a1:29Ro 3:27; Ef 2:91:30Jer 23:5-6; Jo 17:19; 2Ko 5:211:31Jer 9:24; 2Ko 10:172:11Ko 1:172:2Ga 6:142:3Ap 18:9; 2Ko 10:1 God Hɨmɨn Yaaik kɨrak keteikni hɨm hi hetpiyem hɨram yaaim. Hɨrak kɨrɨakem keriuwe menmen iuwe hɨrak kekepa hi hɨrɨakem me yi mɨt miyapɨr.
b2:41Te 1:52:6Ef 4:13; Fl 3:152:7Ro 16:25; Kl 1:262:8Lu 23:34; Je 2:12:9Ais 64:42:10Mt 13:112:11Pro 20:272:12Jo 16:13-14 menmen yaaim God epei kerekyeiyem weinɨm.

1 Corinthians 2

Pol katɨp hɨm me Krais hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt

Nai yinan, nɨpaa hi han hɨri yi mɨt miyapɨr, hi hetpi God hɨm mɨrak yaaim, hi ap atɨp heriuwe hɨm me mɨt iuwe nertei menmen iuwe me tɨ au. Hi hekre han kai hi han kitet hi ap te etpi menmen ham au. Hi etpi hɨm me Jisas Krais kerekek hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt kekepai haiu mɨt. Wɨ nɨpaa hi hau hetikewi hi ap hetpi har ke mɨtɨk iuwe au. Hi hɨnaain hewaank hɨm me God te hi hepɨrpɨr. Hi hetpi hewepiyapɨr hɨm mai, hi ap te hetpi heriuwe hɨm yaaim me mɨt iuwe nertei menmen te hi hari han ki keriuwerem au. a  Hɨrak kɨrɨak menmen im te yi yertei hɨram ap hɨm weinɨm me mɨt hɨr natɨp hɨr iuwe keriyen au. Hɨram menmen iuwe me God te yi yisesim.

God Hɨmɨm Yaaik kekepai haiu mertei menmen mɨrak

Me wɨ hi hetike mɨt aposel han haiu mau nɨmɨn ke mɨt, hɨr nertei menmen me God werek werek, haiu matɨp hɨm yaaim mɨre mɨt iuwe. Hɨm mai hɨram ap hɨm me mɨt iuwe nau tɨ ik hɨr naanmɨprai haiu mɨt au. Hɨr nantike hɨm mɨr maain nanɨwaank nanɨt. Te menmen hi hetpiyem, hɨram menmen nɨpaa God kɨsawɨnem. Nɨpaa hɨrak ap kɨrɨak tɨ ketike nepni wen au, hɨrak han kitet kakɨkepai haiu mɨt haiu mamu mamtikerek mamɨt menmen mɨrak yaaim, te hi hetpim. Ap te mɨtɨk kei kiutɨp ke mɨt iuwe hɨr nau tɨ naanmɨprai haiu mɨt, hɨr nertei menmen im me God au. Hɨr nerteiyem te nɨpaa hɨr ap te nanɨt Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas ke wit ke God, hɨr nanwenkekik kaku nu tentarakɨt hɨrak kaki taau. Te in ek haiu mertei hɨm nɨpaa ein mɨt profet hɨr newisɨm mau tɨwei me God hɨram yaaim. Hɨram matɨp,

  • “God epei kɨrɨak menmen yaaim me mɨt miyapɨr kerek hanhan God hɨr nanisesik.
  • Menmen im mɨt miyapɨr ap nɨrem, hɨr ap nemtewem, hɨr ap han kitet hɨram mepu au.”
10 God epei keteiknai menmen im hɨrak kɨrɨakem keriuwe Hɨmɨn kɨrak Yaaik. God Hɨmɨn Yaaik kɨr menmen yapɨrwe. Hɨrak kertei menmen mau mekre han ke God Haai. 11 Mɨtɨk keimɨn kertei menmen mɨtɨk hak han kitetim a? Au, mɨtɨk hɨrekes hɨmɨn kɨrak kerteiyem kerekek. Mar im, mɨt hɨr ap nertei menmen mekre han ke God au. God Hɨmɨn Yaaik kerekek kerteiyem kewepaiyapɨrem. 12 God ap kewetai haiu mɨt hɨmɨn ke kertei menmen me tɨ keremem au. Hɨrak kewetai Hɨmɨn kɨrak kau ketikerek te haiu mamɨrtei b  13 Haiu matɨp menmen im God kɨrɨakem te haiu ap matɨp meriuwe hɨm mɨt ne tɨ nepei netpaiyem haiu misesim au. Haiu matɨp meriuwe hɨm God Hɨmɨn Yaaik ketpaiyem. Haiu mewepyapɨrem matɨp mɨt kerek God Hɨmɨn Yaaik kewi haiu metporem. 14 Mɨt miyapɨr kerek God Hɨmɨn Yaaik ap te kau kekre han kɨr, hɨr hekrit hekrit neweikɨn sip newet God hɨm mɨrak nentar hɨr nepei natɨp hɨram enum weinɨm. Hɨr ap nemtau hɨm mɨrak han kitetim nentar God Hɨmɨn Yaaik ap kewi kekepi hɨr nerteiyem au. 15 Mɨt miyapɨr kerek God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kɨr, hɨr nemtau han kitet menmen yapɨrwe me God. Te mɨt han kerek God Hɨmɨn Yaaik ap kau kekre han kɨr hɨr ap nertei werek han ke mɨt kerek God Hɨmɨn Yaaik kau kekreri taau. Te hɨr nepɨtari menmen me God.

16 Haiu mertei hɨm im hɨram yaaim mentar nɨpaa mɨt profet hɨr newisɨm mau tɨwei me God hɨram matɨp,

  • “Mɨtɨk kei kiutɨp ke mɨt yapɨrwe ap kertei menmen God han kitetim au.
  • Hɨrak ap te kaktɨp God menmen kakɨkepik kakriuwerem taau.” Hɨm im hɨram yaaim, te haiu mɨt nɨrak han kitet me menmen im me God mar ke Krais hɨrekes han kitetim.
Copyright information for `AVT