Matthew 22

Óraa-tanombo kauráin-aai.

Rúku 14:16-24

Anekaꞌá Ísu aaí simátimindasafena waéꞌmai-aai simátimena séna Maníkó wení waásimo kawáánin-aai maarán-iye. Moóráwigo káráwiyaiwain-ááninko aaré maíndasafena óraa-tanomba kaufónae séna sáwífaꞌ-waasi táántena séna aáno úmai tanómba tamandaaró séna ména tanómba kaumaréna wení kísau-waasi tiꞌmaréna séna tamandaaró kosimátíméro sisasá miyá owasá ifátuwesa ímba tewaná anekaꞌá kísau-waasi tiꞌmaréna séna táántaraundawi kosimátimeꞌa séꞌa tómbó nembá wétoꞌmayaan-eꞌa purumakawé óraa-poiye tufúꞌmai wégaufumpo tamandaaró. Kesááninkomo aaremó maíndaraꞌa tamandaaró. Kosimátíméro séna tiꞌmáráísasa miyá kosewasá ifátuwesa ímba tembá moóráwigo wení kísaufaꞌa kóísana moóráwigo óntambo maínda-kisaufaꞌa kóísasa tuwímbai káráwiyaiwaini kísau-waasisomba taꞌótoꞌmai tínkamowasa púwówana káráwiyaiwai aaisambá séna wení i-wáásí tiꞌmáráísasa miwí tínkamowasa púwówasa miwítí naampimpáꞌá iyamá agáéwana káwisana káráwiyaiwai wení kísau-waasisafena séna tanómba kauféꞌa táántaraundawi kesááninkoni tanómbo tamandáíyawi sáwíꞌan-owe. Aampakáꞌó waásimo túwaandu opaꞌá kosaafá úmai fíꞌo-fiꞌon-kwaasi tuwánéꞌa simátimiyasa tanómba tamandaaró sisasá 10 wení kísau-waasi isésa aampaꞌá wénesa waási saafá úmai tuwánésa sáwí-waasiye kaweꞌ-wáásíyé torupátinkesa tíꞌmaesa tésa tómbó

naan-dáúmpáꞌá sisipáá uráawe.

11 Yúndaa-waasi aaremó máénkaꞌo ombá tanómbo nánaesamo ten-kwáásí ontaráꞌó tewasá kísau-waasi kaweꞌ-únánkwátói tíméwasa urésa mindáúmpáꞌá imésa tómbá wénaafo minúnánkwátóimo ímbo urésamo ésa ímba tómbá imandánááwe. Tómbó naan-dáúmpáꞌá sisipáá owaná káráwiyaiwai tuwánaimba moóráwigo ímba kaweꞌ-únánkwátói uréna méraisana awánéna 12 séna nóra séwa kaweꞌ-únánkwátói ímba uréwa iyáano sisaná ímba aaí sisaná 13 káráwiyaiwai wení kísau-waasisafena simátimena séna aíyayaankaꞌa káráꞌumai máápaꞌa kumeuꞌó in-áémpáꞌá aúwéwana ifiꞌá téna áíꞌo índasafena áwááyaamba umpufuwíníye siyáiye Ísu siyáiye.

14 Ísu minááí simátimena séna Maníkó sáwífaꞌ-waasi táántain-kwaasifinkemba tuwímbai aantemba wení waási-iꞌa wéuwatinkaiye siyáiye.

Taakisi-ááísáfésamo áísai uráan-aai.

Mááka 12:13-17, Rúku 20:20-26

15 Ísu súwasa ámáán-kawaa-waasi máápaꞌa kumbésa keáímbá sésa nóran-aaisaawa áísai onanasááwá sáwí-aaimo sínata aaifintá maenkánaumno sésa 16 miwí tínaaenkaꞌo tirááíwáún-kwaasiye Éroti amááraawe tiꞌmárówasa Ísumpaꞌa tésa sésa óraakoo éraiꞌ-waasi po Maníkóní aambó arááíwáén-aai arupíse úmai simátimendasa ísaraumne. Waási táároi ímba inkaisé óraaꞌ-waasiye úwoi-waasi táároi ímba inkaisé tirumbó faiyáꞌmai-aai ímbo sénda arupíse úmai simátimendasa ísaraumne. 17 Simáménda-aaisa isaaó. Kanaasááwá taakisi-óntámbá Rómu-kamanisa timénaum íntaawa timénaumno. Tíméndasa Yúndaa-waasisa kentáásí ámáámba taraisónaum íntaawa taraisónaumno. Nóran-imayaamo émo e simásimiyo suwaná 18 Ísu miwítí sáwí-imayaa iséna séna kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí póꞌa kentáféꞌa sáwí-aaimo síndawe séꞌa wésisai-owe. 19 Taakisi-óntámbá moórá maimaé máaraasimero súwasa maimaé máaraanamuwana 20 séna nááwan-óikaana uráinkara áwíꞌa wéraiyo súwasa 21 miwí sésa Rómu-kamani-kawaagon-óikaamba isaná áwíꞌa wéraiye suwaná Ísu séna Rómu-kamani-kawaagonde wembá áméro. Maníkóndé Maníkómbá áméro súwasa 22 minááí ísówana tááꞌa úwasa ímba aaí sésa

auwésa kuráawe.

Pukémpinkembo íyáfasinaiyan-aai.

Mááka 12:18-27, Rúku 20:27-40

23 Kuwasá Sátúsi-amaan-kawaa-waasi púwómpinkemba ímba íyáfasinanaawe sun-kwáásí pósa minkánáá Ísumpaꞌa tésa 24 sésa óraakoo naaófáꞌá Mósese séna moóráwigo aaré maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba puwínana áfáko maimakéna awaaón-anondaa-wareꞌe séna iyámpói maꞌankáíníye siyáiye. 25 Moórá-aai isaaó. Moórá-kanaa maankáꞌá afakaeté-afarawainonda mésa tuwaaó aaré maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana 26 wenánaaenkewi wareꞌá maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana wenánaaenkewi wareꞌá maimakéna iyámpói ímbo maꞌánkáímba púwísana miyá émesa afakaeté-waasi putásaawana 27 minínínkó ánaaemba pukáiye simámesa 28 Ísumba áísai esa sésa miyámó ombá waási puwíyampinkembo íyáfasinaiyan-kanaa minínímbá afakaeté-waasi tuwaainímbá éna nááwa máíníyo suwaná 29 Ísu séna Maníkón-aai aúfáífimbo agaimakón-aai ímba kaweꞌ-úmai iséꞌa Maníkóní fasiꞌaémbá ímba awánéꞌa póꞌa miyáumai sáwísáwí-aai wésewe. 30 Pukémpinkemba íyáfasinesa wíyómpaꞌo imaíyan-kanaa aaré ímba maíyasa waaí ímba maíyamba ésa Maníkóní kísau-waasimo wíyómpaꞌo méraawimo ontembá minínínákwáꞌá miyáumai aaré ímba maíyasa waaí ímba maíyamba ónááwe. 31 Waási pukémpinkembo íyáfasinaiyamba simátíménda ísáaro. Maníkó simátímakomba aúfáífimba agaimakón-aai toráumai awánaraawe. 32 Maníkó Mósesentafena maarán-ááí siyáiye. Maníkó úne. Enaíwáꞌná Émbaramune Áísáakine Yékopune miwítí Maníkó úne siyáiye. Maníkó minááímó siyáimba minkáúmbó-wáásí éꞌa púwúwasa utaráambanifo minááí siyáimba pósa miwí úwoi méraawe Ísu súwasa 33 weséꞌo méron-kwaasi isésa táátafesa ésa sésa aaigóní áwáuma wésimasimiye siyáawe.

Aifaráán-ámáánkón-aai.

Mááka 12:28-31, Rúku 10:25-28

34 Suwaná Ísun-aaigo Sátúsi-amaan-kawaa-waasi-taai íyáákomba ámáán-kawaa-waasi isésa túwaandu ésa 35 miwífínkémbá moóráwigo ámáámbo kaweꞌó úmaimo ísarowi Ísumo sáwí-aaimo sínda isánae séna áísai ena séna 36 óraakoo Maníkóní ámáámpinkemba nóran-amaana aifaráámbán-iyo súwana 37 Ísu séna Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkómpáꞌá kentí Fasiꞌaénkómbá kentiruné
kentí imáyáawe kentimané áméro
agaimaréna siyáiye.
38 Minámáámbá aifaráán-ámáámbá isaná 39 miwán-ánaaenken-amaamba óraaꞌ-amaamba maarán-ámáámbán-iye. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kesáfé-ímáyáámó ontembá kentí
waási-imayaawaraꞌa oro
agaimaréna siyáiye.
40 Minkáéꞌ-ámáánkó áfonkaamba uráisana Mósesemo fíꞌon-amaambo siyáine Maníkón-aaimo simátímakowi siyáan-amaane meꞌwi-meꞌwiyáámbá éna kaeꞌ-ámáánkó áfonkaamba uráinkaꞌa tawéaraapaiye Ísu siyáiye.

Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísitin-aai.

Mááka 12:35-37, Rúku 20:41-44

41 Súwasa ámáán-kawaa-waasi túwaandu uwaná Ísu miwí tísai ena séna 42 Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísiti nááwan-andafaken-kwaasiyaꞌiyo súwasa kentáásíwáꞌná Téfítin-andafaken-kwaasin-iye suwaná 43 Ísu séna naaófáꞌá Maníkóní ámútanko Téfítimba imáyáa amúwana Téfíti Káráísitintafena séna kesí Fasiꞌaénkón-iye siyáimba 44 Imó agaimakón-aufaifimba Téfíti agaimaréna séna

kesí Fasiꞌaénkóntáféna Maníkó séna kesiyáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌ-ménaꞌa ení namuro-wáásí íyáákaanasa miwí taiꞌánááwe
Maníkómó siyáin-aai Téfíti siyáiye.
45 Miyáumai Téfíti Káráísitintafena séna kesí Fasiꞌaénkón-iye siyáimbanifo nóraumaiya wemá Téfítin-andafaken-kwaasin-iyo Ísu súmba 46 Káráísiti Téfítini Fasiꞌaénkó éna Téfítin-andafaken-kwaasigon-iye súmbanifo miwí ímba kanaaꞌá aaí sésa táátafesa ésa minkákémbá ímba áísai úmaesa iyáawe.

Copyright information for `AUY