Matthew 6

Wétuwaꞌnai-on-aai.

Ísu minááí simátimena séna tuwímbaisafeꞌa tirumbá uwátinkeꞌa túwaꞌnai íyamba ímba maarán-ímáyáá éꞌa waási méraiyankaꞌa wétuwaꞌnai-onasa óraaꞌ-waasin-iye síwae-imayaa ímba íyamba úwoi túwaꞌnai oro. Miyán-ímáyáámó wéeꞌo túwaꞌnai íyanamo éna kentifo wíyómpakewi kaweꞌ-méyámbá ímba timíníye. Óntamo ímbo makáawimo túwaꞌnai íyamba waási aamoí uwásinkaiwae-imayaa ímba éꞌa ímba óraakaꞌ-oraakaꞌa síyamba úwoi túwaꞌnai ónááwe. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí ámáán-daumpaꞌe aampaꞌé toruparésa óraakaꞌo sembá óntamo ímbo makáawimo tímémba ímba miwí-ímáyáá ombá wétimesa kesúwíꞌa mósá maráíwae sésa wétimewe. Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Mindámo tímén-anondaa miwí túwíꞌo mósá máráámba éꞌa mimbéyámbá wémaewe. Óntamo ímbo makáawimo túwaꞌnai íyamba kesí waási suwánaafo séꞌa waásimo ímbo méraiyankaꞌa túwaꞌnai oro. Miyámó ombá kentifo aúpáꞌó wéomba tuwánaiwai póna kaweꞌ-méyámbá timíníye Ísu siyáiye.

Maníkómpáꞌá inaimó sen-ááí.

Rúku 11:2-4

Ísu minááí simátimena séna Maníkómpáꞌó inaimó síyamba kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó sentembá ímba miyán-oro. Miwí sésa waási suwánésa aamoí uwásinkaiwae-imayaa ésa ámáán-daumpaꞌa mésa waásimo tóso on-áémpáꞌá mésa inaí wésewe. Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Miwímó miyámó wéon-anondaa miwí túwíꞌo mósá wémaraamba mimbéyámbá wémaewe. Miwí miyá wéofo Maníkómpáꞌá inaí síyamba kentí naaúmpaꞌa kembiwí aantemba iméꞌa kentifombó ímbo aneꞌó awánaawimpaꞌa inaí síyana aúpáꞌó wéomba tuwánaiwai póna iséna kaweꞌá úmai túwaꞌnai íníye. Maníkómpáꞌá inaí síyamba úwoi-aaiyaamba ímba símai tafisénááwe. Maníkóní aambó ímbo arááíwáéwi sésa tafisímai-aaisa senanasá súwaꞌnai íníye sésa úwoi-aaiyaamba símai wétafisefo ímba miyán-oro. Kentifombó Maníkómpáꞌó miyám-baaran-aaisafeꞌo wéaisai-eꞌo súwaꞌnai íníyemo síyamba éꞌa awánaraimba póna túwaꞌnai íníye. Maníkómpáꞌó aaimó síyamba maará seró.

Kentáásifowao wíyómpaꞌo méraandawi enáwíꞌa íyáákarain-awita mósá wémaraumne.
10 Ení nombaragó seyaafá moórá-mora-waasi tirumpimbá kumíno. Wíyómpakewimo ení ámáámbo arááíwáéntemba marapátá méraundawisa miyáumai arááíwáéno. 11 Káfé-kanaa-tomba kentáá simiyó. 12 Waásimo aoisaambó uwásinkaiyata anondáá ínta miyásá uwátinketa miwítí aoisaambá maitiyúwáana miyáumaisa kentáásí aoisaambá maisiyuwaaó. 13 Sáwí-yantaakomo kentáá maꞌmáímo awánáíndasafenamo ínamo e wasiyuwaaó. Seyaafáꞌ-máꞌú-yántáákó kentááfímbá tifó sé maisiyuwaaó. [ Ení waási kawáánúmae wéiyonana ení fasiꞌaémbá waéꞌwaeꞌa úmae wéiyisana enáwíꞌa óraaꞌa úmae wéiyimba éraiꞌ-aain-iye. ] Miyán-ááí Maníkómpáꞌá seró.
14 Sáwíꞌo uwátínkaraamba ímbo anondáámo sáwíꞌo éꞌo ifátuwaiyanamo éna kentifo wíyómpakewi kembiwímó sáwíꞌo wéomba túwaꞌnai ena maitiyuwáínífo 15 sáwíꞌo uwátínkaraamba úwoimo imáyáamo úmae iyéꞌo ímbo ifátuwaiyanamo éna kentifo wíyómpakewi kembiwímó sáwíꞌo wéomba ímba maitiyuwáíníye Ísu siyáiye.

Tómbó aawentamó on-ááí.

16 Ísu minááí simátimena séna Maníkómpáꞌó inaí aantembo séꞌa tómbá wéawentan-omba aasásóíꞌ-wáásímó ontembá ímba miyán-oro. Miwí sésa waási suwánésa sésa kaweꞌá ésa tómbá wéawentan-owe síwae sésa tómbó ímbo naanten-tóíꞌá matuwésa méraawe. Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Miwítí méyámbá miwí túwíꞌa mósá wémaraam-beyamba éꞌa maiyáawe. 17 Miwí ésa miyá wéofo kembiwí tómbá wéawentan-omba tóiꞌa wisukéꞌa tiꞌnóntáu paaséꞌa túmai kaweꞌá úmaraiyasa 18 waási tuwánésa tómbá wéawentan-owe ímba síyana kentifo tuwánéna kaweꞌ-méyámbá timíníye. Kentifon-aneꞌó ímbo awánaawi aúpáꞌó ombá awánaiwai kaweꞌ-méyámbá timíníye Ísu siyáiye.

Wíyómpaken-kawe-tantaakon-aai.

Rúku 12:33-34

19 Ísu minááí simátimena séna marapáꞌó méraamba sáwífaꞌ-ontama ímba máráaro. Maráíyan-ontama ufóíyaraamba ínana waígo náínana táúkaaꞌa ínasa mindámbá sáwíꞌa uwásuwesa umémbá maénááfo sáwífaꞌ-ontama ímba maréꞌa 20 kawe-kísáú maíyana kentí kawe-tántááꞌá wíyómpaꞌa wéíniye. Wíyómpaꞌa wéraimba ufóíyaraamba ímba ínana waígo ímba náínana táúkaaꞌa ímba ínasa waási ímba umémbá maíyana úwoi wéíniye. 21 Marapáꞌó kentí óntamo wérainanamo éna marapátáféna tinkáínífo wíyómpaꞌo kentí óntamo wérainanamo éna wíyómpatafena tinkáíníye Ísu siyáiye.

Túranko kentí imáyáafimbo sámo kain-ááí.

Rúku 11:34-36

22 Ísu minááí simátimena séna túranko kentí imáyáafimbo sámo kain-tántááꞌán-iye. Túrankomo kaweꞌó úmaimo awánáínanamo éna seyaafáꞌ-ímáyáá sáma káínífo 23 túrankomo ímbo kaweꞌó úmaimo awánáínanamo éna seyaafáꞌ-ímáyáá tuwinkáíníye. Marapá-tántááꞌ-ímáyáá aantembo íyanamo éna kempímbó sámo kain-tántááꞌó ímbo wénamo éna kumeuꞌó í-tántáákó óraaꞌa úmai wéíniye Ísu siyáiye.

Óntantafena Maníkóntáfénamo siyáin-aai.

Rúku 16:13

24 Ísu minááí simátimena séna ímba kanaaꞌá kae-káwáá-wáásítí kísau wémaewe. Miyámó ésamo ésa moóráwigomba aamoí ésa moóráwigomba ímba aamoí uwánkanaawe. Miyámó ésamo ésa moóráwigoni kísau kaweꞌá úmai maésa moóráwigoni kísau tuwesaraí ónááwe. Miyáumai Maníkóní kísaumo maéꞌo éꞌa sáwífaꞌ-ontamba maénaumne-imayaa ímba úmae iyónááwe. Sáwífaꞌ-ontamba maénaumne-imayaamo éꞌo éꞌa Maníkóní kísau ímba maénááwe Ísu siyáiye.

Méraantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa oró-ááí.

Rúku 12:22-31

25 Ísu minááí simátimena séna minááí imáyáa éꞌa simátimeꞌa súne. Méraamba ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa tómbó náíyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa kentúraꞌo unáánkwátóimo íyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. Tómbó náíyamba úwoisambanifo waásimo méraamba óraa-tantaaꞌan-iye. Unáánkwátói íyamba úwoisambanifo waási túma óraa-tantaaꞌan-iye. 26 Numagómpáꞌá imáyáan-oro. Numagó ímba kísau éna tómbá fákáꞌmai naaúmpaꞌa makéna wénaifo kentifo wíyómpakewi miwítí tómbá tímísasa wénaawe. Maníkón-aúrankaꞌa kemá waási numagómbá íyáákaraamba póna kentí tómbó éna timíníye. 27 Kembiwímó óraaꞌ-imayaamo

éꞌo éꞌa maíyan-kanaa ímba kanaaꞌá ayáátáákaꞌa méranaawe.

28 Unáánkwátói íyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa waiwandáánkáꞌá imáyáan-oro. Waiwandáánkó ímba kísau éna ímba wení unáánkwátói makáifo 29 simátimeꞌa súne. Naaófáꞌá Yúndaa-waasiti óraakon-awiꞌa Soromoní sáwífaꞌ-unankwatoiye koꞌnaariríyé makówi úwasa waási awánésa kaweꞌán-iye sumbánifo waiwandáán-aramba awánésa óraa-kaweꞌan-iye wésewe. 30 Ufáꞌá koꞌnaarirí-tántááꞌé séna waiwandáámbá Maníkó makáiye. Umá ímba waéꞌwaeꞌa ínífo káféꞌa ínasa aafáyáa waási agaisuwáíyamba Maníkó mintántááꞌá imáyáa éna koꞌnaarirí-tántááꞌá makáiye. Miyáumai Maníkó waásisafena imáyáa éna kentí unáánkwátói timínífo kembiwí Maníkóntáféꞌa ímba kanaaꞌá wésuwaꞌnai-iwain-iye ímbo seráámbá wésewe. 31 Maníkó wétuwaꞌnai-imba póꞌa tóné nonémó náíyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa unáánkwátóimo íyantafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. 32 Maníkóní aambó ímbo arááíwáéwi tóné nonémó náíyantafesa óraaꞌ-imayaa wéowe. Tómbó nombó ímbo wéneꞌo éꞌa púwófo séna kentifo imáyáa éna wétimifo imáyáa ímba óraaꞌ-imayaa wéeꞌa 33 Maníkómó wení waásimo kawáánintafeꞌa aifaꞌá imáyáa éꞌa wembó arááímo tainíꞌo wéontafeꞌa imáyáa éꞌa miyámó owaná mintántááꞌá wétimiye. 34 Aúnkáwe aafáyáawe paápé índa-tantaatafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa íyana tirunkó umbaí táíno. Káféꞌa wérain-tantaatafeꞌa imáyáa éꞌa aafáyáamo paápé índa-tantaaꞌa awánéꞌa imáyáa éꞌa moórá-kanaa moórá-kanaamo paápé índa-tantaaꞌo awánaantemba imáyáan-oro Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY