Revelation of John 14

Aú-imo siyáan-aai.

Minkákémbó awánááwánda kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai moórá-omapaꞌa minómákón-áwíꞌa Sáíyóni-omapaꞌa mérowasa weséꞌa sáwífaꞌ-waasi mésa wenáwíꞌe afowán-áwíꞌe túwayaankaꞌo agaimakón-kwaasi 144,000 waasi mérowaꞌa isááwánda wíyómpakemba noniyasáúrakembo sintenkáámbá súwana wíyónaai sintenkáámbá súwana sáwífaꞌ-waasimo uwíyembo tufúwówanamo sintenkáámbá súwaꞌa isááwánasa kawáániwaini ayáí-afagon-aúrampaꞌa mésa éíyaimbo túnarowi túrankaꞌe óraaꞌ-waasi túrankaꞌe mésa aú-ima sésa marapáꞌ-wáásífínkémbá Maníkó méyámbakain-kwaasi aantemba mi-144,000-wáásí minímá kanaaꞌá sésa miwí ímba aare-úmémbá ésa arupíse úmai mésa kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai aráái wáúwana wemá waásifinkemba méyámbarena Maníkóntáféna séna miwí kesí waási ésa ení waásiwaraꞌa ombá pósa ánaaemba fíꞌo-fiꞌon-kwaasi miyá ónááwe súwasa miwí ímba karoꞌ-ááí sésa miwífímbá ímba sáwí-aai wérowi mináú-ímá suwaꞌá ísaraumne.

Wíyómpaken-kisau-waasiyau-taai.

Minkákémbó awánááwánda wíyómpaken-kisau-waasigo sanaan-úramba farafámaena ásé-aai waéꞌwaeꞌo índa-aai marapáꞌó méron-kwaasisafena seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyé seyaafáꞌ-ándáfákén-kwáásíyé fíꞌo-fiꞌon-aaimo sun-kwáásíyé fíꞌo-fiꞌon-tuwaraꞌ-waasiye miyáumai-waasisafena simátimindasafena farafámae wénena óraaka séna Maníkó aaifimbó maitinkáínda-kanaa tifo Maníkón-áároi inkaiséꞌa wentáféꞌa wení áwáuma fíꞌoran-awaun-iye seró. Wíyóne marawé uwí-nóné non-úrane úmakaiwain-imayaa éꞌa áwíꞌa mósá máráaro wíyómpaken-kisau-waasigo siyáiye.

Súwana wenánaaembo wíyómpaken-kisau-waasigo túwai séna óraaꞌ-naokon-awiꞌa Pépíróni-naoꞌa tawisínaawisi uwáguraiye. Miyá úwasa mindáópaken-kwaasi seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí sáwí-ampaꞌa tafisímai métínkówasa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa sáwísáwíꞌa uráawe minkwíyómpákén-kísáú-wáásígó siyáiye.

Súwana minkáéꞌnárai tínaaembo wíyómpaken-kisau-waasigo túwai óraaka séna waásimo óraaꞌ-afaa-poigon-imayaawe wenáúraambo úmárówin-imayaawe mósá máráán-kwaasi Maníkó aaisambá tiyíníye. Mináfáá-póígóní aúfái túwayaankaꞌe tiyáánkaꞌe agaimakáan-kwaasi Maníkó aaisambá tiyéna ímba káriꞌ-aisamba tiyínífo óraaꞌ-aisamba tiyínasa wíyómpakemba kawe-kísáú-wáásí túrankaꞌe kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwain-aúrankaꞌe iyamó wégaipaꞌa sáwí-wiyumbo ún-ontamba agaimakáipaꞌa mésa títeꞌa ínasa ménaawe. 11 Iyafínkémbó úmúmbo iyíntemba aasiyaasí títeꞌa úmae iyíníye. Óraaꞌ-afaa-poigon-imayaawe wenáúraambo úmárówin-imayaawe mósá márááwi mináfáá-póígóní aúfái tineꞌó agaimakáawi ímba saagésa aasiyaasí títeꞌa úmaena iyíníye.

12 Kemá Yóni súmpo Maníkóní waási ísáaro. Maníkón-aai wétawiyafeꞌa Ísuweꞌo kááísamai

méraawi fasiꞌámai méraaro kemá Yóni súne.

13 Minkákémbó isááwánda moóráwigo wíyómpakemba simásimena séna maanááí aúfáí-wandaaifimba agauwó. Káféꞌwara ánaaenkwaraꞌa Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamai méraawi puwíyanamo éna Maníkó kaweꞌá uwátinkainiye. Maníkóní ámútanko simásimena séna minááí éraiꞌ-aain-iye. Káféꞌa kísau maésa ánaaemba saagésa miwítí kísaufinkembo paápé índa-tantaaꞌa miwífáꞌá wérainiye simásímakaiye siyáiye.

Waásisafena waéꞌmai-aaimo siyáin-aai.

14 Súwaꞌo awánááwánda moóráwigo waási-úrankoraawi waén-áínánkáꞌá ména aꞌnómpímbá íyáákaraiwaini kámoꞌa korí-óntántámbó úmakon-kamoꞌa wérowana ayáámpimba áwááiseꞌo tómba taéfaem-paepaeꞌa tokówana 15 minkákémbá wíyómpaken-kisau-waasigo wíyómpaꞌ-amaan-daumpakemba kúwákárúwena ainánkáꞌó mérowintafena óraaka séna marapá-tómbá fasiꞌaráífo tómbó fakárénda-kanaan-ifo taéfaem-paepaeꞌa toké fakaraaó súwana 16 ainánkáꞌó mérowi wení taéfaem-paepaeꞌa tokéna mintómbá fákákaiye.

17 Fakarówana minámáán-dáúmpákémbá ánaaembo kúwákárúwowi wewáráꞌá áwááiseꞌo tóm-paepaeꞌa taéfaem-paepaeꞌa tokówana 18 moóráwigo wenánaaemba wíyómapaken-kisau-waasigo iyaráꞌó káráwiyowi póímo tufúꞌmaimo agáén-ontan-taarerakemba kúwákárúwena áwááiseꞌo tómba taéfaem-paepaeꞌa tokówintafena óraaka séna marapáꞌá ándá-aramba áfun-kaifo ení taéfaem-paepaeꞌa toké minándá-árámbá fakaraaó súwana 19 iséna minándá-árámbá fákáꞌmakaiye. Tísamaifimbo makésamo mapamíyanamo anombó kumínasamo uwíyan-aempaꞌa makáiye. Minándá-áránkóní áwáuma sáwí-waasimo

éna Maníkó óraaꞌ-aisamba tiyéna ándá-arambo mapamíyantemba miyá éna
20 ándá-arambo mapamíyan-aempaꞌa óraaꞌ-naokoni awáífáꞌá mináémpákáámbá waási tufúkáiye. Ándá-aran-anombo kúmíntemba miwítí naaemá kuména piriꞌ-nónkáámbá kumémena waási maamíntena ayáátáákaꞌa kunkáiye.

Copyright information for `AUY