Revelation of John 19

Wíyómpaꞌa imó siyáan-aai.

Simásuwowasa wíyómpakemba sáwífaꞌ-waasimo sentembá suwaꞌá isááwánasa sésa

Maníkón-áwíta mósá maráúmne. Kentáásí Maníkó seyaafá-tántááꞌá íyáákarena wení áwáuma fíꞌoran-awauma isaná fasiꞌaénkwáráwí éna
mindásafena misáwí-méyámbó tímakaimba kaweꞌ-úmai arupíse uráiye. Mindáópaken-kwaasi seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí sáwí-ampaꞌa tafisímai métínkówasa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa sáwíꞌo uráamba póna sáwí-meyamba tímakaiye. Mindáópaken-kwaasi Maníkóní kísau-waasi tínkamuwasa pukáamba isaná anondáá sáwí-meyamba tímakaiye
simásuwesa
aneká sésa

Maníkón-áwíta mósá maráúmne. Mindáópaꞌa iyamá kéna úmúmba úmae iyéna ímba taiꞌáíníye
suwasá
moórá-waai úmai éíyain-oraaꞌ-waasiye éíyaimbo túnarowiye Maníkó kawáániwaini ayáí-afaraꞌo mérowin-aúrankaꞌa kífaesa wen-ímáyáá mósá marésa sésa éraiꞌ-aai isatá Maníkón-áwíta mósá maráúmne siyáawe.

Suwaná minkákémbá kawáániwaini ayáí-afarakemba aaigó aantemba séna kembiwí óraaꞌ-waasifinkene úwoi-waasifinkene Maníkóní kísau-waasi wenaísamaifimbo méraawi seyaafáꞌá wenáwíꞌa mósá máráaro siyáiye.

Ísu wení waásimo tíyáín-aai.

Simásuwowasa sáwífaꞌ-waasimo sentembá súwana noniyasáúrakembo sintenkáámbá súwana wíyónaaimo sintenkáámbá súwaꞌa isááwánasa óraaka sésa

kentáásí Fasiꞌaénkó Maníkó seyaafá-fásíꞌáémbó tokáiwai kawáánisata póta wenáwíta mósá maráúmne.
Aú-inimbo tuwaaiꞌwaimpáꞌó wíwae sésamo toꞌwaai ontembá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai kuntiyáínda-kanaa amuꞌmarésa méraiyan-kanaa tisaná póna sirunkósá aamoisá isatá wení áwáuma fíꞌoran-awaun-iye súne. Maníkó Ísumo kuntiyáínda-kwaasi kaweꞌ-únánkwátói waén-únánkwátói uwátínkáísasa méraawe siyáawe.
minúnánkwátóigoni áwáuma Maníkóní waási

arupíse-kisau wémaewe.

Minkákémbá wíyómpaken-kisau-waasigo Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo owísáféna imáyáa éna kembá Yónimba simásimena séna maanááímó simáménda aúfáífimba agauwó. Kentí sáwí-meyambo maiyáiwaini aaremó toꞌwaai on-tánómbó náíyantafena Maníkó táántain-kwaasi tirunkó aamoí wéiye simásimena séna Maníkó minááí éraiꞌa siyé wíyómpaken-kisau-waasigo simásimuwaꞌa 10 wen-ímáyáá mósá maránae séꞌa aísamaifimba kífaewanana simásimena séna ímba miyán-uwo. Emó ení waásiseꞌo Maníkóní kísau-waasimo éꞌo Ísumo siyáimbo taawiyáfóntemba kewáráꞌá Maníkóní kísau-waasigo úmpo ken-ímáyáá ímbo mósá márénda Maníkón-ímáyáá aantemba mósá maraaó simásímakaiye. Maníkón-aai simátíméwimo sembá Ísuntafesa wésewe.

Ísuntafena waéꞌmai-aaimo siyáin-aai.

11 Minkákémbó awánááwánda wíyómpaꞌa ontá tigúwana moórá-poigon-awiꞌa ósi ména moóráwigomba ayáákowin-awiꞌa éraikoma éna arupíse iwáí póna aaifimbó maitínkáímba arupíse éna tíyáímba arupíse éna 12 aúranko iyaráámbá kówana aꞌnómpímbá íyáákaraiwaini kámoꞌa sáwífaꞌa wiyéna wenaneꞌá moórá-awiꞌa agaimakówana mináwíkóní áwáuma fíꞌowi ímba ísááwana we aantemba iséna 13 wení unáánkwátói naaefímbá tuꞌmái uwásokowasa wenáwíꞌa Maníkón-ímáyáá aráátímíwai Maníkón-aaigon-iye suwasá 14 wíyómpakewi tiyáíyawi waén-ósíyáꞌá mésa kaweꞌ-únánkwátói waén-únánkwátói urésa wembá arááíwáúwana 15 wenóipinkemba áwááiwara-paepaeꞌa wérowana seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí karáínda-paepaeꞌa wérowana fasiꞌaén-táemoꞌa tokéna fasiꞌámai kawááníníye. Maníkó seyaafá-fásíꞌáénkwáráwí wení namuro-wáásísáféna óraaꞌ-aisamba tiyínana fasiꞌaén-táemoꞌo tokáiwai sáwí-meyamba timínana ándá-arambo mapámówanamo anombó kúmíntemba miyá-sáwí-méyámbá timíníye. 16 Wení unáánkwátóiyaꞌe amúntánkáꞌé áwíꞌa agaimaréna séna seyaafá-fásíꞌáénkwáráꞌ-wáásí wení fasiꞌaénkó íyáákaraiwai éna seyaafá-káwáá-wáásíyáꞌó kawáán-uráiwain-iye séna agaimakáiye.

17 Agaimarówaꞌo awánááwánda moóráwigo wíyómpaken-kisau-waasigo aafáúmó wéronkaꞌa ména sanaan-úrambo farafámaenamo nín-dumagontafena óraaka séna Maníkó óraa-tomba waási timakáán-tómbá timínda pósa túwaandu ónááwe. 18 Kawáá-wáásí timaꞌé i-wáásítí óraaꞌ-waasi timaꞌé fasiꞌaén-kwáásí timaꞌé ósison-timaꞌe tiyááꞌmaesamo nón-kwaasi timaꞌé seyaafáꞌ-wáásí timaꞌé úwoimo nón-kwaasi timaꞌé wayó-kísáúmó máén-kwaasi timaꞌé óraaꞌ-waasi timaꞌé úwoi-waasi timaꞌé miyáumai-waasison-timaꞌe tamandaaró siyáiye.

19 Súwaꞌo awánááwánda óraaꞌ-afaa-poigoe seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásíyé miwítí i-wáásíyé túwaandu ésa ósifimbo mérowiye wení waásiye tiyáíyanesa túwaandu uwasá 20 ósifimbo mérowi óraaꞌ-afaa-poigomba taꞌótoresa karoꞌ-ááímó simátímakowimba taꞌótokowana wemá ááéma óraaꞌ-afaa-poigon-aúrankaꞌa fíꞌo-fiꞌon-kisau ímbo awánaron-kisaumo maéna óraaꞌ-afaa-poigoni aúfáímo tineꞌó agaimakáan-kwaasi wenáúraambo úmárówin-imayaamo mósá makáan-kwaasi sáwí-ampaꞌa tafisímai métínkarowinte óraaꞌ-afaa-poigonte mindárai taꞌótokesa úwoi mérowasa sáwí-marupaꞌo iyamá kámakama éna sáwí-wiyumbo úpaꞌa túwówana 21 ósifimbo mérowi minkáéꞌnáraiti waási óipinkem-paeꞌpaetamba

karówasa putowaná numasónkó timaꞌá fáínaraiye.

Copyright information for `AUY