Romans 6

Ísuweꞌa kááísamaisaamo méraunda-aai.

Simátíménda ísáaro. Maarán-ááí ímba seró. Maníkó úwoi súwaꞌnai úmae iyínana óraaꞌa índasafeta sáwíꞌa úmae iyéta méranae ímba seró. Púwón-kwaasimo miwítí sáwí-imayaagomo ímbo anekaꞌó taꞌótotuwenamo wéraintemba kentááfímbá sáwí-imayaago ímba taꞌótotuwena wéraisata póta ímba sáwíta úmaeta iyéta ménaumne. Maarán-ááí éꞌa ísaraawe. Nombó maisínkáanta Ísu Káráísiti weséta kááísasinkaisata weséta pukétaaraamba úmaisa méraunanasa kentáásí sáwí-imayaago ímba taꞌótoꞌmaena íyísata méraumne. Nombó maisínkáanta kesáá Ísu Káráísitiyeta puwúnasasa utarááwataaraa únanasa kentáásí sáwí-imayaago ímba taꞌótoꞌmaena wéiyiye. Maníkó kentáásifowa fíꞌonkaꞌmaꞌmai-fasiꞌaentambo pukáimpinkembo íyáfasinankaraintemba kentáá íyáfasisinkenaaraamba uráisata aúíꞌa úmaisa méraumne.

Ísu Káráísiti pukáimba wemó waásiti sáwí-imayaagomba íyáákaraintemba weséta kááísamai méraundasafenasa sáwí-imayaago kentáá ímba taꞌótokaiye. Miyáumai Ísu Káráísitimo pukáimpinkembo íyáfasinankaraintemba weséta kááísamai méraundasafeta aúíꞌa úmaisa méraumne. Maarán-ááí ísaraawe. Púwówanamo imbá sáwí-imayaago ímba taꞌótotuwena wéraisana kentáásí sáwí-imayaagoni fasiꞌaémbá taiꞌáínana kesáámó sáwíꞌo úmae iyúndawisa ímba taꞌótoꞌmae iyíndasafena Ísu Káráísiti aaraa-táíyáꞌá pukáisana kentáásí sáwí-imayaago kentáá ímba taꞌótokaiye. Ísu Káráísitiyeꞌa pukétaaraanta úmaisa méraundasa póta minááí éraiꞌ-aai isatá weséta méraumne. Maarán-ááísá ísaraumne. Ísu Káráísiti pukáimpinkemba íyáfasinkaisana puwí-fásíꞌáénkó ímba taꞌótoraisana anekaꞌá ímba wépuwiye. 10 Aoisaambó ombó taiꞌáíndasafena mimbórá-kánáá pukáimba póna mindásafena ímba anekaꞌá puwéna íyáfasinena ména Maníkóntáféna imáyáa éna méraiye. 11 Miyáumai imáyáa éꞌa séꞌa pukétaaraanta úmaisa méraunanasa sáwíꞌo úndawisa ímba taꞌótotuwena wéraisata méta Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaisa méraundasa Maníkó aamoí ínkwae-iꞌa úmaisa méraumne.

12 Kentí sáwí-imayaasafeꞌa tirááísafeꞌa ofáínifo sáwíꞌo owí kembiwí ímba taꞌótoraino. 13 Kentúsane kentiyáánamaisane ímba ewé símai sáwíꞌa éꞌa pukékaan-úmai méraawanamo íyáfasintinkaisaꞌo méraawi Maníkómpáꞌá kentúwawaaꞌa améꞌa wentáféꞌa ewé éꞌa kentúsane kentiyáánamaisane wení kawe-kísáú aantemba máéro. 14 Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko ímba káráwiyisana Maníkó úwoimo túwaꞌnai iwáí káráwiyisana póna kentí

sáwí-imayaago kentúma ímba taꞌótoraino.

Maníkó wení kísau-waasi-iꞌo uwátínkáín-aai.

15 Minááí imáyáa éꞌa simátíménda ísáaro. Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko kentááráꞌá ímba káráwiyisana Maníkó úwoimo súwaꞌnai iwáísá káráwiyisata mindásafeta ímba úwoi sáwíꞌa úmaeta íyóno. 16 Wení kísau maénaumnemo sembá wemá káráwiyisasa wení kísau-waasi méraawe-aai ísaraawe. Miyáumai sáwíꞌo íyanamo éna misáwí-ímáyáágó taꞌótokainaꞌa misáwí-kísáú maimaé iyéꞌa méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌa maéꞌmaeꞌa ónááfo Maníkón-aaimo isáíyanamo éna wemá káráwiyainaꞌa wení kísau maimaéꞌa iyíyana wenaúrankaꞌa arupíse uwátinkainiye. 17 Ááémo sáwíꞌo uráawi taꞌótokowasa ánaaemba éraiꞌ-aai simátímaꞌmaesa íyówaꞌa iséꞌa kentirumpimbá fasiꞌámai taꞌótokaawaꞌa mindásafeꞌa Maníkómpáꞌá súwi súne. 18 Sáwíꞌo uwáí taꞌótokompinkemba Maníkó faútinkowaꞌa arupíse-imayaa uwaná minárúpísé-ímáyáágó taꞌótokaiye. 19 Ímba fasiꞌámai méraantafeꞌa kesáái isáíyan-aai simátimune. Ááéma sáwíꞌa ónae séꞌa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌwaraꞌa sáwíꞌa uwaná taꞌótokaimbanifo káféꞌa kaweꞌá ónae séꞌa kawe-ímáyáá aantemba éꞌa Maníkóndé-iꞌa oro.

20 Ááémo sáwíꞌo uwáí taꞌótokonkaꞌa kaweꞌ-ímáyáá ímbo umbá 21 sáwíꞌo uráamba káféꞌa tigaemá wéiye. Sáwíꞌo untáféna ímba kawe-tántááꞌá kentópaꞌa tiyáiye. Miyá-sáwíꞌó úmae íyómpinkemba méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌa maéꞌmaeꞌa wéowe. 22 Maníkó sáwíꞌo umpínkémbá faútinkena wení kísau-waasi-iꞌa uwátínkaraimba póꞌa Maníkóndé-iꞌa úmai méꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 23 Sáwíꞌo owí-ánóndáá puwíyambanifo Maníkó kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini kísau-imayaa éna aúítaamo úmaisaamo maéꞌmaeꞌo onda-íta wéuwasinkaiye.

Copyright information for `AUY