáítuwana ówitaraiye.

Ísu non-afóforaꞌo kuráin-aai.

Mátíyu 14:22-33, Yóni 6:16-21

45 Fáítuwana ówitowana minkákémbá Ísu wení kísau-waasi tiꞌmaréna séna aifaꞌá nompín-táómpimba íyáteꞌa menáípáꞌ-náópaꞌa Pétésáítafa koró. Misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmaré séꞌa kentí naaóꞌ-naoꞌa koró simátimenaumne séna 46 misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmarówasa miwítí naaóꞌ-naoꞌa kuwaná Maníkómpáꞌó inaimó síndasafena omápaꞌa imérowana 47 nóꞌwaamba túnkúwana Ísu weyáá marapáꞌá mérowasa wení kísau-waasi nompín-táómpimba non-afufumpá mérowana maramá nénkaꞌa wérowana 48 Ísu awánómba óraa-fiyunda toꞌmaé téna mintáómba tataꞌótoꞌmarowasa nombó tuwíntámae kun-táámbá nonkó maimaúwasa ímbo kumbá siyarónkaꞌa Ísu non-afóforaꞌa maréna wení kísau-waasimo méronkaꞌa táyáákaguwasa 49 awánésa táátafesa ésa tinekembá tataꞌá uwasá sésa waántágo wéniye suwaná Ísu minúwóíyáán-úmai séna tááꞌa ifó aánoꞌa méraaro. Kemá úne séna 51 nompín-táómpimba íyátena wewáráꞌá imérowana óraa-fiyundago mafaúwasa áfááraumai táátafesa uráawe. 52 Kári-tombo sáwífaꞌ-waasimo tafámbai timúwasamo nowíní áwáu ímba mindásafesa imáyáa unkákémbá táátafesa uráawe.

Ísu Kénésárétifaꞌa tíꞌo ún-kwaasimo asófatinkarain-aai.

Mátíyu 14:34-36

53 Táátafesa áfááraumai ésa waaúnkóní menáípáꞌá Kénésáréti-marafaꞌo kumbá nonáwáífaꞌa nompín-táómba ándá káráꞌumaresa 54 marapátá kúmúwasa mimpápákén-kwáásí Ísumba awíyésa Ísun-iye sésa 55 naaóꞌ-naoꞌa simátimesa Ísumo tamaún-aai isésa tíꞌo ún-kwaasi taareráꞌá taawiyaꞌmaé tóso uwaná 56 Ísu káriꞌ-naoꞌe óraaꞌ-naoꞌe wénuwasa tíꞌo úwai tíꞌmai marupáꞌá marésa sésa ení unáánkwátói áráíyaꞌa taꞌótoraiyana tíꞌa étinkainkwae suwasá taꞌótórówana tíꞌa étínkaraiye.

Copyright information for `AUY