Revelation of John 17

Pépíróni-waasi waéꞌmai-aaimo siyáin-aai.

Sáwíꞌa uwánkówana wíyómpakemba afakaeté-kisau-waasi afakaeté-taufaꞌo tokówifinkemba moóráwigo simásimena séna tinaꞌá aankaróꞌ-ánkáꞌó nín-ininkomba sáwí-meyambo maínda aráánáméno. Minínínkóní áwáuma óraaꞌ-naopaꞌa sáwífaꞌ-nonawaifaꞌ-naopaꞌan-iye. Mindáópaken-kwaasimo fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌo sáwíꞌo ombá seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásí miyá uráawe. Uwóíꞌo on-dómbó nésamo uwóíꞌo ontembá mindáópaken-kwaasi sáwíꞌo ombá fíꞌo-

fiꞌom-barafaken-kwaasi tuwánésa miyá uráawe simásímakaiye.

Simásimuwana Maníkóní ámútanko kempímbá óraaꞌa uwásinkowana minkwíyómpákéwí síꞌmaena máásai-marafaꞌa mósinkowaꞌo awánááwánda moórá-oraaꞌ-afaa-poigo moórá-inimba ayáátuwena ména áúwawaaꞌa naae-áúmá úwana Maníkómbá símai sáwíꞌa uwánkaron-aai aneꞌá agaimakówana afakaeté-aꞌnomba úwana mináꞌnómpímbá taánáímba siyáánkai íyáúsurowana minínínkóní unáánkwátói tuwímbai naae-únánkwátói úwana tuwímbai sokón-unankwatoi uréna wení toꞌwaai-tántááꞌá sáwífaꞌ-ontamba tuwéna maimái uwásokena korí-óntántámbó úmakon-don-anama ayáámpimba tokéna mindón-ánáfímbá sáwí-tantaaꞌ-aantemba ówitena waási sáwísáwíꞌo uwáíní áwáuma mindón-ánáfímbá wérowana aúwayaankaꞌa agaimaréna séna óraaꞌ-naopaꞌ-awiꞌa Pépíróni-naopaꞌa aankaróꞌ-ánkáꞌó nówi tinówa éꞌa marapáꞌó sáwísáwíꞌo owí tinówa úne agaimaréna súwana Maníkóní waásiye Ísun-aai simátímakowiye tínkamuwasa púwúwana uwóíꞌo on-dómbó nésamo uwóíꞌo ontembá minínínkó tínkamena uwóíꞌa úwaꞌo awánááwánda sááꞌa úwana wíyómpakewi simásimena séna ímba ááꞌa íno. Mináfáá-póígó minínínkómbó ayáákaimba afakaeté-aꞌnomba iyáísana siyáánkai-taanaimbo wéraiwaiye minínínkónté miwítí áwáuma simámenaumne. Awánáánda-afaa-poigoni áwáuma ááéma ména pukáimba póna aféúníyaim-baipinkemba íyáfasinainana Maníkó taíꞌásuwainiye. Maníkó maramá ímbo úmakonkaꞌa maéꞌmaeꞌo íyan-kwaasi-tuwiꞌa agaimaréna ímbo túwíꞌo agaiyáin-kwaasi mináfáá-póí íyáfasinainda awánésa táátafesa ónááwe. Ááéma ménamo pukáimba íyáfasinaindasafesa táátafesa ónááwe wíyómpaken-kisau-waasigo simásímakaiye.

Simásimena séna kaweꞌ-ímáyááwáráwí minááígóní áwáuma isánááwe. Mináfákáété-aꞌnonkoni áwáuma afakaeté-omapaꞌa minínínkó méraipaꞌan-iye. Mináꞌnónkóní áwáuwaraꞌa afakaeté-kawaa-waasin-owe. 10 Mináfákáété-kawaa-waasifinkemba séfataase kawáán-urésa púwúwana moóráwigo méraimba póna moóráwigo ánaaemba paápé éna kárikaꞌa méíniye. 11 Mináfáá-póígó ááémo ménamo pukáiwaini áwáuma mináfákáété-kawaa-waasi tínaaemba kawááníndawi éna mináfákáété-kawaaraamba miyá ínana Maníkó taíꞌásuwainiye. 12 Siyáánkai-taanaimbo wéraiwaini áwáuma siyáánkai-kawaa-waasi kawáá-kísáú ímba maiyésa ánaaemba óraaꞌ-afaa-poigoni fasiꞌaémbá maiyésa ampáánkáꞌá kawáánónááwe. 13 Miwítí fasiꞌaémbá waásiyaꞌo kawáán-íyantafesa mimbórá-ímáyáá ésa óraaꞌ-afaa-poigon-imayaa ésa 14 kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaimba tiyáíyana wemá íyáákena seyaafá-fásíꞌáénkwáráꞌ-wáásí wení fasiꞌaénkó íyáákaraiwai póna seyaafá-káwáá-wáásíyáꞌá kawáán-uráiwai póna íyáákainiye. Táántena kesí waásin-owe siyáisasa wembá ímba auwésa wenarááímo wáéwi íyáákaindaraꞌa weséꞌa méranaawe wíyómpaken-kisau-waasigo simásímakaiye.

15 Simásimena séna awánáánda-nonkoni áwáuma aankaróꞌ-ánkáꞌó nín-ininkomo mérain-donkoni áwáuma sáwífaꞌ-waasi seyaafáꞌ-máráfákémbá fíꞌo-fiꞌon-tuwaraꞌ-waasi fíꞌo-fiꞌon-aaimo sen-kwáásín-owe. 16 Afáá-póígóe siyáánkai-taanainkwaraꞌo awánáándawi aankaróꞌ-ánkáꞌó nín-ininkomba tíyántafesa uwánkesa sáwíꞌa uwánkesa unáánkwátói faúꞌmáéwana unáánkwátói-iyaimba mérainasa amaꞌá násuwesa ayáántámba agaisuwánááwe. 17 Maníkó misáwí-wáásí imáyáa timúwasa mimbórá-ímáyáá ésa waásiyaꞌo kawáání-fásíꞌáémbá óraaꞌ-afaa-poigomba amésa pósa Maníkóní imáyáafinkeniꞌa íyana Maníkómó siyáin-aai paápé íníye. 18 Minínímbó awánáánda-ininkoni áwáuma óraaꞌ-naopakewi seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásíyáꞌó kawáánowin-owe wíyómpaken-kisau-waasigo simásímakaiye.

Copyright information for `AUY