Philippians 2

Káráísiti Maníkón-aísamaifimba mérowana áwíꞌa óraaꞌo uwánkarain-aai.

Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraamba wemá áfomba wéfaiye. Maníkómó wenarumbó tímímba fasiꞌaémbá wétimiye. Maníkóní ámútankomo arumbó wétimimba mimbóráfímbá méraawe. Tirumbá uwátínkáfaꞌa wéneꞌa túwaꞌnai úmai méraawe. Miyámó íyaꞌo éꞌa mimbórá-ímáyáá úmai méꞌa moórá-tirumba maꞌmái méꞌa kentirumbó tímaꞌmaeꞌo níyamba mindá sirunkó óraa-kaweꞌa íníye. Kísaumo wémaemba ímba kentúma maimaé iyéꞌa kesúwíꞌa maimaé iyíwae ímba séꞌa Maníkón-aísamaifimba méꞌa fíꞌowisafeꞌa séꞌa kentáá íyáákaraawe seró. Ímba kesáfé aantembo túwaꞌnai íyamba seyaafáꞌnánká túwaꞌnai oro. Ísu Káráísitimo imáyáamo intembá maarán-ímáyáán-oro.

Ísu Káráísiti Maníkóráámbá uréna wení fasiꞌaénkómó intembá uréna mifásíꞌáémbá ifátuwena umarankááníꞌa múra úwana moórá-ininko maꞌankówana óraaꞌa éna wayóꞌ-wáásíyáámbá éna waásiyaamba úmai mérowasa awánowana Maníkón-aísamaifimba kífaena puwínda-aaisafena ewé séna kátúfena ímba úwoi pukáifo sáwíꞌa ésa aaraa-táíyáꞌá tufúwana pukáiye. Miyámó uráintafena Maníkó pukáimpinkemba íyáfasinankena sanaan-úramba móankena seyaafáꞌ-wáásí túwíkaꞌa wenáwíꞌa óraaꞌa uwánkowasa 10 pósa Ísun-awiꞌo síyambo ésa óraaꞌan-iye sésa seyaafáꞌ-wáásí kífaesa wíyómpakewiye marapákéwíyé waántáfakewiye kífaesa 11 aforaꞌá Ísu Káráísitintafesa sésa Fasiꞌaénkón-iye sésa Maníkómbá kentáásifowan-awiꞌa mósá maránááwe.

Waásifimba sáma kátinkeꞌa méraaromo siyáin-aai.

12 Mindásafeꞌa kesí waási ísáaro. Kembiwíséꞌo méraawandaraꞌa kesáái ísámaeꞌo iyáantemba káféꞌa ímba kembiwíséꞌa méraundaraꞌa kesáái iséꞌa Maníkómó sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faútinkena kaweꞌ-ámpáꞌó métínkarain-aai imáyáa éꞌa wentáféꞌa wéeꞌa wenáái tuwáúnafo séꞌa táátafeꞌa wéeꞌa fasiꞌámai wení kísau máéro. 13 Maníkó aamoimó wéin-kisau maénae séꞌo wéontafena kentirumpimbá kísau maimaé wéiyisaꞌa póꞌa táátafeꞌa wéeꞌa

kaweꞌ-ámpáꞌá arááíwaꞌmae wégowe.

14 Ímba íꞌai tinkéꞌa ímba aaisambá tiyéꞌa miyáumai méraaro. 15 Miyámó éꞌa kaweꞌ-úramba úmai méraiyana póna kentí sáwí-meyamba ímba wéíniye. Marapáꞌó sáwí-ambo arááíwaesamo kaetónáántó úmae nón-kwaasifimba kembiwí Maníkóní waási méꞌa sáwí-imayaa kempímbá ímba wérainaꞌa póꞌa sáma kátinkeꞌa 16 maéꞌmaeꞌo íyan-aaima kentirumpimbá fasiꞌámai taꞌótokewaꞌa póꞌa Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa aamoí éꞌa séꞌa koméraawanda póꞌa maéꞌmaeꞌo íyan-aaima tirumpimbá fasiꞌámai taꞌótóráámba póꞌa séꞌa ímba áú-iyain-kisau wémaeꞌa kesí fasiꞌaémbá ímba úwoi tukáumne sénaumne.

17 Maníkóní aamoi-tántááꞌó áménteniꞌa úmai wenkáꞌá kááísamai méraawe. Maníkóntáfésamo imáyáamo ésamo ándá-aran-dombo fatímaraanteniꞌo úmai kembó sínkamiyanamo kesí naaemó kumínaꞌo púwónanamo éna ándá-aran-donkaamba kumíníye. Miyámó ondamó éna kesirunkó kaweꞌá ínana póna kentirunkówáráꞌá kaweꞌá íníye. 18 Miyáumai kesirunkómó kaweꞌó índantemba kentirunkówáráꞌá miyáumai kaweꞌá íníye.

Tímótiye Épafarotaitasinte-taai.

19 Ampáánkáꞌá Tímótimba aiꞌmáráanana kentópaꞌa wíndasafeꞌa Ísu Káráísitimpaꞌa inaifínkémbá wéaisai-unda póna kentópaꞌa kuréna kouweréna kesópaꞌo téna kentáái másimasiminaꞌa iséꞌa aamoí ónaumne. 20 Wesé keráí aantemba kembiwísáfékai óraaꞌ-imayaa ékai sékai kawerá úmaiya méraa sáwíra úmaiya méraao wésufo 21 tuwímbai kesáfé-ímáyáá aantemba ésa Ísu Káráísitin-imayaa ímba wéowe. 22 Énifo ááninkomo afowání kísaumo áwaꞌnai intembá ásé-aaisafena Tímóti kembá wésuwaꞌnai in-ááí ísaraawe. 23 Kesópaꞌo tínda-tantaaꞌa amuꞌmaꞌmái awánéꞌa Tímótimba aiꞌmáráanana kentópaꞌa wínaꞌa 24 kemá ampáánkáꞌá kentópaꞌo kondasáféꞌa Fasiꞌaénkómpáꞌá wéaisai-eꞌa wéamuꞌmaraumne.

25 Imáyáa éꞌa kesí waásigon-awiꞌa Épafarotaitasi aiꞌmáráanana kentópaꞌa wíníye. Miyá ónaumne súne. Aiꞌmárówana kesópaꞌa téna kentáái másimasimena kesí umbai-kísáú tasúwaꞌnai ena keséꞌa fasiꞌaén-kísáú wémaisana 26 áíꞌa isaꞌá wenáái ísááwana wemá iséna óraaꞌ-imayaa éna síꞌo imbá asófasinkain-aaima kosimátimenae simbá póꞌa aiꞌmáráanana wíníye. 27 Éraiꞌa áíꞌa isaná puwíndasafena wéisana Maníkó arumbá uwánkena asófankaraiye. Umbai-tántááꞌá kempímbó wérainkaꞌa póna puwínana fíꞌon-umbai-tantaaꞌa tifó séna Maníkó arumbá uwásinkena asófankaraiye. 28 Mindásafeꞌo aiꞌmáráanda aamoí únana kentópaꞌa wínaꞌo awánéꞌa aamoí íyaꞌa ímba óraaꞌ-imayaa ónaumne. 29 Kentópaꞌa wínaꞌa awánéꞌa aamoí uwánkeꞌa Fasiꞌaénkómpáꞌá súwiyo síyana tirunkó óraa-kaweꞌa íníye. Miyán-kwáásí táái mósá máráaro. 30 Ímba kanaaꞌá tasúwaꞌnai ontáféna kentí anondáá wemá téna kopuwúnafo ímba simbá úwoi tasúwaꞌnai ena Ísu Káráísitini kísau wémaimba puwíndasafena uráifo wembá awánéꞌa wenáái mósá máráaro.

Copyright information for `AUY