a2:20Mt 12:452:21Lu 12:47-482:22Pro 26:113:12Pi 1:133:2Ju 173:31Ti 4:1; Ju 183:4Ais 5:19; Esi 12:22; Mt 24:48 tɨ im mamɨwaank ap man au, te hɨr epei naa. Me wɨ nɨpaa enum eik God kɨrɨak tɨ ik ere in menmen mepu mepɨr kerekek mepeit. Menmen hɨr netpim ap te mamnen au. Hɨr nemipɨn.”
b3:5Jen 1:6-93:6Jen 7:11-21; 2Pi 2:53:8Sam 90:43:9Hab 2:3; 1Ti 2:43:101Te 5:2; Mt 24:29,35 metike hɨr hɨram si tatɨm mamweikɨn mamre tɨpar mamɨt pɨke mamweikɨn mamre nɨme.
c3:12Ais 34:43:13Ais 65:17, 66:22; Rev 21:1,273:15Ro 2:4; 2Pi 3:93:17Mk 13:5,33; 1Ko 10:123:18Ju 25
2Pe 3
c3:12Ais 34:43:13Ais 65:17, 66:22; Rev 21:1,273:15Ro 2:4; 2Pi 3:93:17Mk 13:5,33; 1Ko 10:123:18Ju 25
 

2 Peter 3

Haiu mɨt mertei Jisas Krais pɨke kaknen

Nai yinan yaain, hi hewis tɨwei hak ik kises ke nɨpaa hi nepei heswiyek. Me tɨwei ik hi hɨkɨak han ki yaaik te yi han kitet hɨm nɨpaa mɨt yaain profet hɨr newepyapɨrem, hɨm im metike hɨm me Mɨtɨk Iuwe kerek nɨpaa kaa pɨke kekrit ketpai kaktaihis, hɨrak ketpiyem keriuwe hɨm haiu mɨt aposel ni haiu metpiyem. Yi eiyɨrtei menmen im eminɨn. Me wɨ menep Jisas pɨke kaknen, mɨt han enun nitetnaan hɨr nanɨnen nanises han kɨr weinɨk. Hɨr nemipɨn nantɨp nanɨr ik: “Nɨpaa Jisas katɨp hɨrak pɨke kaknen, te hɨrak keik a? Nɨpaa hɨm maamrer netpim me a  Te hɨr nɨnapen han kitet menmen im. Nɨpaa God katɨp te nepni metike tɨ mau meit. God kɨrɨak tɨ me tɨpar ke wan hɨrak hawɨ kɨkaap tɨ kepu kepeit. God katɨp kenip tɨpar mɨniu mɨwapɨn tɨ ik ek, menmen mau tɨ maa meit. Nepni metike tɨ ik e kerek in ek hɨram mepu, hɨm me God metenenim ere maain me wɨ God skelim mɨt enun neweikɨn sip newetɨwek, hɨrak kakɨsiyem. Nai yinan yaain yi ap han kaa menmen miutɨpen im e. God ap han kitet wɨ mar ke haiu mɨt han kitetim, au. Hɨrak han kitet wɨ miutɨp hɨram mɨre tito yapɨrwe. Mɨtɨk iuwe kaiu hɨrak ap kɨrɨak menmen waswas kakɨwaank tɨ kakɨr nɨpaa hɨrak katɨp hɨrak kakrɨakem kɨre mɨt han hɨr han kitet hɨrak kakrɨakem au. Hɨrak kemerɨr haiu mɨt yapɨrwe mamweikɨn sip mamwet menmen enum mamisesik kentar hɨrak kɨnapen mɨtɨk kiutɨp kerekek kaki kakɨkre si enum au. Hɨrak hanhan mɨt niutɨp niutɨp nanweikɨn sip nanwet menmen enum hɨr nanisesik.

Tɨ ketike nepni hɨram mamɨwaank mamɨt

10 Wɨ Mɨtɨk Iuwe kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, hɨram mamnen mamɨr ke mɨtɨk hɨrak kekintɨp menmen me mɨtɨk hak. Mɨt nepɨtari wɨ maain hɨrak kaknen te hɨr ap nemeriyɨwek au. Wɨ hɨrak kaknen nepni mampupu mamɨwaank mamɨt, menmen yapɨrwe me tɨ metike menmen yapɨrwe mɨt nɨrɨakem hɨram si tatɨm mamweikɨn mamre tɨpar weinɨm au mamɨt pɨke mamweikɨn mamre nɨme. 11 Menmen yapɨrwe me tɨ si tatɨm mamɨwaank mamɨt te yi eire mekam a? Yi han yaaik prar prar eiyu eiyises menmen me God, 12 eirɨak menmen te mamkaap wɨ mamnen waswas. Wɨ ik Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen nepni si tatɨm mamɨwaank, saur b  13 God epei katɨp hɨrak kakrɨak nepni ham mamtike tɨ ham te haiu memeriyɨwem. Mɨt nanrɨak menmen enum me nɨpaa au, enrɨak menmen yaaim in keremem.

Haiu naanmampre hɨras emɨmerɨr Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen

14 Nai yinan yaain yi wen eimerɨr menmen im mamnen te yi han yaaik prar prar eiyu ap eirɨak menmen enum au, te God han kitet yi yaain yi eitikerek eiyu han kiutɨp. 15 Yi han ekitet Mɨtɨk Iuwe kaiu kaknen waswas skelim mɨt au, hɨrak keteiknai hɨrak kɨnapen haiu mamɨwaank au. Hɨrak hanhan kakɨkepai kaktaihis. Kaiu yinak yaaik Pol hɨrak keriuwe hɨm yaaim God kewetɨwekem hɨrak epei kewisi tɨwei me menmen im. 16 Me wɨ Pol kewis tɨwei katɨp me wɨ Mɨtɨk Iuwe pɨke kaknen, hɨrak kewis menmen mar kerek hi epei hetpiyem. Hɨm ham mau tɨwei mɨrak hɨram haiu ap merteiyem werek werek au. Te mɨt han enun netaritari neweikɨn hɨm me Pol, hɨr newisesik neriuwerem nar ke hɨr neweikɨn hɨm ham me God nɨpaa mɨt profet newisɨm mau tɨwei newisesik neriuwerem te hɨr mɨt enun nanɨwaank hɨras nanriuwerem.

17 Nai yinan yaain, in ek yi yerteiyem. Yi naanempre hɨras te maain yi ap eiyises menmen enum me mɨt neweikɨn sip newet God hɨr nisesim, te yi ap einaaiwɨr hɨm yaaim me God. Hɨram mekepi mar ke teinɨk mɨkaap wɨnak mɨnanek. Yi eiyu werek te Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais nɨpaa kaa kakɨkepai kaktaihis, hɨrak han yaaik kakriuwi iuwe kakrekyi yaain. In ek yi yerteiyek kike, maain yi eiyɨrteiyek wɨsenuk. Hi hanhan hɨrak kakɨt niuk iuwe in ere tipmain tipmain enum eik.

18 

Mepɨr keremem c 

Copyright information for `AVT