Matthew 10

Ísu wení waási kísauraꞌo tiꞌmákain-aai.

Mááka 3:13-19, 6:7-13, Rúku 6:12-16, 9:1-5

Ísu wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi táántowasa tuwaná waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitíyuꞌmaeꞌa nóro-fasiꞌaemba tiména fíꞌo-fiꞌon-tiꞌo ún-kwaasi

asófatinkai-fasiꞌaemba tímakaiye.

Fasiꞌaémbá tiména wení kísauraꞌa tiꞌmaréna séna kesí aantá-waasin-owe súwai túwíꞌa moóráwigo Sáímoniye séna aú-awiꞌa Pítaawe simánkena moóráwigo Pítaan-áfáko Énduruni moóráwigo Sépétin-ááninko Yémísini moóráwigo Yémísin-áfáko Yónini moóráwigo Fírípini moóráwigo Pátóromiyuni moóráwigo Tómaasini moóráwigo Mátíyu wemá taakisimó maúwaini moóráwigo Áráfíásin-ááninko Yémísini moóráwigo Tándiyasini moóráwigo Sáímoni wemá Rómu-kamani-waasi tiꞌmátuwanae siyáiwaini moóráwigo Yúndasi-Ísakerioti wemá ánaaemba Ísumba wení namuro-wáásímó aráátímakaiwai miyáumai-waasi Ísuni kísau-waasin-owe.

Ísu minkwáásí sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi tiꞌmaréna séna kosimátímaꞌmae nóro. Fíꞌonkaa-waasiti naaópaꞌe Sámériyaa-waasiti naaópaꞌe ímba néꞌa kentí waási Ísareri-waasiti naaópimpaꞌa nóro. Sipisípiyaꞌo ímbo káráwiyaiwaimo ímbo méraisasamo sipisípimo sáwíꞌo úmaimo nóntemba Ísareri-waasi miyámó wéomba kosimátimeꞌa séꞌa Maníkó wení waásimo kawáánimba wéombaraiye kosimátímaꞌmaeꞌa nóro. Tíꞌo in-kwáásí asófatinkeꞌa púwón-kwaasi íyáfasintinkeꞌa námombo karáin-kwaasi túma kaweꞌá uwátinkeꞌa sáwí-amutamba tirumpimbá méraan-kwaasi maitiyúwáanasa kónááwe. Minkísáúgóní fasiꞌaémbá úwoi timúnaꞌa ímba óntamba méyámbakaafo úwoi kaweꞌá uwátínkáaro. Aampaꞌó wíyamba ímba moórá-tantaaꞌa maimaé koró. Óntamba ímba unáámpímbá fáítumaeꞌa wéꞌa 10 tón-únámbá ímba maimaé wéꞌa tísamai ánáamba ímba maimaé wéꞌa táúmba ímba maimaé koró. Moórá-mora unáánkwátói timantentén-úmai kuféꞌmaeꞌa koró. Túwaꞌnai íyawi káráwiyonaafo tuwímbai-tantaaꞌa ímba maíyamba úwoi koró.

11 Maníkón-aaimo simátimiyantafeꞌa moórá-naopaꞌo wíyamba kembiwímó naambó timíndawimba saafá éꞌa mindáúmpáꞌ-aantemba méꞌa kentí kísau maimái taiꞌéꞌa mindámbá tuwéꞌa fíꞌon-daopaꞌa koró. 12 Moórá-naumpaꞌo iyíyamba méraiyan-kwaasisafeꞌa séꞌa kaweꞌá úmai méraaro síyasa 13 kembiwímó káráwiyiyanamo éna Maníkó kaweꞌá uwátinkainifo ímbo káráwiyiyanamo éna Maníkó kembiwí aantemba kaweꞌá uwátinkainiye. 14 Moórá-naopaꞌo wíyambo naambá ímbo timésamo kentáái ímbo isáíyanamo éna Maníkó mindáópaken-kwaasi ímba aamoí uwátinkainifo aaraámbareꞌa aiyowáíꞌa éꞌa tísamaifakem-baramo uwáéntenkaaniꞌa oro. Mindáúmpáráꞌi mindáóparaꞌiyo tuwéꞌa koró. 15 Simátíménda ísáaro. Maníkó waási méraawini áwáusafenamo tísai índa-kanaa tínda naaófáꞌó Sóndómu-naopaꞌe Kómóraa-naopaꞌe méraan-kwaasi sáwíꞌo uráantafena sáwí-meyamba timíníye. Kembiwímó tínaaembo uwátimiyan-kwaasi sáwí-meyamba timíníye. Minkwáásísóntí sáwí-meyanko Sóndómu-naopakewiye Kómóraa-naopakewiyeti sáwí-meyankomba íyáákainiye Ísu siyáiye.

Sáwíꞌo uwátinkaiyan-aai.

16 Ísu minááí simátimena séna simátíménda ísáaro. Sipisípimo wisanamó áwáífiyaaseꞌo in-íyánkómó intenkáámbó on-kwáásífímbá tiꞌmaránaumne. Kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásíyáámbá úmai méꞌa sáwíꞌo uwátinkaiyambo éꞌa ímba anondáá sáwíꞌa íyamba aáno úmai méraaro. 17 Káráwiyoro. Óraaꞌ-amaan-kisau-waasi kembiwí tíꞌmaesa óraaꞌ-waasifaꞌa mótinkesa aaifimbá maitinkésa ámáán-daumpaꞌa mótinkesa túwiyonkuꞌ-nésa 18 kentáféꞌo fasiꞌámaimo méraantafesa taꞌótoꞌmai tíꞌmaesa kámáni-oraaꞌ-waasifaꞌe kawáánon-kwaasifaꞌe mátinkesa aaifimbá maitinkáíyaꞌa miwí kesáái simátimeꞌa fíꞌonkaa-waasisonte kesáái simátimenaawe. 19 Aaimó simátínkénkaꞌa nóran-aaiya sénaumno-imayaa ímba óraaꞌa éꞌa ímba kentí imáyáafinken-aai sénááfo kentifoní ámútanko

íyan-aai úwoi tááka tinkáínaꞌa sénááwe.

21 Tuwímbai tífáꞌawaawi tíꞌmai fíꞌowiyaꞌa tinkáíyasa tínkamiyasa puwónááwe. Tifoísáímo ésa tíráámarimba tíꞌmai fíꞌowiyaꞌa tinkáíyasa tínkamiyasa puwónááwe. Iyámpóísombo ésa tinófoima tíꞌmai fíꞌowiyaꞌa tinkáíyasa tínkamiyasa puwónááwe. 22 Kentáféꞌo fasiꞌámaimo méraantafesa tíyámba uwátinkesa miyámó wéomba ímbo ifátuwesamo kentáfésamo fasiꞌámaimo méwi Maníkó kawepáꞌá métinkainiye.

23 Moórá-naopaꞌo méwasamo sáwíꞌo uwátínkéwaꞌo éꞌa tiyuwéꞌa tuwaantantéꞌa fíꞌon-daopaꞌa koró. Simátíménda ísáaro. Ísareri-waasiti naaóꞌ-naoꞌa simátímaꞌmaeꞌa wéniyana minkísáú ímba taíꞌáraindaraꞌa kemá waási úranko anekaꞌá kumónaumne. 24 Ifóꞌ-wáásígó uwáítáíꞌ-iwáímbá ímba wéiyaakaiye. Kísau-waasigo wení óraaꞌ-waasi ímba wéiyaakaiye. 25 Ifóꞌ-wáásígó uwáítáíꞌ-in-kwáásígómó índantemba íníye. Kísau-waasigo wení óraaꞌ-waasigomo índantemba íníye. Miyáumai kemá óraako únasa símai sáwíꞌa uwásinkesa sésa sáwí-amutantonti kawáágón-áwíꞌa Píyésepuri iyémá wésewe. Miyá wésemba pósa kesí waási símai áfááraumai sáwíꞌa uwátinkanaawe Ísu siyáiye.

26 Ísu simátimena séna minááí imáyáa éꞌa waási táároi ímba inkaiséꞌa méraaro. Aúpáꞌó wérain-tantaaꞌa seyaafáꞌá aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. Kumeupáꞌá wérain-tantaaꞌa aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. Mindásafeꞌa waási táároi ímba inkáísóro. 27 Aúpáꞌó simátíménda aforaꞌá simátíméro. Kembiwímó simátíménda-aai sáwífaꞌ-waasimo túwaandu íyaꞌa simátíméro. 28 Tínkamiyaꞌo puwíyan-kwaasi táároi ímba inkáísóro. Miwí kentimambá ímba tínkambai taiꞌánááfo Maníkón-áároi aantemba inkáísóro. Wemó éna ónkaifaꞌa túwaraꞌe timankwáráꞌé tuwáínasa méranaawe. 29 Maarán-ááí imáyáan-oro. Káriꞌa téntémpaaran-dumama kaeꞌ-númámá káriꞌ-ontankakemba siyáánkai-toyaaraamba wémeyanofo Maníkó kíyaan-dumama káráwiyena ímbo kanaán-iyemo sínanamo éna ímba puwéna marapáꞌá kumínífo 30 sáwífaꞌ-numama Maníkón-aúrankaꞌa ímba óraa-tantaaꞌan-ifo waási óraa-tantaaꞌa owaná póna káráwiyena seyaafá-tántááꞌá wéawanena kentiꞌnótáuwaraꞌa wétoraumai wéawanaifo ímba

tááꞌa íno Ísu siyáiye.

Ísun-awiꞌa aforatáámó senda-ááí.

Rúku 12:8-9

32 Ísu minááí simátimena séna seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa kentáfésa sésa kesí óraakon-iye síyawisafeꞌa kesifo wíyómpakewin-aúrankaꞌa séꞌa kesí waásin-owe sénaumne. 33 Énifo waási túrankaꞌa kembá tínaaemba uwásiyawisafeꞌa kesifo wíyómpakewin-aúrankaꞌa sínaaemba uwátinkanaumne Ísu siyáiye.

34 Ísu minááí simátimena séna kentáféꞌa maarán-ímáyáá ímba oro. Waási seyaafáꞌá aáno úmai méraantafena marapáꞌá kunkáiye. Ímbanifo marapáꞌó kunkáunda maarán-iye. Waási tuwínkaaꞌ-ésa tuwímbai kesáái isáíyasa tuwímbai aaisambá sénááwe. 35 Káféꞌwara aánoꞌwaraꞌa kesááisafesa maará ónááwe. Afowá moórá-imayaa ínana ááninko fíꞌon-imayaa íníye. Anówa moórá-imayaa ínana ayáámúnko fíꞌon-imayaa íníye. Anááfúkowe fíꞌo-fiꞌon-imayaa óyááye. 36 Moóráwigo wenamáárawi wení namuro-wáásíyáámbá úmai ónááwe. Kesááisafesa miyáumai miwítí imáyáa tuwínkaaꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

37 Ísu minááí simátimena séna kesí waási-iꞌa ónae síyawi aifaꞌá tinófoiye táánine tiyáámúne tirumbá timésa ánaaemba kembá tirumbá símémba uwófíꞌan-owe. 38 Kemó púwónda-aaraa-taimo súwaataꞌmaeꞌo kondantembá kesí waási-iꞌa íyawi umbai-tántááꞌá timíyasa minúmbáí-tántááꞌá ímba maimaésa kembó sirááíwaiyamba uwófíꞌa ónááwe. 39 Tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌá úmai méranaafo kentáfésa imáyáa ésamo tirááímo táínda-tantaaꞌa tuwésa puwésa aúíꞌa úmai wíyómpaꞌa maéꞌmaeꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

40 Ísu minááí simátimena séna tiꞌmáráandawi kentáái isáíyawi kesááiwaraꞌa isánááwe. Kesáái isáíyawi siꞌmákaiwain-aaiwaraꞌa isánááwe. 41 Maníkón-aai simátimindawi tuwímbaifaꞌa wínasa sésa Maníkón-aai wésimatimendawi ónda póꞌa enáái isánaumne síyawi wésimatimiwaimba Maníkó kaweꞌ-méyámbá aména wéisaiyawiwaraꞌa miyám-béyámbá timíníye. Arupíse úmai méraiwai tuwímbaifaꞌa wínasa sésa arupíse úmai méraandawi ónda póꞌa enáái isánaumne síyawi arupíse úmai mérainda-waasigomba Maníkó kaweꞌ-méyámbá aména wéisaiyawiwaraꞌa miyám-béyámbá timíníye. 42 Kesí waási awánésa sésa úwoisan-kwaasi imbánifo Ísuni waási-iꞌa uráamba póꞌa áwaꞌnai ónae sésa kári-tantaaꞌa nombá amíyana Maníkó kaweꞌ-méyámbá timíníye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY