a1:2Jo 1:141:4Jo 16:241:51Ti 6:16; Je 1:171:61Jo 2:4; Jo 3:211:7Ais 2:5; Hi 9:14; Rev 1:5, 7:141:8-9Sam 32:5; Pro 28:13 yi ap eirɨak menmen enum au. Keimɨn ke haiu mɨt hɨrak kɨrɨak menmen enum, Jisas Krais hɨrak mɨtɨk yaaik hɨrak kakɨkepik. Hɨrak kau ketike God, hɨrak kitɨwekhi ke mɨtɨk ik.
b2:1Hi 7:25, 9:242:21Jo 4:10, 14; Jo 1:29, 11:52; Kl 1:202:41Jo 1:6,82:5Jo 14:21,23; 1Jo 4:12,17, 5:32:6Jo 13:152:72Jo 5-6; 1Jo 2:24, 3:112:8Jo 1:9, 13:34; Ro 13:122:91Jo 3:10,15, 4:202:10Ro 14:13; Jo 11:9 hɨrak kertei menmen me God au. Hɨrak kises menmen enum kar ke mɨtɨk kitet yayiwe ke wɨtaan. Wɨtaan wɨ mekrewek nanamɨr (o naan) te hɨrak ketari yayiwe hɨrak kitetim.
c2:11Jo 11:10; 12:352:121Ko 6:112:131Jo 1:1; Jo 1:12:15Ro 8:7; Je 4:42:16Ro 13:14; 1Pi 2:112:171Ko 7:31; Mt 7:212:181Pi 4:7; Mt 24:5,24; 2Jo 7 Krais epei newepyapɨr hɨras te haiu mertei wɨ epei man menep.
d2:19Ap 20:30; 1Ko 11:192:201Ko 2:15; 1Jo 2:272:221Jo 4:3; 2Jo 72:23Jo 5:23, 15:23; 1Jo 4:15, 5:1; 2Jo 92:25Jo 3:15, 6:402:27Jo 14:26, 16:132:281Jo 3:2, 4:17 mamsawɨn au. Haiu mamɨrp ninaan mɨrak.

1 John 2

Krais hɨrak kaiu yaaik kekepai

Nai yinan yaain, yi yɨre nɨkerek nai, hi hewisi hɨm im te a  Jisas kewet God hɨrekes hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt kewenɨn Haai kɨrak han te hɨrak han enuk keriuwai me menmen enum haiu mɨrɨakem au. Haiu mises hɨm mɨrak te haiu merteiyek werek werek, haiu nɨrak. Mɨtɨk kiutɨp katɨp kar ik: “Hi hertei God werek werek hi kɨrak,” te hɨrak ap kises hɨm mɨrak au, te mɨtɨk ik kemipɨn. Hɨm me God ap mau mekre han kɨrak au. Keimɨn kises hɨm me God, hɨrak hanhanek wɨsenuk. Mar im haiu mertei haiu mises God werek werek. Keimɨn katɨp hɨrak kises God te hɨrak ekrɨak menmen emɨr ke nɨpaa Krais kɨrɨakem.

Keimɨn hanhan nɨrak yinan, hɨrak kises hɨm me God

Nai yinan yaain, hɨm im hi hewisiyem hɨram me petepin kerekek au. Me nɨpaa ein hɨram mepu. Hɨm im nɨpaa yi yinɨn yises God yi yemtewem. Au, hɨm im hi hewisiyem hɨrak Krais kɨrɨakem, in ek hɨram mewep wɨsenum. Nɨpaa Krais kɨrɨakem te in ek yi yisesim. Hɨm im matɨp mar ik: Haiu hanhanan naiu yinan. Menmen enum hɨram mɨre mɨtɨk keke tɨ ke wɨtaan, hɨram mau han kaiu, te hɨram mamno mamɨt. Menmen yaaim mar ke mɨtɨk keke tɨ ke wepni hɨram mekrehɨr mɨram. Keimɨn katɨp hɨrak kises hɨm me God te hɨrak han enuk keriuwe kɨrak yinak, hɨrak ap kises hɨm me God au. Hɨrak kɨre mɨtɨk hak ap kenke si au kitet yayiwe ke wɨtaan kepno. 10 Keimɨn hanhan kɨrak yɨnak, hɨrak kises hɨm me God. Hɨrak kɨre mɨtɨk kitet yayiwe ke wepni hɨrak kɨr yayiwe werek werek ap te kakɨkenpet tɨp mamɨnwik kakɨnkewɨn au. 11 Keimɨn han enuk keriuwe kɨrak yinak, b  12 Nɨkerek nai, hi hewisi tɨwei ik hentar menmen enum yi yɨrɨakem God epei kesakem. Hɨrak kesakem kentar menmen yaaim nɨpaa Jisas kɨrɨakem. 13 Hi hewis tɨwei ke yi haairer hentar yi yertei hɨrak keimɨn kepu nɨpaa ere in. Hi hewis tɨwei ke yi pipep hentar hɨm me God mau han ki yi yinɨn Seten. 14 Nɨkerek nai hi hewisi tɨwei ik hentar yi yertei God Haai. Hi hewis tɨwei ke yi haairer hentar yi yertei hɨrak God kerek kepu nɨpaa ere in. Hi hewis tɨwei ke yi pipep hentar yi manpenun yeit, hɨm me God mau han ki yi yinɨn Seten.

Yi ap hanhan menmen enum me tɨ

15 Yi ap hanhan eiyises menmen enum mɨt nɨrɨakem o menmen enum me tɨ au emɨt! Keimɨn hanhan menmen enum me tɨ, hɨrak ap hanhan God Haai au. 16 Menmen me tɨ hɨram mar im: Menmen enum me tɨ mɨt hɨr hanhanem nanisesim, menmen mɨt nɨrem hɨr hemkre menepam neriuwerem, mɨt han kitet hɨras netenen menmen yapɨrwe ninɨn mɨt han. Menmen im hɨram ap menmen me God au. Hɨram menmen me tɨ keremem. 17 Menmen me tɨ metike menmen enum me hemkre menepam meriuwerem mamno mamɨwaank mamɨt, te neimɨn nɨrɨak menmen God hanhan hɨr nanisesim, hɨr nanu nanɨt tipmain tipmain enum eik.

Mɨt nepan ne Krais newepyapɨr hɨras

18 Nɨkerek nai yaain, wɨ epei man menep te mɨtɨk enuk kepan kɨnapen Krais hɨrak kaknen. Mɨt yapɨrwe nepan ne c  19 Mɨt han ne mɨt in nɨpaa nau netike haiu mɨt ne weiwɨk me God. Te in ek hɨr nɨnaiwɨrai nen nentar hɨr ap nises hɨm me God au. Hɨr nɨpaa nises hɨm mɨrak werek te hɨr wen netikewei mepu in. Hɨr epei nɨnaiwɨrei nen te haiu mertei hɨr ap nises God nar ke haiu mɨt in misesik au. Hɨr nemipɨn. 20 God kesiuwe Hɨmɨn kɨrak Yaaik kan kekre han ki te yi yapɨrwe yertei hɨm mɨrak werek werek. 21 Hi hewisi tɨwei ik hentar yi ap yertei hɨm yaaim me God au. Hi hewisiyek hentar yi yertei hɨm mɨrak yaaim. Keimɨn ap kises hɨm mɨrak hɨrak kemipɨn. 22 Hɨrak keimɨn? Hɨrak mɨtɨk kerekek katɨp Jisas hɨrak ap Mɨtɨk Krais nɨpaa God kehimɨtanek au. Mɨtɨk ik hɨrak kepan ke Krais kerekek. Hɨrak keweikɨn sip kewet God Haai ketike Nɨkan kɨrak. 23 Mɨt kerek natɨp Jisas hɨrak ap Nɨkan ke God au, God Haai kau ketikeri au. Mɨt han kerek natɨp Jisas hɨrak Nɨkan ke God, God Haai kau ketikeri.

God Hɨmɨn Yaaik keteiknai hɨm yaaim

24 Te yi wen eiyises menmen yi nɨpaa yemtewem hɨram emɨkre han ki. Hɨram mekre han ki te God Haai ketike Nɨkan kɨrak hɨrakɨt tatpau tatpɨtikewi. 25 Nɨpaa Krais katɨp kakises hɨm im: Hɨrak kakɨkepai haiu mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik. 26 Hi epei hewisi tɨwei ik hetpi me mɨt hɨr nepakɨn Jisas hɨr enun nemipɨn nanri han ki. 27 Nɨpaa hɨrak keweti Hɨmɨn kɨrak Yaaik kau han ki te yi ap eiyɨthis mɨt han hɨr nanteikni mekam yaaim o mekam enum au. God Hɨmɨn Yaaik hɨrekes kerekek kakteikni menmen yapɨrwe. Hɨm mɨrak yaaik kemipɨn au. Menmen Hɨmɨn kɨrak Yaaik keteikniyem, yi eiyisesim te yi eiyises Krais. 28 Te in ek, nɨkerek nai, yi eiyisesik te maain wɨ hɨrak kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, haiu ap yɨnk enuk mamneinɨk mamno d  29 Yi epei yertei God hɨrak mɨtɨk yaaik, te neimɨn nɨrɨak menmen yaaim, yi yertei hɨr nɨkerek ne God.

Copyright information for `AVT