a1:19Ap 18:51:20Rev 3:141:211Jo 2:271:22Ef 1:13-14; 2Ko 5:5; Ro 8:16-171:23Ro 1:9; 2Ko 11:311:241Pi 5:32:11Ko 4:21; 2Ko 12:21 hi han yaaik ehu a? Taauye! Yi mɨt kerek hi anipi yi han enuk keriyen.
b2:4Ap 20:312:51Ko 5:12:92Ko 7:15, 10:6 kakinɨnai kewisɨsai me mɨtɨk kerek haiu nepei menerek mepɨrek. Haiu nepei mertei menmen enum Seten han kitet kakrekyaiyem.
c2:11Lu 23:312:12Ap 14:27; 1Ko 16:92:13Ap 20:1

2 Corinthians 2

Te hi epei han kai kitet hatɨp har ik. Hi ap anen ari yi mɨt etpi menmen me han enuk heriuwerem. Hi anen etpi menmen te yi han enuk, te neimɨn nankepa a  Hi hɨnapen anen ari yi mɨt miyapɨr en yi yenipa hi han enuk au. Hi hanhan yi eikepa hi han yaaik etikewi, te hi hinɨn hewisi tɨwei men yi mɨt, hi hetpi menmen hi han enuk heriuwerem. Hi hertei wɨ kerek hi han yaaik heriuwe menmen, te yi yapɨrwe han yaaik yetikewa me menmen. Wɨ hi hewis tɨwei ken yi mɨt miyapɨr en, hi hewisɨk hɨrak au kerekyo han kai au toenuk te hi hɨkɨt. Hi hɨnapen henipi han enuk heriuwe hɨm hi hewisiyem au. Hi epei hanhan yi eiyɨrtei hi han tewenɨni wɨsenum keremem.

Pol katɨp hɨr mɨt ne Korin pɨke nanɨthis mɨtɨk nɨpaa kɨrɨak enum

Mɨtɨk kerek kɨrɨak menmen enum hɨrak ap kenipa han enuk au. Hɨrak kenipi keriyen yi han enuk. Hi hɨnapen hemipɨn hatɨp hɨrak kenipi yi yapɨrwe han enuk au. Yi mɨt han keriyen. Menmen yi mɨt yapɨrwe yerekyɨwekem me menmen enum hɨrak kɨrɨakem hɨram werek. Te in ek yi mɨt miyapɨr yi ap han ekitet menmen hɨrak kɨrɨakem, nepei werek emɨt yi einaipɨsem. Yi eiyɨtpɨwek hɨm yaaim em eiyɨm eirekyɨwek han yaaik te menmen im ap mamrekyɨwek han kɨrak mamɨwaankek. Te hi hitihi hɨm iuwe te yi eiteiknɨwek yi wen han tewenɨnek. Nɨpaa hi hews tɨwei ken yi mɨt te hi hanhan hertei yi yaain yises menmen hi hetpiyem werek werek o au me yi yepɨr mɨtɨk eik kɨrɨak menmen enum kakno. 10 Yi mɨt miyapɨr yi ap han ekitet menmen enum hɨrak mɨtɨk hak kerekyiyem. Yi han tɨwaaiyem, te hi han tɨwaaiyem emɨt. Menmen enum hɨram mepu, te hi han tɨwaaiyem emit, te hi hɨrɨak menmen im atɨp Krais em, te hɨram mamkepi yi yertei hi han tɨwaaiyem emɨt. 11 Hi hɨrɨak menmen im hentar hi hɨnapen Seten b 

Pol hanhan keriuwe Taitas keit wit Troas

12 Nɨpaa hi hɨniu hen wit Troas hewepyapɨr hɨm yaaim me Krais, Mɨtɨk Iuwe God kinɨn ken kekekyor han te hɨr hanhan nanɨmtau hɨm hi hetporem. 13 Te hi han kai ap kepu werek werek au hentar hi hemerɨr kaiu yinak Taitas te hɨrak ap kan kɨra au. Hɨrak ap kan kɨra au, te hi hanhanek hi hɨnaaiwɨr wit Troas hi hen provins Masedonia hɨrek hɨrak ketpo me yi mɨt en. c 

God kɨkaap mɨt aposel hɨr ninɨn Seten

14 Te in ek hi hitehi God hatɨp hɨrak yaaik. Hɨrak kekepai keriuwe menmen iuwe me Krais te haiu minɨn menmen me tɨ. God ketaihis kesiuwai haiu men wit heriyai heriyai haiu matɨp mɨt hɨm yaaim me Krais. Hɨm im hɨram yaaim mar ke mɨt hɨr nemiwo (o nemiyin) tɨpar mekre heurek, maain hɨr newepim hɨram mɨnɨn meprer wit wit heriyai heriyai. 15 Haiu mɨt aposel haiu mɨre menmen mɨnɨn yaaim me Krais hɨrak kewepwarem kewet God em. Haiu mɨre menmen minɨn yaaim men nɨmɨn ke mɨt miyapɨr kerek God kaktorhis. Me mɨt miyapɨr kerek God kaktorhis, menmen haiu misesim hɨram mɨre menmen mɨnɨn yaaim mamkepi hɨr nanu werek werek. Me mɨt kerek God ap kaktorhis nanɨno si, menmen haiu misesim hɨram mɨre menmen mɨnɨn enum menipi hɨr nani. Mɨt neimɨn hɨr nanɨrtei menmen im werek werek a? Taauye! 17 Yi yertei haiu mɨt ap mɨrak menmen mar ke mɨt yapɨrwe hɨr nɨrɨakem. Hɨr nepno heriyai heriyai natɨp mɨt hɨm me God hanhan nanɨt pewek mererim keremem. Te hɨr ap nankaap mɨt miyapɨr au. Te haiu mɨt aposel au. Haiu mɨt han kaiu yaaik haiu matɨp mɨt hɨm yaaim me Krais mentar God kehimɨntenai haiu mɨrɨakem. Haiu metike Krais mau han kiutɨp, God kɨrai haiu matɨp mɨt miyapɨr hɨm mɨrak.

Copyright information for `AVT