Matthew 14

Yóni nombó maitínkaraiwai pukáin-aai.

Mááka 6:14-29, Rúku 3:19-20, Rúku 9:7-9

Minkánáá Ísuni kísaugon-aai símae íyúwana Káríri-marafaken-kawaagon-awiꞌa Éroti minááí iséna wení kísau-waasisafena séna minkwáásígó Yóni nombó maitínkaraiwain-iye. Pukáimpinkemba íyáfasinkena póna fasiꞌaémbá wempímbá wéraisana miyán-kísáú wémaiye siyáiye. Ááéma Éroti wenáfákon-awaaininkon-awiꞌa Érótíyasimba maiyówana Yóni séna enáfákon-awaainimba aambá fáíꞌmakaawa maiyáane símasimaꞌa wéuwana Éroti tiꞌmarówasa Yónimba koáíꞌmaesa ándáfaꞌa máánkarowana Éroti Yónimba tufuwónae súmba waási táároi inkaiséna ímba tufukáiye. Waási Yónintafesa sésa Maníkón-aai simátímíwain-iye suwaná Éroti séna Yónimba tufúwónasa aaisambá siyónááwe séna ímba tufuwéna mérowana wembó maꞌánkaron-kanaamo túwana óraa-tanomba kaumái sáwífaꞌ-waasi tímúwasa nowaná Érótíyasin-ayaamunko téna túrankaꞌa araimá marówana Éroti aamoí uwánkena minárásígóntáféna séna nóin-tantaatafenawa wéankaiya simásímínaꞌa áméno. Éraiꞌa súmpo sísai inaꞌá áméno súwana anówamba koáísai ena súwana anówama aaí súwana Érotimpaꞌa téna séna Yóni nombó maitínkáíwai anuwarambá kambísámai aꞌnómbá táúfapimba maꞌmái simiyó súwana iséna arumbá wéumbanifo aifaꞌá fasiꞌaén-ááí siyáin-aai imáyáa éna tómbó naan-kwáásíwáráꞌá ísaraantafenawe séna ímba aꞌáo sénae séna 10 moóráwigomba aiꞌmarówana ándáfakemba Yónimba anuwarambá kambísámai aꞌnómbá 11 táúfapimba maimaéna minárásígómbá máamuwana maimaéna anówamba máamuwasa 12 Yónini kísau-waasi isésa anómba komaimái utánkesa Ísumpaꞌa tésa tasimámakaawe.

Ánaaemba Éroti Ísuni kísaugon-aai iséna séna minkwáásígó Yóni nombó maitínkaraiwai éna pukáimpinkemba íyáfasinkena póna fasiꞌaémbá wempímbá wéraisana miyán-kísáú wémaiye Éroti siyáiye.

Ísu sáwífaꞌ-waasi tómbó tímakain-aai.

Mááka 6:31-44, Rúku 9:10-17, Yóni 6:1-13

13 Yóni puwúmba wení kísau-waasi Ísumba simámúwana iséna tuwéna wení kísau-waasiye nompín-táómpimba íyátena waásimo ímbo méraiyapata kónae séna kúmba naaóꞌ-naokewi minááí isésa marapáꞌá tóso uwaná nompín-táómpimba wéna 14 marapáꞌá kumúmba misáwífáꞌ-wáásí tuwánéna arumbá uwátinkena tíꞌo ún-kwaasi asófatinkaraiye.

15 Ísu asófatinkowasa fenómpinkaꞌa wení kísau-waasi wempáꞌá tésa sésa ímba sáwífaꞌ-waasi méraapaꞌan-ifo fenáíndafinkaꞌa tiꞌmárénasa ewaaꞌ-náópimpaꞌa wénesa tómbá méyámbáráaro suwaná 16 Ísu séna tóntááꞌa ímba wíyamba tómbá tíméro súwasa 17 miwí sésa kári-tomba séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá wéraifo sáwífaꞌ-waasifimba ímba kanaán-íníye suwaná 18 Ísu maimaéꞌa másíméro séna 19 sáwífaꞌ-waasisafena maraꞌá méraaro séna séfataase-tonkwara kaeꞌ-mófááꞌwáráꞌá maisoréna wíyómpaꞌa kararéna Maníkóntáféna súwi simásuwena mintómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa misáwífáꞌ-wáásí tímúwasa 20 seyaafáꞌnánká nowaná tímúꞌa fówasa sáwífaꞌa 5,000 waaima uwasá aarewé iyámpóíwaraꞌe miyáumai-waasi nowaná tímúꞌa fówasa Ísuni kísau-waasi mintón-ayai sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-unampimba fáítuwana ówitaraiye.

Ísu non-afóforaꞌo kuráin-aai.

Mááka 6:45-52, Yóni 6:16-21

22 Fáítuwana ówitowana minkákémbá Ísu wení kísau-waasi tiꞌmaréna séna kesí aifaꞌá nompín-táómpimba íyáteꞌa menáípáꞌ-náópaꞌa koró. Misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmaré séꞌa kentí naaóꞌ-naoꞌa koró simátimenaumne séna 23 misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmarówasa miwítí naaóꞌ-naoꞌa kuwaná Maníkómpáꞌó inaimó síndasafena omápaꞌa imérowana nóꞌwaamba túnkúwana Ísu weyáá mérowasa 24 wení kísau-waasi nompín-táómpimba non-afufumpá mérowana maramá nénkaꞌa wérowana óraa-fiyunda toꞌmaé téna mintáómba tataꞌótoꞌmarowasa ímba kumbá 25 siyarónkaꞌa Ísu non-afóforaꞌa maréna wení kísau-waasimo méronkaꞌa túwasa 26 non-afóforaꞌo wénumba awánésa táátafesa ésa tinekembá tataꞌá wéuwasa sésa waántágo wéniye suwaná 27 Ísu minúwóíyáán-úmai séna tááꞌa ifó aánoꞌa méraaro. Kemá úne súwana 28 Pítaa simámena séna emó Fasiꞌaénkó úrambo éma sinaꞌá non-afóforaꞌa emó méraandafaꞌa konó súwana 29 Ísu séna kanaán-ifo tiyó súwana nompín-táómpinkemba ásáfena non-afóforaꞌa Ísumo méropaꞌa kúmba 30 kaweꞌá úmaena kúmba óraa-fiyundamo toróntafena imáyáa éna inkaisúmba nompímbá kúwáfekoraꞌnara wéena óraakaꞌa séna Fasiꞌaénkóo kembá taꞌótoraao súwana 31 Ísu minúwóíyáán-úmai ayáámba fárúꞌmai taꞌótorena séna óraa-fiyundamo tóráíntafe sáwí-imayaa e kesí fasiꞌaéntáfémo ímbo imáyáamo óndasafe kúwáferaane. Kesí fasiꞌaéntáfé ímba kaeꞌ-ímáyáán-uwo séna 32 mindárai nompín-táómpimba íyátoyana óraa-fiyundago mafaúwasa 33 nompín-táómpimba mérowi Ísun-imayaa mósá marésa sésa éraiꞌa Maníkón-ááninko óne siyáawe.

Ísu Kénésárétifaꞌa tíꞌo ún-kwaasimo asófatinkarain-aai.

Mááka 6:53-56

34 Éraiꞌa Maníkón-ááninko óne sésa waaúnkóní menáípáꞌá Kénésáréti-marafaꞌa kumbá marapáꞌá kúmúwasa 35 mimbápákén-kwáásí Ísumba awíyésa Ísun-iye sésa naaóꞌ-naoꞌa simátimesa Ísumo tamaún-aai isésa tíꞌo ún-kwaasi tíꞌmaesa tóso ésa 36 sésa ení unáánkwátóigoni áráíyaꞌa taꞌótoraiyana tíꞌa étinkainkwae suwasá taꞌótórówana tíꞌa étínkaraiye.

Copyright information for `AUY