Mark 7

Tíwáꞌnáti ámáámbo siyáan-aai.

Mátíyu 15:1-9

Ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakemba Ísumo méropaꞌa tésa tuwánomba Ísuni kísau-waasi tuwímbai tiyáámba ímba non-kwisuwésa tómbá nowasá Yúndaa-waasi ámáán-kawaa-waasiye úwoi-waasiye tíwáꞌnáti ámáámbo arááíwáúntafesa tiyáámba non-kwisukésa tómbá nésa maaketifákémbá naaópaꞌa iyésa tiyáámba non-kwisukésa tómbá nésa tíwáꞌnáti ámáámba fíꞌo-fiꞌon-amaamba arááíwaesa táúfaꞌe nonánáwé anaféúné non-kwiyáawe. Ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé Ísumpaꞌa túwaandu ésa sésa ení kísau-waasi nóra sésawa kentáá síwáꞌnáti ámáámba ímba arááíwaesawa tiyáámba ímbo non-kwíyómba tómbá wénaao suwaná Ísu séna kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-owe. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáya kembiwísáféna éraiꞌ-aai agaimaréna

séna Maníkó séna

maawí kesúwíꞌa tóikaken-aantemba sésa ken-ímáyáá ímba tirumpimbá wéraiye.
Waásiti ámáámba símai paápé ombánifo Maníkóní ámáámban-iye karoꞌó sembá miyáráán-úmai ken-ímáyáá karoꞌ-ímáyáá mósá wémaraawe
Maníkómó siyáimba aúfáífimba agaimakáiye.
Maníkóní ámáámba tuwéꞌa tíwáꞌnáti ámáámba wétoraawe. Maníkón-aai túwáántafeꞌa miwán-ánóndáá kentááisafeꞌa aamoí wéowe. 10 Naaófáꞌá Mósese séna kentinófoi-tuwiꞌa óraaꞌan-oro. Énifo tinófoimo sáwíkaambo simátinkaindawimba tufuwíyana puwíníye Mósese siyáifo 11 kembiwímó siyáamba tinófoisafesa simátimesa sésa moórá-tantaaꞌa Maníkóndén-ifo ímba kanaaꞌá timénaumne siyésa 12 tinófoi ímba wétuwaꞌnai-owe. Miyámó ontáféꞌa kanaán-iye wésewe. 13 Miyá-sáwíꞌó ontáféꞌa Maníkón-aai tuwéꞌa kentíwáꞌnáti ámáámba wéaraaiwaeꞌa kentáái wésimatimewe. Miyáráámbá wéowe Ísu siyáiye.

Waásimo sáwíꞌo uwátínkáín-tantaakon-aai.

Mátíyu 15:10-20

14 Ísu minááí simátimena waásisafena teró súwasa wempáꞌá tuwaná séna simátíménda iséꞌa kaweꞌán-oro. 15 Máápaken-tantaaꞌo naawí ímba waási sáwíꞌa wéuwatinkaifo tirumpinkén-ááígó aantemba waási sáwíꞌa wéuwatinkaiye. 16 Ísáán-kwaasi ísámai kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

17 Ísu simásuwena minkwáásísómbá tiyuwéna naaúmpaꞌa imérowasa wení kísau-waasi sésa minááígóní áwáusa simásimiyo suwaná 18 Ísu séna kenkwáráꞌá ímba tááko péé wésisaꞌa ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá uráawe. Máápaken-tantaaꞌo naawí waási ímba sáwíꞌa wéuwatinkaiye. 19 Mindá ímba imáyáa kuwérainifo tindáámpáꞌá kúwátúsúwinifo 20 aaimó wésemba tirumpinkén-ímáyáágó éna mindá waási sáwíꞌa wéuwatinkaiye. 21 Tirumpin-ímáyááfínkémbá sáwí-imayaa ésa tínkamiyasa puwíyasamo ésa aare-úméné waai-úméné ésa seyaafá-tántááꞌá umémbá ésa 22 túraniyamba ésa miyá-miya- sawiꞌa ésa karoꞌ-ááí sésa aoisaambá wimaé nésa kawe-kísáúmó máéntafesa tirunkó símai sáwíꞌa wéuwatinkesa tuwesarai-íꞌa ésa uwó-ímáyáá ésa 23 miyá-sáwíꞌó ombá tirumpinkén-ímáyáágó waási sáwíꞌa wéuwatinkaifo tiyáámbo ímbo non-kwíyómbo tómbó wénaamba miwá waási ímba sáwíꞌa wéuwatinkaiye Ísu siyáiye. Énifo Ísu wemó siyáimba seyaafá-tómbá kaweꞌ-úmai wénaawe siyáiye.

Kénaani-marafaken-ininkon-aai.

Mátíyu 15:21-28

24 Ísu minááí simátimena wení kísau-waasiseꞌa mifáꞌá tuwéna Táyaa-naopaꞌe Sáíndóni-naopaꞌe mináémpáꞌó kúmba moórá-naumpaꞌa iména séna kemó tamaúnda ímba simátíméro súwasa énifo tuwímbai-waasi tamaún-aai ísówana 25 moórá-ininkon-ayáámúnko arumpimbá sáwí-amutamba mérowana minínínkó Ísumo tamaún-aai iséna minúwóíyáán-úmai wempáꞌá iyéna maraꞌá kífaena 26 wemá ímba Yúndaa-inimba póna Síriyaa-marafaꞌa Fínísiyaa-naopaken-ininko Ísumpaꞌa iyéna maraꞌá kífaena óraaka séna kesiyáámúnkon-arumpinkemba sáwí-amutamba maiyauwaaó súwana 27 Ísu simámena séna aifaꞌá iyámpói tómbá timénaumne. Iyámpóíti tómbá maimái iyámbá timúnafo miyáumai Ísareri-waasimo túwaꞌnai úndantemba emá fíꞌonkaa-inimba ónda póꞌa áwaꞌnai únafo súne súwana 28 minínínkó séna óraako éraiꞌa sémpo iyámpóíti tón-ayai iyánkó tamandáíníye. Miyáumai fíꞌonkaa-ininkon-iye sinaná kanaán-ína súwaꞌnai ínono súwana 29 Ísu séna kaweꞌ-ááímó séndasafeꞌa enayáámúnkon-arumpinkemba sáwí-amutamba maiyauwáúmpo ení naaópaꞌa waaó súwana 30 wení naaópaꞌa wénamo koawánómba sáwí-amutamba kóúrowana ayáámúnko kaweꞌ-úmai taareráꞌá méraiye.

Ísu sáwífaꞌnankaꞌo asófatinkarain-aai.

31 Ísu Táyaa-naopaꞌ-aempakemba Sáíndóni-naopaꞌ-aempaꞌa táyáákena Tékáporisi-aempaꞌa táyáákena Káríri-nonkwaaumpaꞌo kúmba 32 tuwímbai uwó-wáásígómbá áíꞌmae tésa sésa enayáántamba taꞌótoꞌmai asófankaao suwaná 33 waásifinkemba áíꞌmai weyááfaꞌa ankéna ayáánaufitamba áápimba wimaréna awiyáái wiꞌmaréna anááfíyaꞌa taꞌótorena 34 wíyómpaꞌa awánéna sirumbá iyé séna wenááifinkemba séna epaata minááí waéꞌmai séna ááꞌo káúnkaimba intísuwaumne súwana 35 ááko kaweꞌá úwana anááfígo fetóí úwana aaí kaweꞌ-úmai súwana 36 Ísu óraaka séna ímba simátíméro súwasa ímbo ísónkakemba simátímapaꞌa kuwasá 37 ísówana áfááraumai tááꞌa úwasa sésa seyaafá-tántááꞌá kaweꞌá úmai wéiyena tááꞌo káúnkain-kwaasi kaweꞌá wéuwatinkena aaimó ímbo kaweꞌ-úmaimo sen-kwáásí kaweꞌá wéuwatinkaiye siyáawe.

Copyright information for `AUY