Matthew 21

Ísu Yérúsaremufaꞌo kuráin-aai.

Mááka 11:1-11, Rúku 19:28-40, Yóni 12:12-19

Ísu wení kísau-waasiseꞌo kumbá Yérúsaremu-naoꞌ-ampaꞌa kumbá Órífi-omakaꞌ-ewaaꞌ-naoꞌ-awiꞌa Pétífasi-naoꞌa ewaaꞌá wésa wení kísau-waasi kaeꞌá mátiꞌmarena séna epín-dáópaꞌa kurékai awáneyamba moórá-poigon-awiꞌa tónki ándá fáríꞌwimaraawana árááꞌwaraꞌa méraifo koawánékai ándáma faútuwekai áíꞌmae tekaiyó. Moóráwigo tuwánénamo tísai ínakai óraako ayááꞌmae kónae siyé kosimámiyana séna énifo áíꞌmaekai kokaiyó síníye

Ísu siyáiye.

Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi siyáintemba Ísu miyá uráiye. Maníkón-aai simátímakowi séna

Sáíyóni-naopaken-kwaasisafe simátime sé kentí kawáágó kentópaꞌa wempaꞌá témena tónki-poigo ayááꞌmaena téna tónki-poigon-araako ayááꞌmaena wétiye simátimiyo siyáiye
agaimaréna Sáíyóni-naopaꞌemo siyáimba Yérúsaremu-naopatafena siyáiye. Minááímó paápé índasafena Ísu kaeꞌnárai tiꞌmarówasarai
Ísumo súntemba miyá ésarai tónki-poi árááꞌwaraꞌa áíꞌmaesarai Ísumpaꞌa tuyasá wení kísau-waasi paákákén-únánkwátói faúꞌmai mimpóígón-arósááunkaꞌa wandaaí uwíꞌmárówana Ísumba ayááꞌmae wéguwasa sáwífaꞌ-waasi mésa óraaꞌ-waasin-iye sésa tuwímbai paákákén-únánkwátói faúꞌmai tuwímbai taaénáma ankáímai aampaꞌá uwíꞌmaꞌmae wéguwana minúnánkwátóiyaꞌe mintáénárafane támae wéguwasa aifaꞌó tun-kwáásíyé Ísun-ánaaembo tun-kwáásíyé óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa Téfítin-andafakewin-awiꞌa mósá wémaraumne. Fasiꞌaénkó aiꞌmáráísana kunkáiwaimba Maníkó kaweꞌá uwánkáíye. Wíyómpakewin-awiꞌa mósá maráúmne óraakaꞌ-oraakaꞌa suwaná 10 Ísu Yérúsaremufaꞌa kúwasa tuwaantantésa tóso wéesa nááwawa wétiyo suwasá 11 tuwímbai sésa Ísu Maníkón-aaimo simátímíwai Káríri-aempakemba Násareti-naopakewin-iye siyáawe.

Ísu óraaꞌ-amaan-daumpaꞌo iyáin-aai.

Mááka 11:15-19, Rúku 19:45-48, Yóni 2:13-22

12 Suwaná Ísu Yérúsaremu-naopaꞌa óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa Maníkóní naaúmpaꞌa iyéna ámáán-daumpaꞌo méyámbó wéun-kwaasi tuwánéna itiꞌmátuwena óntambo wéwaeron-kwaasiti taaremá tawísísuwena Maníkóntáfésa imáyáa ésa mááufuꞌ-numamo wéamun-dumama méyámbárón-kwaasiti taaremá tawísísuwena 13 simátimena séna Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna kesí naantafésa sésa Maníkómpáꞌó inaimó sen-dámbán-iye wésewe agaimaréna siyáiye. Énifo umén-dáúmpáꞌó ontenkáámbá uráawe Ísu siyáiye.

14 Ísu minááí simátimena óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa mérowasa túrambo kafíkówiye tíyayaambo táúnkowiye wempáꞌá tuwaná asófatinkowasa 15 iyámpói mésa óraakaꞌ-óraakaꞌa sésa Téfítin-andafakewin-awiꞌa mósá wémaraumne sumbá óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé isésa Ísumo fíꞌoran-kawe-kisaumo maúmba awánésa tirumbá sáwíꞌa uwánkesa 16 Ísuntafesa sésa iyámpóímo sáwí-aaimo wésemba ína wéisaano suwaná Ísu séna éꞌa wéisaunda Maníkón-aai aúfáífimba agaimakáin-aai awánaraawe. Maarán-ááí siyáiye. Túwaꞌnai óndasafesa pósa iyámpóíye umarané enáwíꞌa mósá wémaraawe agaimaréna siyáiye Ísu simátimena 17 tiyuwéna máápaꞌa kuména mindáópaꞌa tuwéna Pétáni-naopaꞌa wéna mindóꞌwáámbá kowaiyáiye.

Taaigómó aáénkarain-aai.

Mááka 11:12-14,20-24

18 Pétáni-naopaꞌa kowáúmba íyáfasinesa Yérúsaremu-naopaꞌa tumbá Ísumba áái tówana 19 moórá-taigon-awiꞌa fíkima aankón-awáísáfaꞌa wérowana mintáéramba nánae séna áwáufaꞌa wéna awánómba áná aantemba wérowana mintáígóntáféna séna emá ímba arambá iyáínone súwana mintáímá aáénkaraiye. 20 Mintáí aáénkówasa Ísuni kísau-waasi awánésa táátafesa ésa tiyáámba tóipimba faafésa sésa fíki-tai ááéma aáénkaraiye suwaná 21 Ísu séna éraiꞌa simátime súne. Maníkóntáféꞌo ímbo kaeꞌ-ímáyáámó éꞌo fasiꞌaén-ímáyáámó éꞌo éꞌa fíki-taigontafeꞌo súnanamo aáénkaintemba kanaaꞌá miyá éꞌa ímba miyá aantemba éꞌa maanómátáféꞌo séꞌo faiwíꞌwé nompáꞌá kumuwómó síyanamo éna miyá íníye. 22 Maníkómpáꞌá inaí séꞌa fíꞌo-fiꞌon-tantaatafeꞌa áísai eꞌa timankúnkúmba ombá éraiꞌa Maníkó kanaaꞌá súwaꞌnai uwásinkainiyemo sembá kanaaꞌá wétuwaꞌnai-iye Ísu siyáiye.

Nááwawa aiꞌmáráísawa tiyáanomo siyáan-aai.

Mááka 11:27-33, Rúku 20:1-8

23 Ísu minááí simátimena óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa iména Maníkóní ásé-aai simátimuwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye tésa sésa nááwawa aiꞌmáráísawa tiyéwa nááwampinkena maiyéwa fasiꞌaén-kísáú wémaeno. Simásimiyo suwaná 24 Ísu séna aifaꞌá moórá-aaimo tísai onaꞌó anondáámo síyaꞌo éꞌa sísai on-ááí simátimenaumne. 25 Ááéma Yóni nombó maitínkaraiwai Maníkówá simámakaisanawa nombá maitínkarai waásiya simámakaawanawa nombá maitínkaraiyo súwasa miwí keáímbá sésa nórasaawa sénaumno. Maníkó simámakaisana nombá maitínkaraiye senanasáámó éna nóra séra Yónin-aaisafeꞌa ímba éraiꞌe siyáao síníye. 26 Waási simámakaawana nombá maitínkaraiye senasasáámó ésa úwoi-waasisa sínkamonaawe. Úwoi-waasi sáwífaꞌ-waasi Yónintafesa Maníkón-aaimo simásímakaiwai uráiye wésemba pósa aaisantá siyónááwe miyá keáímbá sésa 27 Ísuntafesa sésa emó sísai ónda-aaisa ímba isáúmne suwaná Ísu séna ímbo simásimiyaꞌa nááwampinkena maiyéra fasiꞌaén-kísáúmó maúnda-aai ímba simátimenaumne Ísu siyáiye.

Moóráwigon-ááninkai-taai.

28 Ísu minááí simátimena séna simátíménda-aai imáyáan-oro. Moóráwigo kaeꞌ-íyámpóíwáráwí aifarááwíntáféna séna kesááninkoo kesí ándá-aran-kisaufaꞌa kísau komauwó sisaná 29 aifarááwí séna ímba siráái taiyé séna ména moórá-imayaa éna kísau komáísana 30 áfákontafena séna kesí ándá-aran-kisaufaꞌa kísau komauwó sisaná ewé símai ifátuwena ímba kísau maiyáiye 31 Ísu simátimena tísai ena séna nááwa tifowán-áái wéisaiyo súwasa aifarááwí afowán-áái wéisaiye suwaná Ísu séna minááí imáyáa éꞌa simátíménda-aai ísáaro. Taakisi-úmén-kwáásíyé sáwí-ankaꞌo nón-inine sáwíꞌo on-kwáásín-owe sembánifo miwí Maníkó wení waásimo kawáánin-ampaꞌa ááéma wégofo kembiwíndo. 32 Yóni nombó maitínkaraiwai téna kaweꞌ-ámbá aráátimuwaꞌa wenááisafeꞌa ímba éraiꞌe siyáafo taakisi-úmén-kwáásíyé sáwí-ankaꞌo nón-inine Yónin-aaisafesa éraiꞌe suwaꞌá kembiwí miwí tuwánéꞌa Yónin-aaisafeꞌa ímba éraiꞌe séꞌa kentí sáwí-imayaa ímba tuwéꞌa Maníkómpáꞌá tiyáawe Ísu siyáiye.

Ándá-aran-kisauraꞌo káráwiyowi-taai.

Mááka 12:1-12, Rúku 20:9-19

33 Ísu minááí simátimena séna moórá waéꞌmai-aai simátíménda ísáaro. Moóráwigo óraaꞌ-marawarawi ména óntan-kusai úmakena ándá-aran-kisau úmarena ándá-arankoni táúfaꞌa úmarena ándá-arambo mapamínanamo anombó kumínda-taufaꞌa úmarena óntan-damba kísauraꞌo káráwiyan-damba úmarena ayáátááka fíꞌom-barafaꞌa koménae séna maankísáúráꞌó káráwiyawimo éꞌa kesáféꞌa tuwímbai-aramba wémaeꞌa tuwímbai kembá siyúwáaro simátimena fíꞌom-barafaꞌa koméraisana 34 arambó áfumo kain-kánáá tisaná aanáfó kesí ándá-aramba komáéro séna wení kísau-waasi tiꞌmáráísasa minkísáúráꞌó káráwiyowifaꞌa tewasá 35 taꞌótoꞌmai moóráwigomba tufuwésa moóráwigomba tufúꞌmárááwana púwísasa moóráwigomba óntantamba tufuwésa ándá-aramba ímbo tímémba tiꞌmátuwaawasa kowaná 36 aanáfó aifaꞌá wení kísau-waasi tuwímbai tiꞌmaréna ánaaemba sáwífaꞌnanka tiꞌmáráísasa tewasá minkísáúráꞌó káráwiyowi taꞌótoꞌmai aifaꞌó uráantemba miyá ésa sáwíꞌa uwátinkesa ándá-aramba ímba tímémba tiꞌmátuwaawasa kowaná 37 aanáfó ména ánaaemba séna kesááninkomba aiꞌmáráanana wínasa wenáái isánááwe séna aiꞌmáráísana tisasá 38 minkísáúráꞌó káráwiyowi awánésa keáímbá sésa aanáfón-ááninko wétifo tufúwónanasa puwéna maankísáú ímba maínata kesáá maénae sésa 39 taꞌótoꞌmai ándá-aran-kisaufakemba famétuwesa tufúwówana pukáiye. 40 Ísu minááí simátimena séna minkísáúgóní aanáfó tínda kísauraꞌo káráwiyowi nóra síníyo súwasa 41 miwí sésa misáwí-wáásí tínkaminasa puwíyana fíꞌon-kwaasi kesí kísauraꞌa káráwiyoro sínasa minkísáúráꞌá káráwiyesa arambó áfumo kain-kánáá tíndantemba aanáfómbá minárámbá aménááwe siyáawe.

42 Suwaná Ísu simátimena séna Maníkón-aai aúfáífimba awánaraawe. Maarán-ááí agaimaréna séna

óntan-dambo on-kwáásí moórá-ontantafesa sáwíꞌa wéiye sésa maisukáawe. Ánaaemba
minóntánkó áfonkaaamba uráiye. Mindá Fasiꞌaénkó isatá awánéta séta
fíꞌoran-kaweꞌa uráiye súne
agaimaréna siyáiye.
43 Minááí imáyáa éꞌa simátimeꞌa súne. Maníkó kembiwí Yúndaa-waasisafena maará siyé. Kenkáꞌá ímba kawáánónaumne séna tiyuwéna fíꞌonkaa-waasisafena kenkáꞌá kawáánónaumne sínasa wení kísau maénááwe. 44 Minóntánkáꞌá tanaambá kofésa sáwíꞌa úmai ménaafo minóntánkó tufúꞌmai sáwíꞌa uwásuwainiye Ísu séna wenááisafesamo ímbo éraiꞌemo síyawi imáyáa éna minááí siyáiye.

45 Ísu súwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáán-kawaa-waasiye isésa tááko péé súwasa sésa moóráwigon-ááninkai aaimó simbá kentáásáféna siyé sésa ándá-aran-kisauraꞌo káráwiyowisafenamo simbá kentáásáféna siyé sésa óntankowemo simbá kentáásáféna siyé sésa 46 taꞌótoꞌmai tufuwónae sésamo umbá seyaafáꞌ-wáásí Ísuntafesa sésa Maníkón-aai simásímíwain-iye sun-kwáásí táároi inkaisésa Ísumba ímba taꞌótoresa ifátukaawe.

Copyright information for `AUY