Mark 9

Éraiꞌa simátime súne. Tuwímbai maankáꞌó méraan-kwaasi ímba aifaꞌá puwéꞌa Maníkó wení fasiꞌaéntámbó wégawaanimba awánéꞌa ánaaemba puwónááwe Ísu siyáiye.

Ísu fíꞌon-kuwawaaꞌo faúkáin-aai.

Mátíyu 17:1-13, Rúku 9:28-36

Ísu minááí simátimena afaꞌmóráe-noꞌwaamba waéna Pítaane Yémísine Yónine tíꞌmaena óraaꞌ-omapaꞌo iyúmba miwí aantemba imésa miwí túranka Ísu fíꞌoran-auma faufúwana wení unáánkwátóiyakemba sán-kena aafáúmó íyáúsenamo intembá úwasa awánomba kaeꞌ-wáásíyáí wíyómpakemba paápé ésarai mindárai-tuwiꞌa Íráiyaae Móseseeꞌa Yúndaa-waasi tíwáꞌnárai Ísuweꞌa aaí wésuyana Pítaa Ísuntafena séna óraakoo maankáꞌó méraundasa kaweꞌá imbá póta wááu-namba kaumbosáámó ondasá moórá endé éta moórá Mósesende éta moórá Íráiyaande miyáumaisa onó súwana áfááraumai tááꞌa úwana nóin-aaiya

sínenawa íyómpo miyán-ááí Pítaa siyáiye.

Miyá wésunkaꞌa ainánkó kuména káátaguwana mináínámpínkémbá aaigó aantemba séna miwá kesáánimba isaꞌá wen-ímáyáá wéune. Wenáái ísáaro súwasa wení kísau-waasiyau awánomba mindárai wíyómpaꞌa íyúyana Ísu aantemba méraiye.

Úwasa omápakembo kúmúmba Ísu óraaka simátimena séna awánaamba ímba simátíméro. Kemá waási úranko púwóndafinkembo íyáfasinaandaraꞌa maami awíyaamba kanaaráꞌá simátímaꞌmae íyóro súwasa 10 isésa ímba simátimesa minááí úwoi faráátesa keáímbá sésa púwóndafinkemba íyáfasinanaumne simbá nóran-aaiyaꞌiyo siyáawe.

11 Simásuwesa Ísumba áísai esa sésa ámáámbo sen-kwáásí sésa Íráiyaa aifaꞌá paápé ínana Maníkó íyáfasinankaraiwai Yúndaa-waasisa amuꞌmakáundawisa ánaaemba paápé íníyemo sembá nóra sésawa minááí wéseo suwaná 12 Ísu séna aifaꞌá Íráiyaa paápé éna toꞌmayaa íníye-aai éraiꞌ-aain-iye. Moórá-aai waási úranko kumpaápé uráiwaintafena agaimaréna séna wembá áíꞌo índa-iꞌa uwánkesa tínaaeniꞌa uwánkanaawe agaimaréna siyáiye. 13 Simátimeꞌa súne. Íráiyaa éꞌa tiyáiye. Agaimakóntemba úmai wembá sáwíꞌa uwánkanae sésa sáwíꞌa uwánkaraawe. Miyán-ááí wentáfésa agaimakóntemba kemá waási úrankontafesa agaimakáawe Ísu siyáiye.

Ísu sáwí-amutambo maiyáúkain-aai.

Mátíyu 17:14-21, Rúku 9:37-43

14 Ísu simátimena omápakembo kúmúmba wení kísau-waasifaꞌa kúmúwasa sáwífaꞌ-waasi túwaandu ésa ámáámbo sun-kwáásíyé Ísuni kísau-waasiye iyafákén-ááí sésa 15 Ísu túntafesa ifátuwesa aaweyáá uwánkówana 16 Ísu séna nóintafera iyafákén-ááí wéseo séna tísai úwana 17 miwífínkémbá moóráwigo séna óraakoo kesáánimba áíꞌmae túne. Wenarumpimbá sáwí-amutamba méraisana ímba aaí wésisana 18 misáwí-ámútánkó taꞌótoꞌmai fameꞌnaameꞌ-isaná tanaambá fágufagu wéena áwááyaamba umpufuwéna aigaregó nonkáánéna aíyayaamba kuꞌwisaná miyá úmae wéiyisaꞌa ení kísau-waasisafe séꞌa sáwí-amutamba arumpinkémbá maiyaúwáaro súnasa ímba kanaaꞌá maiyáúkaawe súwana 19 Ísu séna kentáféꞌa ímba imáyáa owaná póna sirumbá umbaí wétaifo nóraumai-kanaarara keséꞌa méranaumno simásuwena séna énifo enáánimba áíꞌmae tiyó súwasa 20 áíꞌmaesa tuwaná misáwí-ámútánkó Ísumba awánéna miníyámpóí faméꞌauwowana tanaambá féna wárereꞌ-úwana aigaregó nonkáánúwana 21 Ísu afowántáféna séna nóin-kanaawa ánkaraiyo súwana umarankáꞌá ánkaraiye. 22 Tufuwíndasafena póna sáwífaꞌ-iꞌa faméꞌmai iyafíné nompínémó túwááraantamba wéiye. Emó kanaamó e aruntá uwásinkesa súwaꞌnai uwo súwana 23 Ísu séna nóra séwa emó kanaamó e súwaꞌnai uwo wéseno. Maníkómpá timankúnkúmbo íyawimo ésa seyaafá-tántááꞌá kanaaꞌá ónááwe súwana 24 miníyámpóígón-afowá minúwóíyáán-úmai óraaka séna kemá Maníkómpáꞌá simankúnkúmba úmpo kemá Maníkómpáꞌá ímba fasiꞌaráumpo súwaꞌnai uwo súwana 25 Ísu awánómba sáwífaꞌ-waasi sisipáá uwaná sáwí-amutankontafena séna uwó-sáwí-ámútánkóo auwé kóuwo. Ímbo kouwérénda ékaꞌa kóuwo súwana 26 wááꞌa téna miníyámpóí faméꞌauwowana tanaambá fówana arumpinkémbá kóúwana miníyámpóí púwóraantan-éna mérowasa tuwímbai sésa éꞌa púwíye suwaná 27 Ísu ayáánkwanda toꞌmái íyáfasinakowana kokuꞌá méraiye.

28 Kokuꞌá mérowana Ísu naaúmpaꞌa imérowasa Ísu weyáámo méronkaꞌa wení kísau-waasi imésa sésa nóra sétaawa misáwí-ámútámbá ímba kanaatá maiyáúkaumno suwaná 29 séna inaigó aantemba miyáumai miyá-sáwí-ámútámbá maiyauwáínífo fíꞌon-tantaako ímba kanaaꞌá maiyauwáíníye Ísu siyáiye.

Ísu puwínda-aaimo siyáin-aai.

Mátíyu 17:22-23, Rúku 9:43-45

30 Ísu simátimena tuwéna Káríri-aempaꞌ-aampaꞌa wéwena sáwífaꞌ-waasi túwaandu ofó séna kesí kísau-waasi aantemba aaí simátimenae séna aampaꞌá wéwena séna kembá waási úrankomba fíꞌon-kwaasi timíyasa sínkamiya puwéꞌa kaumbo-kánáá maisuwéꞌa íyáfasinanaumne súwasa 32 wemó sún-aaigoni áwáuma ímba isésa áísai ónae sésamo umbá tááꞌa úwasa ímba áísai uráawe.

Nááwa íyáákaiyomo siyáan-aai.

Mátíyu 18:1-5, Rúku 9:46-48

33 Ímba áísai esa Kápaneamu-naopaꞌo kumbá naaúmpaꞌa imáúwana Ísu tísai ena séna aampaꞌ-wéteꞌa nóin-aaiya siyáao súwasa 34 aampaꞌ-wéwesa sésa kentááfínkémbá nááwa íyáákaiyo sésa keáímbá símae wéwesa pósa ímba aaí suwaná 35 Ísu maraꞌ-maéna wení waási sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasisafena séna ísáaro. Íyáákanaemo síyawi tínaaeniꞌa ésa seyaafáꞌ-wáásítí wayóꞌá máéro simásuwena 36 moórá-iyampoi áíꞌmai afufumpimbá isáúwankena taparéna simátimena séna 37 kentáfésa imáyáa wéesa iyámpóímo túwaꞌnai onten-úmai wésuwaꞌnai-owe. Súwaꞌnai onten-úmai Maníkó siꞌmákaiwaimba wéawaꞌnai-owe Ísu siyáiye.

Kentí kísaugomba ímba sáwíꞌo on-aai.

Rúku 9:49-50

38 Súwana Yóni Ísuntafena séna óraakoo moóráwigo wénena sáwí-amutantontafena séna Ísuni fasiꞌaémbó wéraintafe auwé kóuwo simátímapaꞌa wisasá misáwí-ámútámbá kóuraawe. Minkwáásígó ímba kentááfínkén-kwáásí ómpo ímba miyámó indá étuwaaosa siyáumne Yóni súwana 39 Ísu séna ímba tufínankaaro. Ímbo awánaan-kisaumo wémaewi úwoi kesúwíꞌa ímba sáwíꞌa uwásinkanaawe. 40 Kentáásí kísaugomba ímba sáwíꞌo owí úwoi wésuwaꞌnai-owe. 41 Éraiꞌa simátime súne. Kembiwí tuwánésa sésa Ísu Káráísitini waási ombá pósa túwaꞌnai ónae sésa kári-tantaaꞌa nombó timíyawi Maníkó kaweꞌ-méyámbá timíníye Ísu siyáiye.

Sáwíꞌo on-aai.

Mátíyu 18:6-9, Rúku 17:1-2

42 Ísu minááí simátimena séna iyámpóímo kesááisafesa timankúnkúmbo ontenkáán-úmai tuwímbai timankúnkúmba wéowe. Tuwímbai tésa kesááisafesa timankúnkúmbo owímá karoꞌ-ááí tasimátimiyasa isésa sáwí-ampaꞌa kóíyasa Maníkó karoꞌó síyawi sáwí-meyamba óraaꞌa timínífo miwímó tinuwarampimbó óraaꞌ-ontamba fáríꞌwimaresa nompímbó túwááwasamo kumpuwésaraa karoꞌ-ááí ímba simátíméwasa sáwí-ampaꞌa ímba kowisinó. Mindá kanaán-iye. 43 Tiyáánkomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-tiyaamba kambísásúwáaro. Kae-tíyáámbó wérainaꞌo éꞌa ónkaifaꞌo iyamó kámakamaꞌo wéipaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráimbo maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye. 44 (-) 45 Tísamaigomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-tisamai kambísásúwáaro. Kae-tísámáímó wérainaꞌo éꞌa ónkaifaꞌo iyamó kámakamaꞌo wéipaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráimbo maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye. 46 (-) 47 Túrankomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-turamba fitúwáaro. Kae-túrántámbó awánéꞌo éꞌa ónkaifaꞌo iyamó wégaipaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráimbo maisuwéꞌo méraiyamba Maníkó wení waásimo kawáánipaꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye. 48 Ónkaifaꞌa marinkómó éna waéꞌwaeꞌa wéinana iyamó éna ímbo pisínáímba kámakamaꞌa wéiye Ísu siyáiye.

49 Ísu simátimena séna uwímó tónkáꞌó toꞌmárááwanamo kaweꞌó intembá Maníkó waásiyaꞌa iyamó kaintenkáán-úmai maráínasa kaweꞌ-úmai méranaawe. 50 Uwímá kawe-tántááꞌán-ifo óraaꞌa taíꞌáísana ayáántámba wéraifo ímba anekaꞌá uwímó káínaꞌo éꞌa toꞌmaránááwe. Uwígó ásémo intenkáámbá wéeꞌa aáno úmai méranaawe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY