Matthew 20

Ándá-aran-kisaufaꞌo kísaumo máéwi-taai.

Ísu minááí simátimena séna Maníkó wení waásimo kawáámó in-ááí maarán-iye. Moóráwigo ándá-aran-kisaugoni afowá kesí kísau máíwae séna ááéma íyáfasinkena waási saafá úmai tuwánéna séna kesí kísau wémaiyaꞌa moórá-kanaa-kisaugoni óntamba tíméno sisasá ewé sewaná tíꞌmaena wení ándá-aran-kisaufaꞌa mótinkaisasa kísau wémaewana aafáyáara fíꞌonkwaraꞌa kísau máíwae séna kísaumo maénae sésamo túwaandu opaꞌá wéna tuwánéna séna kesí kísau wémaiyaꞌa kanaaráꞌ-óntámbá tíméno sisasá ewé sésa minkísáú wémaewana wááwái miyáumai fíꞌonkwaraꞌa wétiyena fénáímpinkaꞌa fíꞌonkwaraꞌa wétiyena kísau taíꞌén-kanaa kárikaꞌa tisaná kísaumo maénae sésamo túwaandu opaꞌá wéna tuwímbai tuwánéna séna nóra séra úwoi méraꞌo sisasá sésa ímba moóráwigo kesí kísau máéro siyáawata méraumne sewaná tiyéꞌa kesí ándá-aran-kisaufaꞌa kísau máéro sisasá miyá uráawe.

Miyá owaná fénáímpinkaꞌa kísaugon-afowá kísau-waasiyaꞌo káráwiyaiwaintafena séna kísau-waasi táántare miwítí méyámbá timé ánaaembo tiyáawi aifaꞌá timé aifaꞌó tiyáawi ánaaemba timiyó sisaná iséna miyá éna kísau taiꞌáíníye wéinkaꞌo tiyáawi moórá-kanaa-kisaugoni óntamba tiména miyáumai tímatuwena 10 ááéma aafáyáaraꞌo tiyáawiti méyámbá timíne wéisasa miwí imáyáa ésa kentáásí méyámbá óraaꞌan-iye wésewana moórá-kanaa-kisaugoni óntamba tímísasa 11 maimaésa kísaugoni afowámbá íꞌai simánkesa 12 sésa ánaaembo tiyáan-kwaasi kári-kisau maiyáafo kesáá aifaꞌó tiyáundawisa óraaꞌ-aꞌa wégaisata umuꞌnáán-araaꞌa méta óraa-kisau maiyáundasa mimbóráíꞌa úmaisa méyámbá símakaandasa nóra séwa kentáámó siméndantem-beyamba miwí tímakaano sewaná 13 kísaugon-afowá miwífínkémbá moóráwigontafena séna kesí waásiyo kemá séꞌa kesí kísau wémaewaꞌa moórá-kanaa-kisaugoni óntamba tíméno súnaꞌa ewé séꞌa kísau maiyáawaꞌa mindásafeꞌa ímba sáwí-meyamba wétimumpo 14 kentí méyámbá maimaéꞌa koró. Kembó timúndantem-beyamba ánaaembo tiyáawi miyám-béyámbá timénaeꞌa wéune. 15 Kesí óntambo tuwímbareꞌo timúnda mindá kendén-iye. Kári-kisaumo maiyáawi óraaꞌ-ontamba timúnaꞌa ímbo kaórááraamba wégaoraawe kísaugon-afowá siyáiye Ísu siyáiye.

16 Ísu minááí simátimena séna miyáráán-úmai Maníkó wení waásimo kawáánipaꞌa aifaꞌó kowí íyasa ánaaembo kowíséꞌa mimbóráíꞌa úmai aasiyaasí aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

Ísu wemó puwíndasafenamo siyáin-aai.

Mááka 10:32-34, Rúku 18:31-33

17 Ísu séna Yérúsaremu-naopaꞌa kónae séna aampaꞌá wéwena wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi tíꞌmaena moórá-aempaꞌa tínkarena 18 simátimena séna ísáaro. Yérúsaremu-naopaꞌa konanasá moóráwigo kembá waási úrankomba óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sen-kwáásíyé aráátiminasa kembó sínkamiyan-aai símai káráꞌumaresa 19 síꞌmai fíꞌonkaa-waasi timíyasa karaánááꞌa sinkésa súwiyonkuꞌ-nésa aaraa-táíyáꞌá sínkamiyaꞌa púwónasa utámaraiyaꞌa kaumbo-kánáá maisuwéꞌa íyáfasinanaumne Ísu siyáiye.

Kaeꞌnárai tinówamo Ísumbo áísai uráin-aai.

Mááka 10:35-45

20 Minkánáá Sépétin-ááninkai tinówama tíꞌmaena Ísumpaꞌa téna moórá-tantaatafenamo áísai índasafena óraakon-iye séna takífauwana 21 Ísu séna nóintafewa sísai íníyewa wéono súwana tinówa séna emó kawáánindafaꞌa kesááninkai íyáfasintinke séfasefaꞌ-arausampaꞌa tinkáínone súwana 22 Ísu séna sénda-aaigoni áwáuma ímba ísaraiye. Sáwí-nombo anaféúmpínkémbó naandantén-úmai síꞌo índa-iꞌa uwásinkaiyantena keráí kanaará kemó naanda-ánáfeumpinkemba náyááyo súwasarai keráí kanaámpókai náyauye suyaná 23 Ísu séna éraiꞌa séye. Kemó naanda-ánáfeumpinkemba náyááfo kesí séfasefa-sirausampaꞌa kemá ímba íyáfasintinkanaumpo Maníkó kaeꞌnárai uwátínkaraimba póna íyáfasintinkainiye súwasa 24 Ísuni kísau-waasi siyáánkai-waasi minááí isésa mináfáráwáí aaisambá tíyúwana 25 Ísu táántowasa tuwaná séna éꞌa ísaraawe. Marapáꞌ-órááꞌ-wáásísómbá íyáákamai-fasiꞌaen-aai simáti-simati uwasá wenkóyááka-tayaaka uráawe. 26 Óraaꞌ-waasimo ontembá kembiwí ímba miyán-oro. Kempínkémbó íyáákanaemo síyawi fíꞌowiti wayóꞌá maénááwe. 27 Kempínkémbó aifaríꞌa ónaemo síyawi seyaafáꞌ-wáásítí kísau túwaꞌnai oro. 28 Kemá waási úranko ímba súwaꞌnai íwaeꞌa kunkáumpo kemá waási túwaꞌnai ónaeꞌa kunkáumne. Sáwí-imayaafinkembo faútínkáandasafeꞌa puwónaumne Ísu siyáiye.

Ísu túrambo kafíkóndarai kaweꞌó uwátínkarain-aai.

Mááka 10:46-52, Rúku 18:35-43

29 Ísuwe wení kísau-waasiye Yéríko-naopakemba kumbá sáwífaꞌ-waasi tínaaemba kumbá 30 kaeꞌnárai túramba kafíkóndarai aanawáísáraꞌa mésarai Ísu wétiye-aai isésarai óraaka sésarai Téfítin-andafakewi ómpo arunkáí uwásinkaao suyasá 31 misáwífáꞌ-wáásí aaisambá tiyésa sésa aaí séyafo suwasaráí minááí ifátuwesarai anekaꞌá óraaka sésarai óraakoo Téfítin-andafakewi ómpo arunkáí uwásinkaao wésuyana 32 Ísu aampaꞌó kúmba minká koména tísai ena séna nóin-tantaara tirááímo táínda-tantaaꞌa uwátinkanaumno súwasarai 33 óraakoo súramba kaweꞌá uwásinkaao suyaná 34 Ísu arumbá uwátinkena ayáámba túrankaꞌa taꞌótorowasarai minúwóíyáámbá túramba kaweꞌá úmai awánésarai Ísumba arááíwaꞌmae kurááye.

Copyright information for `AUY