Matthew 25

Siyáánkai-inaamaru-taai.

Ísu minááí simátimena aaremó máéwini áwáuma imáyáa éna séna ánaaen-kanaamo tínda Maníkó wení waásimo kawáánin-aai maarán-iye. Aaremó maíndawi tómbá náíyanesa siyáánkai-inaamaru ómbá kúraꞌmaesa aampakémbá koáíkaawe. Minárásísómbá séfataase sáwí-imayaawaraꞌa owasá séfataase kaweꞌ-ímáyááwáráꞌá owasá sáwí-imayaawaraꞌ-arasi ómbá kurarésa fíꞌon-anafeumpimba iyamó káínda-nomba ímba fatíyowasa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-árásí ómbá kurarésa fíꞌon-anafeumpinkwaraꞌa iyamó káínda-nomba fatiyésa aaremó maíndawimba koamuꞌmakáawana ímba ááéma tisasá túgáfaaꞌa isasá tún-kwaiguráawe.

Tún-kwéraawana nóꞌwaan-afufuntamba moóráwigo táántena séna wétifo koaiyánáísaiye sisasá misíyáánkáí-árásí íyáfasinesa ómbá toꞌmaésa kombá sáwí-imayaawaraꞌ-arasi kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-árásísáfésa sésa kentáásí iyamá pisináínífo nombá fatísimero sewasá miwí sésa kesááwáráꞌá miyáumai wétaiꞌaifo nombó fatíyón-daumpakemba koméyámbáráaro sewasá 10 wégowana aaremó maíndawi tisasá séfataase-arasi toꞌmayaa úmaimo méraawi weséꞌo tómbó náíyanesa naaúmpaꞌa íyówana 11 ontá wisúwáísasa miséfátáásé-árásí nombó fatiyónaesamo kówai tésa óraakaꞌa sésa óraakoo ontá tisinkaaó sewaná 12 ímba awánáúnda-arasi ombá póꞌa ímba ontá titinkánaumne siyáiye. 13 Ísu simátimena séna miyáumai kemó kúmónda-kanaa ímba ísarenkaꞌa kumónaumpo káráwiyeꞌa méraaro Ísu siyáiye.

Kaumbo-kísáú-wáásí táái.

Rúku 19:11-27

14 Ísu minááí simátimena séna ánaaen-kanaamo tínda Maníkó wení waásimo kawáánin-aai maarán-iye. Moórá-oraako némpaꞌa wááu koménae séna wení kísau-waasi táántena séna kesí óntankaꞌa káráwiyoro séna 15 moóráwigo wení kísau kawe-kísáúmó máísanamo awánaiwaintafena séna kesí óntamba séfataase-unamba káráwiyuwo séna aména moóráwigo wení kísaumo kárikaꞌo kawe-kísáúmó máíwaintafena séna kesí óntamba kaeꞌ-únámbá káráwiyuwo séna aména moóráwigo wení kísaumo kári-kisaumo máíwaintafena séna kesí óntamba moórá-unamba káráwiyuwo séna aména tiyuwéna némpaꞌ-marafaꞌa kóísana 16 séfataase-unan-ontambo maiyáiwai minóntántámbá kísau maimaéna wéwena fíꞌomba séfataase-unan-ontamba máísana 17 moóráwigo kaeꞌ-únán-óntámbó maiyáiwai minóntántámbá kísau wémaena fíꞌomba kaeꞌ-únámbá máísana 18 moóráwigo moórá-unan-ontambo maiyáiwai minóntántámbá ímba kísau maéna úwoi marafímbá utámakaiye.

19 Utámakaisasa miyá wéowana miwítí óraako ayáátáákaꞌa kuróm-bapaꞌa mifáꞌá ména ánaaemba téna wááumo tímakaunda-ontamba torupámai awánánae séna táántaisasa 20 tésa séfataase-unan-ontambo maiyáiwai maimaéna máaraanamena séna séfataase-unan-ontambo símakaandarakemba kísau wémaeꞌa fíꞌomba séfataase-unan-ontamba maiyáumne sisaná 21 óraako séna kesí kísau-waasigo kaweꞌá óne. Kentáfémo imáyáamo émo kári-tantaakaꞌo kaweꞌó úmaimo káráwiyaandantemba sáwífa-tantaakaꞌa káráwiyinone. Kesirunkómó aamoimó intembá keséꞌa taménana enarunkó aamoí íno sisaná 22 kaeꞌ-únán-óntámbó maiyáiwai maimaéna máaraanamena séna kaeꞌ-únán-óntámbó símakaandarakemba kísau wémaeꞌa fíꞌomba kaeꞌ-únán-óntámbá maiyáumne sisaná 23 óraako séna kesí kísau-waasigo kaweꞌá óne. Kentáfémo imáyáamo émo kári-tantaakaꞌo kaweꞌó úmaimo káráwiyaandantemba sáwífa-tantaakaꞌa káráwiyinone. Kesirunkómó aamoimó intembá keséꞌa taménana enarunkó aamoí íno sisaná 24 moórá-unan-ontambo maiyáiwai maimaéna máaraanamena séna emá fasiꞌaén-kwáásí éma fíꞌowiti kísaurakemba tómbá wéne fíꞌowiti kísaurakemba úwoi wéne wémandaanaꞌa 25 enáároi inkaiséꞌa ení óntantamba kísau ímba maúnda úwoi aúpáꞌá makáumpo ení óntamba máínone sisaná 26 óraako séna sáwí-kisau-waasigo kafóná-waasi po kentáfémo sémo fíꞌowiti kísaurakemba tómbá wéne fíꞌowiti kísaurakemba úwoi wéne wémandaanaꞌa óne sénda po 27 kesí óntambo seyaafáꞌ-wáásítí óntambo máráán-daumpaꞌo makáandarakaa téꞌa kesí óntankwara aꞌwáá-ontankwaraꞌa máúsino séna 28 wení kísau-waasisafena séna minóntámbá maiyéꞌa siyáánkai-unan-ontambo tokáiwaimba áméro. 29 Sáwífa-tantaakaꞌo kaweꞌ-úmaimo káráwisinkaiwaimba moórá-mora-tantaaꞌa áménana káráwisinkainifo ímbo kaweꞌ-úmaimo káráwisinkaindawimpakemba makáimba méraanaꞌa 30 misáwí-kísáú-wáásígómbá áíꞌmaeꞌa máápaꞌa múra auwáíyana kumeuꞌ-áémpáꞌá tíꞌo wéisasamo ifiꞌó wétesamo túwááyaambo umpufuwésamo méraapaꞌa wíníye siyáiye Ísu siyáiye.

Ísu méraawini áwáusafenamo tísai índa-aai.

31 Ísu minááí simátimena séna kemá waási úranko ánaaembo kúmóndaraꞌa ságaenkwara wíyómpaken-kisau-waasiwaraꞌa káráwiyaundawi póꞌa kúmónasa 32 seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí kesúrankaꞌa túwaandu íyaꞌa sipisípi-poiye méme-poiyaꞌemo káráwiyaiwaimo tuwímbaraintemba minkwáásísómbá miyáumai tuwímbakeꞌa 33 tuwímbai siyáánúrapaꞌa mótinkeꞌa tuwímbai siyáánaepaꞌa métinkeꞌa 34 káráwiyaundawi siyáánúrapaꞌo méraiyan-kwaasisafeꞌa séꞌa kesifo kaweꞌó uwátínkáíwain-owe. Maníkó maramó úmakonkaꞌa ken-ímáyáá éna kentí maruꞌá toꞌmayaa úmakaifo mifáꞌá taméraaro. 35 Kaweꞌá uwásinkeꞌa kembó sááimo tówaꞌo méraawanda tómbá siméꞌa nombá siméꞌa fíꞌom-bapaken-kwaasimo ówánda aamoí uwásinkeꞌa kentí naaúmpaꞌa mósá wésinkeꞌa 36 unáánkwátói-iyaimbo ówánda wésimeꞌa síꞌo úmba wégarawiyeꞌa ándáfaꞌo maéwánda wésuwaꞌnai-eꞌa miyá uwásínkaraawe. Miyán-ááí senasá 37 arupíse úmaimo méraawi sísai esa sésa Fasiꞌaénkóo nóꞌwaiya embó ááimo tówamo méronda tóné noné amétaawa 38 nóin-kanaawa fíꞌom-bapaken-kwaasiyaambo undá aamoí uwánketa kentáásí naaúmpaꞌa mósá ankétaawa nóꞌwaiya unáánkwátói-iyaimbo undá amétaawa 39 nóꞌwaiya áíꞌo úmba áwaꞌnai étaawa nóꞌwaiya ándáfaꞌo maúnda áwaꞌnai uráumno síyaꞌa 40 káráwiyaundawi séꞌa éraiꞌa simátime súne. Kesí waásimo úwoi-waasimo miyáumaimo túwaꞌnai uráamba mindá kembán-iye simátimenaumne.

41 Miyá simátimeꞌa siyáánaepaꞌo méraiyan-kwaasisafeꞌa séꞌa Maníkó sáwíꞌa uwátinkaindawin-ofo siyuwéꞌa kóro. Maníkó waántáwankone wení kísau-waasiye imáyáa éna óraaꞌ-iyama toꞌmayaa uwátínkaraisana kámakamaꞌa wéena ímba pisínáípaꞌa mifáꞌá koméraaro. 42 Kembó sááimo tówaꞌo méraawanda tóné noné ímba siméꞌa 43 fíꞌom-bapaken-kwaasimo ówánda ímba aamoí uwásinkeꞌa kentí naaúmpaꞌa ímba mósá sinkéꞌa unáánkwátói-iyaimbo ówánda ímba siméꞌa síꞌo úmba ímba súwaꞌnai eꞌa ándáfaꞌo maéwánda ímba súwaꞌnai eꞌa miyá uwásínkaraawe. Miyán-ááí senasá 44 sísai esa sésa Fasiꞌaénkóo nóꞌwaiya embó ááimo tówamo méronda tóné noné ímba amétaawa nóꞌwaiya fíꞌom-bapaken-kwaasiyaambo undá ímba aamoí uwánketa kentáásí naaúmpaꞌa ímba mósá ankétaawa nóꞌwaiya unáánkwátói-iyaimbo undá ímba amétaawa nóꞌwaiya áíꞌo úmba ímba áwaꞌnai étaawa nóꞌwaiya ándáfaꞌo maúnda ímba áwaꞌnai uráumno síyaꞌa 45 kemá séꞌa éraiꞌa simátime súne. Kesí waásimo úwoi-waasimo ímbo túwaꞌnai uráamba mindá kembán-iye simátimenaumne.

46 Miyán-ááí simátimeꞌa aaí senasá miwítí sáwí-meyambo ímbo taiꞌáínanamo waéꞌwaeꞌo índa-aempaꞌa komaéꞌmaeꞌa ónááfo arupíse úmaimo méraawi aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY