Romans 8

Maníkóní ámútankomba arááímo tainíꞌo on-ááí.

Miyáumai Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraawi miwítí sáwí-meyamba maitíyukaintafena Maníkó ímba aaifimbá maitinkéna sáwí-meyamba ímba timíníye. Ááéma sáwítaamo uráundawi taꞌótokowata púwóndasafeta ówánanasa Ísu Káráísiti faúsínkaraisata weséta aúíꞌa úmaisa méraunanasa Maníkóní ámútanko káráwiyisana Maníkó aaifimbá ímba maisinkénasa ímba sáwí-meyanta simíníye. Maníkó wení ámáámba siyáimbanifo sáwíꞌa ónae séta minámáámbá ímba kanaatá arááíwakaunda póna minámáánkó sáwíta úmaisa méraundafinkemba ímba síkaisata méraunanasa ánaaemba Maníkó wenááninkontafena séna sáwíꞌa ombá po miwísáféwe sé kumpuwínone séna aiꞌmarówana kesáámó sáwíꞌo úndawisaamo úndanten-auwarawi maimaéna kentáásí sáwí-imayaamo maisiyuwáíndasafenasa kumpukáiye. Maníkó miyá uráimba póta sáwí-imayaasafetaamo sirááísafetaamo úndasa ímbo miyá étaamo Maníkóní ámútankomo siyáintembo étaamo éta Maníkóní ámáánko siyáintemba miyásá úmaisa arupísesa ónaumne. Sáwí-imayaasafesamo tirááísafesamo owí miwítí sáwí-imayaago taꞌótokaifo Maníkóní ámútankombo arááímo táínda-iꞌo owí wení kaweꞌ-ímáyáágó wégarawiyiye. Miwítí sáwí-imayaasafesamo tirááímo tain-ímáyáá aantembo owí méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌa maéꞌmaeꞌa ónááfo Maníkóní ámútankombo arááímo tain-ímáyáá aantembo owí aáno úmai aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. Sáwí-imayaasafesa tirááísafesa on-ímáyáá aantembo owí Maníkóní ámáámba ímba kanaaꞌá taawiyafésa Maníkóní namuro-wáásíyáámbán-owe. Sáwí-imayaasafesamo tirááímo táínda-iꞌo íyawi Maníkó ímba aamoí wéuwatinkaiye.

Maníkóní ámútankomo kentirumpimbó méraimbo éꞌa sáwí-imayaasafeꞌo tirááímo táínda-iꞌa ímba éꞌa Maníkóní ámútankomo siyáintemba éꞌa méraawe. Ísu Káráísitini ámútanko tirumpimbó ímbo méraiwai ímba wení waásin-owe. 10 Ísu Káráísitini ámútanko kentirumpimbó méraimbo éna Maníkó wenaúrankaꞌa arupíse uwátínkaraimba póꞌa kentí ámútanko maéꞌmaeꞌa índawi éꞌa sáwíꞌo uráantafeꞌa kentúgoma puwíndawin-owe. 11 Maníkó Ísumba pukáimpinkemba íyáfasinankowana wení ámútankomo kentirumpimbó méraimbo éna kenkwáráꞌó éna puwíyampinkemba íyáfasintinkainiye. Wení ámútanko kentirumpimbá méraintafena Maníkó miyá íníye.

12 Kesí waásisono. Minááí imáyáa íyata ímba kentáásí imáyáafinkeniꞌa éta Maníkóní ámútankombo arááímo táínda-ita úmaisa méraano. 13 Sáwí-imayaasafeꞌo tirááísafeꞌo ombó éna Maníkó séna méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌa méraaro siyáifo Maníkóní ámútankomo túwaꞌnai ínaꞌo sáwí-imayaamo tuwéꞌo éꞌa aúíꞌa úmai ménaawe.

14 Maníkóní ámútankomo sintembó owí Maníkón-áánintomban-owe. 15 Maníkó wení ámútankomba aiꞌmarówana kentirumpimbá méraiwai ímba inkáítinkaisana inkaisí-ímáyáágó ímba taꞌótokaisaꞌa méraafo Maníkó wenáánintoniꞌa uwátínkáísaꞌa Maníkómbá áánteꞌa séꞌa kesifóo séꞌa méraawe. 16 Kesáá séta Maníkón-áánintonta únesaamo súnda Maníkóní Ufaen-ámútánkó kentáásirumpimba ména séna mindá éraiꞌ-aain-iye wésiye. 17 Maníkón-árááꞌa úndasa póta Maníkómó kentáásáfénawe sénamo toꞌmayaa úmakaimba maimaéta Ísu Káráísitimo maíndanten-úmaisa maénaumne. Umbai-tántáákómó wembó uráintemba kentááfímbá umbai-tántááꞌá wéraimba póta ánaaemba weséta sámo kain-áémpátá ménaumne.

Maníkó wení fíꞌonkaꞌmaꞌmai-sasaamo aráásiminda-aai.

18 Maarán-ááí imáyáa éꞌa séꞌa éraiꞌa Maníkó wení fíꞌonkaꞌmaꞌmai-sama aráásiminata mindásafeta imáyáa éta kentááfímbó wérain-umbai-tantaatafeta ímba óraaꞌ-imayaasa wéune. 19 Maníkón-áánintone ayáámúntonesa únasasa Maníkómó úmakain-tantaako waí-waankowe taaigówé seyaafá-káráán-tántáákówé kentáámó suwánáíyantafesa mósá titaawiyésa simuꞌmarésasa méraawe. 20 Naaófáꞌá Maníkó uwámakain-tantaatafena séna kawááꞌa uwáwíníye wení imáyáafinkemba séna ímba miwítí imáyáafinkemba siyáimba maarán-ímáyáá éna séna 21 ánaaemba kawááꞌínda-tantaaꞌa aambá fáítinkaanana uwámakaunda-tantaaꞌa anekaꞌá ímba kawááꞌa íníye. Kesí iyámpóímo faútínkáanasamo kaweꞌó úmaimo méraiyantemba mintántáákó miyáumai kaweꞌ-úmai wéíniye Maníkó minímáyáá uráiye. 22 Maarán-ááísá ísaraumne. Aaremó iyámpóímo matinkánaesamo séséꞌó ontembá Maníkómó seyaafá-tántááꞌó úmakain-tantaako séséꞌá éna Maníkómó úmakain-tantaaꞌa paápé ínana awánánae séna amuꞌmaréna méraiye. 23 Ímba Maníkómó úmakain-tantaako aantembanifo kesááwáráꞌá miyásá éta Maníkómó toꞌmayaa úmakain-tantaaꞌo simíndasafeta imáyáa ondasáfénasa Maníkó wení ámútankomba aiꞌmarówana kesirumpintá kumbéraisata sésétá éta amuꞌmaréta méraunanasa Maníkó wenayáámúntone wenáánintone síkenasa aú-suwawaaꞌa uwásinkaindasafeta amuꞌmaréta méraumne. 24 Maníkó kaweꞌ-ámpáꞌó mésinkonkata séta éraiꞌa Maníkóní iyámpóíya éta weséta méraumne séta amuꞌmaréta méraumne. Awánasuwaunda-tantaatafeta ínta amuꞌmaréta ímbo awánáúnda-tantaatafeta amuꞌmaréta ménaumpo 25 ímbo awánáúnda-tantaatafeta amuꞌmaréta méta séta éraiꞌa paápé íníye séta ímba suwesaraí ínata fasiꞌámai amuꞌmaréta ménaumne.

26 Ímba fasiꞌámai-waasi méta kaweꞌ-ámpátá kúnanasa umbai-tántáákó taꞌótóráísana póna Maníkóní ámútanko súwaꞌnai isatá nóraumaisaawa Maníkómbá áísai onanasááwá súwaꞌnai íníyo séta sirumpintá séséꞌ-aantemba éta ímba kanaaꞌá aaí súnanasa Maníkóní ámútanko kentáásáféna imáyáa éna Maníkómpáꞌá áísai isaná 27 Maníkóní ámútanko Maníkómbó arááímo tain-ááí séna wení waási-imayaa éna miyán-ááí simbá póna Maníkó kentáásí imáyáa awánaiwai póna wení ámútankomo sin-ááí wéisaiye.

28 Maarán-ááí isáúmne. Wení waási-iꞌa ondasáfénasa wemparíꞌa úmakaisata wen-ímáyáá éta méraunanasa sáwí-tantaaꞌe kawe-tántááꞌé kempátáámó timbá Maníkó mintántááꞌá kaweꞌá wéuwasinkaiye. 29 Naaófáꞌá Maníkó wendé-íꞌa úmai wemparíꞌa úmakowaisafena séna kesááninkaamba ónááwe siyáimba póna wenááninko Ísu kentáásuwaao-iꞌa isatá wenáúnafaraawinta úne. 30 Naaófáꞌá wemparíꞌa úmakowisafenasa sáántenasa wenaúrankaꞌa arupíse uwásinkenasa wenááninkaaniꞌa wéuwasinkaiye.

Maníkó arumbá siménasa Ísumba aiꞌmarówanamo kumpukáin-aai.

31 Maníkó miyáumai súwaꞌnai uráifo imáyáa éꞌa simátíménda ísáaro. Sáwíꞌa uwátinkanae sésamo miyámó íyamba ímba kanaaꞌá kentáá íyáákanaawe. 32 Maníkó wenááninkomba ímba taꞌótorena kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwáínkwae sénasa aiꞌmarówana kumpukáiye. Miyá uráifo súwaꞌnai índa-tantaaꞌa úwoisa simíníye. 33 Maníkó kentáá wemparíꞌa úmakaiwaisa wenaúrankaꞌa arupísesa uwásínkarainta pósa tuwímbai-waasi ímba kanaaꞌá aaifintá maisinkánááwe. 34 Tuwímbai-waasi kentáásáfésa puwíwae sésa ímba aaifimbá maisinkánááwe. Ísu Káráísiti kentáásáfénasaawe séna puwéna íyáfasinena Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá ména kentáá súwaꞌnai ena Maníkómpáꞌá inaí wésiye. 35 Miyá intáfésa tuwímbai-waasi ímba kanaaꞌá Káráísitiyetaamo méraundafakenta síyááwanasa Káráísiti kentáásáfénasa ímba awinkéna kentáá-ímáyáá ímba wétuwaiye. Umbai-tántááꞌó kempátáámó tíndawe aoisaambó wisínkétaawe sáwíꞌo uwásínkéntaawe sááimo táíndasaawe unáánkwátói-iyaintaamo ondasááwé tuwímbaimo sínkamiyantaawe púwóndasaawe miyán-tántááꞌó kempátáámó tínda Káráísitiyetaamo méraundafakenta ímba kanaatá síyááwanasa Káráísiti kentáásáfénasa ímba awinkéna kentáá-ímáyáá ímba wétuwaiye. 36 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

ení waási-ita úndarakemba tuwímbai-waasi kentáásáfésa sésa tínkamonasa puwíwae-imayaa úmaesa wéiyowe. Sipisípimo tufúwówanamo púwíntemba kentáásáfésa tínkamonasa
puwíwae símae íyówe
agaimaréna siyáiye.
37 Miyá-sáwíꞌó uwásínkáanta ímba imáyáa únanasa Ísu Káráísiti arumbá símímba póna fasiꞌásínkáísata miwísá wéiyaakaumne. 38 Maarán-ááí éraiꞌ-aai isaꞌá ísaraumne. Maníkó arumbá siménasa Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana kentáásáfénawe séna kumpukáimba pósa Maníkómpáꞌó méraundafakenta ímba kanaatá siyánááwe. Púwóndasaawe úwoimo méraundasaawe Maníkómpáꞌó méraundafakenta ímba kanaatá siyánááwe. Wíyómpaken-kisau-waasiye sáwí-amutane íféꞌo wérain-tantaaꞌe ánaaembo paápé índa-tantaaꞌe wíyómpakewiye waántá-waasiti marupákéwíyé Maníkómó úmakain-tantaaꞌe miyán-tántáátónkó ímba kanaatá Maníkómpáꞌó méraundafakenta síyááwanasa Maníkó kentáásáfénasa ímba awinkéna kentáá-ímáyáá ímba wétuwaiye.

Copyright information for `AUY