a15:55Hos 13:1415:56Ro 6:14, 7:1315:582Kro 15:7; Rev 14:1316:1Ro 15:25-26; 2Ko 8:1-9; Ga 2:10 pewek im eiwisɨm emwaai niutɨp te maain wɨ kerek hi anen etɨwem, yi ap eino ein eino ein eiriyam me mɨt miyapɨr en au emɨt! Hɨram menmen yi epei yewisɨm hɨram emwaai emɨmeriyo.
b16:5Ap 19:21 au. Hawɨ hɨtan epei au, yi eikepa eiriuweta hi ano wit keiyak hi hanhan anori.
c16:6Ro 15:24; Ta 3:1216:7Ap 18:2116:9Ap 19:8-10; 2Ko 1:12; Kl 4:3; Rev 3:816:101Ko 4:1716:111Ti 4:1216:121Ko 1:12, 3:616:13Sam 31:24; Ef 6:10 miyapɨr kerek nises hɨm me God. Te hi hitihi hɨm iuwe yi mɨt mɨyapɨr en.
d16:15Ro 16:5; 1Ko 1:1616:161Te 5:1216:18Fl 2:2916:19Ap 18:2,18, 26; Ro 16:3-516:20Ro 16:16; 2Ko 13:1216:21Kl 4:18; 2Te 3:1716:22Ga 1:8-9
1Cor 16
d16:15Ro 16:5; 1Ko 1:1616:161Te 5:1216:18Fl 2:2916:19Ap 18:2,18, 26; Ro 16:3-516:20Ro 16:16; 2Ko 13:1216:21Kl 4:18; 2Te 3:1716:22Ga 1:8-9
 

1 Corinthians 16

Hɨm me pewek mɨt ne Korin nantɨwem nanwet mɨt miyapɨr han em

In ek hi ewisi hɨm me pewek kerek yi hɨras yewisɨm mɨwaai niutɨp. Te yi eiwet mɨt miyapɨr han kerek hɨr nises God neit provins Judia yi eiwetɨrem. Hi ewisiyem entar yi epei yitauhiyem. Yi yises menmen hi epei atɨp mɨt nises hɨm me God neit provins Galesia em. Me wɨ Sande miutɨp miutɨp yi mɨt miyapɨr yapɨrwe niutɨp niutɨp eiremɨr pewek pɨnam me menmen God kekepi yi epei yetɨwem me menmen yi yɨrɨakem. Yi eiremir a  Maain hi anen hi awis tɨwei keiyak kakɨkaap mɨt ne Jerusalem hɨr nanɨrtei yi neimɨn, hi awet mɨt kerek yi yehimɨteni hɨr nantɨwek kaktike pewek mi, hi ariuweti hɨr neiyɨm enɨno wit Jerusalem. Maain hi anen hi han kitet hɨram yaaim te hi ano Jerusalem hɨr nantikewa haiu emriyan emno.

Pol hanhan kaknen kakɨr mɨt miyapɨr ne wit Korin

Hi ehinɨn ano provins Masedonia. Hi hen en apei au, te hi pɨke anen ari yi mɨt miyapɨr en. Hi anen ehu etikewi wɨ mei yapɨrwe au en, hi ehu wɨ ere hawɨ hɨtan epei b  In ek hi hɨnapen anen ari me wɨ hi ano wit hak menep entar hi ehu etikewi wɨ mei kike au emɨt. Maain mɨtɨk Iuwe Krais kakwisa hi anen ehu etikewi wɨ mei yapɨrwe. Te in ek hi ahu in heit wit Efesas ere maain wɨ haiu mɨt ne Isrel menewem Pentikos hɨram mamnen. Hi wen ahu in entar Mɨtɨk Iuwe hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe yaaim epei man mamwisai haiu mamtɨp mɨt hɨm mɨrak hɨr nanisesim. Te mɨt enun han nɨnapen hɨm me God hɨr nau in nanraiwaank menmen haiu matɨp mɨt miyapɨr em.

10 Maain Timoti hɨrak kaknen yi naanemprewek werek werek, te hɨrak ap kakneini au. Hɨrak eku werek ektikewi. Hi hetpi hɨm im hentar Timoti ketikewa hawɨr wɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe hɨram mɨpɨram. 11 Yi ap eineinɨk einan yipɨr eiwɨrek yi han kitet hɨrak mɨtɨk weinɨk au emɨt! Yi eikepik te hɨrak pɨke kaknen eku werek werek ekɨntar hi etike naiu yinan han in haiu mameriyɨwek hɨrak kaknen. 12 In ek hi etpi me Apolos. Hi epei hetpɨwek hɨm iuwe hɨrak ektike naiu yinan han in hɨr nanriyan nanɨno nanri. Te hɨrak au kɨnapen. Hɨrak katɨp kar ik: “Hi ap te in ek ano au. Maain God kakwisa hi anen, te hi anen ahɨri.” Te hi hetpi, maain hɨrak kaknen.

Hɨm ham pɨnam hɨram mɨkaru

13 Yi naanempre hɨras te yi eiyises hɨm me God werek werek. Yi eire mɨt iuwe han tokik (o einakɨn tokim) eiyu me menmen enum mamnen mamriwaank. 14 Menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem eiyɨntar yi hanhan eiriuwe mɨt miyapɨr han eikepi eiriuwerem. 15 Nai yinan, yi yertei menmen im. Mɨtɨk Stefanas ketike mɨte nɨkerek nɨrak hɨr nemtau hɨm me God hɨr ninɨn nisesim nekre nɨmɨn ke yi mɨt miyapɨr yapɨrwe nau neit provins Akaia. Hɨr epei nises han kɨr nen nɨkaap mɨt c  16 Yi eiyɨmtau hɨm mɨr metike hɨm me mɨt hɨr nekepi nɨrɨak menmen iuwe mar em. 17 Hi han yaaik hentar Stefanas, Fotyunetas, tetike Akaikas epei tan tɨra. Hɨrakɨt tan tekepa teriuwe menmen yi ap yekepa yeriuwerem yentar hi ap hau hetikewi. 18 Hi han kitet hɨrakɨt terekyi yi han yaaik yar ke hɨrakɨt epei terekya hi han yaaik. Yi han ekitet mɨtɨkɨt tar ik hɨrakɨt mɨtɨkɨt iuwe. 19 Mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God neit provins Esia hɨr nesiuwe hɨm netpi, “Yi yaain.” Akwila ketike mɨte pɨrak Prisila hɨr netike mɨt miyapɨr han kerek nises hɨm me God nererik neit wɨnak kɨr in, hɨr yapɨrwe nesiuwi hɨm netpi, “Yi yaain.” 20 Naiu yinan yapɨrwe in hɨr nesiuwi hɨm netpi, “Yi yaain.” Wɨ kerek yi yererik yi eitɨpan yi eiyewewan eiyɨr ke mɨt yaain ne God nɨrɨakem.

21 In ek hi Pol hɨrekes hewis hɨm mai yinam im mau tɨwei men yi mɨt miyapɨr hi hetpi, “Yi yaain.” 22 Mɨt miyapɨr han en kerek hɨr ap hanhan neriuwe Mɨtɨk Iuwe Krais hɨr nemipɨn hɨr han kitet maain hɨrak kakɨwaanki. Mɨtɨk Iuwe kaiu Yaaik Krais, ti enen.

Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Krais kakrekyi menmen yaaim. Hi hanhan yi mɨt miyapɨr yapɨrwe en hentar haiu ne Krais Jisas.

23 

Mepɨr keremem d 

Copyright information for `AVT