Matthew 15

Tíwáꞌnáti ámáámbo siyáan-aai.

Mááka 7:1-13

Ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakemba Ísumo méropaꞌa tésa sésa ení kísau-waasi nóra isasawá kentáá síwáꞌnáti ámáámba ímba arááíwaesawa tiyáámba ímba non-kwiyésawa tómbá wénaao suwaná Ísu séna kentíwáꞌnámo simátímakaan-amaamba arááíwaeꞌa Maníkóní ámáámba wétaraisomba nóra séra miyá wéoo. Maníkó séna kentinófoi-tuwiꞌa óraaꞌan-oro. Énifo anófoimo sáwíkaambo simátinkaindawimba tufuwíyana puwíníye Maníkó siyáifo kembiwímó siyáamba moóráwigo anófoisafena simátimena séna moórá-tantaaꞌa Maníkóndén-ifo ímba kanaaꞌá timénaumne siyéna anófoi ímba wétuwaꞌnai-iye. Miyámó ontáféꞌa kanaán-iye wésewe. Miyá-sáwíꞌó ontáféꞌa Maníkón-aai tuwéꞌa kentíwáꞌnáti ámáámba wéaraaiwaewe. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-owe. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáya kembiwísáféna éraiꞌ-aai agaimaréna séna Maníkó séna

maawí kesúwíꞌa tóikaken-aantemba sésa ken-ímáyáá ímba tirumpimbá wéraiye. Waásiti ámáámba símai paápé ombánifo Maníkóní ámáámban-iye karoꞌó sembá miyáráán-úmai ken-ímáyáá karoꞌ-ímáyáá mósá wémaraawe
Maníkómó siyáiye Áísáya símai agaimakáiye Ísu siyáiye.

Waásimo sáwíꞌo uwátínkáín-tantaakon-aai.

Mááka 7:14-23

10 Ísu minááí simátimena waásisafena teró súwasa wempáꞌá tuwaná séna simátíménda iséꞌa kaweꞌán-oro. 11 Máápaken-tantaaꞌo naawáí ímba waási sáwíꞌa wéuwatinkaifo tirumpinkén-ááígó aantemba waási sáwíꞌa wéuwatinkaiye siyáiye.

12 Súwasa Ísuni kísau-waasi wempáꞌá tésa sésa ámáán-kawaa-waasi emó simátimenda-aai isésa aaisambá aéésa kaóráámba ína isaánó suwaná 13 Ísu séna kesifo wíyómpakewi ímbo uꞌmakáin-anauntumbo éna káúsuwainiye. 14 Ámáán-kawaa-waasi-taaisafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. Miwí ímbo aambó awánaankakemba tóikakemba karoꞌá simátimesa sésa aambá aráátimenaumne wésewe. Moórá aúgafitawi moórá aúgafitawimba ayáán-toꞌmaesarai ímba kanaaꞌá kóyááfo miyámó ésaraimo ésarai maipímbá kotanaa fáyááye súwana 15 Pítaa séna waéꞌmai-aaimo simátimenda-aaigoni áwáuma simásimiyo súwana 16 Ísu séna kenkwáráꞌá ímba tááko péé wésisaꞌa ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá uráawe. 17 Máápaken-tantaaꞌo naawí tindáámpáꞌá kúwátúsúwinifo 18 aaimó wésemba tirumpinkén-ímáyáágó éna mindá waási sáwíꞌa wéuwatinkaiye. 19 Tirumpin-ímáyááfínkémbá sáwí-imayaa ésa tínkamiyasamo puwíyasamo ésa aare-úmémbá ésa waai-úmémbá ésa seyaafá-tántááꞌá umémbá ésa karoꞌ-ááí simátinkesa símai sáwíꞌa uwátinkesa 20 miyá-sáwíꞌó wéomba tirumpinkén-ímáyáágó waási sáwíꞌa wéuwatinkaifo tiyáámbo ímbo non-kwiyésamo tómbó wénaamba miwá ímba waási sáwíꞌa wéuwatinkaiye Ísu siyáiye.

Kénaani-marafaken-ininkon-aai.

Mááka 7:24-30

21 Ísu minááí simátimena wení kísau-waasi tíꞌmaena Táyaa-naopaꞌe Sáíndóni-naopaꞌe mináémpáꞌó kúmba 22 mináémpákén-ínínkó ímba Yúndaa-inimba póna Kénaani-ininko Ísumpaꞌa téna óraaka séna óraakoo Téfítin-andafakewi arumbá uwásinkaao. Sáwí-amutamba kesiyáámúnkon-arumpimba méraisana sáwíꞌa úmai méraiye súwana 23 Ísu iséna ímba aaí súwasa wení kísau-waasi wempáꞌá tésa óraaka sésa aiꞌmátuwaao. Aasiyaasí miyá sifáínifo suwaná 24 Ísu séna Maníkó siꞌmákaisaꞌa Ísareri-waasi aantemba túwaꞌnai eꞌa Ísareri-waasimo sipisípi-poiyaan-úmaimo wété wéowi wétuwaꞌnai-une súwana 25 minínínkó Ísun-amándáraꞌa maraꞌá kumbaéna séna óraakoo súwaꞌnai uwo súwana 26 Ísu séna iyámpóíti tómbá maimái iyámbá timúnafo miyáumai Ísareri-waasimo túwaꞌnai úndantemba emá fíꞌonkaa-inimba ónda póꞌa áwaꞌnai únafo súne súwana 27 minínínkó séna óraakoo éraiꞌa sémpo iyánkón-afowá ewé sínana tón-ayai tawémandaiye. Miyáumai fíꞌonkaa-ininkon-iye sínana kanaán-ína súwaꞌnai ínono súwana 28 Ísu séna kentáfé fasiꞌámai méraanda-ininko sénda póꞌa miyá ónaumne séna minkánáá ayáámúnkomba asófankaraiye.

Ísu sáwífaꞌnanka asófatinkarain-aai.

29 Asófankena kúmba Káríri-waaunkoni áwáífaꞌa kógáramai omápaꞌa maraꞌá imérowasa 30 sáwífaꞌ-waasi wemó méropaꞌa kumbá tísamaimo táúnkon-kwaasiye tiyáántámbo káénkuron-kwaasiye túrambo kafíkón-kwaasiye aaimó ímbo sun-kwáásíyé fíꞌo-fiꞌon-tiꞌo

ún-kwaasi tíꞌmaesa wenaísamaifimba mótinkowana asófatinkowasa
31 tísamaimo táúnkon-kwaasi kaweꞌá uwasá tiyáántámbo káénkuron-kwaasi kaweꞌá uwasá túrambo kafíkón-kwaasi kaweꞌ-úmai awánowasa aaimó ímbo sun-kwáásí aaí suwasá misáwífáꞌnánká awánésa áfááraumai tááꞌa úwasa Ísareri-waasiti Fasiꞌaénkón-áwíꞌa mósá makáawe.

Ísu anekaꞌá tómbó tímakain-aai.

Mááka 8:1-10

32 Maníkón-áwíꞌa mósá marówana Ísu wení kísau-waasi táántowasa tuwaná séna maankwáásísómbá kaumbo-kánáá keséꞌa taméraawana tómbó maimaé tiyáamba taíꞌáísaꞌa sirumbá uwátinkaumne. Tiꞌmáráanasa miwítí naaóꞌ-naoꞌa kónááfo aampaꞌó wíyamba táái táínasa púwófainiye súwasa 33 wení kísau-waasi sésa máásai-marafaꞌa sáwífaꞌ-waasin-ofo nááfaken-tona maimáíya timénaumno suwaná 34 Ísu tísai ena séna nóraumai-tona wéraiyo súwasa afakaeté-tomba wéraisana sesimáí-mofaaꞌwaraꞌa wéraiye suwaná 35 minkwáásísóntáféna séna maraꞌ-méraaro séna 36 afakaeté-tone mófááꞌe maisoréna Maníkóntáféna súwiyo séna mintómbá tafántafan-úmai wení kísau-waasi timúwasa minkwáásísómbá tímúwasa 37 seyaafáꞌnánká nowaná tímúꞌa fówasa sáwífaꞌ-waasi 4,000 waaima uwasá aarewé iyámpóíwaraꞌe miyáumai-waasi nowaná tímúꞌa fówasa wení kísau-waasi mintón-ayaimo túwómba afakaeté-unampimba fáítuwana ówitowana 39 Ísu misáwífáꞌ-wáásí tiꞌmaréna wení kísau-waasiyeꞌa nompín-táómpimba íyátesa Mágátani-aempaꞌa kuráawe.

Copyright information for `AUY