Matthew 24

Óraaꞌ-amaan-dambo tawisínda-aaimo siyáin-aai.

Mááka 13:1-2, Rúku 21:5-6

Ísu minááí simátimuwasa óraaꞌ-amaan-daumpakemba kárúwesa kúmúmba wení kísau-waasi sésa óraaꞌ-amaan-damba kaweꞌ-námbán-ifo awánaao suwaná Ísu séna káféꞌo awánaan-dantafeꞌa simátimeꞌa súne. Ánaaemba waási tésa mindámbá seyaafá tawísísuwesa seyaafáꞌ-óntánkwáráꞌé tawísísuwanaawe Ísu siyáiye.

Sáwí-kanaa tíníyemo siyáin-aai.

Mááka 13:3-13, Rúku 21:7-19

Ísu minááí simátimena Órífi-omapaꞌa imérowasa wení kísau-waasi weyáá méropaꞌa tésa áísai esa sésa emó sénda nóin-kanaawa paápé íníyo. Nóin-kwaamera ínataawa séta ampáánkáꞌá emá kúmínana káféꞌo wérain-tantaaꞌa taiꞌáíníyesa sénaumno suwaná Ísu séna karoꞌ-ááí iséꞌa éraiꞌe sefó káráwiyoro. Sáwífaꞌ-waasi tésa kesúwíꞌa máwatesa sésa Maníkómó íyáfasisinkaraiwai úne síyasa sáwífaꞌnanka minkáróꞌ-ááísáfésa éraiꞌe sénááwe. Tíyááwemo síyan-aai némpakenaꞌi ewaakénáꞌi isáíyana ímba tááꞌa íno. Miyán-kánáámó tínda mindá ímba seyaafá-tántááꞌó taiꞌáínda-waameꞌan-iye. Fíꞌo-fiꞌon-aempaꞌ-waasi tiyánááwe. Moórá-kawaa-waasigomo éna moórá-kawaa-waasigoni amááraasafena íyáfasine tíyáaromo sínasa íyáfasinesa tiyánááwe. Fíꞌo-fiꞌom-barafaꞌa aawaí táíníye. Fíꞌo-fiꞌom-barafaꞌa óraaꞌ-mari táíníye. Miyán-tántááꞌó paápé ínaꞌa séꞌa seyaafá-tántááꞌó taiꞌáínda-kanaa ímba tiyáifo iyámpóímo matinkánae owanamó óraa-tiꞌo intembá umbai-kánáámó tínda minkánáá paápé iye seró.

Miyán-ááímó síyasa minkákémbá kembiwí taꞌótoꞌmai fíꞌowi timíyasa sáwíꞌa uwátinkesa tínkamiyaꞌa puwónááwe. Kentáfésamo fasiꞌámaimo méraiyantafesa fíꞌo-fiꞌon-kwaasi seyaafáꞌnánká tíyámba uwátinkanaawe. 10 Kesááisafesa éraiꞌemo wésiyawifinkemba sáwífaꞌnanka kesáái tínaaemba uwámesa miwítí namuro-wáásí moórá-morawigo aráátimesa tíyámba uwátinkanaawe. 11 Sáwífaꞌnanka paápé ésa karoꞌá sésa Maníkón-aai simátimundawi úne sésa sáwífaꞌnanka karoꞌá simátimenaawe. 12 Miyáumai sáwí-kisaugo wété éna óraaꞌa ínasa fíꞌowi-imayaamo émémba ifátuwesa kentáfé-ímáyáá aantemba ónááfo 13 ímbo ifátuwesamo kentáfésamo fasiꞌámaimo méraiyawi taiꞌáínda-kanaaraꞌa Maníkó tíꞌmai kawepáꞌá métinkainiye. 14 Seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí isáíyantafeꞌa ásé-aai Maníkó wení waásimo kawáánin-aai simátímaꞌmae iyíyana ánaaemba seyaafá-tántááꞌá taiꞌáínda-kanaa tíníye Ísu siyáiye.

Sáwí-kanaagon-aai.

Mááka 13:14-23, Rúku 21:20-24

15 Ísu minááí simátimena séna ánaaemba sáwíꞌa íyan-tantaako paápé íníye. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Tánieri mintántáátáféna siyáiye Ísu siyáiye. Kemá Mátíyu súne. Maanáúfáímó torausíyawi tááko péé sínaꞌa ísáaro wésune. Ísu séna Maníkóní kaweꞌ-náópaꞌa misáwí-tántááꞌá paápé ínasa awánáíyamba 16 Yúndiyaa-marafaꞌo méraiyan-kwaasi omápata tuwaantantésa iyónááwe. 17 Ontaráꞌó méraiyan-kwaasi ímba naaúmpaꞌo iyíyamba óntama ifátuwesa úwoi tuwaantantésa iyónááwe. 18 Kísaufaꞌo méraiyan-kwaasi ímba naaópaꞌo tíyamba unáánkwátói ifátuwesa úwoi tuwaantantésa iyónááwe. 19 Tímúkaꞌnine káféꞌ-iyampoiwaraꞌ-inine minkánáá sáwíꞌa ónááwe. 20 Tuwaantambó iyíyamba táwiꞌo índa-kanaa iyéꞌa saagaan-kánáá iyéꞌa únafo séꞌa Maníkómpáꞌá inaí seró. 21 Minkánáámó tínda óraaꞌ-umbai táíníye. Naaófáꞌá Maníkó maramó úmaronkaꞌe káféꞌwaraꞌe miyán-úmbáí-tántááꞌá ímba tiyáiye. Ánaaenkwaraꞌa miyán-úmbáí-tántááꞌá ímba tíníye. 22 Miyán-úmbáí-tántááꞌó wéin-kanaa Maníkó ampáásé úmakaiye. Miyán-úmbáí-kánáámó ayáátáákaꞌo wérainkakaa seyaafáꞌ-wáásí ímba úwoi túnamai méraawisino. Maníkó wemparíꞌo úmakain-kwaasisafena imáyáa éna miyán-úmbáí-tántááꞌá ampáásé uráiye.

23 Ampáásémó ínasa tuwímbai simátimesa sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwai mifáꞌ-maafaꞌa méraiye síyaꞌo éꞌa ímba ísáaro. 24 Tuwímbai paápé ésa karoꞌá sésa Maníkómó íyáfasisinkaraiwai úne síyasa tuwímbai karoꞌá sésa Maníkón-aaimo simátimundawi úne simátímaꞌmaesa níyamba ímbo awánen-kisau maésa Maníkómó wemparíꞌo úmakain-kwaasi karoꞌá simátinkanae sésa miyán-óráá-kísáú maénááwe. 25 Miwísáféꞌa éraiꞌ-waasin-owe sefó séꞌa ímba

paápé uráankaꞌa aifaꞌá simátimumpo káráwiyoro.

26 Súnda-aai imáyáa éꞌa ánaaembo moóráwigomo kentáfénamo sénamo paápé uréna máásai-marafaꞌa méraiyemo sínaꞌo éꞌa ímba koró. Moóráwigomo kentáfénamo aúpáꞌá méraiyemo sínaꞌo éꞌa ímba

éraiꞌe seró.
27 Wíyómpaꞌo aafáyáumo tóráísasamo awánaantemba kemá waási úranko miyáumai aforaꞌá anekaꞌá kumónaumne. 28 Póímo sawaímó kawááꞌipaꞌo náíndasafenamo embontaan-dúmágómó tatorúpaintemba Maníkó sínana súnda-aai

paápé íníye Ísu siyáiye.

Ísumo marapáꞌó kumínda-aai.

Mááka 13:24-31, Rúku 21:25-33

29 Ísu minááí simátimena séna miyán-úmbáí-tántááꞌó tínda-kanaa taiꞌáínana aafáúgó kumeuꞌá ínana wíyónko ímba sán-káínana oꞌá wíyómpakemba kaisínana wíyónko úwaauwa ínasa 30 seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí wíyómpaꞌa awánemba fíꞌonkaꞌmaꞌmai-tantaaꞌa awánésa kentáfésa sésa kumínena toꞌmayaa wéiye sésa táátafesa wéesa ifiꞌá wétesa suwánemba kemá waási úranko óraa-fasiꞌaenkwara sáwaraꞌa ainánká kúmónaꞌa suwánánááwe. 31 Uwíyemba wétufuweꞌa wíyómpaken-kisau-waasi tiꞌmáráanasa Maníkómó wemparíꞌo úmakain-kwaasi seyaafáꞌ-máráfákémbá tíꞌmaesa moóráfimba túwaandu ónááwe Ísu siyáiye.

32 Ísu minááí simátimena séna moórá naan-táígón-áwíꞌa fíki-taigontafeꞌa imáyáa úmai ísáaro. Asáómó agaínda awáné séꞌa áúꞌo sínda-kanaa kárikaꞌa tíníye sénááwe. 33 Miyámó intembá kemó súnda-tantaaꞌa ínaꞌa awáné séꞌa kárikaꞌa kumíníye sénááwe. 34 Éraiꞌa simátime súne. Káféꞌo méraan-kwaasi tuwímbai ímbo pukáiyankaꞌa kemó súnda-tantaaꞌa paápé íníye. 35 Wíyóne marawé taiꞌáínífo kesáái ímbo taiꞌáínda

úwoi waéꞌwaeꞌa íníye Ísu siyáiye.

Kúmónda-kanaa waási ímba ísaraawemo siyáin-aai.

Mááka 13:32-37, Rúku 17:26-30,34-36

36 Ísu minááí simátimena séna kúmónda-kanaa aafáúmá waási ímba ísááwasa wíyómpaken-kisau-waasiwaraꞌa ímba ísááwaꞌa kemá Maníkón-ááninko ímba wéisaumpo kesifo weyáá ísaraiye. 37 Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Nówaamo méronkaꞌa waási ímbo Maníkón-ímáyáá ésamo maéꞌóntemba ánaaemba kemá waási úranko kúmónda miyá ónááwe. 38 Piriꞌ-nónkómó ímbo tínkankonkaꞌa noné tóné wénesa tiyáámúmba wétoꞌwaai-esa aaré máúwasa waaí máúwasa wéuwana Nówaa nompín-táómpimba imérowasa 39 piriꞌ-nónkó táínda-aai ísaresa ímba imáyáa ésa mérowana óraaꞌ-aꞌa téna piriꞌ-nónkó seyaafáꞌ-wáásí tínkamuwasa putásaraawe. Miyámó uráantemba kemá waási úranko anekaꞌó kúmóndaraꞌa kentáfésamo ímbo imáyáamo íyawi miyá ónááwe. 40 Minkánáá maará ónááwe. Kaeꞌ-wáásí kísaufaꞌa méreyana Maníkó moóráwigomba auwéna moóráwigomba aiyáíníye. 41 Minkánáá kaeꞌ-ínínkáí tómbá wétoꞌmayaan-íyana Maníkó moórá-inimba auwéna moórá-inimba aiyáíníye. 42 Kemá kentí Fasiꞌaénkómó kúmónda-kanaa ímba ísaraafo káráwiyoro. 43 Simátíménda-aai imáyáan-oro. Naankón-afowámó umén-kwáásímó tínda-kanaamo ísarenaraa umén-kwáásímó timbá wétoꞌmayaan-ena awánéna watúwáísana wení naaúmpakemba umémbá ímba máísino. 44 Miyáumai kemá waási úranko kafífímbá kumónaumpo kembiwí wétoꞌmayaan-eꞌa simuꞌmáráaro Ísu siyáiye.

Sáwíꞌa owasá kaweꞌá owasamó on-ááí.

Rúku 12:42-46

45 Ísu minááí simátimena séna kawe-kísáúmó máéwi kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísáféꞌa súne. Wení óraako séna kesí kísau-waasiyaꞌa káráwiye tómbá tuwímbai tímaꞌmae iyuwó síníye. 46 Wení óraako téna wení kísaumo kaweꞌ-úmaimo maínda taawánáínana kísaumo maíndawi arunkó kaweꞌá ínana 47 minóráákó séna kesí seyaafáꞌ-mópáráwínkáꞌá káráwiyuwo síníye. 48 Énifo minkísáú-wáásígómó imáyáamo énamo kesí óraako ayáátáákaꞌa ímba tíníye sénamo 49 kísau-waasi tínkamenamo tómbó nénamo uwóíꞌ-nombo wénaan-kwaasiye uwóíꞌo énamo 50 wení óraakomo tínda-kanaa ímbo ísarainanamo kafífímbó téna 51 óraakaꞌa tatufúꞌmai aiꞌmátuwena séna kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó mésamo tíꞌo wéisasamo ifiꞌó wétesamo túwááyaambo umpufuwésamo méraapaꞌa kóuwo síníye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY