Mark 8

Ísu anekaꞌá tómbó tímakain-aai.

Mátíyu 15:32-39

Moórá-kanaa sáwífaꞌ-waasi túwaandu uwaná miwítí tómbá taiꞌówana Ísu wení kísau-waasi táántowasa tuwaná séna kaumbo-kánáá keséꞌa taméraawana tómbó maimaé tiyáamba taíꞌáísaꞌa sirumbá uwátinkaumne. Tiꞌmáráanasa kentí naaóꞌ-naoꞌa kónááfo némpaken-kwaasi aampaꞌó wíyamba tááimo táínkaꞌa pósa púwófainifo súwasa wení kísau-waasi sésa máásai-marafaꞌan-ifo nááfakentaawa tómbá maimáísaawa timénaumno suwaná tísai ena séna nóraumai-tona makáao súwasa afakaeté-tomba makáawe suwaná minkwáásísóntáféna séna maraꞌ-méraaro séna afakaeté-tomba maisoréna Maníkóntáféna súwiyo séna tómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa minkwáásísómbá tímúwana sesimáí-mofaaꞌa wérowana Ísu maisoréna Maníkóntáféna súwiyo séna wení kísau-waasi timúwasa minkwáásísómbá tímúwasa nowaná tímúꞌa fówasa sáwífaꞌ-waasi 4,000 waasi nowaná tímúꞌa fówasa wení kísau-waasi mintón-ayaimo túwómba afakaeté-unampimba fáítumai ówitowana 10 Ísu misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmaréna wení kísau-waasiseꞌa nompín-táómpimba íyátesa Tárímánúta-aempaꞌa kuráawe.

Ímbo awánáúnda-kisau mauwómó siyáan-aai.

Mátíyu 16:1-4, Rúku 12:54-56

11 Mifáꞌá Ísu mérowasa ámáán-kawaa-waasi sáwí-aaimo sínda isánae sésa Ísumpaꞌa tésa sésa éraira Maníkómpákéná kunkáanai ímbo awánáúnda-kisau máínata awánaano suwaná 12 Ísun-arunko umbaí wétopakemba séna káféꞌo méraan-kwaasi nóra séra ímbo awánáúnda-kisau máínata awánaano wéseo. Éraiꞌa simátime súne. Káféꞌo méraan-kwaasi ímba aráátimenaumne séna 13 ifátiyuwena nompín-táómpimba íyátena nonkwaaúnkóní menáípáꞌá kuráiye.

Ímba kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí orómó siyáin-aai.

Mátíyu 16:5-12

14 Ísu wení kísau-waasiseꞌa nonkwaaúnkóní menáípáꞌó kumbá wení waási péréti-tomba ímbo máúmba tuwinkésa kuwaná kímbora-tomba nompín-táómpimba wérowana 15 Ísu ámáán-kawaa-waasiye Érotiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí owé-ímáyáá éna wení kísau-waasi simátimena séna intóráín-tantaaꞌa kári-tantaaꞌa moórá-tonkon-awiꞌa péréti mimpímbá márááwanamo intoréna óraaꞌo intembá ámáán-kawaa-waasiye Érotiye miwí tááisafeꞌa kentúraꞌa káráwiyoro súwasa 16 keáímbá sésa nóra sénawa miyá wésiyo. Péréti-tomba ímba makáunanasa miyá wésiye suwaná 17 Ísu keáímbó wésun-aai iséna nóra séra tómbá ímba wéraiye-aai wéseo. Kanaaꞌá tómbá timénaumpo ááémo uráundawini áwáuma ímba tááko péé wésiye. Kentí imáyáagowe kentirunkówé faráátaraisaꞌa wéowe. 18 Túramba wéraimbanifo ímba awánamai kaweꞌá wéowe. Tááꞌa wéraimbanifo ímba ísámai kaweꞌá wéowe. 19 Séfataase-tombo tafántafan-úmaimo sáwífaꞌa 5,000 waasi timéwánasamo naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina fáíturaao séna tísai úwasa sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-unampinta ówitaraumne suwaná 20 afakaeté-tombo tafántafan-úmaimo sáwífaꞌa 4,000 waasi timéwánasamo naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina fáíturaao séna tísai úwasa afakaeté-unampinta ówitaraumne suwaná 21 Ísu séna nóra sénawa ímba tááko péé sisaꞌá ísaraao Ísu siyáiye.

Ísu aúrambo kafíkówimba kaweꞌó uwánkarain-aai.

22 Ísu simátimena wení kísau-waasiseꞌa Pétésáíta-naopaꞌo kumbá tuwímbai aúrambo kafíkówimba áíꞌmaesa Ísumpaꞌa tésa sésa taꞌótoꞌmai asófankaao suwaná 23 Ísu ayáán-toꞌmaena mindáókoni ayáífáꞌá wéna aúrampimba awiyáái wiꞌankéna aúrankaꞌa taꞌótorena séna éra awánááno súwana 24 awánéna séna wéawanaumne. Taaiyaán-kwáásí marapáꞌá wénowaꞌa awánáúmne súwana 25 anekaꞌá Ísu aúrankaꞌa taꞌótorena kaweꞌá uwánkowana aúramba kararéna kaweꞌ-úmai awánówana 26 Ísu séna mindáópaꞌa kónafo ení naaópaꞌa tauweré waaó siyáiye.

Pítaa Ísuni áwáumo siyáin-aai.

Mátíyu 16:13-20, Rúku 9:18-21

27 Ísu simámena wení kísau-waasiseꞌa Sísááríya Fírípái-naoꞌ-aempaꞌo kúmba aampaꞌá wéwena wení waási tísai ena séna kentáfésa seyaafáꞌnánká nóran-kwaasin-iyewa wéseo súwasa 28 miwí tuwímbai sésa emá Yóni nombó maitinkáándawi óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaandawin-awiꞌa Íráiyaa óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaawifinkemba moóráwigo óne wésewe suwaná 29 Ísu séna kembiwí kentáféꞌa nóran-kwaasiyewa wéseo súwana Sáímoni Pítaa séna Maníkó íyáfasinankaraiwai Yúndaa-waasisa wéamuꞌmaraundawisa óne súwana 30 minááí ímba simátíméro Ísu óraaka siyáiye.

Ísu pukéꞌa íyáfasinanaumnemo siyáin-aai.

Mátíyu 16:21-28, Rúku 9:22-27

31 Ísu wemó puwínda-aai ómbarena wení kísau-waasi simátimena séna síꞌo índa-iꞌa uwásinkesa Yúndaa-oraaꞌ-waasiye óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sen-kwáásíyé tínaaeniꞌa uwásinkesa sínkamiyaꞌo púwóndanifo kaumbo-kánáá taiꞌáínaꞌa púwóndafinkemba íyáfasinanaumne séna 32 miyáumai aforaꞌá simátimuwana Pítaa Ísumba áíꞌmaena weyááfaꞌa máankena séna miyán-ááí sénafo súwana 33 Ísu waeréna wení kísau-waasi tuwánéna Pítaantafena óraaka séna waántáwanko siyuwé kóuwo. Waásiti imáyáafinkemba wésempo ímba Maníkóní imáyáafinkemba wésene Ísu siyáiye.

34 Ísu minááí simámena waásisone wení kísau-waasiye táántena séna kembó sirááíwaenae síyawi tirááímo táínda-tantaaꞌa ímba taꞌótóráaro. Kemá púwónda-aaraa-taimo súwaataꞌmae kondantembá kembó sirááíwaiyawi umbai-tántááꞌá timíyasa minúmbáí-tántááꞌá úwoi maimaésa sirááíwaenaawe. 35 Tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌ-úmai méranaafo kentáfésa ísámai Maníkóní ásé-aaisafesa ísámai tirááímo táínda-tantaaꞌo tuwésa puwésa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 36 Mararáké-séyááfá-tántááꞌó maésamo puwíyambo éna mintántáákó ímba túwaꞌnai íníye. 37 Puwíyamba marapáꞌó makáan-tantaatamba ímba méyámbátuwesa anekaꞌá ayáátááka méranaawe. 38 Káféꞌa Maníkóntáfésa ímba imáyáa ésa méraankaꞌa kenkwárá kesááiwaraꞌo tigaemó uwásínkáámba póꞌa ánaaemba kemó marapáꞌó kúmónda miwí sigaé uwátinkanaumne. Kemá waási úranko ánaaembo kesifoní sáwara wíyómpakembo Maníkóní kísau-waasiti sáwaraꞌo marapáꞌó kúmónda miwí sigaé uwátinkanaumne.

Copyright information for `AUY