Revelation of John 2

Minááí Éfésási-naopaꞌo simátímakain-aai.

Ísu simásimena séna Éfésási-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaindawimba maanááí agaimái túwénana awánáíno. Afakaeté-oꞌa siyáánúrapaꞌa toréꞌa afakaeté-onkoni afufumpimbó núndawi maanááí simámumpo Éfésási-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaindawimba simámuwo. Miyá úndawi póꞌa kemó ombá éꞌa tuwánaraumne. Ímba ifátúwáámba tiyáántán-kwimáímo méraamba tuwánaraumne. Sáwíꞌo úmaimo méraan-kwaasiti kísausafenamo ímbo tirááímo taimbá tuwánaraumne. Tuwímbai karoꞌá sésa Maníkóní aantá-waasisa únemo sembá kembiwí miwí táái iséꞌa miwítí kísau awánéꞌa miwísáféꞌa karoꞌá sewémó sembá tuwánaraumne. Kesí waási onkákémbá umbai-tántááꞌó tímémba kembá ímba siyuwéꞌa kentáféꞌa ísámai fasiꞌámai méraamba tuwánaraumne.

Miyán-káwéꞌó ombá tuwánaraumpo moórá-tantaaꞌo ontáféꞌa ímba aamoí uwátinkaumne. Aifaꞌá kentáféꞌa áfááraumai imáyáa uráambanifo tuwéꞌa káféꞌa ímba miyá wéofo aifaꞌó kaweꞌó éꞌówini áwáuma imáyáan-oro. Káféꞌa ímba miyáráámbá éꞌa tuwéꞌa aifaꞌó kaweꞌó uráantemba miyán-oro. Ímbo miyámó éꞌo kempáꞌó tíyaꞌo éꞌa kentópaꞌa wéꞌa kentí ómbá maisúwáanaꞌa úwoi-waasiyaamba ónááwe. Énifo Níkórási-waasiti kísausafeꞌa tíyámba uwátínkááwaꞌa kewáráꞌá síyámba uwátinkaunaꞌa mindásafe kaweꞌá wéowe.

Ísáán-kwaasi póꞌa Maníkóní ámútanko Fasiꞌaénkóní waási seyaafáꞌó simátímín-aai ísámai kaweꞌán-oro. Aaí senasá sáwí-tantaakombo íyáákaawi Maníkóní kaweꞌ-áémpáꞌó wérain-taeramba nésa maéꞌmaeꞌa ónááwe. Minááí aúfáífimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

Minááí Séménaa-naopaꞌo simátímakain-aai.

Ísu simásimena séna Séménaa-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaindawimba maanááí agaimái túwénana awánáíno. Aifaꞌé ánaaene miwání áwáuma éꞌa pukáundafinkemba íyáfasineꞌa súnaraundawi maanááí simámumpo simámuwo. Umbai-tántááꞌá tíméwaꞌo sáwísan-kwaasiyaambo ombá tuwánaraumne. Sáwísan-kwaasiyaambo ombánifo Maníkómpákémbá sáwífa-tantaaꞌa maiyáawe. Tuwímbai karoꞌá sésa Yúndaa-waasisa úne sembánifo waántáwankon-aráái waésa símai sáwíꞌo uwátínkáámba tuwánaraumne. 10 Tíꞌa índa-iꞌo uwátinkaiyamba ímba tááꞌa íno. Maanááí ísáaro. Waántáwanko imáyáa timínasa kembá tísai úmai isánae sésa tatíꞌmaesa ándáfaꞌa mátinkesa siyáánkai-iꞌa sáwíꞌa uwátinkanaawe. Kentáféꞌa fasiꞌámai méwasa tuwímbai tínkamonasasa puwíwae síyambanifo kentáféꞌa fasiꞌámai méwaꞌa imáyáa tíménaꞌa wíyómpaꞌa maéꞌmaeꞌo íyamba mindá kentí kaweꞌ-méyámbániye.

11 Ísáán-kwaasi póꞌa Maníkóní ámútanko Fasiꞌaénkóní waási seyaafáꞌó simátímín-aai ísámai kaweꞌán-oro. Sáwí-tantaakombo íyáákaawi sáwí-marupaꞌo iyamó kámakama ipaꞌá ímba maéꞌmaeꞌa ónááwe. Minááí aúfáífimba agaimái simátimiyo

Ísu simásímakaiye.

Minááí Pégámamu-naopaꞌo simátímakain-aai.

12 Ísu simásimena séna Pégámamu-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaindawimba maanááí agaimái túwénana awánáíno. Sóipimba paepáéꞌa séfasefaꞌ-awaaimo wéraiwai maanááí simámumpo simámuwo. 13 Kemó méraapaꞌa éꞌa tuwánaraumne. Waántáwanko káráwiyaipaꞌa méraafo kentáféꞌa imáyáa éꞌa arupíse úmaimo méraamba tuwánaraumne. Ááéma moóráwigon-awiꞌa Ántípási kentí naaópaꞌa waántáwanko méraipaꞌa ména kesáái arupíse úmai simátímaꞌmae iyúwasa tufúwana puwún-kanaaraꞌa ímba kembó siyúwáámba keséꞌa kááísamai méraawe. 14 Miyán-káwéꞌó ombá wétuwanaumpo kaumbo-kae-tántááꞌó tokáantafeꞌa ímba aamoí uwátinkaumne. Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Péramu sáwíꞌo uráintemba kempínkémbá tuwímbai miyá wéowe. Péramu moóráwigon-awiꞌa Pérékumba aráánamuwana wemá Ísareri-waasi sáwí-amba aráátimuwasa karoꞌ-máníkómpáꞌá póí tufúkésa kúfuꞌuwandesa fíꞌowa fíꞌowa awaainínkóe awaaikóeꞌa aoisaambá uráawe. Kempínkémbá tuwímbai miyá-sáwí-ámbá wéaraatimewe. 15 Miyáumai kempínkémbá tuwímbai Níkórási-waasiti sáwí-amba wéaraatimewe. 16 Mindásafeꞌa misáwí-ámpá tuwéꞌa kempáꞌá teró. Ímbo miyámó íyaꞌo éꞌa kárikaꞌa kempáꞌá kuméꞌa paepáétambo káráantemba sóipinkem-paepaetamba minkwáásí karánaumne.

17 Ísáán-kwaasi póꞌa Maníkóní ámútanko Fasiꞌaénkóní waási seyaafáꞌó simátímín-aai

ísámai kaweꞌán-oro. Sáwí-tantaakombo íyáákaawi wíyómpaken-tomba timéꞌa waén-óntámbá minóntánkáꞌá aú-awiꞌo agaimakáin-ontamba timénaumne. Maíyawi aantemba mináwíꞌá awánánááwe. Minááímá aúfáífimba agaimái

simátimiyo Ísu simásímakaiye.

Minááí Táyátáiraa-naopaꞌo simátímakain-aai.

18 Ísu simásimena séna Táyátáiraa-naopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaindawimba maanááí agaimái túwénana awánáíno. Maníkón-ááninko súranko iyaráámbá kaisaná sísamai óntambo agaimakáawanamo kaúfíntemba sísamaigo miyáráámbá uráisaꞌa maanááí simámumpo simámuwo. 19 Kemó ombá éꞌa tuwánaraumne. Kentáféꞌa imáyáa éꞌo keséꞌa kááísamai méꞌo fíꞌowi túwaꞌnai eꞌa ímba kembá siyuwéꞌo fasiꞌámai méraamba tuwánaraumne. Káféꞌo máén-kisaugo aifaꞌó maiyáan-kisaugombo íyáákaimba tuwánaraumne. 20 Énifo moórá-tantaaꞌo ontáféꞌa ímba aamoí uwátinkaumne. Naaófáꞌá moórá-ininkon-awiꞌa Yéséperi sáwíꞌo uráintemba kempínkémbá moórá-ininko karoꞌá séna Maníkón-aaimo simátimundawi únemo simbá ímba tínaaemba uwáméwana kesí kísau-waasi sáwí-amba aráátimena tíꞌmaena wisasá karoꞌ-máníkómpáꞌá póí tufúkésa kúfuꞌuwandesa fíꞌowa fíꞌowa awaainínkóe awaaikóeꞌa aoisaambá owaꞌá ímba símai aambá fáíkaawe. 21 Minínínkómbá simámeꞌa tuwáíniyai séꞌa amuꞌmakáunana ímba túwáímba úwoi tokáiye. 22 Mindásafe séꞌa wenkwárá weséꞌa sáwíꞌo owíwáráꞌá óraa-tiꞌo índa-iꞌa uwátinkanaumne súne. Sáwíꞌo ombó ímbo tuwésamo kempáꞌó tíyaꞌo éꞌa súndantemba uwátinkanaumne. 23 Wenárááꞌmarimbo tínkamonasamo puwíyasa Fasiꞌaénkóní waási seyaafáꞌ-áémpáꞌó méraawi minááí isésa kentáfésa sésa waási sirumpiné imáyáafine suwánaraiwaisa póna kaweꞌó ondawísá kaweꞌ-méyámbá siménasa sáwíꞌo íyawi sáwí-meyamba timíníye sénááwe. 24 Kembiwí Táyátáiraa-naopaken-kwaasifinkemba Yéséperin-aai ímba taawiyaféꞌa waántáwankoni aúpáꞌ-ááí ímbo taawiyafíyawi ímba moórá-umbai-tantaaꞌa timénaumne. 25 Maníkóní éraiꞌ-aai tirumpimbá taꞌótokeꞌa kúmónda simuꞌmáráaro.

26 Sáwí-tantaakomba íyáákesa kúmóndaraꞌo simátímakaundantembo íyawisafe séꞌa marapáꞌ-wáásíyáꞌá kawáánoro. 27 Kesifo kentáféna séna waásiyaꞌa kawáánuwomo siyáintemba marapáꞌ-wáásíyáꞌá kawáánoro sénaumne. Fasiꞌaén-tántáátámbó sawemó tufántuwaawanamo sáwífasemo intembá miyámó ésa fasiꞌámai kawáán-urésa tínkamonaawe. 28 Minkwáásí sáwí-tantaakombo íyáákaawi moórá-oꞌa timénaumne. Aafáúmó íyáúsisanamo wérain-oꞌa timénaumne Ísumo siyáimba minááí wesáféna siyáiye. 29 Ísu simásimena séna ísáán-kwaasi póꞌa Maníkóní ámútanko Fasiꞌaénkóní waási seyaafáꞌó simátímín-aai ísámai kaweꞌán-oro. Minááí aúfáífimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

Copyright information for `AUY