a3:13Fl 1:10; 2Te 1:7,104:12Te 3:64:31Te 5:23; Hi 10:10; 1Pi 1:164:41Ko 6:13,154:5Sam 79:64:6Sam 94:1 miyapɨr nɨr eiriyanhis eiwenɨnem au emɨt. Yi ap eirɨak menmen enum mar im mentar nɨpaa haiu metpi Mɨtɨk Iuwe kaknep mɨt nar ik.
b4:72Te 2:13-14; 1Pi 1:15-164:8Lu 10:16; Esi 36:27, 37:14; 2Ko 1:224:9Jo 13:344:102Te 3:44:11Ef 4:28; 2Te 3:8,124:121Ko 5:12-13; Kl 4:54:13Ef 2:124:14Ro 14:9; 1Ko 15:3-4,124:151Ko 15:514:161Te 1:10; 2Te 1:7; 1Ko 15:52 mɨt nises Krais hɨr apei naa, hɨr naninɨn nanɨkrit nanu.

1 Thessalonians 4

Menmen God hanhan haiu mamrɨakem

Naiu yinan in ek hi hewisi hɨm ham. Nɨpaa haiu metpi meteikni markeik te yi eiyises God te yi eirekyɨwek han yaaik keriuwi. Haiu mertei yi yɨrɨakem, te haiu mekrehɨr ke Jisas, haiu metpi hɨm manp te yi eirɨakem wɨsenum.

Yi yertei hɨm nɨpaa haiu metpiyem mekrehɨr ke Jisas.

Menmen im God hanhan yi eiyisesim. Yi eiyu han yaaik prar prar, yi yisesan yɨrɨran au emɨt! Yi mɨt yapɨrwe niutɨp niutɨp yi wen eiyɨrtei eiyɨt mɨyapɨr ni hɨras yayɨr ke mɨt ap nertei God hɨr nisɨsan nɨrɨran. Te yi eiyisesim au emɨt! Yi yayɨt miyapɨr eiyises menmen yaaim God han yaaik kakɨriuwerem. Yi ap eirɨak ni yinan menmen enum eiri a  Nɨpaa God kehimɨtenai haiu mɨrɨran o mɨrɨak menmen enum au. Hɨrak kehimɨtenei haiu mamises menmen yaaim, te haiu mamu han yaaik prar prar. Keimɨn keweikɨn sip kewet hɨm im hɨrak keweikɨn sip kewet mɨt keriyen au. Hɨrak keweikɨn sip kewet God kerek kewetai Hɨmɨn kɨrak Yaaik te haiu emu han yaaik prar prar.

Hi ap ewisi hɨm mei mamno yi mɨt me yi hanhan yeriuwe ni yinan au. Yi epei yertei yisesim. God epei keteikni yi hanhan yeriuwe ni yinan. 10 Yi wen hanhan ni yinan nerer wit wit neit provins Masedonia, te haiu metpi hɨm manp yi naiu yinan, yi hanhani yapɨrwe. 11 Yi hanhan eiyu werek werek, yi eiyises menmen mi keremem. Yi eiyu yain yain au emɨt! Yi eirɨak menmen mi mar ke nɨpaa haiu metpi, 12 te mɨt kerek ap nises God hɨr han kitet yi yaain. Yi eirɨakem te ni yinan ap te naanmamri me menmen yi yayɨm au emɨt!

Maain Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen kakɨkɨan mɨt epei naa

13 Nai yinan, haiu mɨnapen yi mɨt yepɨtari me ni yinan hɨr epei naa. Haiu mɨnapen yi han enuk me hɨr mɨt kerek epei naa yar ke mɨt hɨr ap nises God hɨr han enuk au. Hɨr ap han kitet God kakɨkɨan mɨt epei naa. 14 Haiu ap hanhan yi han enuk eiyɨntar menmen im. Haiu han kitet Jisas epei kaa pɨke kekrit, te nɨpaa mɨt nises hɨm mɨrak, hɨr naa, maain God kakɨkɨan mɨt in hɨr nantikerek pɨke nanɨnen.

15 Haiu matɨp mɨt menmen Mɨtɨk Iuwe ketpeiyem. Maain hɨrak pɨke kaknen, mɨt kerek nises hɨm mɨrak hɨr wen nepu, hɨr ap naninɨn mɨt nɨpaa naa au. 16 Maain Mɨtɨk Iuwe kaktɨp hɨm manp, mɨtɨk ensel hak iuwe ke God kaknap kaknɨne, hɨram heurek me God mamtɨp. Me wɨ im, Mɨtɨk Iuwe Krais kakɨkiuwe wit ke God kaknen, b  17 Epei au, mɨt kerek wen nepu nises Krais hɨr nanɨniu nanɨno nantikeri nanrerik naniun Mɨtɨk Iuwe nanɨt nepni (o nepneyi). Te haiu yapɨrwe mamu mamtikerek tipmain tipmain enum eik. 18 Te yi mɨt eirɨak mɨt han yaaik eiriuwe hɨm im yaaim.

Copyright information for `AVT