Matthew 28

Ísu pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai.

Mááka 16:1-10, Rúku 24:1-10, Yóni 20:1-18

Yúndaa-waasimo saagon-kánáá taiꞌówasarai sondaaráꞌá aafáyáaraꞌa aafáúmó íyáúsunkaꞌa Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó úwasarai Ísumbo utámakopaꞌa koawánánae sésarai kuyambá óraaꞌ-marima tówana Fasiꞌaénkóní kísau-waasigo wíyómpakemba kuména wenóikakemba aafáúmó íyáúsenamo intembá wéuwana wení unáánkwátóiyakemba ainánkómó intembá waéníꞌa kówana kuména óntambo óikaꞌo makón-ontamba kufankwátuwena minóntánkáꞌá maraꞌá mérowana utámakopaꞌo káráwiyuwai áfááraumai tááꞌa úwasa tinekembá tataꞌá úwana tímááfomba waékuraiye.

Káráwiyuwai miyá úwasarai minkáéꞌ-ínímbá kuyaná wíyómpakewi minínínkáí simátimena séna ímba tááꞌa íno Ísumba aaraa-táíyáꞌó tufúwówanamo pukáiwaimba taawánáyae sékaimo téyamba ísaraumne. Wemó siyáintemba pukáimpinkemba íyáfasinena kówéna ímba maankáꞌá méraifo utaráampimba iawánékai tuwaantantékai wení kísau-waasi kosimátimekai

sékai Ísu pukáimpinkemba íyáfasinena kentí aifaꞌá Káríri-aempaꞌa wínaꞌa koawánánááwe. Minááí kosimátímékaiyo siyáiye.

Súwasarai minínínkáí minúwóíyáámbá utarópaꞌa tuwésarai táátafesarai uyaná tirunkó aamoí úwasarai wení kísau-waasi kosimátimiyantafesarai aampaꞌá kuyambá Ísu minínínkáí tuwánéna séna nááfara maémayaayanaꞌo súwasarai óraako iyé-ímáyáá ésarai wenaísamaifimba tamésarai aísamaiyaꞌa taꞌótoresarai wen-ímáyáá mósá máróyana 10 Ísu simátimena séna kesífáꞌawaawi kosimátimiyasa Káríri-aempaꞌa komésa suwánaaro Ísu siyáiye.

Utámakopaꞌo káráwiyaawi-taai.

11 Ísu minááí súwasarai wemó súntemba minínínkáí aampaꞌá kuyambá utámárópaꞌo káráwiyun-i-waasi tuwímbai Yérúsaremu-naopaꞌa wésa óraaꞌ-amaan-kisau-waasi paápé ún-tantaaꞌa kosimátímúwasa 12 óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye Yúndaa-oraaꞌ-waasiye túwaandu urésa aaí símai mimbórá-ááí tarímaresa utámárópaꞌo káráwiyun-i-waasi óraaꞌ-ontamba timésa 13 simátimesa sésa maarán-ááí simátíméro. Nóꞌwaamba súsá kwaiguráunasa Ísuni kísau-waasi tésa wenáúma umémbá maimaésa kóuraawe kosimátímaꞌmaeꞌa nóro. 14 Páíratimo minááímó isáínataamo éta moórá-aaiwaraꞌa simáménanasa kembiwí ímba aaifimbá maitinkáíníye suwasá 15 miní-wáásí isésa óntamba maimaésa kurésa sunten-ááí aantemba kosimátímaꞌmaesa núwana minááígó wété úwasa ísaraamba káféꞌwaraꞌa Yúndaa-waasi wéisaawe.

Ísuni waási wembó awánaraan-aai.

Mááka 16:14-18, Rúku 24:36-49, Yóni 20:19-23

16 Ísuni kísau-waasi sísamaifakemba moórá kumbaimái-waasi Káríri-aempaꞌa Ísumo minómákáꞌó koméraaromo siyón-omakaꞌa komérowana 17 miwí túrankaꞌa paápé úwasa awánésa wen-ímáyáá mósá márówasa tuwímbai kaeꞌ-ímáyáá ésa sésa Ísu pukáimpinkemba íyáfasinkai fíꞌowawaꞌiyo suwaná 18 Ísu miwí timándáraꞌa taména séna Maníkó fasiꞌaémbá siména séna wíyómpaꞌe marapáꞌé káráwiyuwo simbá 19 póꞌa mindásafeꞌa seyaafáꞌ-máráfáꞌá kesáái simátímaꞌmaeꞌa níyasa kesí waási-iꞌa ésa kesifowé kemá wenááninkoe Ufaen-ámútánkóeꞌa kááísamai méraiyaꞌa kentáásúwíkaꞌa nombá maitinkéꞌa 20 simátímakaunda-aai arááíwaesa fasiꞌámai taꞌótoraiwae séꞌa simátímaꞌmaeꞌa íyóro. Maramá wéraindaraꞌa kembiwíséꞌa méꞌa káféꞌo wérain-tantaaꞌo taiꞌáíndaraꞌa kembiwíséꞌa méraandasafeꞌa imáyáa úmaeꞌa íyóro Ísu siyáiye.

Kemá Mátíyu súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY