Revelation of John 12

Aaregónté arááínkónté-taai.

Awánááwánda wíyómpaꞌa aiyowáíꞌa éna waásimo aráátímín-aiyowaiꞌa maarán-áíyówáíꞌa uráiye. Moórá-ininko mérowana aafáúgó wení unáánkwátóiyaamba éna áúgomba ánáan-kwiyowana mérowana wíyónko aísamai-andampaꞌa wérowana aꞌnómpímbá kámoꞌa wérowana minkámópímbá sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-oꞌa wérowana ámúkwaꞌa mérowana wení kanaamá túwana iyámpóímo maꞌankáíndasafena áíꞌa úwana wááꞌa túwana minkákémbá wíyómpaꞌa moórá-aiyowaiꞌwaraꞌa éna waásimo aráátímín-aiyowaiꞌa maará uráiye. Óraaꞌ-araaimba ména naae-áúwáráꞌá éna afakaeté-aꞌnomba wérowana aꞌnómpínkémbá siyáánkai-taanaimba wérowana íyáákaraiwaini kámoꞌa afakaeté-kamoꞌa aꞌnómpímbá wérowana kaeꞌ-áémpákén-óꞌá étuwena moórá-aempaken-oꞌa améraantamba wiyúsuwowana marapáꞌá kumúwana iyámpóímo maꞌankáínda-ininkoni ewaaꞌá ména maꞌankáínaꞌa tufúꞌ-nasuwánae séna mérowana waai-iyámpói maꞌankówana óraaꞌa éna seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyáꞌó fasiꞌámai kawáánínda-iyampoi maꞌankówana Maníkó káráwindasafena miníyámpóí ááéma mósá tafímarena wemá kawáániwaini ayáí-afaraꞌa móankowana minínínkó inkaiséna máásai-marafaꞌa wéna Maníkó wentáféꞌa toꞌmayaa uwánkanaumne siyópaꞌa koména ayáátáákaꞌa 1,260 kanaa komérowana Maníkó

kawáán-uráiye.

Kawáánúwasa wíyómpaꞌa tiyésa Maníkóní kísau-waasiyaꞌo káráwiyowin-awiꞌa Máíkéri wení kísau-waasiye arááínkówé wení kísau-waasiye tíyówasa Máíkériye wení kísau-waasiye íyáákesa wíyómpakemba arááínkóné wení kísau-waasiye watuwésa óraaꞌ-araainkomba famétukaawe. Naaófáꞌá marapáꞌá iyaankafayaambá úkéna wenáwíꞌa waántáwanko póna marapáꞌ-wáásí karoꞌ-ááí simátímaꞌmaena íyísasa éraiꞌa siyé sewaná waási símai sáwíꞌa wéuwatinkaiye. Wenté wení kísau-waasiseꞌa famétuwowasa marapáꞌá kunkáawe.

10 Kúmúwaꞌo isááwánda wíyómpaꞌa moóráwigo óraaka séna

Maníkón-aúrankaꞌa ména kentáásí waásisafena sáwí-waasin-owe karoꞌó símae iyáiwaimba famétúwáísana marapáꞌá kúmísana póna Maníkó waántáwankomo taꞌótokaimpinkemba kentáá méwésiyaiye. Kentááráꞌá kawáánéna fasiꞌaén-úranko póna méwésiyaisata awánaraumne. Maníkó aiꞌmarówana marapáꞌó kunkáiwaini fasiꞌaéntá awánaraumne.
11 Ísu sipisípi-araakaawi miwítí sáwí-meyambo maiyáiwai puwúwana wení naaemá kunkáimba pósa Maníkón-aai arupíse úmai simátímaꞌmaesa iyésa sínkamiyata puwúnafo-imayaa ímba umbá fasiꞌarésa waántáwankomba íyáákaraawe. 12 Kembiwí
wíyómpaꞌo méraawi minááísáféꞌa imáyáa éꞌa aamoín-oro. Énifo marapáꞌé uwí-nómpáꞌémó méraan-kwaasi óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa kempáꞌá tínífo káráwiyoro. Maníkó waántáwankomba tufuwínda-kanaa ampáámbá isaná póna waántáwanko iséna áyánteꞌa wéifo káráwiyoro
wíyómpakewi siyáiye.

13 Súwana minárááínkón-áwíꞌa waántáwanko imáyáa éna wíyómpakemba kembá famétúwáísaꞌa marapáꞌá kumbéraumne séna waai-iyámpóímo maꞌánkaron-ininkomba waꞌmaéna kúwana 14 arááínkó minínínkómbá tufúwífo séna Maníkó óraaꞌ-embontaanko ayóíyáámbá kaeꞌá amúwana farafámaena máásai-marafaꞌa wentáfénamo toꞌmayaa uwánkaropaꞌa kúwana Maníkó kaumbo-áátáí úmai afaꞌmóráe-wiyomba káráwiyaiye. 15 Arááínkó minínínkómbá waꞌmaéna óiꞌa kááꞌmaena nombá umpíyankaanana maeꞌmaéna kóínkwae séna waꞌmaéna kúwana 16 maragó áwaꞌnai ena weyááríkaꞌa maramá karaisúwana wenóipinken-donko mimpímbá kumúwana 17 arááínkó minínínkómbá áyántafena uwánkena imáyáa éna séna wenárááꞌmarinteꞌo éꞌa tiyánaumne-imayaa uráiye. Wenárááꞌmarimba miwí Maníkón-aai ísámai kaweꞌá ésa Ísu siyáin-aaimo simátíméwin-owe. Tiyánaumne séna uwí-nónáwáífaꞌa toꞌmayaa uréna méraiye.

Copyright information for `AUY