Matthew 27

Ísumba Páíratimpaꞌo áíꞌmae kuráan-aai.

Mááka 15:1, Rúku 23:1-2, Yóni 18:28-32

Úwasa aafáúmó íyáúsunkaꞌa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye Ísumbo tufuwíyanamo puwínda-aai símai tarímaresa Ísumba ayáánkaꞌa káráꞌumaresa áíꞌmaesa Rómu-kamani-kawaagon-awiꞌa Páíratimpaꞌa kuráawe.

Yúndasi pukáin-aai.

Aantá-waasi 1:18-19

Páíratimpaꞌa kuwaná Yúndasi Ísuni pintaruꞌó maiyówi Ísu puwíníyemo sun-ááí iséna ímbo miyá oráámbá kemá sáwíꞌa uráumne séna pintaruꞌó ésamo ámakon-ontamba 30 ontamba maimaéna óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye miwífáꞌá wéna séna ímba sáwíꞌa uráin-kwaasi aráátimunaꞌa tufuwónaeꞌa wéomba kemá mindá sáwíꞌa uráumne súwasa miwí sésa ímba kentáánén-ifo endén-iye suwaná Yúndasi minóntámbá óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa metuwéna tiyuwéna ándá maimaéna waandaꞌá faráiye.

Yúndasi minóntámbá óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa metuwówasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi maésa sésa maanóntámbá pintaruꞌ-óntámbá póta seyaafáꞌ-wáásímó Maníkóntáfésamo imáyáamo ésamo máráán-ontampimbo máráandasa kentáásí ámáámba taraisónaumne simásuwesa minóntánkón-aai sésa mimbórá-ááí sésa minóntántámbá moórá-marama sawemó om-bárámá méyámbakaanasasa mimbáráfímbá fíꞌom-barafaken-kwaasi puwíyan-kwaasi utánááwe siyáawe.

Miyá uráantafesa mimbárásáfésa sésa pintaruꞌ-márámán-iye siyáawasa káféꞌwaraꞌa miyá wésewe.

Óraaꞌ-amaan-kisau-waasi miyán-ááí wésesa mimbárámá méyámbakaamba Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Yérémayaamo siyáin-aai

paápé uráiye. Yérémaya séna

Ísarerin-aísaafitantambo uráawi tuwímbai mimbórá-ááí sésa moóráwigombo pintaruꞌó
íyan-ontamba 30 ontamba maimaésa
10 sawemó wéom-barama méyámbakaamba Fasiꞌaénkómó simásímakaintemba miyá ónááwe
Yérémayaamo siyáintemba pósa miyá uráawe.

Páírati Ísumbo áísai uráin-aai.

Mááka 15:2-5, Rúku 23:3-5, Yóni 18:33-38

11 Ísu Rómu-kamani-kawaagon-aúrankaꞌa mérowana áísai ena séna Yúndaa-waasiti kawáágówá ónó súwana Ísu séna éꞌa séne súwasa 12 óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye fíꞌo-fiꞌon-aaisafesa aaifimbá maénkówana Ísu iséna ímba aaí súwana 13 Páírati Ísumba áísai ena séna sáwífaꞌ-aai wésimankaafo ína wéisaano súwana 14 Ísu iséna seyaafáꞌ-ááísáféna ímba anondáá súwana kámáni-kawaago Páírati sáwífaꞌ-imayaa uráimbaniye.

Ísumba tufuwíyana puwínomo siyáin-aai.

Mááka 15:6-15, Rúku 23:13-25, Yóni 18:3919:16

15 Naaófáꞌá Maníkó Yúndaa-waasi tíyótai í-tánón-kánáá túntemba Rómu-kamani-kawaago séna seyaafáꞌnánká túwaandu urésa aamoí ésa ándáfaꞌo mérain-kwaasigon-awiꞌa síyaꞌa faútuwanaumne séna minkánáá miyáumai ándá-waasi faútínkáíye. 16 minkánáá moóráwigon-awiꞌa Párápási seyaafáꞌnánká wenáái ísarowi ándáfaꞌa mérowasa 17 sáwífaꞌ-waasi túwaandu urówana Páírati tísai ena séna ándáfaꞌo méraan-kwaasifinkemba moóráwigon-awiꞌa síyaꞌa faúꞌauwaano. Párápásiyaꞌi Ísu Maníkómó íyáfasinankaraiwaiye wésewinaꞌiyo séna 18 Páírati imáyáa éna séna óraaꞌ-amaan-kisau-waasi Ísuntafesa ímba óraaꞌ-waasi-iꞌa ínkwae sésa taꞌótoꞌmaesa ke maúndafaꞌa áíꞌmaesa tiyáawe séna minááí tísai uráiye.

19 Páírati minááí tísai ena aaimó ísón-daumpaꞌa mérowana awaainínkó moóráwigomba aiꞌmarówana wempáꞌá téna séna enawaainínkó séna nóꞌwaamba kaaimbá awánáúnda minkwáásígó ímba sáwíꞌa uráisana sirunkó umbaí wétaifo ímba aaifimbá maenkaaó enawaainínkó siyé kosimámakaiye.

20 Awaainínkón-áái kosimámuwasa óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye úwoi-waasi sáwífaꞌnanka waꞌwisésa sésa Páíratintafeꞌa séꞌa Párápásimba faúꞌáúwénasa Ísumba tufíyana puwíno simáméro simátímúwana 21 Páírati anekaꞌá tísai ena séna minkáéꞌ-wáásífínkémbá nááwana faúꞌauwanaumno súwasa miwí sésa Párápásimba faúꞌauwaao suwaná 22 Páírati séna Ísumba Maníkómó íyáfasinankaraiwainemo sewímbá nóra ónaumno súwasa seyaafá sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno suwaná 23 Páírati séna nóra-sawira uráiyo súwasa óraaka sésa aaraa-táíyáꞌá tufíyana puwíno aantemba siyáawe.

24 Miyá aantemba suwaná Páírati miwí táái ímba kanaaꞌá taraisónaumne-imayaa éna seyaafáꞌ-wáásí tíyáafo séna táúfapimba nombá fatímarena seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa aiyowáíꞌa éna ayáámba non-kwiyéna séna miwámó puwínda-umbai-tantaako kesiyáámpimba ímba wéraifo kentiyáámpimba wéraiye súwasa 25 seyaafá sésa puwínata mimbéyámbá kentáásísaafitantambo íyawiseta maénaumne suwaná 26 Páírati Párápásimba faúꞌauwena i-wáásí simátimuwasa Ísumba áwíyandasamba áwiyonkuꞌ-nowana Páírati séna áíꞌmae aaraa-táíyáꞌá tufuwíyana puwíno séna Ísumba i-wáásí tímakaiye.

I-wáásí Ísumba karaánááꞌo ánkaraan-aai.

Mááka 15:16-20, Yóni 19:2-3

27 Páírati Ísumba wení i-wáásí timúwasa áíꞌmaesa kámáni-waasiti naaúmpaꞌa móankesa seyaafáꞌ-í-wáásí táántowasa tamésa 28 wení unáánkwátói faútuwesa naae-únánkwátói óraaꞌ-waasiti unáánkwátóin-iye sésa Ísumba uwánkesa 29 óraaꞌ-waasiti kámoꞌan-iye sésa áwíyandama owepámai Ísu aꞌnómpímbá kuféꞌankesa táúmba ayáánúrapaꞌa toꞌankésa karaánááꞌa ankésa moórá-mora kífaesa sésa Yúndaa-waasiti kawáágó óne sésa 30 tuwiyáái wiꞌankésa ayáámpimbo toꞌánkón-taumba maiyésa aꞌnómbá wétufamesa 31 karaánááꞌa ánkásuwesa naae-únánkwátói faútuwesa wení unáánkwátói uwánkesa tufíyanamo puwíndafaꞌa áíꞌmaesa kuráawe.

Ísumba tufúwanamo pukáin-aai.

Mááka 15:21-32, Rúku 23:26-43, Yóni 19:17-27

32 I-wáásí Ísumbo áíꞌmae kumbá moóráwigo Sáíríni-naopakewin-awiꞌa Sáímoni aampaꞌá túwasa i-wáásí taꞌótoresa Ísumbo tufíyan-aaraa-tai áúwaataꞌankesa sésa áwaꞌnai úmai tiyó suwaná miyá úwasa 33 marésa moórá-maragon-awiꞌa Kórígótaafaꞌa wésa mináwíkóní áwáuma aꞌnónayaantapaꞌemo supaꞌá wésa 34 ándá-aran-domba maiyésa áíꞌa taiꞌáínkwae sésa ikamó

fain-tántááꞌá mimpímbá marésa Ísumba ámúwana óikaꞌa maꞌmái awánéna ímba naráiye.

35 Ísu ímba nówasa áíꞌmaesa aaraa-táíyáꞌá aíyayaampimba tufúsúmaresa wení unáánkwátói maénae sésa ááfésa wétiyaananasa nááwa íyáákaindawiya máíníyo sésa miyá ésa 36 maraꞌá mésa Ísunkaꞌa káráwiyesa 37 Ísumbo tufúwanamo puwún-aaigoni áwáuma aúfáífimba agaimarésa sésa Ísu Yúndaa-waasiti kawáágón-iye agaimarésa aꞌnónkáꞌ-ááráá-táíyáꞌá mósá marésa 38 uméntéꞌo uyan-kwáásíyáí tíꞌmaesa Ísuni séfasefaꞌ-aempaꞌa aaraa-táíyáꞌá tufúsúmaresa maraꞌá mésa minkwáásíyáꞌá káráwiyowasa 39 tuwímbai tésa tiyáámba tóipimba faafésa timántákáí faꞌankésa karaánááꞌa ankésa sésa 40 úwé emá séma óraaꞌ-amaan-damba tawísísuweꞌa kaumbo-kánáá maisuwéꞌa anekaꞌá ónaumne siyáampo Maníkón-ááninkomo émo e esáfé enáú áwaꞌnai ema eyááríkaꞌa taaiyakémbá taútuwe marapáꞌá kumuwó siyáawe.

41 Suwasá miyáumai óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé Yúndaa-oraaꞌ-waasiye karaánááꞌa ankésa 42 sésa fíꞌowi túwaꞌnai ena wesáféna wenáúma ímba kanaa áwaꞌnai iye. Ísareri-waasiti kawáágó únemo sémáímba póna éraiꞌo sémaindamo éna weyááríkaꞌa aaraa-táíyákémbá kumínata awánéta séta éraiꞌa Maníkón-áánimban-iyesa sénaumne. 43 Maníkóntáféꞌa fasiꞌámai méraunda Maníkón-áánimba úne sémáímba Maníkómó áwaꞌnai ónaemo sénaraa káféꞌa áwaꞌnai isinó suwasá 44 miwímó suntembá uméntéꞌo uyan-kwáásíyáí séfasefaꞌ-aempa-taiyaꞌo tufúsúmarowiyai

karaánááꞌa Ísumba ánkaraaye.

Ísumo pukáin-aai.

Mááka 15:33-41, Rúku 23:44-49, Yóni 19:28-30

45 Ísumba karaánááꞌa ánkówana wááwái seyaafáꞌ-áémpáꞌá túnkwéna aafáúmó taenónkaꞌa túnkúmba 46 Ísu óraaka Yúndaa-waasi-taaifinkemba séna eri eri rama sapakataniyemo súmba maarán-iye. Maníkó kesí Maníkóo nóra séwa siyuwááno súwasa 47 minkáꞌó méron-kwaasi isésa tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakaiwaimba Íráiyaamba wéaantaiye suwaná 48 moóráwigo awaantanténa faru-táénáma maimaéna ándá-aran-domba ika-nómpímbá tuꞌmaéna ofiyen-táemopimba sinúfaimaena náínkwae séna Ísun-óikaꞌa mósá marówasa 49 tuwímbai sésa Íráiyaama kuména áwaꞌnai íni ína áwaꞌnai íníyo séta amuꞌmaréta méraumne suwaná 50 Ísu anekaꞌá óraaka séna afowan-ayáámpimba wení ámútamba toꞌmaréna pukáiye.

51 Ísu puwúwana óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa ampanta-óntámó úmakomba sanaan-áyáíyákémbá itafááꞌmaena marapáꞌá mútafaatena kaesé uwágúwana póna Maníkómpáꞌó iyíyan-amba wiꞌmarówana óraaꞌ-marima tówana óraaꞌ-ontantomba tufánkaaꞌa wéuwana 52 utámárón-ontan-aifimba awááúmaron-ontamba fawákúwasa Maníkóní waási sáwífaꞌnankaꞌo pukómpinkemba íyáfasinesa 53 utámakon-ontan-aifinkemba íyáfasinesa mésa Ísu pukéna íyáfasinon-kanaa Yérúsaremu-naopaꞌa paápé úwasa sáwífaꞌnanka awánaraawe.

54 Ísu puwúmba i-wáásítí kawáágówé wení i-wáásíyé Ísunkaꞌo káráwisuwesamo mérowi marímo tówanamo seyaafá-tántááꞌó paápé úmba awánésa áfááraumai táátafesa ésa sésa éraiꞌa wemá Maníkón-ááninkon-iye siyáawe.

55 Minááímó sumbá sáwífaꞌ-inimba awánánae sésa tumbá nénkaꞌa tamésa awánaraawe. Miníníntómbá Káríri-aempakembo Ísumbo arááíwaꞌmaesamo áwaꞌnai úmaesamo Yérúsaremufaꞌo tiyáan-inintompinkemba 56 moórá-inimba Mágátáraa-naopaken-ininkon-awiꞌa Máríyaa úwana moórá-inimba Yémísinte Yósepinte tinówan-awiꞌa Máríyaa úwana moórá-inimba Sépétin-ááninkai tinówa úwasa tuwímbai-inintonkwaraꞌa tamésa awánaraawe.

Ísumbo utaráan-aai.

Mááka 15:42-47, Rúku 23:50-55, Yóni 19:38-42

57 Miníníntómbá tamérowana fenómpinkaꞌa moóráwigo óntawarawin-awiꞌa Yósepi Árímátíyaa-naopakewi Ísun-aaisafena éraiꞌe súwai 58 Páíratimpaꞌa téna séna Ísun-áúma utánáifo simiyó súwana wení

i-wáásísáféna séna Ísun-áúma mai-áméro súwasa miyá uwaná
59 Yósepi Ísun-áúma tamaimái aú-ampantafimba asááúmaena 60 maimaéna kemó púwónasamo utáíyane sénamo aúsámakon-ontan-aifimba mámarena óikaꞌa óraaꞌ-ontantamba awááúwasuwena kóúwasa 61 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáóeꞌa maraꞌá mésarai Ísumbo utámárón-ontan-aifimba karátuwesarai méraaye.

Páírati utámáráápa káráwiyoromo siyáin-aai.

62 Minínínkáí karáꞌmatuwesarai méroyasa aafáyáaraꞌa sambaatiyáꞌá óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáán-kawaa-waasiye Páíratimpaꞌa túwaandu ésa 63 sésa óraakoo úwoimo aúmó arónkaꞌa karoꞌ-ááíséꞌo siwáí séna kaumbo-kánáá maisuwéꞌa púwóndafinkemba íyáfasinanaumne súwataamo ísaraundasa sáákata maráúmpo 64 i-wáásí tiꞌmárénasa kaumbo-kánáá utámáráán-ontan-aifimba kogáráwiyesa awánaaro. Wení kísau-waasi wenáúma fasímbaesa aúpáꞌá utámaresa sésa pukáimpinkemba íyáfasinkaiye sefáínifo. Miyán-ááímó síyanamo éna minkáróꞌ-ááígó ááémo siyáin-karoꞌ-aaigomba íyáákaifainiye suwaná 65 Páírati séna kentí i-wáásí tiꞌmáréwasa sentembá minóntán-aifimba kaweꞌ-úmai káráwiyoro súwasa 66 wésa waási óntan-aifimba íyáféráafo sésa torú maimaésa mókaaisamaranae sésa kurésa miyá araénáémba úmaresa i-wáásí mátiyuwesa kóuraawe.

Copyright information for `AUY