a2:19Fl 2:15-16, 4:1; 2Te 1:43:1Ap 17:15 hɨrak yaaik te hawɨr wiketeret wau wit Atens,
b3:2Ap 16:1-33:3Ef 3:13; 2Ti 3:123:4Ap 14:223:5Fl 2:163:6Ap 18:53:72Te 1:43:112Te 2:16

1 Thessalonians 3

Pol keriuwet Timoti kaknen kakɨkepi han tokik nanu

Te haiu ap wen memerɨr wɨ meiyam au. Haiu han kitet a  hawɨr weriuwet Timoti kan kɨri. Hɨrak kaiu yinak ketikawɨr mɨrɨak menmen me God, hɨrak katɨp mɨt hɨm yaaim me Krais. Hawɨr wauriuwetek kaknen kakɨkepi yi han tokik eiyu eiyises menmen me God. Te yi mɨt eiweikɨn sip eiwet hɨm me God eiyɨntar menmen enum im au. Yi hɨras yertei God kehimɨteni me menmen enum im. Nɨpaa haiu mepu metikewi, haiu metpi hɨr mɨt nanrekyei enum nanɨntar haiu mises hɨm me Krais. Menmen im epei man mar ke nɨpaa haiu metpiyem. Te hi ap wen hemerɨr wɨ meiyam au. Hi heriuwet Timoti hɨrak ken kakɨrtei yi wen yises hɨm me God werek werek o au. Hi hɨnaain Seten kakri han ki, te menmen haiu mɨrɨakem hɨram mamre weinɨm.

Timoti pɨke kan Pol ketpɨwek mɨt ne Tesalonaika nises God werek

In ek Timoti kinaiwɨri hɨrak epei kan in ketpawɨr hɨm yaaim im. Hɨrak katɨp yi wen yises hɨm me God, yi hanhan mɨt han. Yi wen hanhanai haiu mɨt in, yi hanhan yairai yayɨr ke haiu hanhan mamri. Haiu mepu han yaaik mentar yi mɨt wen yises hɨm me God. Mɨt nerekyei menmen enum, haiu ap han enuk au. Menmen haiu memtewem me yi mɨt mekepai haiu han yaaik mepu. Yi wen eiyises hɨm me God eiyu han tokik, te haiu mamu werek werek. Haiu matɨp God mekam te haiu meteiknɨwek haiu han yaaik wɨsenuk meriuwerek mentar hɨrak kɨkaap yi mɨt? Taauye! 10 Hekrit hekrit haiu mitehi God haiu mamri mamkepi werek iuwe yayɨt menmen me God.

Pol kitehi God kakɨkepi nanɨno nanɨr mɨt ne Tesalonaika

11 Haiu hanhan God Haai kaiu kaktike Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas hɨrekses tatkepai haiu mamno mamri. 12 Haiu hanhan Mɨtɨk Iuwe kaknipi yi han tewenɨn ni yinan wɨsenum ere yi hanhan mɨt yapɨrwe yayɨr ke haiu mɨt hanhani. b  13 Haiu hanhan God kakrɨak menmen im, hɨrak kaknip han ki tokik. Te maain Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas pɨke kaknen kaktike mɨt nɨrak yaain hɨrak kehimɨteni hɨr nɨrak, yi eiyu werek werek han ki yaaik prar prar yayɨt ninaan me God Haai kaiu.

Copyright information for `AVT