a1:1Ro 1:1,7; 1Ko 1:1; Kl 1:1; Ap 18:19-21; 19:11:22Ko 1:2; Kl 1:21:3Ef 2:6 kehimɨtenai haiu mɨt nɨrak mentar haiu ne Krais, te God hɨrak kerekyei haiu emu han yaaik prar prar, te menmen enum mau han kaiu au.
b1:4Jo 15:16, 17:24; 2Te 2:13; Ef 5:27; Kl 1:221:5Jo 1:121:6Mt 3:17; Kl 1:131:7Ef 2:7; Kl 1:14,20 wɨsenum.
c1:9Ro 16:251:10Ga 4:4; Kl 1:16,201:11Ro 8:28-291:13Kl 1:4-6; Ef 4:301:142Ko 1:221:15Kl 1:41:16Kl 1:3; 1Te 1:2 hitɨwekhi hɨrak kakɨkepi yi han kitet menmen mɨrak werek werek, te yi eiyɨrtei hɨm mɨrak werek werek, te yi eiyɨrtei God hɨrekes werek werek.

Ephesians 1

Hi Pol nɨpaa God hanhana hɨrak kehimɨtena hi aposel ke Krais Jisas hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak. Hi hewis tɨwei ik ken yi mɨt miyapɨr ne God yi yau yeit wit Efesas, yi yises hɨm me Krais Jisas. Hi hanhan God hɨrak Haai kaiu, hɨrak ketike Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrakɨt tatrekyi yaaim, yi eiyu werek werek.

God hɨrak kewetai menmen yaaim mentar Krais Jisas

Haiu emwenpɨpi niuk me God hɨrak Haai ke Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais. Hɨrak kerekyei yaaim kentar haiu mɨt ne Krais, te God hɨrak kewetai menmen mɨrak yapɨrwe me wit kɨrak. Nɨpaa hɨrak ap kewis tɨ ketike nepni wen au, hɨrak a  God nɨpaa hanhan haiu mɨt te hɨrak han kitet kakrekyei haiu nɨkerek nɨrak mentar Jisas Krais. Te haiu emwenɨpi niuk mɨrak mamɨntar hɨrak kerekyei haiu yaain iuwe keriuwe Hɨmɨn Yaaik ke Krais kerek God hanhanek.

Krais nɨpaa kaa, hemkre mɨrak mewen, te hɨrak kaktaihis me menmen enum God kakrɨak mɨt em. Hɨrak kesak menmen enum haiu mɨrɨakem. Krais hɨrak kerekyeiyem kentar hɨrak hanhan haiu mɨt b  God kertei menmen wɨsenum te hɨrak kises menmen nɨpaa hɨrak han kitet hɨrak kakrɨakem, te hɨrak kewepaiyapɨr menmen hɨrak hanhan kaknipem kakriuwe Krais. 10 Menmen God han kitetim hɨram mar im: Maain wɨ hɨrak han kitet hɨram yaaim hɨrak kakri menmen yapɨrwe me tɨ metike menmen me wit kɨrak hɨram mamnen mamɨt niutɨp, te Krais kakinɨn kaku naanmampre menmen yapɨrwe.

11 Menmen yapɨrwe mamnen mamɨr ke God han kitet hɨram mamnen. God kehimɨtenai haiu mɨt nɨrak meriuwe Krais mentar menmen hɨrak nɨpaa enum eik hɨrak han kitet kakrɨakem. 12 God kɨrɨak menmen im te haiu mɨt kerek minɨn mises hɨm me Krais, haiu emwenɨpi niuk mɨrak iuwe. 13 Yi yɨre haiu mɨt me wɨ nɨpaa yi yemtau hɨm me God pɨke kaktihis, yi yises hɨm me Krais. Yi yisesik epei au, God kehimɨteni yi nɨrak yeriuwe God Hɨmɨn Yaaik. Hɨrak keriuwetek kan kau kekre yi mɨt kar ke nɨpaa hɨrak katɨp hɨrak kaksiuwerek. 14 God keteiknai maain haiu mamɨt menmen mɨrak yaaim hɨrak ketpim me mɨt hɨr nisesik. Hɨrak keteiknaiyem keriuwe Hɨmɨn Yaaik kɨrak kerek hɨrak kewetaiyek. Menmen im meteiknai God kaktaihis haiu mamu mamtikerek. God kakɨt niuk iuwe kakɨntar menmen im hɨrak nepei kɨrɨakem.

Pol kitehi God kakɨkaap mɨt ne Efesas hɨr nanɨrtei menmen werek werek

15 Hi kerekek hentar hi hemtau yi yises hɨm me Mɨtɨk Iuwe Jisas, yi han tewenɨn mɨt miyapɨr yapɨrwe ne God, 16 hekrit hekrit hi hatɨp God hɨrak yaaik kentar yi mɨt miyapɨr. Hi han kitet yi mɨt, 17 te hi hitehi God hɨrak God ke Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais, hɨrak Haai kaiu, haiu mewenɨpi niuk mɨrak, hi c  18 Hi hanhan hɨrak God kakɨkepi, te yi eiyɨrtei eiyɨkre han ki hɨram mekam menmen hɨrak kenɨni yi yaitɨwem, yi eiyɨrtei menmen kerek nɨpaa hɨrak katɨp kakwetaiyem, hɨram menmen yaaim iuwe. 19 Hi hanhan hɨrak kakteikni yi eiyɨrtei menmen mɨrak iuwe mamkaap haiu mɨt haiu kerek mises hɨm mɨrak. Menmen mɨrak hɨram iuwe, te haiu ap mamɨnkerem au. Menmen im maamkaap haiu mɨt mamɨr ke 20 hɨram mɨkaap Krais wɨ nɨpaa hɨrak kaa, te God kɨkɨak kekrit keriuwerem, hɨrak kewisɨk kau ketikerek keit wit kɨrak naanmɨpre menmen. 21 In ek Krais kau en kinɨn menmen yapɨrwe meit wit ke God, o tɨ ik e. Hɨrak kinɨn tɨpir, herwe, gavman, menmen yapɨrwe mepu in metike menmen meiyam maain mamkaru mamnen. 22 God epei kewis menmen yapɨrwe mamises hɨm me Krais, hɨrak God kehimɨtanek hɨrak kinɨn naanmɨpre menmen yapɨrwe me mɨt ne weiwɨk mɨrak. Hɨrak kɨre paan, 23 haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God haiu mɨre yɨnk kɨrak, haiu mekepik hɨrak kepu kɨre Mɨtɨk Iuwe, hɨrak hɨrekes kau kerer menmen yapɨrwe.

Copyright information for `AVT