Matthew 8

Ísu námombo kón-kwaasi kaweꞌó uwánkarain-aai.

Mááka 1:40-44, Rúku 5:12-14

Táátafesa uwaná Ísu minómápákémbá kumúwasa sáwífaꞌnanka ánaaemba arááíwáúwana moóráwigo námombo kón-kwaasi Ísumpaꞌa téna óraakon-iye séna aísamaifimba takífaena séna kentáfénamo ankáínamo e kanaaꞌá aúíꞌa uwásinkainone súwana Ísu ayáámba aneꞌá taꞌótorena séna miyá ónaumpo enáúraꞌa karefóꞌa kawáúwiye súwana minúwóíyáámbá kawáúguwana Ísu séna enáúraꞌo uwánkaunda-aai simátimenafo enáúraꞌa kawáúwifo naaófáꞌó Mósesemo siyáintemba ámáán-kisau-waasifaꞌa wéma enáúma máaraatime póíma tímínasa Maníkóntáfésa ísámai tufúꞌmai agaíyasa seyaafáꞌnánká awánésa áúrakemba kawáúwiye sénááwe Ísu siyáiye.

Rómu-i-waasigon-aai.

Rúku 7:1-10

Ísu minááí simásuwena Kápaneamu-naopaꞌa kúwana Rómu-i-waasiti kawáágó ména Ísumpaꞌa téna óraaka séna óraakoo kesí kísau-waasi naaúmpaꞌa ména óraaꞌ-aiꞌa isaná áúwawaako ímba úwaauwa wéisana méraiye súwana Ísu séna koasófankanaumne súwana wemá séna kemá káriꞌ-waasi úmpo emá óraaꞌ-waasi ómpo kesí naaúmpaꞌa íyínda uwófíꞌa ínompo ifátuwe aaí aantemba sinaná kesí kísau-waasi asófáíno. Kewáráꞌá kawáá-kísáúgóní áwáuma awánaraunda kesí kawáágó sisaꞌá wení kísau wémaeꞌa kesí i-wáásísáféꞌa súnasa kesí kísau wémaewe. Moóráwigontafeꞌa séꞌa waaó súnana wéwisaꞌa moóráwigontafeꞌa séꞌa tiyó súnana wétisaꞌa kesí kísau-waasisafeꞌa miyá uwómó súndantemba miyá wéofo úwoi aaí aantemba sinaná kesí kísau-waasi asófáíno súwana 10 Ísu minááí iséna áátafena éna wembó arááíwaꞌmaesamo kun-kwáásísóntáféna séna simátimeꞌa súne. Minkwáásí Rómu-waasigo kentáféna súwaꞌnai í-fásíꞌáémbá tokáiye wésifo kesí waási Ísareri-waasifinkene fíꞌon-kwaasifinkene ímba miyán-ááí wésewe. 11 Simátíménda ísáaro. Aafáúmó íyáúsipakene kúwáféráípakene fíꞌo-fiꞌon-aempakene sáwífaꞌnanka tóso ésa Maníkó wení waásimo kawáánipaꞌa mésa kentíwáꞌná Émbaramuwe Áísáakiye Yékopuwe tómbá náíyambanifo 12 mindárau tísaafitantambo uráawi miwí túma maimaé wéiyesa sésa Maníkó kawáánipata ménaumne wésewi tíꞌmaena kumeuꞌó in-áémpáꞌá tiyuwáínasa ifiꞌá wétesa sáwíꞌa úmai mésa túwááyaamba umpufuwónááwe Ísu simátimena 13 Rómu-i-waasiti kawáágóntáféna séna emó kentáfémo séndantemba miyá onaná asófainifo ení naaúmpaꞌa waaó súwana minkánáá wení kísau-waasi asófankaraiye.

Ísu tíꞌo ún-kwaasimo asófatinkarain-aai.

Mááka 1:29-34, Rúku 4:38-41

14 Ísu Pítaani naaúmpaꞌa iména awánómba Pítaan-áráandaomba áuiya kówana mérowana 15 ayáánkaꞌa taꞌótorowana mináúíyá tasí úwana íyáfasinkena

tómbá kúfuꞌa uwátímakaiye.

16 Úwasa fenómpinkaꞌa sáwí-amutamba tirumpimbó méron-kwaasi tíꞌmaesa Ísumpaꞌa túwana aaí séna sáwí-amutamba tirumpinkémbá maitiyuwówasa kóuwana tíꞌo ún-kwaasi asófatinkaraiye. 17 Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáya agaimaréna Ísuntafena séna

síꞌo wéimba asófasinkena
síꞌo wéimba tasí uwásínkaraiye
agaimaréna siyónkaꞌa póna Ísu miyá uráiye.

Ísumba arááíwaenaemo siyáan-aai.

Rúku 9:57-60

18 Moórá-kanaa sáwífaꞌnanka tóso ésa Ísun-amándáraꞌa mérowana tuwánéna wení waásisafena séna nonkwaaúnkóní menáípátá kónae súwana 19 moóráwigo ámáámba sún-kwaasigo téna séna seyaafáꞌ-náópaꞌo níndafaꞌa eséꞌa nónaumne súwana 20 Ísu minkwáásígómbá áísai ena séna emó sénda súnda-aai imáyáan-uwo. Waankó taaiyaifimbá wáísana numagó ánáamba úmarena wéwaifo kemá waási úranko ímba naambá úmareꞌa wéwaumne súwana 21 moóráwigo wembó arááíwauwai séna óraakoo méraanana kesifo puwína utámareꞌa embá arááíwaenaumne súwana 22 Ísu séna ímbanifo kesáái ímbo isésamo pukáan-kwaasiyaamba owí puwíyan-kwaasi utátinkanaafo emá kembá sirááíwauwo Ísu siyáiye.

Óraa-fiyunda torówanamo Ísu mafaimakáin-aai.

Mááka 4:36-41, Rúku 8:22-25

23 Ísu minááí simámena wení kísau-waasiye nompín-táómpimba íyátesa nonkwaaúnkóní menáípáꞌá kumbá 24 Ísu aún-kwaigurówana minkwaaúmpáꞌá óraa-fiyunda torówana nonkó tufántááfan-éna nompín-táómpimba ówitowasa kúwáfekunafo sésa 25 inkaisésa Ísumba koaúsésa sésa Fasiꞌaénkó puwúnafosa súwaꞌnai uwo suwaná 26 nóintafera wéinkaisoo. Kentimankúnkúmba káriꞌan-iye séna íyáfasinena fiyúndágonte nonkóntétafena óraaka séna mafáékaiyo súwasarai fiyúndágoe nonkóeꞌa mafáúyana nonkó karáꞌnáguwana 27 tááꞌa úwasa keáímbá sésa nóran-kwaasiyaꞌiyo. Fiyúndágoe nonkóeꞌa wenáái isaíyó sésa tiyáámba ufakésa táátafesa ésa siyáawe.

Sáwí-amutambo maitíyukain-aai.

Mááka 5:1-17, Rúku 8:26-37

28 Simásuwesa mindómpín-táómpimbo kumbá Káríri-marama tínaaempaꞌa wérowana Kégésaa-marama túrampaꞌa wérowasa mimbáráfáꞌá kumbá Ísu mindómpín-táómpinkemba kumúwasarai kaeꞌnárai wempáꞌá tiyááye. Minkáéꞌnárai sáwí-amutamba tirumpimbá mérowasarai waásimo utátínkón-ontan-aifaꞌa mésarai túwáífiya wéuyasa waási inkaisésa minkáéꞌnáraimo méroyapaꞌa ímba kuwasaráí minkáéꞌnárai Ísumpaꞌa tésarai 29 óraaka sésarai Maníkón-ááninkoo sínkami-kanaa ímba tiyáisa sínkaminiyerai wétene suyasá 30 ewaaꞌá sáwífa-poima mésa umá wénowasa 31 minkáéꞌnárai tirumpinké-sáwí-ámútántómbá Ísuntafesa sésa siꞌmátuwesaamo e mimpóí tirumpimbá siꞌmaraaó suwaná 32 miyán-oro súwasa sáwí-amutantomba minkáéꞌnárai tirumpinkémbá kárúwesa póí-tirumpimba koférówasa mimpóísómbá seyaafáꞌá ámémpakemba tuwaantantésa nonkwaaúmpímbá kúwáférómba putásowasa 33 póíyaꞌo tafíkówi awánésa minúwóíyáán-úmai naaópaꞌa wésa póígomo úne Ísumo minkáéꞌnáraimo uwátinkone mósimatim-besimati uwasá 34 isésa koawánánae sésa kumbá koawánésa Ísuntafesa sésa maambáráfáꞌá ifá siyuwésa kóuwo siyáawe.

Copyright information for `AUY