Matthew 18

Nááwa íyáákaiyomo siyáan-aai.

Mááka 9:33-37, Rúku 9:46-48

Minkánáá Ísuni kísau-waasi wempáꞌá tésa taáísai esa sésa Maníkó wení waásimo kawáánin-kwaasifinkemba nááwa íyáákesawa óraaꞌ-waasi-iꞌa wéiyo suwaná Ísu moórá-iyampoi áántowana túwana afufumpimbá íyáfasinankena séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Sen-ímáyáámó ímbo tuwéꞌo iyámpóímo ímbo íyáákanae-imayaamo ontembó kembiwí miyán-ímáyáámó ímbo íyanamo éna Maníkó kenkáꞌá ímba kawááníníye. Miníyámpóígómó tísamaifimbo máíntemba miyámó wéowi Maníkó wení waásimo kawáánin-kwaasifinkemba wéiyaakaawe. Kentáfésa imáyáa ésa iyámpóímo áwaꞌnai onten-úmai wésuwaꞌnai-owe Ísu siyáiye.

Sáwíꞌo on-aai.

Mááka 9:42-48, Rúku 17:1-2

Ísu minááí simátimena séna iyámpóímo kesááisafesamo timankúnkúmbo onten-úmai tuwímbai timankúnkúmba wéowe. Tuwímbai tésa kesááisafesamo éraiꞌemo wésewi karoꞌ-ááí tasimátimiyasa isésa sáwí-ampaꞌa kóíyasa Maníkó karoꞌó síyawi sáwí-meyamba óraaꞌa timínífo miwímó tinuwarampimbó óraaꞌ-ontambo fáríꞌwimaresamo nompímbó túwááwasamo kumpuwésaraa karoꞌ-ááí ímba simátíméwasa sáwí-ampaꞌa ímba kowisinó. Mindá kanaán-iye. Marapáꞌó méraankaꞌa kesáái tuwésa sáwí-ampaꞌa wíyantafena fíꞌo-fiꞌon-tantaako wétafisiye. Miyá-sáwí-tántáákó waéꞌwaeꞌa wéimba pósa sáwí-ambo fíꞌowimo aráátíméwi sáwí-meyamba maénááwe. Tiyáánkowaꞌi tísamaigowaꞌi sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-tiyaanaꞌi moórá-tisamaiyaꞌi kambísásúwáaro. Kae-tíyáánáꞌi kae-tísámáíyáꞌi wérainaꞌo éꞌa sáwí-marupaꞌo iyamó wégaipaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráimbo maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye. Túrankomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-turamba fitúwáaro. Kae-túrántámbó awánéꞌo éꞌa ónkaifaꞌo iyamó wégaipaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráimbo maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye Ísu siyáiye.

Sipisípi-poimo áwiyokain-aai.

Rúku 15:3-7

10 Ísu séna úwoi-waasisafeꞌa sáwísamban-owe

ímba síyamba káráwiyoro. Maníkóní kísau-waasi wíyómpakewi miwíyáꞌá káráwiyaawai kesifo wíyómpakewini ewaaꞌá mésa miwí táái wésimamefo káráwiyoro Ísu siyáiye.

11 Ísu minááí simátimena séna kemá waási úranko Maníkóní aampaꞌó ímbo wéaraaiwaen-kwaasisafeꞌa saafá úmai sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métínkáandasafeꞌa kunkáumne. 12 Sipisípiyaꞌa káráwiyowi on-ááí ísáaro. Moóráwigo sáwífaꞌa 100 sipisipiyaꞌa káráwiyaisana moórá-sipisipi áwiyoꞌwisana misáwífá-sípísípímó umó wénaamba tiyuwéna moórámo áwiyoꞌwimba kosaafá émena 13 awánénamo imbá aamoí éna séna kesí sipisípimo áwiyoꞌwimba áíkaumne séna mimbóráwígóntáféna óraaꞌ-aamoi éna sáwífa-sipisipimo ímbo áwiyokombo úwoimo méraawiti aamoí kárikaꞌa wéiye. 14 Sipisípiyaꞌo káráwiyowimo áwiyoꞌwi-sipisipisafenamo arunkómó umbaimó taintembá kentifo wíyómpakewi wení aampaꞌó ímbo wéaraaiwaen-kwaasisafena arunkó umbaí

wétaiye Ísu siyáiye.

Kentí waási sáwíꞌo uwátínkáán-aai.

15 Ísu minááí simátimena séna ení waási Maníkóní waásigomo embó sáwíꞌo uwánkainamo e wempáꞌá minááísáfé kosimámínana we aantemba méraindaraꞌa kosimámínana enáái isénamo arupísemo uwánkainamo ékai wesé eséꞌa kaweꞌá úmai méraakaiyo. 16 Enáái ímbo isáínamo e moóráwigonaꞌi kaekónáꞌi kotíꞌmai weséꞌa mé simámuwo. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna moóráwigomba aaifimbá maenkánae séna minááímó ísaraawi kaeráꞌi kaumbowáꞌi tíꞌmaena mátinkena áísai úmai isáíníye siyáimba mindásafena ení waási enáái isáíndasafena moóráwigonaꞌi kaekónáꞌi kotíꞌmai wenkáꞌá méꞌa simámiyana kentáái isáíno. 17 Énifo ímbo isáínamo e Maníkóní waási torupátinke enáái simátímínasa mésa simámiyana wemó miwí tááimo ímbo isáínamo e imáyáa e sé Maníkóní aambó ímbo arááíwáén-kwaasiyaamba éna taakisi-úmén-kwáásíyáámbá wéiye siyó Ísu siyáiye.

18 Ísu séna éraiꞌa simátimeꞌa súne. Marapáꞌó méraankaꞌa sáwíꞌo ombá aambó faíyónten-úmai Maníkó wíyómpaꞌa ména éꞌa aambá fáíꞌmakaiye. Kaweꞌó ombá ímbo aambó faíyónten-úmai Maníkó wíyómpaꞌa ména éꞌa miyá uráiye Ísu siyáiye.

19 Ísu minááí simátimena séna moórá-aai simátíménda ísáaro. Marapáꞌó méraankaꞌa kaeꞌ-wáásígóráímó moórá-aaisafesaraimo mimbórá-ímáyáámó ésaraimo kesifo wíyómpakewimo áísai íyanamo éna miyá uwátinkainiye. 20 Kaumbo-kaeꞌ-wáásí kentáfésa imáyáa ésa túwaandu ombá túwaꞌnai ondasáféꞌa miwíséꞌa ménaumne Ísu siyáiye.

21 Ísu minááí súwana Pítaa Ísumpaꞌa téna séna Fasiꞌaénkóo kesí waásimo sáwíꞌo uwásínkáfaꞌo wéiyomba mindásafeꞌa nóraumai-kanaawa ímba aaifimbá maenkéra ímba imáyáa éra ifátuwanaumno. Afakaeté-kanaa sáwíꞌa uwásínkáímba ímba aaifimbá maenkéꞌa ímba imáyáa éꞌa ifátuwaunda póꞌa moórá-kanaamo sáwíꞌo uwásinkaindaraꞌa aaifimbá ína maenkéra ína imáyáa éra ifátuwanaumno súwana 22 Ísu séna ímba afakaeté-kanaa aantembanifo úwoi miyá úmae iyuwó Ísu siyáiye.

Óntambo ámakaintafena ímba ifátuwaaomo siyáin-aai.

23 Ísu séna sáwíꞌo uwátínkáámba ímba imáyáa éꞌa ifátúwáaromo súnda maarásáféꞌa súne. Maníkó wení waásimo kawáámó in-ááí maarán-ááín-iye. Moórá óraaꞌ-waasigo wení kísau-waasi óntamba wááu tímakena 24 tísai ónae wéimba óraaꞌ-ontamba 10,000,000 ontamba wááumo ámakaiwaimba moóráwigo áíꞌmaena móaminkwae séna íyísana 25 ímba móamintafena óntan-anafo wení kísau-waasisafena séna wembá aiyéꞌa awaainínkómbá aiyéꞌa wení iyámpóíye wení póíye wení óntawe maimaéꞌa fíꞌon-kwaasiti kísaumo maíndasafeꞌa miwí wétimeꞌa óntamba maimaéꞌa kemó tukáunda-ontankaamba úmai másíméro sisaná 26 wení kísau-waasigo aísamaifimba kífaena séna arumbá uwásinkema simuꞌmakénaꞌa óntamba saafá éꞌa seyaafáꞌá áméno sisaná 27 wení óraaꞌ-waasigo arumbá uwánkena séna kanaán-ifo wááumo ámakaunda-ontamba ímba imáyáa ónaumpo ifátuwaao sisaná 28 kísau-waasigo máápaꞌa kuména moórá kísau-waasigomba awánéna káriꞌ-ontamba 100 ontamba ámakaiwaimba awánéna amóísáúmba kuntaraména óraaka séna wááumo ámakaunda-ontamba minúwóíyáámbá simiyó sisaná 29 wenaísamaifimba kífaena séna arumbá uwásinkema simuꞌmakénaꞌa óntamba saafá éꞌa áméno sisaná 30 ímba iséna áíꞌmaena ándáfaꞌa móankena séna wááumo ámakaunda-ontamba símínasa faútúwáaro sisasá 31 kísau-waasisomba awánésa tirumbá uwánkesa miwítí óraaꞌ-waasigomba kosimáméwana 32 óraaꞌ-waasigo iséna wení kísau-waasigo sáwífaꞌ-ontamba 10,000,000 ontamba maiyáiwaimba áántaisana tisaná séna sáwí-kisau-waasi óne. Kentáfé arumbá uwásinkaao séndasafeꞌa miyá éꞌa óraaꞌ-ontamba wááu ámakaunda-ontamba ímba imáyáa ónaumpo ifátuwe ímba simiyó séꞌa 33 sirumbó uwánkaraundantemba moórá-kisau-waasigomba arumbá uwánkááraamba sáwíꞌa óne séna 34 arumbá óraa-sawiꞌa uwánkena ándáfaꞌo káráwiyaiwaikaꞌa móankena séna wááumo ámakaunda-ontamba seyaafáꞌá simína faúꞌauwaao sisaná ándáfaꞌa ánkaraiye 35 Ísu simátimena wení kísau-waasisafena séna kentí waásimo sáwíꞌo uwátínkáámbo ímbo ifátuweꞌo imáyáamo úmaeꞌo wéiyiyanamo éna kesifo wíyómpakewi kentí sáwí-imayaa ímba maitiyuwáíníye. Óntan-anafomo intembá kesifo miyá uwátinkainiye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY